Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/86 ze dne 20. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 86/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 14/4
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/86
   ze dne 20. října 2016,
   kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Cílem nařízení (EU) č. 1380/2013 je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků.
            
   
               (2)
            
               Ustanovení čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 zmocňuje Komisi přijmout plány výmětů prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci na maximálně tři roky na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy po konzultaci s příslušnými poradními sbory.
            
   
               (3)
            
               Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Malta a Slovinsko jsou státy s přímým zájmem na řízení rybolovu ve Středozemním moři. Dne 4. a 7. července 2016 po konzultaci Poradního sboru pro Středozemní moře tyto členské státy předložily Komisi tři společná doporučení týkající se plánů výmětů pro rybolov při dně v Jaderském moři, v jihovýchodní části Středozemního moře a v západní části Středozemního moře (2). Příslušné vědecké subjekty předložily vědecké podklady. V souladu s čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 by do tohoto nařízení měla být zahrnuta pouze ta opatření uvedená ve společných doporučeních, jež vyhovují čl. 15 odst. 6 uvedeného nařízení.
            
   
               (4)
            
               Pokud jde o Středozemní moře, článek 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 stanoví povinnost vykládky pro všechny úlovky druhů, na něž se vztahují omezení odlovu, jakož i úlovky druhů, na něž se vztahují minimální velikosti, jak jsou stanoveny v příloze III nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 (3). Podle čl. 15 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1380/2013 by se povinnost vykládky měla vztahovat na druhy charakteristické pro daný rybolov nejpozději od 1. ledna 2017.
            
   
               (5)
            
               Společná doporučení navrhovala, aby se výjimka z povinnosti vykládky s přihlédnutím k charakteristikám lovného zařízení, rybolovných postupů a ekosystémů použila na jazyk obecný (Solea solea) v Jaderském moři a pro garnelu hlubokomořskou (Pecten jacobeus), tapesky (Venerupis spp.) a zaděnky (Venus spp.) v západním Středozemním moři, protože může docházet k vysoké míře přežití.
            
   
               (6)
            
               Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) ve svém hodnocení (4) došel k závěru, že na potvrzení dosavadních zjištění o míře přežití jazyka obecného, garnely hlubokomořské, tapesek a zaděnek je potřeba více studií. Protože neexistují přesvědčivé důkazy o míře přežití těchto druhů, domnívá se Komise, že výjimka z důvodu přežití povolená podle čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 by měla být v tomto nařízení obsažena pouze po dobu jednoho roku. Příslušné členské státy by měly Komisi předložit relevantní informace, aby VTHVR mohl plně posoudit odůvodnění výjimky a aby Komise mohla příslušné výjimky přezkoumat.
            
   
               (7)
            
               Na základě vědeckých důkazů poskytnutých ve společném doporučení a přezkoumaných výborem VTHVR a s přihlédnutím k charakteristikám lovného zařízení, vysokému počtu druhů při každém rybolovu, ke způsobu rybolovu a zvláštnostem Středozemního moře (tedy k převažujícímu drobnému rybolovu) se Komise domnívá, že s cílem zamezit nepřiměřeným nákladům z důvodu manipulace s nežádoucími úlovky a v souladu s čl. 15 odst. 5 písm. c) bod ii) nařízení (EU) č. 1380/2013 je vhodné stanovit výjimku de minimis v souladu s procentní úrovní navrženou ve společných doporučeních až do výše stanovené v čl. 15 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013.
            
   
               (8)
            
               Aby se zajistila řádná kontrola, měly by se stanovit zvláštní požadavky, podle nichž musí členské státy vypracovat seznamy plavidel, na která se vztahuje toto nařízení.
            
   
               (9)
            
               Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na hospodářské činnosti související s rybolovným obdobím plavidel Unie a na jeho plánování, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost ihned po svém zveřejnění. V souladu se společnými doporučeními a s přihlédnutím k časovému rámci stanovenému v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 by toto nařízení mělo být použitelné od 1. ledna 2017,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Provádění povinnosti vykládky
   Povinnost vykládky uvedená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije ve Středozemním moři pro rybolov uvedený v příloze tohoto nařízení.
   Uvedená povinnost vykládky se použije na druhy uvedené v příloze a ulovené během rybolovu ve vodách Unie nebo unijními rybářskými plavidly mimo vody Unie ve vodách, jež nespadají pod svrchovanost nebo jurisdikci třetích zemí.
   Článek 2
   Definice
   Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:
   
               a)
            
               „Středozemním mořem“ se rozumí mořské vody Středozemního moře na východ od 5° 36′ západní délky;
            
   
               b)
            
               „zeměpisnou podoblastí GFCM“ (GSA) se rozumí zeměpisná podoblast Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) vymezená v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 (5);
            
   
               c)
            
               „západní částí Středozemního moře“ se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11;
            
   
               d)
            
               „Jaderským mořem“ se rozumí zeměpisná podoblast GFCM 17 a 18;
            
   
               e)
            
               „jihovýchodní částí Středozemního moře“ se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM 15, 16, 19, 20, 22, 23 a 25.
            
