Směrnice Komise (EU) 2017/2096 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2017/2096/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 299/24
               
            
         
      
      
      SMĚRNICE KOMISE (EU) 2017/2096
      ze dne 15. listopadu 2017,
      kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice 2000/53/ES zakazuje používání olova, rtuti, kadmia nebo šestimocného chromu pro materiály a součásti vozidel uvedené na trh po 1. červenci 2003.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  V příloze II směrnice 2000/53/ES jsou uvedeny materiály a součásti vozidel vyňaté ze zákazu stanoveného v čl. 4 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice. Příloha se musí pravidelně upravovat podle technického a vědeckého pokroku a výjimky uvedené v odst. 2 písm. c) a v odst. 3 a 5, které se týkají používání olova, se musí přezkoumávat.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Posouzení technického a vědeckého pokroku ukázalo, že používání olova je i nadále nevyhnutelné v materiálech a součástech, na které se vztahuje výjimka v odst. 2 písm. c). Nicméně aktuální informace svědčí o tom, že v blízké budoucnosti možná budou pro tyto materiály a součásti dostupné náhražky olova. Pro některé materiály a součásti se očekává dostupnost náhražek olova dříve než pro jiné, proto je na místě výjimku v odst. 2 písm. c) rozdělit na dvě dílčí položky s odlišnými termíny přezkumu v závislosti na pokroku ve vývoji těchto náhražek.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Posouzení technického a vědeckého pokroku také ukázalo, že používání olova je i nadále nevyhnutelné v materiálech a součástech, na které se vztahuje výjimka v odstavci 3. Možné náhražky existují, ale musí být dále rozvíjeny. Z tohoto důvodu by měl být pro tuto výjimku stanoven nový termín přezkumu, který zohlední pokrok ve vývoji náhražek.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Konečně posouzení technického a vědeckého pokroku ukázalo, že pro některé materiály a součásti, na které se vztahuje výjimka stanovená v odstavci 5, již náhražky olova existují, ale nejsou použitelné ve všech vozidlech, jichž se výjimka týká. U dalších materiálů a součástí, na které se výjimka v odstavci 5 vztahuje, je používání olova i nadále nevyhnutelné. Proto by se výjimka měla rozdělit na dvě dílčí položky. Pro materiály a součásti, u kterých existují alternativy, by měla být stanovena lhůta použitelnosti výjimky, která poskytne potřebný čas na to, aby se zajistilo, že je možné se používání olova vyhnout u všech dotčených vozidel. Pro výjimku, která se vztahuje na materiály a součásti, u kterých je použití olova stále nevyhnutelné, by měl být stanoven nový termín přezkumu, který zohlední pokrok ve vývoji náhražek.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 39 směrnice 2008/98/ES Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (2),
               
            
         
      
      PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
      Článek 1
      Příloha II směrnice 2000/53/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze této směrnice.
      Článek 2
      1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 6. června 2018. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
      Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
      2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
      Článek 3
      Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Článek 4
      Tato směrnice je určena členským státům.
      
         V Bruselu dne 15. listopadu 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34.
      
         (2)  Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.
      
      
         PŘÍLOHA
         „
               PŘÍLOHA II
               
                  Materiály a součásti vyňaté z opatření uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. a)
               
               Připouští se maximální hodnota koncentrace olova, šestimocného chromu a rtuti do 0,1 % hmotnostních v homogenním materiálu a kadmia do 0,01 % hmotnostních v homogenním materiálu.
               Náhradní díly uvedené na trh po 1. červenci 2003, které se používají pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2003, vyjma závaží pro vyvažování kol, uhlíkových kartáčků pro elektrické motory a brzdových obložení, se vyjímají z ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice 2000/53/ES.
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                           Materiály a součásti
                        
                        
                           Rozsah a ukončení platnosti výjimky
                        
                        
                           Má být označeno nebo umožňovat identifikaci podle čl. 4 odst. 2 písm. b) bodu iv)
                        
                     
                     
                        
                           
                              Olovo jako legující prvek
                           
                        
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       1a.
                                    
                                    
                                       Ocel pro účely strojního obrábění a součásti z oceli kusově žárově pozinkované o obsahu olova do 0,35 % hmotnostních
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       1b.
                                    
                                    
                                       Souvisle pozinkované ocelové plechy obsahující olovo do 0,35 % hmotnostních
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       2a.
                                    
                                    
                                       Hliník pro účely strojního obrábění obsahující olovo do 2 % hmotnostních
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2005
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       2b.
                                    
