Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/90 ze dne 31. října 2016, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů členským státům ze strany Komise

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 90/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 15/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/90
   ze dne 31. října 2016,
   kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů členským státům ze strany Komise
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Standardní stupnice jednotkových nákladů a paušální částky za účelem úhrady výdajů členským státům by měly být stanoveny na základě metod, které předložily členské státy a které posoudila Komise, včetně metod stanovených v čl. 67 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (2) a v čl. 14 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1304/2013.
            
   
               (2)
            
               Vzhledem k výrazným rozdílům mezi členskými státy, pokud jde o výši nákladů na různé druhy operací, se mohou definice i částky standardních stupnic jednotkových nákladů a paušální částky lišit podle druhu operace a podle členského státu, aby zohledňovaly jejich zvláštnosti.
            
   
               (3)
            
               Itálie, Slovensko, Nizozemsko, Malta a Německo předložily metody pro definování standardních stupnic jednotkových nákladů za účelem úhrady výdajů Komisí. Komise se domnívá, že tyto metody jsou pro úhradu výdajů uskutečněných těmito členskými státy vhodné.
            
   
               (4)
            
               V návaznosti na návrh předložený Českou republikou týkající se typů operací, na něž se dosud nevztahuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195 (3), by měly být za účelem úhrady výdajů České republice týkající se těchto typů operací definovány doplňkové standardní stupnice jednotkových nákladů.
            
   
               (5)
            
               Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.
   Článek 2
   Znění v příloze II tohoto nařízení se doplňuje jako přílohy V až IX nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 31. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195 ze dne 9. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům (Úř. věst. L 313, 28.11.2015, s. 22).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         
            „PŘÍLOHA III
            
               Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů pro Českou republiku
            
            1.   Definice standardních stupnic jednotkových nákladů
            
            
                        Druh operací
                     
                        Název ukazatele
                     
                        Kategorie nákladů (1)
                        
                     
                        Jednotka měření pro ukazatel
                     
                        Částky
                        
                           (v národní měně CZK)
                        
                     
                        
                                    1.
                                 
                                    Zřízení nového zařízení péče o děti v rámci prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001) a prioritní osy 4 „Vzdělávání a odborné vzdělávání a podpora zaměstnanosti“ operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)
                                 
                     
                        Nově vytvořené místo v novém zařízení péče o děti
                     
                        
                                    —
                                 
                                    nákup vybavení pro zařízení péče o děti,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    nákup vybavení nezbytného pro výchovu a vzdělávání dětí (herní a didaktické pomůcky),
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    řízení fáze projektu se zaměřením na vytvoření zařízení
                                 
                     
                        Počet nově vytvořených míst v novém zařízení péče o děti (2)
                        
                     
                        20 053  včetně DHP nebo 16 992  bez DPH
                     
                        
                                    2.
                                 
                                    Transformace stávajícího zařízení na dětskou skupinu v rámci prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001) a prioritní osy 4 „Vzdělávání a odborné vzdělávání a podpora zaměstnanosti“ operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)
                                 
                     
                        Transformované místo v dětské skupině (3)
                        
                     
                        
                                    —
                                 
                                    nákup vybavení pro transformované zařízení,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    nákup vyučovacích pomůcek,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    řízení fáze projektu se zaměřením na transformaci zařízení
                                 
                     
                        Počet transformovaných míst v dětské skupině (4)
                        
                     
                        9 518  včetně DHP nebo 8 279  bez DPH
                     
                        
                                    3.
                                 
                                    Provozování zařízení péče o děti v rámci prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001) a prioritní osy 4 „Vzdělávání a odborné vzdělávání a podpora zaměstnanosti“ operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)
                                 
                     
                        Obsazenost na místo v zařízení péče o děti
                     
                        
                                    —
                                 
                                    platy pedagogických a nepedagogických pracovníků,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    provozování dětského zařízení,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    řízení provozu
                                 
                     
                        Míra obsazenosti (5)
                        
                     
                        628 (6)
                        
                     
                        
                                    4.
                                 
                                    Zvyšování kvalifikace pečujících osob v rámci prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001) a prioritní osy 4 „Vzdělávání a odborné vzdělávání a podpora zaměstnanosti“ operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)
                                 
                     
                        Dosažení kvalifikace jakožto pečující osoby v zařízení péče o děti
                     
                        
                                    —
                                 
                                    odborné vzdělávání a zkoušky odborné kvalifikace
                                 
                     
                        Počet osob, které obdrží osvědčení o odborné kvalifikaci jakožto pečující osoby v zařízení péče o děti
                     
                        14 178
                     
                        
                                    5.
                                 
