Směrnice Komise (EU) 2017/2054 ze dne 8. listopadu 2017, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2017/2054/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 311/1
            
         
      
   
   
   SMĚRNICE KOMISE (EU) 2017/2054
   ze dne 8. listopadu 2017,
   kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství (1), a zejména na článek 13 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Směrnice 2009/43/ES se vztahuje na veškeré produkty pro obranné účely uvedené v její příloze, které by měly odpovídat Společnému vojenskému seznamu Evropské unie, který původně přijala Rada dne 19. března 2007.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 6. března 2017 přijala Rada aktualizovaný Společný vojenský seznam Evropské unie (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha směrnice 2009/43/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Členské státy se v souladu se společným politickým prohlášením členských států a Komise ze dne 28. září 2011 o informativních dokumentech (3) zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice do vnitrostátního práva o jeden či více dokumentů s informacemi o vztahu mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem provedení směrnice do vnitrostátního práva.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro transfery produktů pro obranné účely uvnitř EU,
            
         
      
   
   PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
   Článek 1
   Příloha směrnice 2009/43/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze této směrnice.
   Článek 2
   1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 28. února 2018. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
   Použijí tyto předpisy ode dne 5. března 2018.
   Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
   2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
   Článek 3
   Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Článek 4
   Tato směrnice je určena členským státům.
   
      V Bruselu dne 8. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. C 97, 28.3.2017, s. 1.
   
      (3)  Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Seznam produktů pro obranné účely
      
      
         
         
         
            
               
                  
                     
                        Poznámka 1:
                     
                  
               
               
                  Pojmy v „uvozovkách“ jsou vymezené pojmy. Viz „Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu“ přiložené k tomuto seznamu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  
                     
                        Poznámka 2:
                     
                  
               
               
                  V některých případech jsou chemické látky v seznamu uváděny podle názvu a čísla CAS. Seznam se vztahuje na chemické látky se shodným strukturním vzorcem (včetně hydrátů), bez ohledu na název nebo číslo CAS. Čísla CAS jsou uváděna jako pomůcka při zjišťování konkrétní chemické látky nebo směsi, a to bez ohledu na nomenklaturu. Čísla CAS nelze používat jako jediné identifikátory, neboť některé z forem chemických látek zapsaných v seznamu mají odlišná čísla CAS, a rovněž u směsí obsahujících některou z uvedených látek může být číslo CAS odlišné.
               
            
         
      
      ML1
         Zbraně s hladkým vývrtem a ráží menší než 20 mm, další zbraně a samočinné zbraně s ráží 12,7 mm (ráže 0,50 palce) nebo menší, příslušenství a rovněž pro ně speciálně určené součásti:
      
      
         
         
         
            
               
                  
                     
                        Poznámka:
                     
                  
               
               
                  Bod ML1 se nevztahuje na:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 a.
                              
                           
                           
                              
                                 palné zbraně speciálně určené pro školní (inertní) střelivo a neschopné vypuzení střely;
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 b.
                              
                           
                           
                              
                                 palné zbraně, speciálně určené k vypuštění připevněných střel bez nálože trhaviny či komunikačního spojení na vzdálenost nepřesahující 500 m;
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 c.
                              
                           
                           
                              
                                 zbraně používající střelivo s okrajovým zápalem, které nejsou samočinné;
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 d.
                              
                           
                           
                              
                                 „znehodnocené palné zbraně“.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  pušky a kombinované palné zbraně, ruční palné zbraně, kulomety, samopaly a palné zbraně střílející dávkami;
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 
                                    Poznámka:
                                 
                              
                           
                           
                              Bod ML1 a) se nevztahuje na:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             a.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             pušky a kombinované palné zbraně vyrobené před rokem 1938;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             b.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             repliky pušek a kombinovaných palných zbraní, jejichž originály byly vyrobeny před rokem 1890;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             c.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             ruční palné zbraně, palné zbraně střílející dávkami a kulomety vyrobené před rokem 1890 a jejich repliky;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             d.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             pušky nebo ruční střelné zbraně speciálně určené k vystřelení inertní střely pomocí stlačeného vzduchu nebo CO2.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  zbraně s hladkým vývrtem:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1.
                           
                           
                              zbraně s hladkým vývrtem, určené speciálně pro vojenské použití;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.
                           
                           
                              ostatní zbraně s hladkým vývrtem, konkrétně:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a.
                                       
                                       
                                          samočinné zbraně;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b.
                                       
                                       
                                          samonabíjecí zbraně nebo zbraně systému pump action (s posuvným předpažbím);
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            Poznámka:
                                                         
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      Bod ML1 b) 2 se nevztahuje na zbraně speciálně určené k vystřelení inertní střely pomocí stlačeného vzduchu nebo CO2.
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 
                                    Poznámka:
                                 
                              
                           
                           
                              Bod ML1 b) se nevztahuje na:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             a.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             zbraně s hladkým vývrtem vyrobené před rokem 1938;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             b.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             repliky zbraní s hladkým vývrtem, jejichž originály byly vyrobeny před rokem 1890;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             c.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             zbraně s hladkým vývrtem používané pro lovecké a sportovní účely. Tyto zbraně nesmějí být určeny speciálně pro vojenské použití, ani nesmějí být samočinné;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             d.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             zbraně s hladkým vývrtem určené speciálně pro tyto účely:
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                         1.
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         porážka domácích zvířat;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                         2.
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         narkotizace zvířat;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                         3.
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         seismické testování;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                         4.
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         odpalování průmyslových projektilů nebo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                         5.
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         narušování improvizovaných výbušných zařízení (IED).
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        POZN.
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                               
                                                                  Disruptory viz bod ML4 a položku 1A006 na seznamu EU zboží dvojího užití.
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c.
               
               
                  zbraně využívající beznábojnicové střelivo;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d.
               
