Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/67 ze dne 4. listopadu 2016, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, pokud jde o doplnění seznamu nákaz zvířat a zoonóz v uvedené příloze

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 67/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 9/2
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/67
   ze dne 4. listopadu 2016,
   kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, pokud jde o doplnění seznamu nákaz zvířat a zoonóz v uvedené příloze
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (1), a zejména na čl. 10 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Zvláštní podmínky podle čl. 10 odst. 2 písm. a) a c) nařízení (EU) č. 652/2014 jsou naplněny v případě moru malých přežvýkavců uvedeného na seznamu Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) jako „peste des petits ruminants“, neštovic ovcí, neštovic koz a nodulární dermatitidy skotu, které jsou uvedeny pouze v příloze I uvedeného nařízení zahrnující nákazy, jež jsou způsobilé pro financování podle článku 6 uvedeného nařízení o naléhavých opatřeních.
            
   
               (2)
            
               Mor malých přežvýkavců je vysoce nakažlivá virová nákaza ovcí a koz, která je endemická v zemích východní Afriky, Arabského poloostrova a Středního východu a v Indii. Je rozšířena v Africe a Asii a od roku 2014 byla zaznamenána v Turecku a v zemích severní Afriky.
            
   
               (3)
            
               Mor malých přežvýkavců se přenáší přímým kontaktem a uvedená nákaza se do oblastí prostých nákazy dostává především přepravou nakažených zvířat. Kozy jsou považovány za vnímavější k nákaze než ovce, avšak u ovcí může nákaza probíhat skrytě.
            
   
               (4)
            
               Neštovice ovcí a neštovice koz jsou závažné a vysoce nakažlivé nákazy ovcí a koz způsobené capripoxviry, které mají vážný dopad na výnosnost chovu ovcí a koz, což způsobuje narušení obchodu uvnitř Unie a vývozu do třetích zemí.
            
   
               (5)
            
               Neštovice ovcí a neštovice koz jsou endemické v zemích severní Afriky, Středního východu a v asijských zemích, přičemž opakovaně pronikají na území Řecka a Bulharska ze sousedící třetí země.
            
   
               (6)
            
               Nodulární dermatitida skotu je vysoce infekční virová nákaza skotu, která může být přenášena hmyzími vektory a která může mít vážný dopad na výnosnost chovu skotu a způsobovat narušení obchodu uvnitř Unie a vývozu do třetích zemí. Je endemická ve většině afrických zemí a v letech 2012 a 2013 se rozšířila na Střední východ a do Turecka. Od srpna 2015 se několik ohnisek objevilo v Řecku a v březnu 2016 se tato nákaza rozšířila v Bulharsku a následně do řady zemí západního Balkánu.
            
   
               (7)
            
               Epizootologická situace, pokud jde o neštovice ovcí, neštovice koz a nodulární dermatitidu skotu, se rychle vyvíjí a šíří se také na území Unie, kde má významný negativní dopad na živočišnou výrobu a obchod.
            
   
               (8)
            
               Evropský úřad pro bezpečnost potravin kromě toho na žádost Komise vypracoval vědecká stanoviska týkající se opatření v oblasti dozoru, která má Unie provést za účelem včasného odhalení moru malých přežvýkavců (2), neštovic ovcí, neštovic koz (3) a nodulární dermatitidy skotu (4), aby reagovala odpovídajícím způsobem a zabránilo se šíření nákaz a v krátkém čase došlo k jejich eradikaci.
            
   
               (9)
            
               Aby se proto mohly provést příslušné roční nebo víceleté programy dozoru zaměřené na včasné odhalení výše uvedených nákaz, je třeba doplnit mor malých přežvýkavců, neštovice ovcí, neštovice koz a nodulární dermatitidu skotu na seznam nákaz zvířat a zoonóz stanovený v příloze II nařízení (EU) č. 652/2014. Na základě čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) č. 652/2014 je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění seznamu nákaz zvířat a zoonóz stanoveného v příloze II uvedeného nařízení. Komise může doplnit seznam stanovený v příloze II nařízení (EU) č. 652/2014 pouze prostřednictvím změny uvedené přílohy.
            
   
               (10)
            
               Příloha II nařízení (EU) č. 652/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V příloze II nařízení (EU) č. 652/2014 se doplňují tyto nákazy zvířat: „mor malých přežvýkavců, neštovice ovcí, neštovice koz a nodulární dermatitida skotu“.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 4. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 1.
   
      (2)  EFSA AHAW Panel (Komise pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin), 2015. Scientific Opinion on peste des petits ruminants. EFSA Journal 2015;13 (1):3985.
   
      (3)  EFSA AHAW Panel (Komise pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin), 2014. Scientific Opinion on sheep and goat pox. EFSA Journal 2014;12(11):3885.
   
      (4)  EFSA AHAW Panel (Komise pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin), 2016. Urgent advice on lumpy skin disease. EFSA Journal 2016;14(8):4573.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.