                                    Pronájem prostor zařízení péče o děti v rámci osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001) a operační program Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)
                                 
                     
                        Obsazenost na místo v zařízení péče o děti
                     
                        
                                    —
                                 
                                    pronájem prostor zařízení péče o děti
                                 
                     
                        Míra obsazenosti (7).
                     
                        56 (8)
                        
                     
                        
                                    6.
                                 
                                    Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ operačního programu Zaměstnanost, specifických cílů 1.3.1 a 1.3.2 (2014CZ05M9OP001)
                                 
                     
                        Jedna hodina (60 minut) účasti zaměstnance na kurzu externího odborného školení týkajícího se obecných informačních technologií (IT)
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně:
                        
                                    —
                                 
                                    přímých nákladů na poskytování odborného školení;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    nepřímých nákladů;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    mezd účastníků.
                                 
                     
                        Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance.
                     
                        324
                     
                        
                                    7.
                                 
                                    Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ operačního programu Zaměstnanost, zvláštních cílů 1.3.1 a 1.3.2 (2014CZ05M9OP001)
                                 
                     
                        Jedna hodina (60 minut) účasti zaměstnance na kurzu externího odborného školení týkajícího se sociálních a manažerských dovedností
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně:
                        
                                    —
                                 
                                    přímých nákladů na poskytování odborného školení;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    nepřímých nákladů,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    mezd účastníků.
                                 
                     
                        Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance.
                     
                        593
                     
                        
                                    8.
                                 
                                    Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ operačního programu Zaměstnanost, zvláštních cílů 1.3.1 a 1.3.2 (2014CZ05M9OP001)
                                 
                     
                        Časová jednotka (45 minut) účasti zaměstnance na externích jazykových kurzech
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně:
                        
                                    —
                                 
                                    přímých nákladů na poskytování odborného školení;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    nepřímých nákladů,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    mezd účastníků.
                                 
                     
                        Počet absolvovaných časových jednotek na jednoho zaměstnance
                     
                        173
                     
                        
                                    9.
                                 
                                    Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ operačního programu Zaměstnanost, zvláštních cílů 1.3.1 a 1.3.2 (2014CZ05M9OP001)
                                 
                     
                        Jedna hodina (60 minut) účasti zaměstnance na kurzu odborného školení týkajícího se specializovaných informačních technologií
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně:
                        
                                    —
                                 
                                    přímých nákladů na poskytování odborného školení;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    nepřímých nákladů,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    mezd účastníků.
                                 
                     
                        Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance
                     
                        609
                     
                        
                                    10.
                                 
                                    Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ operačního programu Zaměstnanost, zvláštních cílů 1.3.1 a 1.3.2 (2014CZ05M9OP001)
                                 
                     
                        Jedna hodina (60 minut) účasti zaměstnance na kurzu externího odborného školení týkajícího se účetnictví, ekonomie a práva
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně:
                        
                                    —
                                 
                                    přímých nákladů na poskytování odborného školení;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    nepřímých nákladů,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    mezd účastníků.
                                 
                     
                        Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance
                     
                        436
                     
                        
                                    11.
                                 
                                    Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ operačního programu Zaměstnanost, zvláštních cílů 1.3.1 a 1.3.2 (2014CZ05M9OP001)
                                 
                     
                        Jedna hodina (60 minut) účasti zaměstnance na externím technickém a jiném odborném školení
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně:
                        
                                    —
                                 
                                    přímých nákladů na poskytování odborného školení;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    nepřímých nákladů,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    mezd účastníků.
                                 
                     
                        Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance
                     
                        252
                     
                        
                                    12.
                                 
                                    Další interní (9) odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ operačního programu Zaměstnanost, zvláštních cílů 1.3.1 a 1.3.2 (2014CZ05M9OP001)
                                 
                     
                        Jedna hodina (60 minut) účasti zaměstnance na školicím kurzu poskytovaném interním školitelem v těchto oblastech:
                        
                                    —
                                 
                                    obecné informační technologie (IT)
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    sociální a manažerské dovedností
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    jazyky
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    specializované IT
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    účetnictví, ekonomie a právo
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    technické a jiné odborné kurzy.
                                 
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně:
                        
                                    —
                                 
                                    přímých nákladů na zaměstnance;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    nepřímých nákladů;
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    mezd účastníků.
                                 