               
                  odnímatelné zásobníky střeliva, tlumiče hluku výstřelu, speciální zbraňové podpěry, optické zaměřovače a tlumiče plamene pro zbraně uvedené v bodech ML1 a), ML1 b) a ML1 c).
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 
                                    Poznámka:
                                 
                              
                           
                           
                              Bod ML1 d) se nevztahuje na optické zaměřovače zbraní bez elektronického zpracování obrazu s maximálně 9násobným zvětšením, pokud nebyly speciálně konstruovány nebo upraveny pro vojenské použití nebo pokud nemají zabudovanou záměrnou osnovu speciálně určenou pro vojenské použití.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      ML2
         Zbraně s hladkým vývrtem a ráží od 20 mm, další zbraně a výzbroj s ráží větší než 12,7 mm (ráže 0,50 palce), vrhací zařízení a příslušenství, a rovněž pro ně speciálně určené součásti:
      
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  děla, houfnice, kanóny, minomety, protitankové zbraně, raketomety, vojenské plamenomety, pušky, bezzákluzové pušky, zbraně s hladkým vývrtem a jejich zařízení na potlačení efektů při výstřelu;
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 
                                    Poznámka 1:
                                 
                              
                           
                           
                              Bod ML2 a) zahrnuje vstřikovače, dávkovací zařízení, zásobní nádrže a další součásti speciálně určené pro použití s kapalinovými hnacími náplněmi pro kterékoli ze zařízení podle bodu ML2 a).
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 
                                    Poznámka 2:
                                 
                              
                           
                           
                              Bod ML2 a) se nevztahuje na tyto zbraně:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             a.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             pušky, zbraně s hladkým vývrtem a kombinované palné zbraně vyrobené před rokem 1938;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             b.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             repliky pušek, zbraní s hladkým vývrtem a kombinovaných palných zbraní, jejichž originály byly vyrobeny před rokem 1890;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             c.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             děla, houfnice, kanóny a minomety vyrobené před rokem 1890;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             d.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             zbraně s hladkým vývrtem používané pro lovecké a sportovní účely. Tyto zbraně nesmějí být určeny speciálně pro vojenské použití, ani nesmějí být samočinné;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             e.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             zbraně s hladkým vývrtem určené speciálně pro tyto účely:
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                         1.
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         porážka domácích zvířat;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                         2.
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         narkotizace zvířat;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                         3.
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         seismické testování;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                         4.
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         odpalování průmyslových projektilů nebo
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                         5.
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         narušování improvizovaných výbušných zařízení (IED).
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        POZN.
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                               
                                                                  Disruptory viz bod ML4 a položku 1A006 na seznamu EU zboží dvojího užití.
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             f.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             ruční odpalovací zařízení speciálně určená k vypuštění připevněných projektilů bez nálože trhaviny či komunikačního spojení na vzdálenost nepřesahující 500 m.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  dýmové, plynové a pyrotechnické vrhače nebo generátory speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití;
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 
                                    Poznámka:
                                 
                              
                           
                           
                              Bod ML2 b) se nevztahuje na signální pistole.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c.
               
               
                  zbraňová mířidla a úchyty pro zbraňová mířidla mající všechny z následujících vlastností:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1.
                           
                           
                              je speciálně určeno pro vojenské použití; a
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.
                           
                           
                              jsou speciálně určeny pro zbraně uvedené v bodě ML2 a)
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d.
               
               
                  úchyty a odnímatelné zásobníky střeliva speciálně určené pro zbraně uvedené v bodě ML2 a)
               
            
         
      
      ML3
         Střelivo a zapalovače a pro ně speciálně určené součásti:
      
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  střelivo pro zbraně podle bodů ML1, ML2 a ML12;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  zapalovače speciálně určené pro střelivo podle bodu ML3 a).
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 
                                    Poznámka 1:
                                 
                              
                           
                           
                              Součásti se speciálním určením podle bodu ML3 zahrnují:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             a.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             kovové nebo plastové součástky, jako jsou kovadlinky zápalek, pláště střel, nábojové pásky, otočné zásobníky a kovové části munice;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             b.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             zajišťovací a odjišťovací zařízení, zapalovače, senzory a iniciační zařízení;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             c.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             energetické zdroje s vysokým jednorázovým provozním výkonem;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             d.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             spalitelné nábojnice;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             e.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             submunice včetně pumiček, malých min a střel s koncovým naváděním.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 
                                    Poznámka 2:
                                 
                              
                           
                           
                              Bod ML3 a) se nevztahuje na:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             a.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             cvičné střelivo bez střely;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             b.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             školní (inertní) střelivo s provrtanou nábojnicí;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             c.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             další cvičné nebo školní (inertní) střelivo, jež neobsahuje součásti určené pro ostré střelivo; nebo
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             d.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             součásti speciálně určené pro cvičné nebo školní (intertní) střelivo uvedené v písmenech a), b) a c) této poznámky 2.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 
                                    Poznámka 3:
                                 
                              
                           
                           
                              Bod ML3 a) se nevztahuje na náboje speciálně určené pro účely:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             a.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             signalizace;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             b.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             plašení ptactva nebo
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             c.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             zažíhání unikajícího ložiskového plynu na ropných vrtech.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      ML4
         Pumy (letecké), torpéda, rakety, raketové střely, další výbušná zařízení a nálože a příslušné vybavení a příslušenství a součásti speciálně pro ně určené:
      
      
         
         
         
            
               
                  
                     
                        Odkaz 1:
                     
                  
               
               
                  Naváděcí a navigační zařízení viz bod ML11.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  
                     
                        Odkaz 2:
                     
                  
               
               
                  Systémy protiraketové ochrany letadel (AMPS) viz bod ML4 c).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  letecké pumy, torpéda, granáty, dýmovnice, rakety, miny, raketové střely, hlubinné nálože, demoliční nálože, demoliční zařízení, demoliční soupravy, „pyrotechnické“ zařízení, náboje a simulátory (tj. vybavení, které napodobuje vlastnosti kterékoli z těchto položek), speciálně určené pro vojenské použití;
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 
                                    Poznámka:
                                 
                              
                           
                           
                              Bod ML4 a) zahrnuje:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             a.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             dýmové granáty, osvětlovací pumy, zápalné pumy a výbušná zařízení;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             b.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             trysky řízených střel a přední části návratových modulů.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  vybavení, které splňuje vše následující:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1.
                           
