Prováděcí směrnice Komise (EU) 2017/1279 ze dne 14. července 2017, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2017/1279/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 184/33
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2017/1279
   ze dne 14. července 2017,
   kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 14 druhý pododstavec písm. c) a d) uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V návaznosti na nedávno zveřejněnou revizi příslušného vědeckého jména se Anoplophora malasiaca (Forster) považuje za synonymum Anoplophora chinensis (Thomson), který je již uveden v příloze I části A kapitole I směrnice 2000/29/ES. Jméno Anoplophora malasiaca (Forster) by proto mělo být z přílohy I části A kapitoly I směrnice 2000/29/ES vyňato.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Za účelem ochrany rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, s přihlédnutím ke zvýšenému mezinárodnímu obchodu a k nedávno zveřejněnému zhodnocení rizika škodlivých organismů, které provedla Evropská a středozemní organizace pro ochranu rostlin, je s ohledem na riziko škodlivých organismů odborně opodstatněné doplnit do přílohy I části A kapitoly I směrnice 2000/29/ES škodlivé organismy Bactericera cockerelli (Sulc.), Keiferia lycopersicella (Walsingham), Saperda candida Fabricius a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Je odborně opodstatněné vyjmout organismus Xylella fastidiosa (Wells et al.) z přílohy I části A kapitoly I směrnice 2000/29/ES a doplnit jej do kapitoly II uvedené části, vzhledem k tomu, že se tento škodlivý organismus vyskytuje v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Výskyt škodlivého organismu Xanthomonas campestris (všech kmenů patogenních pro Citrus) představuje nepřijatelné riziko pro produkci rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a obchod s nimi. Kromě toho byly kmeny Xanthomonas campestris patogenní pro citrus překlasifikovány. Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii jsou původci rakoviny citrusů. S ohledem na riziko škodlivého organismu Xanthomonas campestris je proto vědecky opodstatněné vyjmout tento škodlivý organismus z přílohy II části A kapitoly I směrnice 2000/29/ES a uvést jej v příloze I části A kapitole I uvedené směrnice pod jmény Xanthomonas citri pv. aurantifolii a Xanthomonas citri pv. citri.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V návaznosti na revizi příslušného vědeckého jména byl škodlivý organismus Guignardia citricarpa Kiely (všechny kmeny patogenní pro Citrus), původce černé skvrnitosti citrusů, přejmenován na Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa. Tento škodlivý organismus také představuje nepřijatelné riziko pro produkci rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a obchod s nimi. S ohledem na riziko související se škodlivým organismem je proto odborně opodstatněné přesunout dotčený škodlivý organismus z přílohy II části A kapitoly I směrnice 2000/29/ES do přílohy I části A kapitoly I uvedené směrnice pod novým jménem Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Tiskové chyby ve vědeckých jménech škodlivých organismů Popilia japonica Newman v příloze I části A kapitole II směrnice 2000/29/ES a Aleurochantus spp. a Aonidella citrina Coquillet v příloze II části A kapitole I uvedené směrnice by měly být opraveny a nahrazeny jmény Popillia japonica Newman, Aleurocanthus spp. a Aonidiella citrina Coquillet. Podobně i tisková chyba ve vědeckém jménu Zea mays L. by rovněž měla být opravena v příloze, kde se na tento druh chybně odkazuje. Vědecké jméno s tiskovou chybou Amiris P. Browne v příloze V části B kapitole I uvedené směrnice by mělo být opraveno a nahrazeno jménem Amyris P. Browne.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               V návaznosti na nedávno zveřejněnou revizi příslušného vědeckého jména byl Elm phlöem necrosis mycoplasm přejmenován na „Candidatus Phytoplasma ulmi“. Kromě toho je odborně opodstatněné vyjmout uvedený organismus z přílohy I části A kapitoly I směrnice 2000/29/ES (kde je uveden na seznamu jako Elm phlöem necrosis mycoplasm) a uvést jej v kapitole II uvedené části jako „Candidatus Phytoplasma ulmi“, vzhledem k tomu, že se tento škodlivý organismus vyskytuje v Unii. To je v souladu s kategorizací tohoto škodlivého organismu, kterou provedl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (2). Nové jméno by mělo být také zohledněno v příloze IV směrnice 2000/29/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               S ohledem na riziko škodlivého organismu Potato spindle tuber viroid je odborně opodstatněné vyjmout tento škodlivý organismus z přílohy I části A kapitoly I směrnice 2000/29/ES, vzhledem k tomu, že se uvedený škodlivý