                     
                        Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance
                     
                        144
                     
                        
                                    13.
                                 
                                    Podpora poskytovaná dočasnými zaměstnanci školám/vzdělávacím zařízením v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 (2014CZ05M2OP001)
                                 
                     
                        0,1 ekvivalentu plného pracovního úvazku (FTE) měsíčně odpracovaného jako školní psycholog a/nebo jako specializovaný školní pedagog
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance
                     
                        Počet 0,1 FTE za měsíc
                     
                        5 607
                     
                        
                                    14.
                                 
                                    Podpora poskytovaná dočasnými zaměstnanci školám/vzdělávacím zařízením v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 (2014CZ05M2OP001)
                                 
                     
                        0,1 FTE měsíčně odpracovaného jako školní asistent a/nebo sociální pedagog
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance
                     
                        Počet 0,1 FTE za měsíc
                     
                        Školní asistent: 3 502
                        Sociální pedagog: 4 695
                     
                        
                                    15.
                                 
                                    Podpora poskytovaná dočasnými zaměstnanci školám/vzdělávacím zařízením v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 (2014CZ05M2OP001)
                                 
                     
                        0,1 FTE měsíčně odpracovaného jako chůva
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance
                     
                        Počet 0,1 ekvivalentu plného pracovního úvazku za měsíc
                     
                        3 227
                     
                        
                                    16.
                                 
                                    Zajišťování mimoškolních aktivit pro děti/žáky, u nichž existuje riziko neúspěchu ve škole v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 (2014CZ05M2OP001)
                                 
                     
                        Zajištění bloku 16 lekcí v oblasti mimoškolních aktivit o délce 90 minut pro skupiny nejméně 6 dětí/žáků, z nichž u 2 existuje riziko neúspěchu ve škole
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance
                     
                        Počet dokončených bloků 16 lekcí o délce 90 minut z pro skupiny nejméně 6 dětí/žáků, z nichž u 2 existuje riziko neúspěchu ve škole
                     
                        17 277
                     
                        
                                    17.
                                 
                                    Podpora žáků, u nichž existuje riziko neúspěchu ve škole, prostřednictvím doučování v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 (2014CZ05M2OP001)
                                 
                     
                        Zajištění bloku 16 hodin doučování pro skupinu nejméně 3 zapsaných žáků, u nichž existuje riziko neúspěchu ve škole
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance
                     
                        Počet dokončených bloků 16 hodin zajištěných pro skupinu nejméně 3 zapsaných žáků, u nichž existuje riziko neúspěchu ve škole
                     
                        8 523
                     
                        
                                    18.
                                 
                                    Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím strukturovaných školících kurzů v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 (2014CZ05M2OP001)
                                 
                     
                        Počet hodin odborné přípravy zajištěných pro pedagogy
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na poskytování odborné přípravy
                     
                        Počet absolvovaných hodin odborné přípravy na jednoho pedagoga
                     
                        422
                     
                        
                                    19.
                                 
                                    Poskytování informací pro rodiče na schůzkách v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 (2014CZ05M2OP001)
                                 
                     
                        Tematická setkání s nejméně osmi rodiči o délce nejméně dvě hodiny (120 minut)
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance
                     
                        Počet tematických setkání s nejméně osmi rodiči o délce nejméně dvě hodiny (120 minut)
                     
                        3 676
                     
                        
                                    20.
                                 
                                    Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím odborného poradenství a vedení ve školách a školních zařízeních v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 (2014CZ05M2OP001)
                                 
                     
                        Blok 30 hodin externího poradenství/odborného vedení pro skupinu 3 až 8 pedagogů
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance
                     
                        Počet dokončených bloků 30 hodin externího poradenství/odborného vedení pro skupinu 3 až 8 pedagogů
                     
                        29 698
                     
                        
                                    21.
                                 
                                    Posílení odborné způsobilosti pedagogů ve školách/vzdělávacích zařízeních prostřednictvím sdílení zkušeností, vzájemné podpory a předávání osvědčených postupů v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 (2014CZ05M2OP001)
                                 
                     
                        Cyklus odborné přípravy o délce 15 hodin strukturované praktické stáže (job-shadowing) pedagoga
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance
                     
                        Počet dokončených cyklů odborné přípravy o délce 15 hodin na pedagoga, který absolvuje strukturovanou návštěvu u jiného pedagoga na jiné škole
                     
                        4 246
                     
                        
                                    22.
                                 