                           
                              je speciálně určeno pro vojenské použití; a
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.
                           
                           
                              je speciálně určeno pro ‚činnosti‘ související s čímkoli z následujícího:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a.
                                       
                                       
                                          předměty určené v bodě ML4 a); nebo
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b.
                                       
                                       
                                          improvizovaná výbušná zařízení (IED).
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    Technická poznámka:
                                 
                              
                              
                                 Pro účely položky bodu ML4 b) 2 spočívají ‚činnosti‘ v manipulaci, vypouštění, kladení, ovládání, odpalování, detonaci, aktivaci, napájení jednorázovým provozním výkonem, klamném navádění, rušení, odstraňování, odhalování narušování, nebo likvidaci.
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             
                                                Poznámka 1:
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          Bod ML4 b) zahrnuje:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a.
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         mobilní vybavení na zkapalňování plynu schopné vyrobit denně 1 000 kg nebo více plynu v kapalné podobě;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b.
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         plovoucí elektrické vodivé kabely vhodné pro odstraňování magnetických min.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             
                                                Poznámka 2:
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          Bod ML4 b) se nevztahuje na příruční a kapesní přístroje, které jsou svým určením omezené na detekci kovových předmětů a nejsou schopné rozlišovat miny od jiných kovových předmětů.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c.
               
               
                  systémy protiraketové ochrany letadel (AMPS)
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 
                                    Poznámka:
                                 
                              
                           
                           
                              Bod ML4 c) se nevztahuje na AMPS splňující všechny tyto požadavky:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             a.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             mají-li jakýkoli z těchto výstražných senzorů:
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                         1.
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         pasivní senzory s maximální citlivostí mezi 100 a 400 nm; nebo
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                         2.
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         aktivní výstražné senzory využívající impulsní dopplerovské detekce;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             b.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             systémy výmetnic klamných cílů;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             c.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             infračervené klamné cíle (flares), které využívají jak viditelného, tak infračerveného signálu k oklamání střel typu země-vzduch; a
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             d.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             AMPS zabudované v „civilním letadle“ a splňující všechny tyto požadavky:
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                         1.
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         AMPS je funkční pouze v konkrétním „civilním letadle“, ve kterém je tento určitý AMPS zabudován a pro nějž byl vydán:
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     a.
                                                                  
                                                               
                                                               
                                                                  
                                                                     civilní typový certifikát vydaný orgány civilního letectví jednoho nebo více členských států EU nebo signatářské země Wassenaarského ujednání; nebo
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     b.
                                                                  
                                                               
                                                               
                                                                  
                                                                     obdobný dokument uznávaný Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO).
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                         2.
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         AMPS využívá ochranu k zabránění neoprávněného přístupu k „programovému vybavení“a
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                         3.
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         do AMPS je zabudován aktivní mechanismus, který systému neumožní fungovat po vyjmutí z „civilního letadla“, do kterého byl nainstalován.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      ML5
         Vybavení sloužící k řízení palby a s tím spojená poplašná a varovná zařízení, a dále související systémy a testovací a směrovací zařízení a prostředky a zařízení pro protiopatření, speciálně určené pro vojenské použití a součásti a příslušenství pro ně speciálně určené:
      
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  zbraňové zaměřovače, balistické počítače, zaměřovací systémy dělostřelecké výzbroje a zbraňové řídicí systémy;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  systémy sloužící ke zjišťování a označení cíle, k určování vzdálenosti, pozorování nebo sledování cíle; zařízení pro pátrání, zpracování pořízených dat, rozeznávání a identifikaci; a zařízení pro sběr dat ze senzorů;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c.
               
               
                  zařízení pro protiopatření pro položky podléhající bodu ML5 a) nebo ML5 b);
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 
                                    Poznámka:
                                 
                              
                           
                           
                              Pro účely ML5 c) zahrnuje zařízení pro protiopatření i zařízení pro pátrání.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d.
               
               
                  polní testovací nebo směrovací zařízení určené speciálně pro položky podle bodů ML5 a), ML5 b) nebo ML5 c).
               
            
         
      
      ML6
         Pozemní vozidla a jejich součásti:
      
      
         
         
         
            
               
                  
                     
                        POZN.
                     
                  
               
               
                  Naváděcí a navigační zařízení viz bod ML11.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  pozemní vozidla a jejich součásti, speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití;
                  
                     
                        Technická poznámka
                     
                  
                  
                     Pro účely bodu ML6 a) zahrnuje označení pozemní vozidla přívěsy a návěsy.
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  ostatní pozemní vozidla a jejich součásti:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1.
                           
                           
                              vozidla, která splňují všechny tyto podmínky:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a.
                                       
                                       
                                          byla vyrobena nebo jsou opatřena materiály nebo součástmi poskytujícími balistickou ochranu úrovně III (NIJ 0108.01, září 1985, popř. srovnatelný národní standard) nebo vyšší;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b.
                                       
                                       
                                          jejich převodová skříň pohání jak přední, tak zadní nápravu zároveň, včetně vozidel s dalšími nápravami pro nosné účely s pohonem či bez pohonu;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c.
                                       
                                       
                                          hrubá hmotnost vozidla přesahuje 4 500 kg a
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          d.
                                       
                                       
                                          vozidlo je určené nebo upravené pro použití v terénu;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.
                           
                           
                              součásti, které splňují všechny tyto podmínky:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a.
                                       
                                       
                                          jsou určeny speciálně pro vozidla uvedená v bodě ML6 b) 1 a
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b.
                                       
                                       
                                          poskytují balistickou ochranu úrovně III (NIJ 0108.01, září 1985, popř. srovnatelný národní standard) nebo vyšší.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  
                     
                        POZN.
                     
