Prováděcí směrnice Komise (EU) 2017/1920 ze dne 19. října 2017, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o oběh semen Solanum tuberosum L. pocházejících z Unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2017/1920/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 271/34
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2017/1920
   ze dne 19. října 2017,
   kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o oběh semen Solanum tuberosum L. pocházejících z Unie
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 14 druhý pododstavec písm. d) uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Ustanovení čl. 5 odst. 1 směrnice 2000/29/ES ve spojení s bodem 18.3 kapitoly II části A přílohy IV uvedené směrnice stanoví zvláštní požadavky týkající se oběhu rostlin stolonotvorných a hlízotvorných druhů Solanum L. nebo jejich kříženců, určených k sadbě, kromě hlíz Solanum tuberosum L. uvedených v příloze IV části A kapitole II bodech 18.1, 18.1.1 nebo 18.2 uvedené směrnice a kultur udržovaných jako materiál v genobankách nebo genetických sbírkách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Některé členské státy požádaly o další zvláštní požadavky na oběh semen Solanum tuberosum L., běžně označovaných také jako „pravá semena bramboru“, pocházejících z Unie (dále jen „dotčená semena“). Tyto požadavky by měly zajistit fytosanitární ochranu území Unie před škodlivými organismy, jejichž hostiteli by dotčená semena mohla být.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Semena rostlin stolonotvorných a hlízotvorných druhů Solanum L. nebo jejich kříženců, určených k sadbě, uchovávaných v genobankách nebo genetických sbírkách, by neměla být považována za dotčená semena, protože jsou určena pro výzkumné a konzervační účely.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Vzhledem k tomu, že hlavní fytosanitární riziko pro dotčená semena představují Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. a Potato spindle tuber viroid, a s přihlédnutím k analýze rizika souvisejícího se škodlivým organismem vypracované nizozemským Úřadem pro bezpečnost potravin a spotřebních výrobků (NVWA) z roku 2015 (2) je vhodné stanovit, aby dotčená semena pocházela z oblastí prostých těchto organismů, nebo aby se na dotčená semena a jejich místa produkce vztahovaly zvláštní požadavky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
   Článek 1
   Příloha IV směrnice 2000/29/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.
   Článek 2
   1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. března 2018. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
   Použijí tyto předpisy ode dne 1. dubna 2018.
   Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
   2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
   Článek 3
   Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Článek 4
   Tato směrnice je určena členským státům.
   
      V Bruselu dne 19. října 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.
   
      (2)  PRA EU internal movement of True Potato Seeds of official varieties, NVWA, červen 2015.
   
   
      PŘÍLOHA
      Kapitola II části A přílohy IV směrnice 2000/29/ES se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Bod 18.3 se nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „18.3.
                                       
                                       
                                          Rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů Solanum L. nebo jejich kříženců, určené k sadbě, kromě hlíz Solanum tuberosum L. uvedených v bodech 18.1, 18.1.1 nebo 18.2, kromě kultur udržovaných jako materiál v genobankách nebo genetických sbírkách a kromě semen Solanum tuberosum L. uvedených v bodě 18.3.1
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          Rostliny musí být udržovány v karanténních podmínkách a testy provedené během tohoto období nesmí prokázat přítomnost škodlivých organismů.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          Karanténní testy uvedené v písmenu a) musí:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      aa)
                                                   
                                                   
                                                      být prováděny pod dohledem státního orgánu ochrany rostlin dotčeného členského státu školenými odbornými pracovníky tohoto nebo jiného úředně oprávněného orgánu;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      bb)
                                                   
                                                   
                                                      být prováděny v místě s vybavením vyhovujícím pro práci se škodlivými organismy a k udržování materiálu, včetně indikátorových rostlin, takovým způsobem, aby bylo zamezeno jakémukoli riziku šíření škodlivých organismů;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      cc)
                                                   