organismus rozšířil a usídlil v řadě hostitelských rostlin ve velké části Unie. Tento organismus je uveden v příloze II části A kapitole II uvedené směrnice s cílem chránit komodity, které jsou v současnosti prosté tohoto organismu a u kterých by jeho výskyt představoval významné riziko a působil značné ztráty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               V návaznosti na nedávno zveřejněnou revizi příslušného vědeckého jména by škodlivý organismus Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye měl být přejmenován na Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Zvláštní požadavky pro dřevo, které jsou uvedeny v příloze IV části A kapitole I směrnice 2000/29/ES, by měly být revidovány, aby byly v souladu s příslušným mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření (ISPM 15), a podrobněji vysvětleny. Kromě toho je třeba aktualizovat vynětí dřevěného obalového materiálu ze zvláštních požadavků pro dřevo Platanus L. v uvedené kapitole, neboť tak nebylo učiněno v poslední změně uvedené kapitoly.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Na základě vědeckých a odborných poznatků je odborně přijatelné doplnit zvláštní požadavky pro dovoz určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do Unie, jelikož mohou být pravděpodobně hostiteli škodlivých organismů uvedených ve 2. bodě odůvodnění. Proto by příslušné rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty měly být uvedeny v příloze IV části A směrnice 2000/29/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               S ohledem na rozvoj vědeckých a odborných poznatků a na nedávno zveřejněné zhodnocení rizika škodlivých organismů, které provedl úřad EFSA, je třeba změnit zvláštní požadavky stanovené v příloze IV části A směrnice 2000/29/ES pro škodlivé organismy uvedené ve 4., 5. a 7. bodě odůvodnění. Cílem pozměněných požadavků je, aby se fytosanitární riziko způsobené dovozem uvedených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí do Unie snížilo na přijatelnou úroveň.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Po zhodnocení rizika škodlivého organismu Trioza erytreae Del Guercio je odborně opodstatněné a logické doplnit Murraya J.Koenig ex L. na seznam hostitelských rostlin uvedeného škodlivého organismu v příslušných bodech přílohy IV části A kapitol I a II směrnice 2000/29/ES. Kromě toho by v návaznosti na nálezy v členských státech měly být rostliny rodu Choisya Kunt zařazeny na seznam hostitelských rostlin uvedeného škodlivého organismu. Proto by měly být změněny zvláštní požadavky pro dovoz hostitelských rostlin, které jsou uvedeny v příslušných bodech přílohy IV části A kapitol I a II směrnice 2000/29/ES, do Unie a jejich přemísťování v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Kromě toho rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v 10. až 13. bodě odůvodnění by měly být před dovozem do Unie nebo přemístěním v Unii podrobeny rostlinolékařským kontrolám. Proto by tyto rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty měly být uvedeny v příloze V části A nebo B směrnice 2000/29/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Kódy KN pro dřevo uvedené v příloze V směrnice 2000/29/ES by měly být aktualizovány, aby byly v souladu se stávajícími kódy KN používanými v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (3) ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1821 (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               V souladu s nařízením Komise (ES) č. 690/2008 (5) byly některé oblasti uznány za chráněné zóny vůči různým škodlivým organismům. Uvedené nařízení bylo nedávno změněno s ohledem na nejnovější vývoj týkající se chráněných zón v Unii a následující škodlivé organismy: Bemisia tabaci Genn. (evropské populace), „Candidatus Phytoplasma ulmi“, Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., Citrus tristeza virus (evropské kmeny), Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col., Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., Tomato spotted wilt virus a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Aby se zajistila konzistentnost požadavků týkajících se chráněných zón, pokud jde o jednotlivé škodlivé organismy, měly by být aktualizovány příslušné požadavky v přílohách I až V směrnice 2000/29/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Kromě toho řada oblastí v Unii, jež byly uznány za chráněné zóny vůči určitým škodlivým organismům, již tyto požadavky nesplňuje, protože se zde tyto škodlivé organismy usídlily, nebo protože dotčené členské státy požádaly o zrušení statusu chráněné zóny. Jedná se o následující oblasti: region Ribatejo e Oeste v Portugalsku ohledně Bemisia tabaci Genn. (evropské populace); okres Odemira