                  
               
               
                  Viz také bod ML13 a).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  
                     
                        Poznámka 1:
                     
                  
               
               
                  Bod ML6 a) zahrnuje:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 a.
                              
                           
                           
                              
                                 tanky a další vojenská ozbrojená vozidla a vojenská vozidla vybavená nosiči zbraní nebo vybavením pro kladení min nebo k odpalování střeliva podle bodu ML4;
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 b.
                              
                           
                           
                              
                                 obrněná vozidla;
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 c.
                              
                           
                           
                              
                                 obojživelná vozidla a vozidla schopná hlubokého brodění;
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 d.
                              
                           
                           
                              
                                 vyprošťovací a záchranná vozidla a vozidla pro vlečení nebo přepravu střeliva nebo zbraňových systémů a související manipulační zařízení pro nakládku a vykládku.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  
                     
                        Poznámka 2:
                     
                  
               
               
                  Úprava pozemního vozidla pro vojenské použití podle bodu ML6 a) znamená úpravu konstrukce, elektrických nebo mechanických částí vozidla, při které je použita jedna nebo více součástí určených speciálně pro vojenské použití. Mezi takové součásti patří:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 a.
                              
                           
                           
                              
                                 pláště pneumatik speciálních typů, konstruované jako neprůstřelné;
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 b.
                              
                           
                           
                              
                                 pancéřová ochrana velmi důležitých částí (např. palivových nádrží nebo kabin vozidel);
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 c.
                              
                           
                           
                              
                                 speciální výztuže a podpěry pro umístění zbraní;
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 d.
                              
                           
                           
                              
                                 vnější osvětlení v obvykle neviditelné části spektra.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  
                     
                        Poznámka 3:
                     
                  
               
               
                  Bod ML6 se nevztahuje na civilní vozidla určená nebo upravená pro převoz peněžní hotovosti nebo cenin.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  
                     
                        Poznámka 4:
                     
                  
               
               
                  Bod ML6 se nevztahuje na vozidla, která splňují všechny tyto podmínky:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 a.
                              
                           
                           
                              
                                 byla vyrobena před rokem 1946;
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 b.
                              
                           
                           
                              
                                 neobsahují položky uvedené ve Společném vojenském seznamu EU vyrobené po roce 1945, s výjimkou replik původních součástí nebo příslušenství; a
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 c.
                              
                           
                           
                              
                                 nenesou zbraně uvedené v bodech ML1, ML2 či ML4, ledaže takové zbraně nejsou provozuschopné a nejsou schopny střelby.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      ML7
         Chemické látky, „biologická agens“, „látky určené pro potlačování nepokojů“, radioaktivní materiály, související vybavení, součásti a materiály:
      
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  „biologická agens“ nebo radioaktivní materiály, které byly vybrány nebo upraveny s cílem zvýšit účinnost v působení ztrát na lidech nebo zvířatech, poškozování techniky nebo škod na úrodě či životním prostředí:
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  bojové chemické látky, zahrnující:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1.
                           
                           
                              bojové nervově paralytické látky:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a.
                                       
                                       
                                          O-alkyl (≤ C10 včetně O-cykloalkyl)-alkyl(methyl, ethyl, n-propyl nebo i-propyl)fosfonofluoridáty, např.:
                                          sarin (GB): O-isopropyl-methylfosfonofluoridát (CAS 107-44-8) a
                                          
                                          soman (GD): O- (3,3-dimethybutan-2-yl) methylfosfonofluoridát (CAS 96-64-0);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b.
                                       
                                       
                                          O-alkyl (≤ C10 včetně O-cykloalkyl)- N,N-dialkyl(methyl, ethyl, n-propyl nebo i-propyl) fosforamidokyanidáty, např.:
                                          tabun (GA): O-ethyl-N,N-dimethylfosforamidokyanidát (CAS 77-81-6);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c.
                                       
                                       
                                          O-alkyl(H nebo ≤C10 včetně O-cykloalkyl)-S-[2-N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl nebo i-propylamino)ethyl]-alkyl(methyl, ethyl, n-propyl nebo i-propyl)fosfonothioáty a odpovídající alkylované a protonované soli, například:
                                          VX: O-ethyl S-[2-(diisopropylamino)ethyl]- methylfosfonothioát (CAS 5078-69-9);
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.
                           
                           
                              bojové zpuchýřující látky:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a.
                                       
                                       
                                          sirné yperity, například:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      1.
                                                   
                                                   
                                                      (2-chlorethyl)(chlormethyl)sulfid (CAS 2625-76-5);
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      2.
                                                   
                                                   
                                                      bis(2-chlorethyl)sulfid (CAS 505-60-2);
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      3.
                                                   
                                                   
                                                      bis (2-chlorethyl)sulfanyl methan (CAS 63869-13-6);
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      4.
                                                   
                                                   
                                                      1,2-bis (2-chlorethyl)sulfanyl ethan (CAS 3563-36-8);
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      5.
                                                   
                                                   
                                                      1,3-bis (2-chlorethyl)sulfanyl propan (CAS 63905-10-2);
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      6.
                                                   
                                                   
                                                      1,4-bis (2-chlorethyl)sulfanyl butan (CAS 142868-93-7);
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      7.
                                                   
                                                   
                                                      1,5-bis (2-chlorethyl)sulfanyl pentan (CAS 142868-94-8);
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      8.
                                                   
                                                   
                                                      bis (2-chlorethyl)sulfanyl methylether (CAS 63918-90-1);
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      9.
                                                   
                                                   
                                                      bis (2-chlorethyl)sulfanyl ethyl ether (CAS 63918-89-8);
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b.
                                       
                                       
                                          lewisity, například:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      1.
                                                   
                                                   
                                                      2-chlorvinyldichlorarsan (CAS 541-25-3);
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      2.
                                                   
                                                   
                                                      tris(2-chlorvinyl)arsan (CAS 40334-70-1);
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      3.
                                                   
                                                   
                                                      bis(2-chlorvinyl)chlorarsan (CAS 40334-69-8);
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c.
                                       
                                       
                                          dusíkaté yperity, například:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      1.
                                                   
                                                   
                                                      HN1: bis(2-chlorethyl)ethylamin (CAS 538-07-8);
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      2.
                                                   
                                                   
                                                      HN2: bis(2-chlorethyl)methylamin (CAS 51-75-2);
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      3.
                                                   
                                                   
                                                      HN3: tris(2-chlorethyl)amin (CAS 555-77-1);
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              3.
                           
