Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/87 ze dne 20. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov pakambaly velké v Černém moři

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 87/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 14/9
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/87
   ze dne 20. října 2016,
   kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov pakambaly velké v Černém moři
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Cílem nařízení (EU) č. 1380/2013 je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků.
            
   
               (2)
            
               Ustanovení čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 zmocňuje Komisi přijmout plány výmětů prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci na maximálně tři roky na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy po konzultaci s příslušnými poradními sbory.
            
   
               (3)
            
               Bulharsko a Rumunsko mají přímý zájem na řízení rybolovu při využívání populací pakambaly velké v Černém moři. Dne 30. června 2016 tyto členské státy předložily Komisi společné doporučení pro plán výmětů pro rybolov pakambaly velké v Černém moři, přičemž zohlední stanoviska odvětví. Příslušné vědecké subjekty předložily vědecké podklady. V souladu s čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 by do tohoto nařízení měla být zahrnuta pouze opatření uvedená ve společných doporučeních, jež vyhovují čl. 15 odst. 6 uvedeného nařízení.
            
   
               (4)
            
               Pokud jde o Černé moře, článek 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 stanoví povinnost vykládky pro všechny úlovky druhů, na něž se vztahují omezení odlovu. Podle čl. 15 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1380/2013 se povinnost vykládky vztahuje na druhy charakteristické pro daný rybolov nejpozději od 1. ledna 2017. Jedním z těchto druhů je pakambala velká.
            
   
               (5)
            
               Ve společném doporučení se navrhuje, aby se na pakambalu velkou vztahovala výjimka z povinnosti vykládky v Černém moři, jelikož vědecké důkazy ukazují vysokou míru přežití. Na základě vědeckých důkazů poskytnutých ve společném doporučení a přezkoumaných Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) (2) by výjimka týkající se míry přežití povolená podle čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 měla být zahrnuta v tomto nařízení po dobu jednoho roku. Dotčené členské státy předloží Komisi příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní komplexně posoudit důvody pro výjimku pro pakambalu velkou ulovenou ukotvenými tenatovými sítěmi, a Komisi, aby příslušnou výjimku přezkoumala.
            
   
               (6)
            
               Aby se zajistila řádná kontrola, měly by se stanovit zvláštní požadavky, podle nichž musí členské státy vypracovat seznam plavidel, na která se vztahuje toto nařízení.
            
   
               (7)
            
               Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na hospodářské činnosti související s rybolovným obdobím plavidel Unie a na jeho plánování, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost ihned po svém zveřejnění. V souladu se společnými doporučeními a s přihlédnutím k časovému rámci stanovenému v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 by toto nařízení mělo být použitelné od 1. ledna 2017.
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Provádění povinnosti vykládky
   Povinnost vykládky uvedená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije v Černém moři pro rybolov pakambaly velké (Psetta maxima) odlovené ukotvenými tenatovými sítěmi (kód lovných zařízení (3): GNS)
   Článek 2
   Definice
   Pro účely tohoto nařízení se „Černým mořem“ rozumí mořské vody v rámci Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM), zeměpisná podoblast 29 vymezená v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 (4).
   Článek 3
   Výjimka na základě míry přežití
   1.   Výjimka z povinnosti vykládky stanovená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 pro druhy, u kterých vědecké podklady prokazují vysoké míry přežití, se v roce 2017 použije pro odlovy pakambaly velké (Psetta maxima) odlovené ukotvenými tenatovými sítěmi (GNS) v Černém moři.
   2.   Pakambala velká (Psetta maxima) odlovená v případech uvedených v odstavci 1 se okamžitě vypustí, a sice v oblasti, kde byla odlovena.
   3.   Do 1. května 2017 mohou členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu pakambaly velké v Černém moři, předložit Komisi doplňující údaje o výmětech k údajům uvedeným ve společném doporučení ze dne 4. července 2016 a veškeré další relevantní vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odstavci 1. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) posoudí údaje uvedené v odstavci 3 nejpozději do července 2017.
   Článek 4
   Seznam plavidel
   1.   Dotčené členské státy určí plavidla, na něž se vztahuje povinnost vykládky pro rybolov pakambaly velké (Psetta maxima) odlovené ukotvenými tenatovými sítěmi (GNS).
   2.   Do 31. prosince 2016 předloží dotčené členské státy Komisi a ostatním členským státům prostřednictvím zabezpečených kontrolních internetových stránek Unie seznam všech plavidel lovících pakambaly velké. Tento seznam budou pravidelně aktualizovat.
   Článek 5
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2017 do dne 31. prosince 2019.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 20. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.
   
      (2)  Zprávy Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR) – Hodnocení společných doporučení povinnosti vykládky (VTHVR-16–10). 2016. Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk, EUR 27758 EN, JRC Scientific and Policy Report, 104 stran. Dostupné zde: https://bookshop.europa.eu/en/reports-of-the-scientific-technical-and-economic-committee-for-fisheries-stecf--pbLBAX16010/?CatalogCategoryID=0A4KABsty0gAAAEjqJEY4e5L.
   
      (3)  Kódy lovných zařízení používané v tomto nařízení odkazují na kódy uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1). Pro plavidla, jejichž celková délka je nižší než 10 metrů, odkazují kódy lovných zařízení použité v tomto nařízení na kódy podle klasifikace lovného zařízení stanovené organizací FAO.
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 44).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.