   Článek 3
   Výjimka na základě míry přežití
   1.   Výjimka z povinnosti vykládky podle čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 pro druhy, u kterých vědecké důkazy prokazují vysokou míru přežití, se v roce 2017 vztahuje na:
   
               a)
            
               jazyk obecný (Solea solea), který je uloven vlečnou sítí vlečenou za pomoci výložníku po boku lodi (tzv. rapido), (TBB) (6) v GSA 17 a 18;
            
   
               b)
            
               hřebenatku svatojakubskou (Pecten jacobeus) ulovenou mechanizovanými drapáky (HMD) v GSA 1, 2, 5 a 6;
            
   
               c)
            
               tapesky (Venerupis spp.) ulovené mechanizovanými drapáky (HMD) v GSA 1, 2, 5 a 6;
            
   
               d)
            
               zaděnky (Venus spp.) ulovené mechanizovanými drapáky (HMD) v GSA 1, 2, 5 a 6.
            
   2.   Jazyk obecný (Solea solea), hřebenatka svatojakubská (Pecten jacobeus), tapesky (Venerupis spp.) a zaděnky (Venus spp.) ulovené za okolností uvedených v odstavci 1 se okamžitě vypustí, a sice v oblasti, kde byly odloveny.
   3.   Do 1. května 2017 mohou členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu ve Středozemním moři, předložit Komisi doplňující údaje o výmětech k údajům uvedeným ve společném doporučeních ze dne 4. a 7. července 2016 a veškeré další relevantní vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odstavci 1. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) nejpozději do července 2017 posoudí uvedené údaje a informace.
   Článek 4
   Výjimka de minimis
   
   Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze jako výměty v souladu s čl. 15 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013 vyřadit následující množství druhů charakteristických pro rybolov uvedený v příloze tohoto nařízení:
   
               a)
            
               v západní části Středozemního moře (bod 1 přílohy):
               
                           i)
                        
                           u štikozubce (Merluccius merluccius) a u parmice nachové (Mullus spp.) maximálně 7 % v letech 2017 a 2018 a maximálně 6 % v roce 2019 celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě a
                        
               
                           ii)
                        
                           u štikozubce (Merluccius merluccius) a u parmice nachové (Mullus spp.) maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě;
                        
            
   
               b)
            
               v Jaderském moři (bod 2 přílohy):
               
                           i)
                        
                           u štikozubce (Merluccius merluccius) a u parmice nachové (Mullus spp.) maximálně 7 % v letech 2017 a 2018 a maximálně 6 % v roce 2019 celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě,
                        
               
                           ii)
                        
                           u štikozubce (Merluccius merluccius) a u parmice nachové (Mullus spp.) maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě,
                        
               
                           iii)
                        
                           u štikozubce (Merluccius merluccius) a u parmice nachové (Mullus spp.) maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tzv. rapido (vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi),
                        
               
                           iv)
                        
                           u jazyka obecného (Solea solea) maximálně 3 % v letech 2017 a 2018 a maximálně 2 % v roce 2019 celkového ročního odlovu tohoto druhu plavidly používajícími vlečné sítě a
                        
               
                           v)
                        
                           u jazyka obecného (Solea solea) 0 % celkového ročního odlovu tohoto druhu plavidly používajícími tenatové sítě;
                        
            
   
               c)
            
               v jihovýchodní části Středozemního moře (bod 3 přílohy):
               
                           i)
                        
                           u štikozubce (Merluccius merluccius) a u parmice nachové (Mullus spp.) maximálně 7 % v letech 2017 a 2018 a maximálně 6 % v roce 2019 celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě;
                        
               
                           ii)
                        
                           u štikozubce (Merluccius merluccius) a u parmice nachové (Mullus spp.) maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a
                        
               
                           iii)
                        
                           u garnely hlubokomořské (Parapenaeus longirostris) maximálně 7 % v letech 2017 a 2018 a maximálně 6 % v roce 2019 celkového ročního odlovu tohoto druhu plavidly používajícími vlečné sítě.
                        
            
   Článek 5
   Seznam plavidel
   1.   Příslušné členské státy v souladu s kritérii stanovenými v příloze určí plavidla, na něž se pro každý jednotlivý druh rybolovu vztahuje povinnost vykládky.
   2.   Do 31. prosince 2016 předloží dotčené členské státy Komisi a ostatním členským státům prostřednictvím zabezpečených kontrolních internetových stránek Unie seznamy všech plavidel lovících štikozubce obecného, parmici nachovou, jazyk obecný a garnelu hlubokomořskou. Členské státy tyto seznamy pravidelně aktualizují.
   Článek 6
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2017 do dne 31. prosince 2019.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 20. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 28.1.2013, s. 22.
   