                           
                              bojové zneschopňující (paralyzující) látky, například:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a.
                                       
                                       
                                          chinuklidin-3-yl-difenyl(hydroxy)acetát (BZ) (CAS 6581062);
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              4.
                           
                           
                              bojové chemické látky – defolianty, například:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a.
                                       
                                       
                                          butyl 2-chlor-4-fluorfenoxyacetát (LNF),
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b.
                                       
                                       
                                          směs 2,4,5-trichlorfenoxyoctové kyseliny (CAS 93-76-5) s 2,4dichlorfenoxyoctovou kyselinou (CAS 94-75-7) (Agent Orange (CAS 39277-47-9));
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c.
               
               
                  binární prekurzory a klíčové prekurzory bojových chemických látek:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1.
                           
                           
                              alkyl(methyl, ethyl, n-propyl nebo i-propyl)fosfonyldifluoridy, například:
                              DF: methylfosfonyldifluorid (CAS 676-99-3);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.
                           
                           
                              O-alkyl(H nebo ≤ C10 včetně cykloalkyl)-O-2-N,N- dialkyl(methyl, ethyl, n- propyl nebo i-propyl)aminoethyl-alkyl(methyl, ethyl, npropyl nebo i-propyl)fosfonity a odpovídající alkylované a protonované soli, např.:
                              QL: O-ethyl- O-2- diisopropylaminoethyl-methylfosfonit (CAS 57856-11-8);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              3.
                           
                           
                              chlorsarin: O- isopropyl-methylfosfonochloridát (CAS 1445-76-7);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              4.
                           
                           
                              chlorsoman: O- (3;3-dimethylbutan -2-yl)-methylfosfonochloridát (CAS 7040-57-5);
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d.
               
               
                  „látky určené pro potlačování nepokojů“, aktivní složky chemických látek a jejich kombinace zahrnující:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1.
                           
                           
                              α-bromobenzenacetonitril, (bromobenzylkyanid) (CA) (CAS 579879-8);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.
                           
                           
                              [(2-chlorfenyl)methylen] propandinitril(o-chlorbenzylidenmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              3.
                           
                           
                              2-chloro-1 fenylethanon, ω-chloroacetofenon (CN) (CAS 532-27-4);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              4.
                           
                           
                              dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              5.
                           
                           
                              10-chlor-5,10-dihydrofenarsazin, (chlorfenarsazin), (adamsit), (DM) (CAS 578-94-9);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              6.
                           
                           
                              N-nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 
                                    Poznámka 1:
                                 
                              
                           
                           
                              Bod ML7 d) se nevztahuje na „látky určené pro potlačování nepokojů“ balené individuálně pro účely sebeobrany.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 
                                    Poznámka 2:
                                 
                              
                           
                           
                              Bod ML7 d) se nevztahuje na aktivní složky chemických látek a jejich kombinace, označené a balené pro potravinářskou výrobu nebo pro zdravotnické účely.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e.
               
               
                  vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití, určené nebo přizpůsobené k šíření některé z níže uvedených položek nebo pro ně speciálně určené součásti:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1.
                           
                           
                              materiály a látky podle bodu ML7 a), ML7 b) nebo ML7 d), nebo
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.
                           
                           
                              bojové chemické látky vyrobené z prekurzorů podle bodu ML7 c);
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  f.
               
               
                  ochranné a dekontaminační vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití, součásti a chemické směsi:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1.
                           
                           
                              vybavení určené nebo přizpůsobené pro obranu proti materiálům podle bodu ML7 a), ML7 b) nebo ML7 d) a pro ně speciálně určené součásti;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.
                           
                           
                              vybavení určené nebo přizpůsobené pro dekontaminaci předmětů kontaminovaných materiály podle bodu ML7 a) nebo ML7 b) a pro ně speciálně určené součásti;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              3.
                           
                           
                              chemické směsi speciálně vyvinuté nebo složené pro dekontaminaci předmětů kontaminovaných materiály podle bodu ML7 a) nebo ML7 b);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 
                                    Poznámka:
                                 
                              
                           
                           
                              Bod ML7f)1 zahrnuje:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             a.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             klimatizační jednotky speciálně určené nebo upravené pro filtraci jaderných, biologických nebo chemických materiálů;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             b.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             ochranné oděvy.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 
                                    POZN.
                                 
                              
                           
                           
                              Pro civilní ochranné masky, ochranné a dekontaminační vybavení, viz také položku 1A004 na seznamu EU zboží dvojího užití.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  g.
               
               
                  vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití pro detekci nebo identifikaci materiálů podle bodu ML7 a), ML7 b) nebo ML7 d) a součásti pro ně speciálně určené;
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 
                                    Poznámka:
                                 
                              
                           
                           
                              Bod ML7 g) se nevztahuje na osobní dozimetry pro měření radiace.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 
                                    POZN.
                                 
                              
                           
                           
                              Viz také položku 1A004 na seznamu EU zboží dvojího užití.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  h.
               
               
                  „biopolymery“ určené nebo zpracované speciálně pro detekci nebo identifikaci chemických bojových látek podle bodu ML7 b) a dále konkrétní buněčné kultury používané k jejich výrobě;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  i.
               
               
                  „biokatalyzátory“ pro dekontaminaci nebo degradaci bojových chemických látek a s nimi související biologické systémy:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1.
                           
