Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/80 ze dne 16. ledna 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 80/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 12/86
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/80
   ze dne 16. ledna 2017,
   kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (1), a zejména čl. 13 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha IV nařízení (ES) č. 329/2007 obsahuje seznam osob, subjektů a orgánů, které označil Výbor pro sankce nebo Rada bezpečnosti OSN a vztahuje se na ně zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Dne 17. prosince 2016 rozhodl výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 1718 (2006), že pět plavidel uvedených v příloze III rezoluce 2270 (2016) na základě článku 23 téže rezoluce není hospodářskými zdroji kontrolovanými nebo provozovanými společností Ocean Maritime Management, a tudíž nepodléhají zmrazení majetku uloženému v čl. 8 písm. d) rezoluce 1718 (2006),
            
   
               (3)
            
               Příloha IV nařízení (ES) č. 329/2007 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha IV nařízení (ES) č. 329/2007 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. ledna 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            pověřený vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze IV nařízení (ES) č. 329/2007 v položce „Právnické osoby, subjekty a orgány“ se záznam: „Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (také známa jako OMM). Adresa: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pchjongjang, KLDR; b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pchjongjang, KLDR. Další údaje: a) International Maritime Organization (IMO) číslo: 1790183; b) Ocean Maritime Management Company, Limited hrála klíčovou úlohu při zajišťování přepravy utajeného nákladu zbraní a souvisejícího materiálu z Kuby do KLDR v červenci 2013. Společnost Ocean Maritime Management Company, Limited tímto přispěla k činnostem zakázaným rezolucemi, a to konkrétně zbrojním embargem uvaleným rezolucí 1718 (2006) ve znění pozměněném rezolucí 1874 (2009), a přispěla k obcházení opatření uložených těmito rezolucemi, c) Ocean Maritime Management Company, Limited je provozovatelem/správcem těchto plavidel s číslem IMO: a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, c) Chong Rim 2 8916293, d) Dawnlight 9110236, e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934, f) Gold Star 3 (benevolnece 2) 8405402, g) Hoe Ryong 9041552, h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, j) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, k) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, l) Mi Rim 8713471, m) Mi Rim 2 9361407, n) Rang (Po Thong Gang) 8829555, o) Orion Star (Richocean) 9333589, p) Ra Nam 2 8625545, q) Ra Nam 3 9314650, r) Ryo Myong 8987333, s) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, t) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, u) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, v) South Hill 2 8412467, w) South Hill 5 9138680, x) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, y) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, z) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, aa) Tong Hung 8661575. Datum zařazení na seznam: 28.7.2014.“ nahrazuje tímto:
      
         „Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (také známa jako OMM). Adresa: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pchjongjang, KLDR; b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pchjongjang, KLDR. Další údaje: a) International Maritime Organization (IMO) číslo: 1790183; b) Ocean Maritime Management Company, Limited hrála klíčovou úlohu při zajišťování přepravy utajeného nákladu zbraní a souvisejícího materiálu z Kuby do KLDR v červenci 2013. Společnost Ocean Maritime Management Company, Limited tímto přispěla k činnostem zakázaným rezolucemi, a to konkrétně zbrojním embargem uvaleným rezolucí 1718 (2006) ve znění pozměněném rezolucí 1874 (2009), a přispěla k obcházení opatření uložených těmito rezolucemi, c) Ocean Maritime Management Company, Limited je provozovatelem/správcem těchto plavidel s číslem IMO: a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, c) Chong Rim 2 8916293, d) Hoe Ryong 9041552, e) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, f) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, g) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, h) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, i) Mi Rim 8713471, j) Mi Rim 2 9361407, k) Rang (Po Thong Gang) 8829555, l) Ra Nam 2 8625545, m) Ra Nam 3 9314650, n) Ryo Myong 8987333, o) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, p) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, q) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, r) South Hill 2 8412467, s) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, t) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, u) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, v) Tong Hung 8661575. Datum zařazení na seznam: 28.7.2014.“
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.