      (2)  i) Plán výmětů pro rybolov při dně v Jaderském moři (GSA 17 a 18) – společné doporučení skupiny na vysoké úrovni ADRIATICA (Chorvatsko, Itálie a Slovinsko), ii) Plán výmětů pro rybolov při dně v jihovýchodní části Středozemního moře (GSA 15, 16, 19, 20, 22, 23 a 25) – společné doporučení skupiny na vysoké úrovni SUDESTMED (Kypr, Řecko, Itálie a Malta), a iii) Plán výmětů pro rybolov při dně v západní části Středozemního moře (GSA 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11) – společné doporučení skupiny na vysoké úrovni PESCAMED (Francie, Itálie a Španělsko).
   
      (3)  Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11).
   
      (4)  Zprávy Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR) – Hodnocení společných doporučení povinnosti vykládky (VTHVR-16–10). 2016. Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk, EUR 27758 EN, JRC Scientific and Policy Report, s. 104. K dispozici na adrese https://bookshop.europa.eu/en/reports-of-the-scientific-technical-and-economic-committee-for-fisheries-stecf--pbLBAX16010/?CatalogCategoryID=0A4KABsty0gAAAEjqJEY4e5L
   
      (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 44).
   
      (6)  Kódy lovných zařízení používané v tomto nařízení odkazují na kódy uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1). Pro plavidla, jejichž celková délka je nižší než 10 metrů, odkazují kódy lovných zařízení použité v této tabulce na kódy podle klasifikace lovného zařízení stanovené organizací FAO.
   
   
      PŘÍLOHA
      1.   Západní část Středozemního moře
      
      
                  Druh rybolovu
               
                  Lovné zařízení
               
                  Povinnost vykládky
               
                  Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)
               
                  Všechny vlečné sítě pro lov při dně
                  (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)
               
                  Pokud z celkové vykládky všech druhů na jedno plavidlo v roce 2014 a v roce 2015 představuje více než 25 % štikozubec obecný, vztahuje se povinnost vykládky na štikozubce obecného.
               
                  Všechny dlouhé lovné šňůry
                  (LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM)
               
                  Všechny tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě
                  (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)
               
                  Parmice nachová (Mullus barbatus)
               
                  Všechny vlečné sítě pro lov při dně
                  (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)
               
                  Pokud z celkové vykládky všech druhů na jedno plavidlo v roce 2014 a v roce 2015 představuje více než 25 % parmice nachová, vztahuje se povinnost vykládky na parmici nachovou.
               
                  Všechny dlouhé lovné šňůry
                  (LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM)
               
                  Všechny tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě
                  (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)
               
                  Hřebenatka svatojakubská (Pecten jacobaeus), tapesky (Venerupis spp.), venušky (Venus spp.) zeměpisných podoblastí 1, 2, 5 a 6
               
                  HMD
               
                  Všechny mechanizované drapáky.
               
      2.   Jaderské moře
      
      
                  Druh rybolovu
               
                  Lovné zařízení
               
                  Povinnost vykládky
               
                  Štikozubec obecný (Merluccius merluccius), parmice nachová (Mullus barbatus), jazyk obecný (Solea solea)
               
                  Všechny vlečné sítě pro lov při dně
                  (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX, TBB)
               
                  Pokud z celkové vykládky všech druhů na jedno plavidlo v roce 2014 a v roce 2015 představuje více než 25 % štikozubec obecný nebo parmice nachová nebo jazyk obecný, vztahuje se povinnost vykládky na štikozubce obecného nebo parmici nachovou nebo jazyk obecný nebo na všechny dohromady.
               
                  Všechny tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě
                  (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)
               
      3.   Jihovýchodní část Středozemního moře
      
      
                  Druh rybolovu
               
                  Lovné zařízení
               
                  Povinnost vykládky
               
                  Štikozubec obecný (Merluccius merluccius), parmice nachová (Mullus barbatus), garnela hlubokomořská (Parapenaeus longirostris)
               
                  Všechny vlečné sítě pro lov při dně
                  (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)
               
                  Pokud z celkové vykládky všech druhů na jedno plavidlo v roce 2014 a v roce 2015 představuje více než 25 % štikozubec obecný nebo parmice nachová nebo garnela hlubokomořská, vztahuje se povinnost vykládky na štikozubce obecného nebo parmici nachovou nebo garnelu hlubokomořskou nebo na všechny dohromady.
               
                  Všechny tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě
                  (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.