Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/68 ze dne 9. ledna 2017 o změně nařízení (ES) č. 121/2008, kterým se stanoví metoda analýzy pro stanovení obsahu škrobu v přípravcích používaných k výživě zvířat (kód KN 2309)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 68/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 9/4
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/68
   ze dne 9. ledna 2017
   o změně nařízení (ES) č. 121/2008, kterým se stanoví metoda analýzy pro stanovení obsahu škrobu v přípravcích používaných k výživě zvířat (kód KN 2309)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Zařazení přípravků používaných k výživě zvířat do položek čísla 2309 kombinované nomenklatury uvedené v příloze nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2) se stanoví na základě obsahu škrobu v daném přípravku.
            
   
               (2)
            
               Pro účely tohoto zařazení stanoví nařízení Komise (ES) č. 121/2008 (3) enzymatickou analytickou metodu k určení obsahu škrobu v určitých přípravcích.
            
   
               (3)
            
               Pokud jsou v uvedených přípravcích obsaženy sójové výrobky, lze zjistit jejich obsah škrobu použitím polarimetrické metody nebo enzymatické analytické metody. Získané výsledky jsou v závislosti na použité metodě výrazně odlišné a bylo zjištěno, že polarimetrická metoda není pro stanovení obsahu škrobu v přípravcích obsahujících sójové výrobky vhodná, protože vede k nepřesným výsledkům.
            
   
               (4)
            
               Aby se vyjasnilo, jakou metodu mají používat celní orgány, a aby se tak zajistilo jednotné zařazení v členských státech, měly by proto sójové výrobky být přidány na seznam krmných surovin uvedený v článku 1 nařízení (ES) č. 121/2008, u nichž se obsah škrobu v přípravku určuje použitím enzymatické analytické metody.
            
   
               (5)
            
               Článek 1 nařízení (ES) č. 121/2008 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.
            
   
               (6)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V článku 1 nařízení (ES) č. 121/2008 se doplňuje nové písmeno (k), které zní:
   
      
                  „k)
               
                  sójové výrobky.“
               
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 9. ledna 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Stephen QUEST
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro daně a celní unii
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 121/2008 ze dne 11. února 2008, kterým se stanoví metoda analýzy pro stanovení obsahu škrobu v přípravcích používaných k výživě zvířat (kód KN 2309) (Úř. věst. L 37, 12.2.2008, s. 3).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.