Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/66 ze dne 14. prosince 2016 o povolení kyseliny tříslové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 66/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 13/259
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/66
      ze dne 14. prosince 2016
      o povolení kyseliny tříslové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).
               
      
                  (2)
               
                  Kyselina tříslová byla povolena bez časového omezení v souladu se směrnicí 70/524/EHS jako doplňková látka pro použití u všech druhů zvířat. Uvedený produkt byl v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsán do Registru pro doplňkové látky jako stávající produkt.
               
      
                  (3)
               
                  V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána žádost o přehodnocení kyseliny tříslové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Žadatel požádal o zařazení uvedené doplňkové látky do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“. Žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.
               
      
                  (4)
               
                  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 11. září 2014 (3) k závěru, že za navržených podmínek použití v krmivu nemá dotčená látka nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí. Úřad dále dospěl k závěru, že funkce kyseliny tříslové v krmivech je podobná jako její funkce v potravinách. Úřad již dříve usoudil, že v potravinách je kyselina tříslová účinná, neboť zvyšuje vůni nebo chuťovou kvalitu potravin. Proto lze tento závěr extrapolovat i na krmiva.
               
      
                  (5)
               
                  V zájmu lepší kontroly by měly být stanoveny určité podmínky a omezení. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují stanovení maximálního obsahu, a s ohledem na přehodnocení provedené úřadem by na označení doplňkové látky měl být uveden doporučený obsah. Je-li tento obsah překročen, měly by být na označení premixů, krmných směsí a krmných surovin uvedeny určité informace.
               
      
                  (6)
               
                  Úřad dospěl k závěru, že jelikož neexistují údaje o bezpečnosti uživatelů, měla by se kyselina tříslová považovat za látku potenciálně nebezpečnou pro dýchací cesty, kůži, oči a sliznice. Měla by proto být přijata vhodná ochranná opatření. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkových látek přidaných do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.
               
      
                  (7)
               
                  Posouzení dotčené látky prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání kyseliny tříslové mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.
               
      
                  (8)
               
                  Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení kyseliny tříslové, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na splnění nových požadavků vyplývajících z povolení.
               
      
                  (9)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Povolení
      Látka uvedená v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny „zchutňující látky“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
      Článek 2
      Přechodná opatření
      1.   Látka uvedená v příloze a premixy obsahující tuto látku, vyrobené a označené před 6. srpnem 2017 v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.
      2.   Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látku uvedenou v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2018 v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.
      3.   Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látku uvedenou v příloze, vyrobené a označené před 6. únorem 2019 v souladu s pravidly platnými před 6. únorem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.
      Článek 3
      Vstup v platnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 14. prosince 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
      
         (2)  Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech(Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).
      
         (3)  EFSA Journal 2014; 12(10):3828.
      
      
         PŘÍLOHA
         
                     Identifikační číslo doplňkové látky
                  
                     Jméno držitele povolení
                  
                     Doplňková látka
                  
                     Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda
                  
                     Druh nebo kategorie zvířat
                  
                     Maximální stáří
                  
                     Minimální obsah
                  
                     Maximální obsah
                  
                     Jiná ustanovení
                  
                     Konec platnosti povolení
                  
                     mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.
                  
                     
                        Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky
                     
                  
                     2b16080
                  
                     —
                  
                     kyselina tříslová
                  
                     
                        Složení doplňkové látky
                     
                     kyselina tříslová
                     
                        Charakteristika účinné látky
                     
                     kyselina tříslová
                     Vyrobená extrakcí z různých rostlin.
                     Čistota: nejméně 93 % v sušině
                     Chemický vzorec: C76H52O46
                     
                     Číslo CAS 72401-53-7
                     FLAVIS 16.080
                     
                        Metoda analýzy
                         (1)
                     
                     Pro stanovení kyseliny tříslové v doplňkové látce:
                     kvalitativní kolorimetrické nebo srážecí testy (Ph. Eur., 6. vydání, monografie 1477) a kvantitativní gravimetrická metoda (monografie FAO JECFA – kyselina tříslová).
                     Pro stanovení kyseliny tříslové (jako kyseliny gallové) ve zchutňujících premixech:
                     vysokoúčinná kapalinová chromatografie na reverzní fázi s UV detekcí (RP-HPLC-UV).
                  
                     Všechny druhy zvířat
                  
                     —
                  
                     —
                  
                     —
                  
                     
                                 1.
                              
                                 Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.
                              
                     
                                 2.
                              
                                 V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedeny podmínky skladování a stability.
                              
                     
                                 3.
                              
                                 Doporučený maximální obsah účinné látky je: 15 mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.
                              
                     
                                 4.
                              
                                 Na označení doplňkové látky musí být uvedeno:
                                 „Doporučený maximální obsah účinné látky v kompletním krmivu o obsahu vlhkosti 12 %: 15 mg/kg.“
                              
                     
                                 5.
                              
                                 Na označení premixů, krmných surovin a krmných směsí musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, je-li překročen níže uvedený obsah účinné látky v kompletním krmivu o obsahu vlhkosti 12 %: 15 mg/kg.
                              
                     
                                 6.
                              
                                 Pro uživatele doplňkových látek a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající ze zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud prostřednictvím těchto postupů a opatření nebude možné uvedená rizika odstranit nebo snížit na minimum, musí být doplňková látka a premixy používány s osobními ochrannými prostředky včetně bezpečnostních brýlí a rukavic.
                              
                  
                     6. února 2027
                  
         
         
            (1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.