                           
                              „biokatalyzátory“ speciálně určené pro dekontaminaci nebo degradaci bojových chemických látek podle bodu ML7 b), které jsou výsledkem řízeného laboratorního výběru nebo genetické manipulace biologických systémů;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.
                           
                           
                              biologické systémy obsahující genetické informace specifické pro produkci „biokatalyzátorů“ podle bodu ML7 i) 1.:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a.
                                       
                                       
                                          „vektory exprese“;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b.
                                       
                                       
                                          viry;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c.
                                       
                                       
                                          buněčné kultury.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  
                     
                        Poznámka 1:
                     
                  
               
               
                  Body ML7 b) a ML7 d) se nevztahují na:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 a.
                              
                           
                           
                              
                                 chlorkyan (CAS 506-77-4); viz položku 1C450 a) 5. na seznamu EU zboží dvojího užití;
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 b.
                              
                           
                           
                              
                                 kyanovodík (CAS 74-90-8);
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 c.
                              
                           
                           
                              
                                 chlór (CAS 7782-50-5);
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 d.
                              
                           
                           
                              
                                 karbonylchlorid (fosgen) (CAS 75-44-5); viz položku 1C450 a) 4. na seznamu EU zboží dvojího užití;
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 e.
                              
                           
                           
                              
                                 difosgen (trichlormethylchlorformiát) (CAS 503-38-8);
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 f.
                              
                           
                           
                              
                                 nepoužívá se od roku 2004;
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 g.
                              
                           
                           
                              
                                 xylylbromid, ortho: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 h.
                              
                           
                           
                              
                                 benzylbromid (CAS 100-39-0);
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 i.
                              
                           
                           
                              
                                 benzyljodid (CAS 620-05-3);
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 j.
                              
                           
                           
                              
                                 bromaceton (CAS 598-31-2);
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 k.
                              
                           
                           
                              
                                 bromkyan (CAS 506-68-3);
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 l.
                              
                           
                           
                              
                                 brommethylethylketon (CAS 816-40-0);
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 m.
                              
                           
                           
                              
                                 chloraceton (CAS 78-95-5);
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 n.
                              
                           
                           
                              
                                 ethyljodacetát (CAS 623-48-3);
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 o.
                              
                           
                           
                              
                                 jodaceton (CAS 3019-04-3);
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 p.
                              
                           
                           
                              
                                 chloropikrin (CAS 76-06-2); viz položku 1C450 a) 7. seznamu EU zboží dvojího užití.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  
                     
                        Poznámka 2:
                     
                  
               
               
                  Buněčné kultury a biologické systémy uvedené v bodech ML7 h) a ML7 i) 2. jsou exkluzivní a uvedené podbody se nevztahují na buněčné kultury a biologické systémy pro civilní použití, například v odvětví zemědělství, farmacie, lékařství, veterinářství, životního prostředí, nakládání s odpady, nebo potravinářství.
               
            
         
      
      ML8
         „Energetické materiály“ a příbuzné látky:
      
      
         
         
         
            
               
                  
                     
                        Odkaz 1:
                     
                  
               
               
                  Viz položku 1C011 na seznamu EU zboží dvojího užití.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  
                     
                        Odkaz 2:
                     
                  
               
               
                  Pro zařízení a nálože viz bod ML4 a položku 1A008 na seznamu EU zboží dvojího užití.
               
            
         
      
      
         
            Technické poznámky
         
      
      
         
         
         
            
               
                  
                     1.
                  
               
               
                  Pro účely bodu ML8, s výjimkou bodu ML8 c)11 nebo ML8 c)12, se pojmem směs rozumí kompozice složená ze dvou a více látek, z nichž nejméně jedna látka je vyjmenována v podbodech ML8.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  
                     2.
                  
               
               
                  Libovolná látka vyjmenovaná v podbodech ML8 podléhá tomuto seznamu, a to i tehdy, je-li využita pro jiné než vyznačené uplatnění. (Například triaminoguanidinnitrát TAGN se používá především jako výbušnina, avšak může být použit také jako palivo nebo okysličovadlo.)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  
                     3.
                  
               
               
                  Pro účely bodu ML8 se velikostí částic rozumí střední průměr částice stanovený na základě hmotnosti či objemu. Při pořizování vzorků a určování velikosti částic se použijí mezinárodní normy nebo ekvivalentní normy vnitrostátní.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  „výbušniny“ a jejich směsi:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1.
                           
                           
                              ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan, čili 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS 97096-78-1);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.
                           
                           
                              BNCP (cis-bis (5-nitrotetrazolát) tetraaminokobalt (III) perchlorečnan) (CAS 117412-28-9);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              3.
                           
                           
                              CL-14 (diaminodinitrobenzofuroxan, čili 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS 117907-74-1);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              4.
                           
                           
                              CL-20 (HNIW, čili hexanitrohexaazaisowurtzitan) (CAS 135285-90-4); klatráty CL-20 (viz také jeho „prekurzory“ pod body ML8 g) 3. a g) 4.);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              5.
                           
                           
                              CP (2-(5-kyanotetrazolát) pentaaminokobalt (III) perchlorečnan) (CAS 70247-32-4);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              6.
                           
                           
                              DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroethylen, FOX7) (CAS 145250813);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              7.
                           
                           
                              DATB (diaminotrinitrobenzen) (CAS 1630-08-6);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              8.
                           
                           
                              DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              9.
                           
                           
                              DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyrazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              10.
                           
                           
                              DIPAM (3,3'-diamino-2,2',4,4“,6,6'-hexanitrodifenyl) nebo dipikramid (CAS 17215-44-0);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              11.
                           
                           
                              DNGU (DINGU čili dinitroglykoluril) (CAS 55510-04-8);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              12.
                           
                           
                              furazany:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a.
                                       
                                       
                                          DAAOF (DAAF, DAAFox, čili diaminoazoxyfurazan);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b.
                                       
                                       
                                          DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              13.
                           