v Alenteju v Portugalsku ohledně Citrus tristeza virus (evropské kmeny); území Portugalska ohledně Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu; autonomní společenství Andalusie a Madrid a okresy (comarcas) Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues a Urgell v provincii Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya) ve Španělsku; provincie Milán a Varese (Lombardie) a obce Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo (Piemont) v Itálii; townlands Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v hrabství Down a volební oblasti Dunmurry Cross v Belfastu v hrabství Antrim (Severní Irsko) ve Spojeném království a celé území okresu Dunajská Streda na Slovensku ohledně Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; oblasti pod místní správou Guildford a Woking ve Spojeném království ohledně Thaumetopoea processionea L. a území Finska ohledně Tomato spotted wilt virus. Tyto skutečnosti by měly být zohledněny v části B přílohy I až IV směrnice 2000/29/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Chyby ve vymezení chráněných zón ohledně Leptinotarsa decemlineata Say ve Finsku a Švédsku v příloze I části B směrnice 2000/29/ES by měly být opraveny a uvedeny do souladu s nařízením (ES) č. 690/2008.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               V zájmu ochrany produkce rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a obchodu s nimi je s ohledem na riziko škodlivých organismů odborně opodstatněné doplnit škodlivý organismus Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens do přílohy I části B směrnice 2000/29/ES a škodlivé organismy Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. do přílohy II části B uvedené směrnice.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Z informací poskytnutých Portugalskem vyplývá, že území Azor je prosté Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) a splňuje podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. h) směrnice 2000/29/ES týkající se ustanovení chráněné zóny ohledně uvedených škodlivých organismů. Část B přílohy I, II a IV směrnice 2000/29/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna. Obdobně by měly být změněny příloha IV část B a příloha V část A uvedené směrnice s cílem zavést požadavky pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do chráněných zón.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Z informací poskytnutých Irskem, Maltou a Spojeným královstvím vyplývá, že území těchto členských států jsou prostá Paysandisia archon (Burmeister) a splňují podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. h) směrnice 2000/29/ES týkající se ustanovení chráněné zóny ohledně uvedeného škodlivého organismu. Část B přílohy II a IV směrnice 2000/29/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna. Obdobně by měly být změněny příloha IV část B a příloha V část A uvedené směrnice s cílem zavést požadavky pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do chráněných zón.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Z informací poskytnutých Irskem a Spojeným královstvím vyplývá, že území těchto členských států jsou prostá Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) a splňují podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. h) směrnice 2000/29/ES týkající se ustanovení chráněné zóny vůči uvedenému škodlivému organismu. Část B přílohy II a IV směrnice 2000/29/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna. Obdobně by měly být změněny příloha IV část B a příloha V část A uvedené směrnice s cílem zavést požadavky pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do chráněných zón.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Z informací poskytnutých Spojeným královstvím vyplývá, že jeho území je prosté Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a splňuje podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. h) směrnice 2000/29/ES týkající se ustanovení chráněné zóny ohledně uvedených škodlivých organismů. Část B přílohy II a IV směrnice 2000/29/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna. Obdobně by měly být změněny příloha IV část B a příloha V část A uvedené směrnice s cílem zavést požadavky pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do chráněných zón.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               Z informací poskytnutých Irskem vyplývá, že jeho území je prosté Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. a splňuje podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. h) směrnice 2000/29/ES týkající se ustanovení chráněné zóny ohledně uvedeného škodlivého organismu. Část B přílohy II a IV směrnice 2000/29/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (25)
            