                                                   
                                                      u každého materiálu sestávat:
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  z vizuální prohlídky zaměřené na zjištění příznaků chorob působených škodlivými organismy, jež musí být prováděna v pravidelných intervalech během nejméně jednoho celého vegetačního období, se zřetelem na druh materiálu a jeho vývojové stadium v době testování,
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  ze série testů provedených podle vhodných metod, jež musí být předloženy výboru uvedenému v článku 18, alespoň na:
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  v případě veškerého materiálu brambor:
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              —
                                                                           
                                                                           
                                                                              Andean potato latent virus,
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              —
                                                                           
                                                                           
                                                                              Arracacha virus B. oca strain,
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              —
                                                                           
                                                                           
                                                                              Potato black ringspot virus,
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              —
                                                                           
                                                                           
                                                                              Potato spindle tuber viroid,
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              —
                                                                           
                                                                           
                                                                              Potato virus T,
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              —
                                                                           
                                                                           
                                                                              Andean potato mottle virus,
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              —
                                                                           
                                                                           
                                                                              běžné viry bramboru A, M, S, V, X a Y (včetně Yo, Yn a Yc) a Potato leaf roll virus,
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              —
                                                                           
                                                                           
                                                                              
                                                                                 Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              —
                                                                           
                                                                           
                                                                              
                                                                                 Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  v případě semen Solanum tuberosum L. kromě těch, která jsou uvedena v bodě 18.3.1, alespoň na výše uvedené viry a viroidy;
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      dd)
                                                   
                                                   
                                                      umožnit vhodným testováním určit škodlivé organismy působící jakékoli jiné příznaky napadení, které byly zjištěny při vizuální prohlídce.
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c)
                                       
                                       
                                          Veškerý materiál, který nebyl při testování podle písmene b) shledán prostým škodlivých organismů uvedených v písmenu b), musí být okamžitě zničen nebo ošetřen způsobem vedoucím k odstranění škodlivého organismu (škodlivých organismů).
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          d)
                                       
                                       
                                          Každá organizace nebo výzkumné pracoviště, které má v držení tento materiál, o tom musí informovat příslušný orgán ochrany rostlin dotčeného členského státu.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Za bod 18.3 se doplňuje nový bod 18.3.1, který zní:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „18.3.1.
                                       
                                       
                                          Semena Solanum tuberosum L. kromě těch, která jsou uvedena v bodě 18.4
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Úřední potvrzení, že
                              semena pocházejí z rostlin splňujících příslušné požadavky stanovené v bodech 18.1, 18.1.1, 18.2 a 18.3
                              a že
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          semena pocházejí z oblastí prostých Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Ralstonia
                                             solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. a Potato spindle tuber viroid
                                          nebo
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          semena splňují všechny níže uvedené požadavky:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      i)
                                                   
                                                   
                                                      byla vyprodukována v místě, ve kterém nebyly od začátku posledního vegetačního období pozorovány žádné příznaky choroby působené škodlivými organismy uvedenými v písmenu a);
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      ii)
                                                   
                                                   
                                                      byla vyprodukována v místě, ve kterém byla přijata všechna níže uvedená opatření:
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  1.
                                                               
                                                               
                                                                  místo bylo odděleno od jiných lilkovitých rostlin a jiných hostitelských rostlin viroidu Potato spindle tuber viroid;
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  2.
                                                               
                                                               
                                                                  je zabráněno kontaktu se zaměstnanci a předměty, jako jsou nástroje, stroje, vozidla, nádoby a obalový materiál, z jiných míst, ve kterých se pěstují lilkovité rostliny a jiné hostitelské rostliny viroidu Potato spindle tuber viroid, nebo byla za účelem prevence napadení přijata vhodná hygienická opatření týkající se zaměstnanců nebo předmětů z jiných míst, ve kterých se pěstují lilkovité rostliny a jiné hostitelské rostliny viroidu Potato spindle tuber viroid;
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  3.
                                                               
                                                               
                                                                  používá se pouze voda prostá všech škodlivých organismů uvedených v tomto bodě.“
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.