                           
                              HMX a deriváty (viz také jeho „prekurzory“ pod bodem ML8 g) 5.):
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a.
                                       
                                       
                                          HMX (cyklotetramethylentetranitramin, oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazin, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazacyklooktan, oktogen) (CAS 2691-41-0);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b.
                                       
                                       
                                          difluoroaminované analogy HMX;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c.
                                       
                                       
                                          K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo (3,3,0)-oktanon-3; tetranitrosemiglykuril čili keto-bicyklická HMX (CAS 130256-72-3);
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              14.
                           
                           
                              HNAD (hexanitroadamantan) (CAS 143850-71-9);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              15.
                           
                           
                              HNS (hexanitrostilben) (CAS 20062-22-0);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              16.
                           
                           
                              imidazoly:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a.
                                       
                                       
                                          BNNII (Octahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazol);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b.
                                       
                                       
                                          DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c.
                                       
                                       
                                          FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          d.
                                       
                                       
                                          NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          e.
                                       
                                       
                                          PTIA (1-pikryl-2,4,5-trinitroimidazol);
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              17.
                           
                           
                              NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitromethylen hydrazin);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              18.
                           
                           
                              NTO (ONTA, čili 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on) (CAS 932-64-9);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              19.
                           
                           
                              polynitrokubany s více než čtyřmi nitro skupinami;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              20.
                           
                           
                              PYX (2,6-Bis(pikrylamino)-3,5-dinitropyridin) (CAS 38082-89-2);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              21.
                           
                           
                              RDX a deriváty:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a.
                                       
                                       
                                          RDX (cyklotrimethylentrinitramin, cyklonit, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyklohexan, hexogen) (CAS 121-82-4);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b.
                                       
                                       
                                          keto-RDX (K-6, čili 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyklohexanon) (CAS 115029-35-1);
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              22.
                           
                           
                              TAGN (triaminoguanidinnitrát) (CAS 4000-16-2);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              23.
                           
                           
                              TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (viz také jeho „prekurzory“ pod bodem ML8 g) 7.);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              24.
                           
                           
                              TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamin) oktahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocin);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              25.
                           
                           
                              tetrazoly:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a.
                                       
                                       
                                          NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b.
                                       
                                       
                                          NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol);
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              26.
                           
                           
                              tetryl (trinitrofenylmethylnitramin) (CAS 479-45-8);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              27.
                           
                           
                              TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS 135877-16-6) (viz také jeho „prekurzory“ pod bodem ML8 g) 6.);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              28.
                           
                           
                              TNAZ (1,3,3-trinitroazetidin) (CAS 97645-24-4) (viz také jeho „prekurzory“ pod bodem ML8 g) 2.);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              29.
                           
                           
                              TNGU (SORGUYL nebo tetranitroglykoluril) (CAS 55510-03-7);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              30.
                           
                           
                              TNP (1,4,5,8-tetranitro-pyridazino[4,5-d]pyridazin) (CAS 229176-04-9)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              31.
                           
                           
                              triaziny:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a.
                                       
                                       
                                          DNAM (2-oxy-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b.
                                       
                                       
                                          NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazin) (CAS 130400-13-4);
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              32.
                           
                           
                              triazoly:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a.
                                       
                                       
                                          5-azido-2-nitrotriazol;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b.
                                       
                                       
                                          ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 1614-08-0);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c.
                                       
                                       
                                          ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          d.
                                       
                                       
                                          BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amin);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          e.
                                       
                                       
                                          DBT (3,3’-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          f.
                                       
                                       
                                          DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          g.
                                       
                                       
                                          nepoužívá se od roku 2010;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          h.
                                       
                                       
                                          NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i.
                                       
                                       
                                          PDNT (1-pikryl-3,5-dinitrotriazol);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          j.
                                       
                                       
                                          TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243 36 1);
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              33.
                           
                           
                              výbušniny neuvedené jinde pod bodem ML8 a) s kteroukoli z těchto vlastností:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a.
                                       
                                       
                                          detonační rychlost převyšující 8 700 m/s při maximální hustotě, nebo
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b.
                                       
                                       
                                          detonační tlak přesahující 34 GPa (340 kbar);
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              34.
                           
                           
                              nepoužívá se od roku 2013;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              35.
                           
                           
                              DNAN (2,4-dinitroanisol) (CAS 119-27-7);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              36.
                           
                           
                              TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitan)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              37.
                           
                           
                              GUDN (Guanylurea dinitramid) FOX-12 (CAS 217464-38-5)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              38.
                           
                           
                              tetraziny:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a.
                                       
                                       
                                          BTAT (Bis(2,2,2-trinitroethyl)-3,6-diaminotetrazin);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b.
                                       
                                       
                                          LAX-112 (3,6-diamino-1,2,4,5-tetrazine-1,4-dioxid);
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              39.
                           
                           
                              energetické iontové materiály s teplotou tání mezi 343 K (70 °C) a 373 K (100 °C) a s detonační rychlostí převyšující 6 800 m/s nebo s detonačním tlakem přesahujícím 18 GPa (180 kbar);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              40.
                           
                           
                              BTNEN (Bis(2,2,2-trinitroethyl)-nitramin) (CAS 19836-28-3);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              41.
                           
                           
                              FTDO (5,6-(3',4'-furazano)- 1,2,3,4-tetrazine-1,3-dioxid);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 
                                    Poznámka:
                                 
                              
                           
                           
                              Bod ML8 a) se vztahuje na ‚výbušné směsné krystaly (kokrystaly)‘.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        Technická poznámka
                     
                  
                  
                     ‚Výbušný směsný krystal (kokrystal)‘ je pevný materiál tvořený pravidelným trojrozměrným uspořádáním dvou a více výbušných molekul, z nichž alespoň jedna je uvedena v bodu ML 8 a).
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  „hnací hmoty“:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1.
                           