            
               Nedávná analýza rizika škodlivých organismů Bemisia tabaci Genn. (evropské populace) a Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) ukázala, že současné požadavky pro dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do určitých chráněných zón a jejich přemísťování v těchto zónách nepostačují ke snížení daného fytosanitárního rizika na přijatelnou úroveň. Tyto požadavky by měly být přeformulovány v příloze IV části B směrnice 2000/29/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (26)
            
            
               Přílohy I až V směrnice 2000/29/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (27)
            
            
               Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
   Článek 1
   Přílohy I až V směrnice 2000/29/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.
   Článek 2
   1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do dne 31. prosince 2017. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
   Tyto předpisy použijí ode dne 1. ledna 2018.
   Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo takový odkaz musí být učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
   2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
   Článek 3
   Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Článek 4
   Tato směrnice je určena členským státům.
   
      V Bruselu dne 14. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.
   
      (2)  EFSA Panel on Plant Health (Vědecká komise EFSA pro zdraví rostlin), 2014. Scientific Opinion on the pest categorisation of Elm phloem necrosis mycoplasm. EFSA Journal 2014; 12(7):3773, s. 34. doi:10.2903/j.efsa.2014.3773
   
      (3)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1821 ze dne 6. října 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 294, 28.10.2016, s. 1).
   
      (5)  Nařízení Komise (ES) č. 690/2008 ze dne 4. července 2008, kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení (Úř. věst. L 193, 22.7.2008, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      Přílohy I až V směrnice 2000/29/ES se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Příloha I se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              část A se mění takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          kapitola I se mění takto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      písmeno a) se mění takto:
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  bod 5 se zrušuje,
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  za bod 6 se vkládá nový bod, který zní:
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 „6.1
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                    Bactericera cockerelli (Sulc.)“,
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  za bod 11.1 se vkládá nový bod, který zní:
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 „11.2
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                    Keiferia lycopersicella (Walsingham)“,
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  za bod 19.1 se vkládá nový bod, který zní:
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 „19.2
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                    Saperda candida Fabricius“,
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  za bod 25 se vkládá nový bod, který zní:
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 „25.1
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                    Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)“,
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      písmeno b) se mění takto:
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  bod 1 se zrušuje,
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  za bod 0.1 se vkládají nové body, které znějí:
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              „2.
                                                                           
                                                                           
                                                                              
                                                                                 Xanthomonas citri pv. aurantifolii
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              2.1
                                                                           
                                                                           
                                                                              
                                                                                 Xanthomonas citri pv. citri“,
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      písmeno c) se mění takto:
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  za bod 12 se vkládá nový bod, který zní:
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 „12.1
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                    Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa“,
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  v bodě 13 se slova „Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.“ nahrazují slovy „Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart“,
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      písmeno d) se mění takto:
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  bod 1 se zrušuje,
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  v bodě 2 se zrušuje podbod e);
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          kapitola II se mění takto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      v písmeni a) bodě 8 se slova „Popilia japonica Newman“ nahrazují slovy „Popillia japonica Newman“,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      v písmeni b) se za bod 2 vkládá nový bod, který zní:
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     „3.
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                        Xylella fastidiosa (Wells et al.)“,
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      v písmeni d) se za bod 2 vkládá nový bod, který zní:
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     „2.1
                                                                  
                                                                  
                                                                     ’Candidatus Phytoplasma ulmi‘“;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              část B se mění takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          písmeno a) se mění takto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      bod 1 se nahrazuje tímto:
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 „1.
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                    Bemisia tabaci Genn. (evropské populace)
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     IRL, P (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho a Trás-os-Montes), UK, S, FI“,
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      bod 1.2 se nahrazuje tímto:
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 „1.2.
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                    Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     IRL, UK“,
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      bod 2 se nahrazuje tímto:
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 „2.
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                    Globodera pallida (Stone) Behrens
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     FI, LV, P (Azory), SI, SK“,
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      za bod 2 se vkládá nový bod, který zní:
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 „2.1.
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                    Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     P (Azory)“,
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      bod 3 se nahrazuje tímto:
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 „3.
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                    Leptinotarsa decemlineata Say
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     E (Ibiza a Menorca), IRL, CY, M, P (Azory a Madeira), UK, S (kraje Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skåne), FI (oblasti Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku a Uusimaa)“,
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      bod 5 se nahrazuje tímto:
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 „5.
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                    Thaumetopoea processionea L.
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     IRL, UK (kromě těchto území pod místní správou: Barnet, Brent, Bromley, Camden, City of London, City of Westminster, Croydon, Ealing, Elmbridge District, Epsom and Ewell District, Guildford, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Merton, Reading, Richmond Upon Thames, Runnymede District, Slough, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, Sutton, Tower Hamlets, Wandsworth, West Berkshire a Woking)“;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          v písmeni b) bodě 2 v pravém sloupci se výrazy „S, FI“ nahrazují výrazem „S“.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Příloha II se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              část A se mění takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          kapitola I se mění takto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      písmeno a) se mění takto:
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  v bodě 2 v levém sloupci se slova „Aleurochantus spp.“ nahrazují slovy „Aleurocanthus spp.“,
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  v bodě 5 v levém sloupci se slova „Aonidella citrina Coquillet“ nahrazují slovy „Aonidiella citrina Coquillet“,
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      písmeno b) se mění takto:
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  netýká se českého znění,
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  bod 4 se zrušuje;
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      v písmeni c) se zrušuje bod 11;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          kapitola II se mění takto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      v písmeni b) bodě 8 v levém sloupci se slova „Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye“ nahrazují slovy „Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.“,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      v písmeni d) se za bod 7 vkládá nový bod, který zní:
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 „7.1
                                                                              
