Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1975 ze dne 7. srpna 2017 kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2017/1975/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 281/29
            
         
      
   
   
   SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1975
   ze dne 7. srpna 2017
   kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Směrnice 2011/65/EU od členských států vyžaduje, aby zajistily, že elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh neobsahují kadmium.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Na základě bodu 39 přílohy III směrnice 2011/65/EU byla udělena výjimka pro použití kadmia v diodách vyzařujících světlo (LED) konvertujících barvu pro použití v systémech polovodičového osvětlení nebo vizualizace s platností do 1. července 2014. Komise obdržela žádost o prodloužení této výjimky před 1. lednem 2013, což je v souladu s čl. 5 odst. 5 směrnice 2011/65/EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Prokázalo se, že diody vyzařující světlo (LED) konvertující barvu obsahující kvantové tečky mají oproti dřívějším technologiím značné výhody, pokud jde o energetickou účinnost a barevný rozsah. Celková vyváženost použití kvantových teček na bázi kadmia v systémech vizualizace (displejích) má pozitivní dopad v důsledku jejich nižší spotřeby energie ve srovnání s aktuálně dostupnými alternativními technologiemi. Celkové negativní dopady na životní prostředí, zdraví a bezpečnost spotřebitelů způsobené náhradou kvantových teček na bázi kadmia v systémech vizualizace, kde se kvantové tečky používají, pravděpodobně převáží nad jejími celkovými přínosy pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost spotřebitelů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Používání selenidu kademnatého v polovodičových nanokrystalových kvantových tečkách na bázi kadmia pro konverzi vlnové délky („downshifting“) pro použití v systémech vizualizace by tudíž mělo být ze zákazu vyňato na dobu dvou let po vyhlášení směrnice v přenesené pravomoci v Úředním věstníku Evropské unie. Jedná se o krátké období platnosti, které pravděpodobně nebude mít nepříznivé dopady na inovace či na rozvoj alternativ prostých kadmia.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Diody vyzařující světlo (LED) s kvantovými tečkami na bázi kadmia v systémech osvětlení ještě nejsou na trhu k dispozici a jejich potenciální výhody ve srovnání se stávajícími technologiemi nelze řádně vyčíslit, a proto nejsou pro prodloužení výjimky u použití v systémech osvětlení důvody.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Přílohu III směrnice 2011/65/EU je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,
            
         
      
   
   PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
   Článek 1
   Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.
   Článek 2
   1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do [12 měsíců po vstupu této směrnice v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
   Tyto předpisy použijí ode dne [12 měsíců po vstupu této směrnice v platnost + 1 den].
   Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
   2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
   Článek 3
   Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Článek 4
   Tato směrnice je určena členským státům.
   
      V Bruselu dne 7. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze III směrnice 2011/65/EU se bod 39 nahrazuje tímto:
      
         
            
            
            
            
               
                  
                     „39(a)
                  
                  
                     Selenid kademnatý v polovodičových nanokrystalových kvantových obrazových bodech na bázi kadmia pro konverzi vlnové délky („downshifting“) pro použití v systémech vizualizace (< 0,2 μg Cd na mm2 plochy obrazovky)
                  
                  
                     Platnost končí pro všechny kategorie [dva roky po vyhlášení směrnice v přenesené pravomoci v Úředním věstníku]“
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.