                                    
                                       Hliník s obsahem olova do 1,5 % hmotnostních
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       2c i).
                                    
                                    
                                       Hliníkové slitiny pro účely strojního obrábění obsahující olovo do 0,4 % hmotnostních
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                               (1)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       2c ii).
                                    
                                    
                                       Hliníkové slitiny nezahrnuté pod 2(c)(i) obsahující olovo do 0,4 % hmotnostních (1)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                               (2)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       3.
                                    
                                    
                                       Slitina mědi obsahující až 4 % hmotnostní olova
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                               (1)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       4a.
                                    
                                    
                                       Ložiskové pánve a pouzdra
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       4b.
                                    
                                    
                                       Ložiskové pánve a pouzdra v motorech, převodových systémech a kompresorech klimatizačních systémů
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2011
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           
                              Olovo a sloučeniny olova v součástech
                           
                        
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       5a.
                                    
                                    
                                       Olovo obsažené v bateriích vysokonapěťových systémů (2), které se používají pouze k pohonu vozidel kategorií M1 a N1
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2019 a náhradní díly pro tato vozidla
                        
                        
                           X
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       5b.
                                    
                                    
                                       Olovo obsažené v bateriích pro další použití nezahrnutá pod 5a
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                               (1)
                           
                        
                        
                           X
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       6.
                                    
                                    
                                       Tlumiče kmitů
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla
                        
                        
                           X
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       7a.
                                    
                                    
                                       Vulkanizační činidla a stabilizátory pro elastomery v brzdových hadicích, palivových hadicích, ventilačních hadicích, elastomerových/kovových částech karosérií a uložení motoru
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2005
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       7b.
                                    
                                    
                                       Vulkanizační činidla a stabilizátory pro elastomery v brzdových hadicích, palivových hadicích, ventilačních hadicích, elastomerových/kovových částech karosérií a uložení motoru s obsahem olova do 0,5 % hmotnostních
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2006
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       7c.
                                    
                                    
                                       Pojiva pro elastomery v pohonech s obsahem olova do 0,5 % hmotnostních
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2009
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       8a.
                                    
                                    
                                       Olovo v pájkách k upevnění elektrických a elektronických součástí do elektronické desky s plošnými spoji a olovo v povrchových úpravách na koncovkách součástí jiných než elektrolytické hliníkové kondenzátory, na kontaktních kolících a na elektronických deskách s plošnými spoji
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla
                        
                        
                           X (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       8b.
                                    
                                    
                                       Olovo v pájkách při elektrických aplikacích jiných než je pájení na elektronické desce s plošnými spoji nebo na skle
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2011 a náhradní díly pro tato vozidla
                        
                        
                           X (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       8c.
                                    
                                    
                                       Olovo v povrchových úpravách na koncovkách elektrolytických hliníkových kondenzátorů
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2013 a náhradní díly pro tato vozidla
                        
                        
                           X (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       8d.
                                    
                                    
                                       Olovo použité při pájení na skle ve snímačích množství proudícího vzduchu
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2015 a náhradní díly pro tato vozidla
                        
                        
                           X (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       8e.
                                    
                                    
                                       Olovo v pájkách s vysokým bodem tání (např. slitiny olova obsahující 85 % hmotnostních olova nebo více)
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                               (3)
                           
                        
                        
                           X (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       8f a).
                                    
                                    
                                       Olovo používané ve vyhovujících systémech kolíkových konektorů
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2017 a náhradní díly pro tato vozidla
                        
                        
                           X (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       8f b).
                                    
                                    
                                       Olovo ve vyhovujících systémech kolíkových konektorů jiných, než je spojovací část kabelových svazků vozidel
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                               (3)
                           
                        
                        
                           X (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       8 g.
                                    
                                    
                                       Olovo v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým materiálem a nosičem v sadách integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                               (3)
                           
                        
                        
                           X (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       8h.
                                    
                                    
                                       Olovo v pájkách k připevnění výměníků tepla na tepelnou jímku v soustavách polovodičů vysoké vodivosti s velikostí čipu alespoň 1 cm2 plochy projekce a s jmenovitou hustotou proudu nejméně 1 A/mm2 plochy silikonového čipu
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a po tomto datu jako náhradní díly pro tato vozidla
                        
                        
                           X (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       8i.
                                    
                                    
                                       Olovo v pájkách v elektrických aplikacích na skle kromě pájení na vrstveném skle
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a po tomto datu jako náhradní díly pro tato vozidla
                        
                        
                           X (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       8j.
                                    