                                                                              
                                                                                 Potato spindle tuber viroid
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     Rostliny Solanum lycopersicum L., určené k výsadbě (včetně osiva), a jejich kříženci, Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L. a rostliny Solanum tuberosum L.“;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              část B se mění takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          písmeno a) se mění takto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      za bod 6 se vkládají nové body, které znějí:
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 „6.1.
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                    Paysandisia archon (Burmeister)
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     Rostliny Palmae, určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících rodů: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
                                                                  
                                                                  
                                                                     IRL, MT, UK
                                                                  
                                                               
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 6.2.
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                    Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     Rostliny Palmae, určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících taxonů: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. a Washingtonia Raf.
                                                                  
                                                                  
                                                                     IRL, P (Azory), UK“,
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      za bod 9 se doplňuje nový bod, který zní:
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 „10.
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                    Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     Rostliny Pinus L., určené k pěstování, kromě plodů a semen
                                                                  
                                                                  
                                                                     UK“;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          písmeno b) se mění takto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      v bodě 1 ve třetím sloupci se výraz „P“ zrušuje,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      v bodě 2 se znění ve třetím sloupci nahrazuje tímto:
                                                      
                                                         „E (kromě autonomních společenství Andalusie, Aragonie, Kastilie-La Mancha, Kastilie a León, Extremadura, autonomního společenství Madrid, Murcie, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresů Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okresů L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korsika), IRL (kromě města Galway), I (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě provincie Mantova, Milán, Sondrio a Varese), Marche, Molise, Piemont (kromě obcí Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Valle d'Aosta, Benátsko (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)), LV, LT (kromě obcí Babtai a Kėdainiai (region Kaunas)), P, SI (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4)), SK (kromě okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)), FI, UK (Severní Irsko: kromě townlands Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v hrabství Down a volební oblasti Dunmurry Cross v Belfastu v hrabství Antrim; ostrov Man a Normanské ostrovy)“,
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      za bod 2 se doplňuje nový bod, který zní:
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 „3.
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                    Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
                                                                                 
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     Rostliny Prunus L., určené k výsadbě, kromě semen
                                                                  
                                                                  
                                                                     UK“;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          v písmeni c) bodě 0.0.1 ve třetím sloupci se výraz „UK“ nahrazuje výrazy „IRL, UK“;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iv)
                                       
                                       
                                          písmeno d) se mění takto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      před bod 1 se vkládá nový bod, který zní:
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 „01.
                                                                              
                                                                              
                                                                                 ’Candidatus Phytoplasma ulmi‘
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     Rostliny Ulmus L., určené k výsadbě, kromě semen
                                                                  
                                                                  
                                                                     UK“,
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      v bodě 1 se znění ve třetím sloupci nahrazuje tímto:
                                                      
                                                         „EL (kromě správních jednotek Argolida a Chania), M, P (kromě Algarve, Madeiry a okresu Odemira v Alenteju)“.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V příloze III se část B mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v bodě 1 se znění v pravém sloupci nahrazuje tímto:
                              „E (kromě autonomních společenství Andalusie, Aragonie, Kastilie-La Mancha, Kastilie a León, Extremadura, autonomního společenství Madrid, Murcie, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresů Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okresů L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korsika), IRL (kromě města Galway), I (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě provincie Mantova, Milán, Sondrio a Varese), Marche, Molise, Piemont (kromě obcí Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Valle d'Aosta, Benátsko (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)), LV, LT (kromě obcí Babtai a Kėdainiai (region Kaunas)), P, SI (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4)), SK (kromě okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)), FI, UK (Severní Irsko: kromě townlands Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v hrabství Down a volební oblasti Dunmurry Cross v Belfastu v hrabství Antrim; ostrov Man a Normanské ostrovy)“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v bodě 2 se znění v pravém sloupci nahrazuje tímto:
                              „E (kromě autonomních společenství Andalusie, Aragonie, Kastilie-La Mancha, Kastilie a León, Extremadura, autonomního společenství Madrid, Murcie, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresů Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okresů L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korsika), IRL (kromě města Galway), I (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě provincie Mantova, Milán, Sondrio a Varese), Marche, Molise, Piemont (kromě obcí Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Valle d'Aosta, Benátsko (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)), LV, LT (kromě obcí Babtai a Kėdainiai (region Kaunas)), P, SI (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4)), SK (kromě okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)), FI, UK (Severní Irsko: kromě townlands Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v hrabství Down a volební oblasti Dunmurry Cross v Belfastu v hrabství Antrim; ostrov Man a Normanské ostrovy)“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  Příloha IV se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              část A se mění takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          kapitola I se mění takto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      v bodě 2 se znění v pravém sloupci nahrazuje tímto:
                                                      „Dřevěný obalový materiál musí:
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  být vyroben z odkorněného dřeva podle přílohy I Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 ‚Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu‘,
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  být podroben jednomu ze schválených ošetření podle přílohy I Mezinárodního standardu a
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  být opatřen označením podle přílohy II uvedeného Mezinárodního standardu, které potvrzuje, že dřevěný obalový materiál byl podroben schválenému fytosanitárnímu ošetření v souladu s uvedeným standardem.“,
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      v bodě 5 se znění v levém sloupci nahrazuje tímto:
                                                      „Dřevo Platanus L. s výjimkou dřeva ve formě
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu,
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      ale včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem z Arménie, Švýcarska nebo Spojených států amerických“,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      za bod 7.3 se vkládají nové body, které znějí:
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 „7.4
                                                                              