                           
                              veškeré pevné „hnací hmoty“ s teoretickým specifickým impulsem (za standardních podmínek) více než:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a.
                                       
                                       
                                          240 sekund pro nehalogenované „hnací hmoty“ bez obsahu kovu;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b.
                                       
                                       
                                          250 sekund pro halogenované „hnací hmoty“ bez obsahu kovu; nebo
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c.
                                       
                                       
                                          260 sekund pro „hnací hmoty“ s obsahem kovu;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.
                           
                           
                              nepoužívá se od roku 2013;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              3.
                           
                           
                              „hnací hmoty“ se silovou konstantou větší než 1 200 kJ/kg;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              4.
                           
                           
                              „hnací hmoty“ s lineárním průběhem ustáleného hoření rychlostí vyšší než 38 mm/s za standardních podmínek při tlaku 6,89 MPa (68,9 bar) a teplotě 294 K (21 °C);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              5.
                           
                           
                              elastomerem upravené lité dvousložkové „hnací hmoty“ (EMCDB) s roztažností při maximálním zatížení větší než 5 % při teplotě 233 K (–40 °C);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              6.
                           
                           
                              veškeré „hnací hmoty“ obsahující látky uvedené v bodě ML8 a);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              7.
                           
                           
                              „hnací hmoty“ neuvedené jinde ve Společném vojenském seznamu EU a speciálně určené pro vojenské využití;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c.
               
               
                  „pyrotechnické slože“, paliva a související látky a jejich ‚směsi‘:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1.
                           
                           
                              „letecká“ paliva se speciálním složením pro vojenské použití;
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             
                                                Poznámka:
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          „Letecká“ paliva podle bodu ML8 c) 1. jsou finální výrobky, nikoli jejich složky.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.
                           
                           
                              alan (hydrid hliníku) (CAS 7784-21-6);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              3.
                           
                           
                              borany a jejich deriváty:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a.
                                       
                                       
                                          karborany;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b.
                                       
                                       
                                          homology boranů:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      1.
                                                   
                                                   
                                                      dekaboran (14) (CAS 17702-41-9);
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      2.
                                                   
                                                   
                                                      pentaboran (9) (CAS 19624-22-7);
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      3.
                                                   
                                                   
                                                      pentaboran (11) (CAS 18433-84-6);
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              4.
                           
                           
                              hydrazin a deriváty (viz také deriváty oxidujícího hydrazinu v bodech ML8 d) 8. a d) 9.):
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a.
                                       
                                       
                                          hydrazin (CAS 302-01-2) v koncentraci 70 % nebo vyšší;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b.
                                       
                                       
                                          monomethylhydrazin (CAS 60-34-4);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c.
                                       
                                       
                                          symetrický dimethylhydrazin (CAS 540-73-8);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          d.
                                       
                                       
                                          nesymetrický dimethylhydrazin (CAS 57-14-7);
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            Poznámka:
                                                         
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      Bod ML8 c) 4. a) se nevztahuje na hydrazinové ‚směsi‘ se speciálním složením pro potlačení koroze.
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              5.
                           
                           
                              kovová paliva, palivové ‚směsi‘ nebo „pyrotechnické“‚směsi‘, s částicemi v kulové, rozprášené, sféroidické, vločkové nebo mleté formě, vyráběné z materiálu s 99 % nebo vyšším obsahem některé z těchto položek:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a.
                                       
                                       
                                          tyto kovy a jejich ‚směsi‘:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      1.
                                                   
                                                   
                                                      beryllium (CAS 7440-41-7) s velikostí částic méně než 60 μm;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      2.
                                                   
                                                   
                                                      železný prach (CAS 7439-89-6) s velikostí částic 3 μm nebo méně vyráběný redukcí oxidu železa vodíkem;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b.
                                       
                                       
                                          ‚směsi‘ obsahující některou z těchto položek:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      1.
                                                   
                                                   
                                                      zirkonium (CAS 7440-67-7), hořčík (CAS 7439-95-4) a jejich slitiny s velikostí částic méně než 60 μm; nebo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      2.
                                                   
                                                   
                                                      bórová (CAS 7440-42-8) nebo bórkarbidová (CAS 12069-32-8) paliva s čistotou 85 % nebo vyšší a s velikostí částic méně než 60 μm;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             
                                                Poznámka 1:
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          Bod ML8 c) 5. se vztahuje na „výbušniny“ a paliva, bez ohledu na to, zda jsou kovy či slitiny zapouzdřené v hliníku, hořčíku, zirkoniu nebo berylliu.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             
                                                Poznámka 2:
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          Bod ML8 c) 5. b) se vztahuje pouze na kovová paliva ve formě částic, pokud jsou smíchaná s jinými látkami za účelem vytvoření ‚směsi‘ pro vojenské účely, jako jsou suspenze tekutých „hnacích hmot“, pevné „hnací hmoty“ nebo „pyrotechnické“‚směsi‘.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             
                                                Poznámka 3:
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          Bod ML8 c) 5. b) 2. se nevztahuje na bór a bórkarbid obohacený bórem-10 (celkový obsah bóru-10 je 20 % nebo více).
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              6.
                           
                           
                              vojenské materiály obsahující zahušťovadla pro uhlovodíková paliva, se speciálním složením pro plamenomety nebo zápalnou munici, jako kovové stearany (např. oktal (CAS 637-12-7)) nebo palmitáty;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              7.
                           
                           
                              chloristany, chlorečnany a chromany ve směsi s práškovým kovem nebo jinou složkou vysoce výkonných paliv;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              8.
                           
                           
                              kulovitý nebo sféroidální práškový hliník (CAS 7429-90-5) s velikostí částic 60 μm nebo méně, vyráběný z materiálu s 99% nebo vyšším obsahem hliníku;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              9.
                           
                           
                              titansubhybrid (TiHn) se stechiometrií n = 0,65-1,68.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              10.
                           
                           
                              kapalná paliva s vysokou energetickou hustotou neuvedená v bodě ML8 c) 1:
                              
                                 
                             &n