                                    
                                       Olovo v pájkách k pájení na vrstveném skle
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2020 a po tomto datu jako náhradní díly pro tato vozidla
                        
                        
                           X (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       9.
                                    
                                    
                                       Ventilová sedla
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Jako náhradní díly pro typy motorů vyvinuté před 1. červencem 2003
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       10a.
                                    
                                    
                                       Elektrické a elektronické součásti obsahující olovo ve skle nebo v keramice, ve skleněné nebo keramické pojivové směsi, ve sklokeramickém materiálu nebo ve sklokeramické pojivové směsi.
                                       Tato výjimka se netýká používání olova:
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   —
                                                
                                                
                                                   ve skle v žárovkách a glazuře zapalovacích svíček a
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   —
                                                
                                                
                                                   v dielektrických keramických materiálech součástí uvedených v bodech 10b, 10c a 10d.
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           X (5) (pro součásti jiné než piezoelektrické součásti v motorech)
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       10b.
                                    
                                    
                                       Olovo v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT (tuhých roztoků oxidu olova, zirkonu a titanu) v kondenzátorech, které jsou součástí integrovaných obvodů nebo diskrétních polovodičů
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       10c.
                                    
                                    
                                       Olovo v dielektrických keramických materiálech v kondenzátorech se jmenovitým střídavým napětím menším než 125 V nebo stejnosměrným napětím menším než 250 V
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       10d.
                                    
                                    
                                       Olovo v dielektrických keramických materiálech v kondenzátorech kompenzujících odchylky snímačů ultrazvukových sonarových systémů související s teplotou
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2017 a po tomto datu jako náhradní díly pro tato vozidla
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       11.
                                    
                                    
                                       Pyrotechnické iniciátory
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2006 a náhradní díly pro tato vozidla
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       12.
                                    
                                    
                                       Termoelektrické materiály obsahující olovo použité v elektrických zařízeních motorových vozidel za účelem snížení emisí CO2 rekuperací tepla z výfukových plynů
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2019 a náhradní díly pro tato vozidla
                        
                        
                           X
                        
                     
                     
                        
                           
                              Šestimocný chrom
                           
                        
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       13a.
                                    
                                    
                                       Protikorozní ochranné vrstvy
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2007
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       13b.
                                    
                                    
                                       Protikorozní ochranné vrstvy u šroubových a maticových spojů pro podvozky
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       14.
                                    
                                    
                                       Jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách v obytných přívěsech do 0,75 % hmotnostních v chladicí kapalině s výjimkou případů, kdy je možné použít jiné chladicí technologie (tzn. že jsou k dispozici na trhu pro použití v obytných přívěsech), aniž by to vedlo k negativním dopadům na životní prostředí, zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           X
                        
                     
                     
                        
                           
                              Rtuť
                           
                        
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       15a.
                                    
                                    
                                       Výbojky pro aplikace světlometů
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2012 a náhradní díly pro tato vozidla
                        
                        
                           X
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       15b.
                                    
                                    
                                       Zářivky používané v displejích na přístrojové desce
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2012 a náhradní díly pro tato vozidla
                        
                        
                           X
                        
                     
                     
                        
                           
                              Kadmium
                           
                        
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       16.
                                    
                                    
                                       Baterie pro elektrická vozidla
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 31. prosincem 2008
                        
                        
                            
                        
                     
                  
               
            “
         
         
            (1)  Tuto výjimku je třeba přezkoumat v roce 2021.
         
            (1)  
         
            
            
            
               
                  
                     (1a)
                  
                  
                     Vztahuje se hliníkové slitiny, ve kterých není olovo použité záměrně, ale které ho obsahují z důvodu použití recyklovaného hliníku.
                  
               
            
         
         
            (2)  Tuto výjimku je třeba přezkoumat v roce 2024.
         
            (2)  
         
            
            
            
               
                  
                     (2a)
                  
                  
                     Systémy s napětím > 75VDC definované směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (Úř. věst. L 374, 27.12.2006, s. 10).
                  
               
            
         
         
            (3)  Tuto výjimku je třeba přezkoumat v roce 2019.
         
            (4)  Demontáž, je-li ve vztahu k položce 10a překročen průměrný práh 60 g na vozidlo. Pro účely této doložky se neberou v úvahu elektronická zařízení neinstalovaná výrobcem na výrobní lince.
         
            (5)  Demontáž, je-li ve vztahu k položkám 8a až 8j překročen průměrný práh 60 g na vozidlo. Pro účely této doložky se neberou v úvahu elektronická zařízení neinstalovaná výrobcem na výrobní lince.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.