                                                                              
                                                                                 Dřevo Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L., bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, jiné než dřevo ve formě:
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          
                                                                                             —
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                             dřevěných štěpků, pilin a hoblin získaných zcela nebo částečně z těchto rostlin,
                                                                                          
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          
                                                                                             —
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                             dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilkách, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,
                                                                                          
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                 ale včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, původem z Kanady a Spojených států amerických
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     Úřední potvrzení, že dřevo
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 a)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Saperda candida Fabricius, což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“,
                                                                                 nebo
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 b)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba dosahovat minimální teploty 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut a působit na celý průřez dřeva, což musí být uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii),
                                                                                 nebo
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 c)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 prošlo vhodným ionizujícím zářením tak, že se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky, což musí být uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii).
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 7.5
                                                                              
                                                                              
                                                                                 Dřevo ve formě dřevěných štěpků získaných zcela nebo částečně z Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L., bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, původem z Kanady a Spojených států amerických
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     Úřední potvrzení, že dřevo
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 a)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Saperda candida Fabricius, což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“,
                                                                                 nebo
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 b)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 cm,
                                                                                 nebo
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 c)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba dosahovat minimální teploty 56 °C po dobu nejméně 30 minut a působit na celý průřez dřevěných štěpků, což musí být uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii).“,
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      v bodě 14 se znění v pravém sloupci nahrazuje tímto:
                                                      
                                                         „Aniž jsou dotčena ustanovení použitelná pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodě 11.4, úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení ’Candidatus Phytoplasma ulmi‘.“,
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      za bod 14 se vkládá nový bod, který zní:
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 „14.1
                                                                              
                                                                              
                                                                                 Rostliny určené k výsadbě, kromě roubů, řízků, rostlin v tkáňové kultuře, pylu a semen, Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L. původem z Kanady a Spojených států amerických
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     Aniž jsou dotčena ustanovení použitelná pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 9 a 18, příloze III části B bodech 1, 2 nebo příloze IV části A kapitole I bodech 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 a 23.2, v případě potřeby úřední potvrzení, že rostliny:
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 a)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Saperda candida Fabricius, což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“,
                                                                                 nebo
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 b)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 byly po dobu alespoň dvou let před vývozem pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let trvale pěstovány v místě produkce uznaném podle mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté Saperda candida Fabricius:
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          
                                                                                             i)
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                             které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled
                                                                                             a
                                                                                          
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          
                                                                                             ii)
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                             které bylo každoročně podrobeno dvěma úředním kontrolám, které jsou prováděny ve vhodných obdobích, zaměřeným na jakékoli příznaky napadení Saperda candida Fabricius
                                                                                             a
                                                                                          
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          
                                                                                             iii)
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                             kde rostliny byly pěstovány v místě:
                                                                                             
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                   
                                                                                                      
                                                                                                         —
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                         s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení Saperda candida Fabricius,
                                                                                                         nebo
                                                                                                      
                                                                                                   
                                                                                                
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                   
                                                                                                      
                                                                                                         —
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                         obklopeném nárazníkovou zónou o šířce alespoň 500 m při uplatnění vhodného preventivního ošetření, kde každoroční úřední průzkumy prováděné ve vhodných obdobích potvrdily nepřítomnost Saperda candida Fabricius,
                                                                                                      
