Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/49 ze dne 11. ledna 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. ledna 2017 do 6. ledna 2017 v rámci celních kvót otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2081 pro některé obiloviny pocházející z Ukrajiny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 49/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 7/16
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/49
   ze dne 11. ledna 2017,
   kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. ledna 2017 do 6. ledna 2017 v rámci celních kvót otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2081 pro některé obiloviny pocházející z Ukrajiny
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 188 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2081 (2) otevřelo celní kvóty pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny.
            
   
               (2)
            
               V čl. 1 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2081 je stanoveno, že v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 činí množství pro kvótu s pořadovým číslem 09.4308 450 000 tun.
            
   
               (3)
            
               Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. ledna 2017 do 6. ledna 2017 13 hodin bruselského času, jsou v případě kvóty s pořadovým číslem 09.4308 vyšší než dostupná množství. Je proto nutné vymezit rozsah vydávání dovozních licencí stanovením koeficientu přidělení, který se použije na množství požadovaná pro příslušnou kvótu, v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3).
            
   
               (4)
            
               Pro toto kvótové období je rovněž nutné zastavit vydávání dovozních licencí na celní kvótu s pořadovým číslem 09.4308, na niž se vztahuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2081.
            
   
               (5)
            
               Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence pro kvótu s pořadovým číslem 09.4308 uvedenou v příloze prováděcího nařízení (EU) 2015/2081, které byly podány od 1. ledna 2017 do 6. ledna 2017 13 hodin bruselského času, se použije koeficient přidělení 8,332851 % v případě žádostí podaných v rámci celní kvóty s pořadovým číslem 09.4308.
   2.   Podávání nových žádostí o licence v rámci kvóty s pořadovým číslem 09.4308, která je uvedena v příloze prováděcího nařízení (EU) 2015/2081, se pro stávající kvótové období pozastavuje od 6. ledna 2017 13 hodin bruselského času.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 11. ledna 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2081 ze dne 18. listopadu 2015 o otevření a správě celních kvót pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny (Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 81).
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.