                                                                                                   
                                                                                                
                                                                                             
                                                                                             a
                                                                                          
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          
                                                                                             iv)
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                             bezprostředně před vývozem byly rostliny, zejména jejich kmeny, podrobeny důkladné kontrole na přítomnost Saperda candida Fabricius, případně včetně destruktivního vzorkování.“,
                                                                                          
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      bod 16.2 se nahrazuje tímto:
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 „16.2
                                                                              
                                                                              
                                                                                 Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. a jejich kříženců, původem ze třetích zemí
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     Aniž jsou dotčena ustanovení použitelná pro plody uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 a 16.6, úřední potvrzení, že
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 a)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 plody pocházejí ze země uznané podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
                                                                                 nebo
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 b)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
                                                                                 nebo
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 c)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 plody pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“,
                                                                                 nebo
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 d)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 stanoviště produkce a jeho bezprostřední okolí byly podrobeny vhodnému ošetření a pěstitelským postupům proti Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii
                                                                                 
                                                                                 a
                                                                                 plody byly podrobeny ošetření orthofenylfenolátem sodným nebo jinému účinnému ošetření uvedenému v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii), pokud byla metoda ošetření Komisi předem písemně sdělena státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
                                                                                 a
                                                                                 úřední kontroly provedené ve vhodných obdobích před vývozem prokázaly, že plody jsou prosté příznaků Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii,
                                                                                 a
                                                                                 v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) jsou uvedeny informace o sledovatelnosti,
                                                                                 nebo
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 e)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 v případě plodů určených k průmyslovému zpracování úřední kontroly provedené před vývozem prokázaly, že plody jsou prosté příznaků Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii,
                                                                                 a
                                                                                 stanoviště produkce a jeho bezprostřední okolí byly podrobeny vhodnému ošetření a pěstitelským postupům proti Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii
                                                                                 
                                                                                 a
                                                                                 přemísťování, uskladnění a zpracování probíhá za podmínek schválených postupem podle čl. 18 odst. 2
                                                                                 a
                                                                                 plody byly přepravovány v jednotlivých baleních označených štítkem, který uvádí kód sledovatelnosti a informaci, že jsou plody určeny k průmyslovému zpracování,
                                                                                 a
                                                                                 v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) jsou uvedeny informace o sledovatelnosti.“,
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      bod 16.3 se nahrazuje tímto:
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 „16.3
                                                                              
                                                                              
                                                                                 Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, původem ze třetích zemí
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     Aniž jsou dotčena ustanovení použitelná pro plody uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 16.1, 16.2, 16.4 a 16.5, úřední potvrzení, že
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 a)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 plody pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Cercospora angolensis Carv. et Mendes, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
                                                                                 nebo
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 b)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 plody pocházejí z oblasti, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Cercospora angolensis Carv. et Mendes, což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
                                                                                 nebo
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 c)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 na stanovišti produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Cercospora angolensis Carv. et Mendes. a žádný z plodů sklizených na stanovišti produkce nevykazoval při náležité úřední kontrole příznaky napadení tímto organismem.“,
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      bod 16.4 se nahrazuje tímto:
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 „16.4
                                                                              
                                                                              
                                                                                 Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů Citrus aurantium L. a Citrus latifolia Tanaka, původem ze třetích zemí
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     Aniž jsou dotčena ustanovení použitelná pro plody uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 a 16.6, úřední potvrzení, že
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 a)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 plody pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
                                                                                 nebo
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 b)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
                                                                                 nebo
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 c)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 plody pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“,
                                                                                 a
                                                                                 plody byly na základě úřední kontroly provedené na reprezentativním vzorku, který je definován podle mezinárodních standardů, shledány jako prosté příznaků napadení Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
                                                                                 nebo
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 d)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 plody pocházejí ze stanoviště produkce, které bylo podrobeno vhodnému ošetření a pěstitelským postupům proti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
                                                                                 a
                                                                                 na stanovišti produkce byly během pěstebního období od začátku posledního vegetačního období provedeny úřední kontroly a u plodů nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
                                                                                 a
                                                                                 plody sklizené na stanovišti produkce byly během úřední kontroly provedené na reprezentativním vzorku, který je definován podle mezinárodních standardů, před vývozem shledány jako prosté příznaků napadení Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
                                                                                 a
                                                                                 v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) jsou uvedeny informace o sledovatelnosti,
                                                                                 nebo
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 e)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 v případě plodů určených k průmyslovému zpracování byly plody během úřední kontroly provedené na reprezentativním vzorku, který je definován podle mezinárodních standardů, před vývozem shledány jako prosté Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
                                                                                 a
                                                                                 v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“ je potvrzeno, že plody pocházejí ze stanoviště produkce, které bylo ve vhodném období podrobeno vhodnému ošetření proti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
                                                                                 a
                                                                                 přemísťování, uskladnění a zpracování probíhá za podmínek schválených postupem podle čl. 18 odst. 2
                                                                                 a
                                                                                 plody byly přepravovány v jednotlivých baleních označených štítkem, který uvádí kód sledovatelnosti a informaci, že jsou plody určeny k průmyslovému zpracování,
                                                                                 a
                                                                                 v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) jsou uvedeny informace o sledovatelnosti.“,
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      za bod 16.5 se vkládá nový bod, který zní:
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 „16.6
                                                                              
                                                                              
                                                                                 Plody Capsicum (L.), Citrus L., jiné než Citrus limon (L.) Osbeck. a Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch a Punica granatum L., původem ze zemí afrického kontinentu, Kapverd, Svaté Heleny, Madagaskaru, Réunionu, Mauricia a Izraele
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     Aniž jsou dotčena ustanovení použitelná pro plody uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 a 36.3, úřední potvrzení, že plody
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 a)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 pocházejí ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),
                                                                                 nebo
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 b)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“,
                                                                                 nebo
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 c)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) a v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) jsou uvedeny informace o sledovatelnosti,
                                                                                 a
                                                                                 v místě produkce byly ve vhodných obdobích během pěstebního období provedeny úřední kontroly včetně vizuální prohlídky reprezentativního vzorku plodů, které prokázaly, že jsou prosté Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),
                                                                                 nebo
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 d)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 byly podrobeny účinnému ošetření chladem tak, aby se zajistilo, že jsou prosté Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), nebo jinému účinnému ošetření tak, aby se zajistilo, že jsou prosté Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), a údaje o ošetření by měly být uvedeny v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii), pokud byla metoda ošetření Komisi předem písemně sdělena státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.“,
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      bod 18.2 se nahrazuje tímto:
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 „18.2
                                                                              
                                                                              
                                                                                 Rostliny Casimiroa La Llave, Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L., jiné než plody a osivo, původem ze třetích zemí
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     Aniž jsou dotčena ustanovení použitelná pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 18.1 a 18.3, úřední potvrzení, že
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 a)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje Trioza erytreae Del Guercio,
                                                                                 nebo
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 b)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Trioza erytreae Del Guercioa, což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“,
                                                                                 nebo
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 c)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 rostliny byly pěstovány v místě produkce, které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled
                                                                                 a
                                                                                 kde jsou rostliny umístěny v místě s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení Trioza erytreae Del Guercio
                                                                                 a
                                                                                 kde byly během posledního ukončeného vegetačního období ve vhodných obdobích před přemístěním provedeny dvě úřední kontroly a v daném místě ani v okolní oblasti o šířce alespoň 200 m nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Trioza erytreae Del Guercio.“,
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      za bod 18.3 se vkládá nový bod, který zní:
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 „18.4
                                                                              
                                                                              
                                                                                 Rostliny Microcitrus Swingle, Naringi Adans. a Swinglea Merr., jiné než plody a osivo, původem ze třetích zemí
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     Aniž jsou dotčena ustanovení použitelná pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 18.1, 18.2 a 18.3, úřední potvrzení, že rostliny
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 a)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 pocházejí ze země uznané podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, pokud byl tento status Komisi písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
                                                                                 nebo
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 b)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.“,
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      v bodě 19.2 v levém sloupci se slova „Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye“ nahrazují slovy „Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.“,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      za bod 25.7 se vkládají nové body, které znějí:
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 „25.7.1
                                                                              
                                                                              
                                                                                 Rostliny Solanum lycopersicum L. a Solanum melongena L., jiné než plody a osivo
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     Aniž jsou dotčena ustanovení použitelná pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 13 a v příloze IV části A kapitole I bodech 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 a 45.3, úřední potvrzení, že rostliny
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 a)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 pocházejí ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou Keiferia lycopersicella (Walsingham),
                                                                                 nebo
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 b)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Keiferia lycopersicella (Walsingham), což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“.
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                           &nbs