                                    Podpora rozvoje pedagogů škol/vzdělávacích zařízení prostřednictvím společného plánování a hodnocení výuky, s možností vzájemných návštěv v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 (2014CZ05M2OP001)
                                 
                     
                        Cyklus 10 hodin odborné přípravy prostřednictvím vzájemné spolupráce zahrnující nejméně 3 pedagogy
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance.
                     
                        Počet dokončených cyklů odborné přípravy o délce 10 hodin zahrnujících skupinu nejméně 3 pedagogů.
                     
                        8 068
                     
                        
                                    23.
                                 
                                    Posílení odborné způsobilosti pedagogického sboru škol/vzdělávacích zařízení prostřednictvím společného plánování, provádění a hodnocení výuky (výuka v tandemu) v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 (2014CZ05M2OP001)
                                 
                     
                        Výuka v tandemu (10) o délce 2,75 hodiny
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance
                     
                        Počet absolvovaných hodin výuky v tandemu
                     
                        778
                     
                        
                                    24.
                                 
                                    Posílení odborné způsobilosti pedagogů škol/vzdělávacích zařízení prostřednictvím učení se novým metodám výuky v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 (2014CZ05M2OP001)
                                 
                     
                        Cyklus 19 hodin vzájemné spolupráce a učení se za účasti odborníka a 2 pedagogů
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance.
                     
                        Počet dokončených cyklů o délce 19 hodin za účastníků odborníka a 2 pedagogů
                     
                        5 377
                     
            2.   Úpravy částek.
            
            
                        a)
                     
                        Sazba jednotkových nákladů v bodech 6 – 11 může být upravena tak, že se nahradí původní sazba minimální mzdy v rámci výpočetní metody, která zohledňuje minimální mzdu, náklady na poskytování odborné přípravy a nepřímé náklady.
                        Sazba jednotkových nákladů bodu 12 může být upravena tak, že se nahradí původní přímé náklady na zaměstnance, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění, a/nebo mzdy účastníků, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Výpočetní metoda zohledňuje přímé náklady na zaměstnance, včetně včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, a/nebo mzdy pro účastníky, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
                        Úpravy se provádějí na základě aktualizovaných údajů takto:
                        
                                     
                                 
                                    u minimální mzdy úpravy minimální mzdy stanovené podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,
                                 
                        
                                     
                                 
                                    u příspěvků na sociální zabezpečení úpravy příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení stanovené v zákoně č. 589/1992 Sb. o sociálním zabezpečení a
                                 
                        
                                     
                                 
                                    u příspěvků na zdravotní pojištění úpravy příspěvků zaměstnavatele na zdravotní pojištění stanovené v zákoně č. 592/1992 Sb. o pojistném na zdravotní pojištění.
                                 
                     
            
                        b)
                     
                        Sazba jednotkových nákladů v bodech 13–17 a 19–24 může být upravena tak, že se nahradí původní přímé náklady na zaměstnance, včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Výpočetní metoda zohledňuje příspěvky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, plus nepřímé náklady.
                        Sazba jednotkových nákladů v bodě 18 může být upravena tak, že se nahradí mzdy účastníků, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění. Výpočetní metoda zohledňuje náklady na poskytování odborné přípravy plus mzdy účastníků, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, plus nepřímé náklady.
                        Úpravy se provádějí na základě aktualizovaných údajů takto:
                        
                                    1)
                                 
                                    u průměrných platů ke stanovení nákladů na mzdy/zaměstnance, změny posledních zveřejněných roční údajů pro příslušné kategorie na základě průměrných výnosů v rámci informačního systému (www.ISPV.cz),
                                 
                        
                                    2)
                                 
                                    u příspěvků na sociální zabezpečení změny příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení stanovené v zákoně č. 589/1992 Sb. o sociálním zabezpečení a
                                 
                        
                                    3)
                                 
                                    u příspěvků na zdravotní pojištění změny příspěvků zaměstnavatele na zdravotní pojištění stanovené v zákoně č. 592/1992 Sb. o pojistném na zdravotní pojištění.“
                                 
                     
         
      
      
      
         (1)  V každém z níže vyjmenovaných případů uvedené kategorie nákladů pokrývají všechny náklady spojené s danou operací, vyjma druhů operací 1 a 2, které mohou rovněž zahrnovat další kategorie nákladů.
      
         (2)  Jde o nové místo, které je zahrnuto do kapacity nového zařízení péče o děti, jak je zaznamenáno vnitrostátními předpisy, a které má doklad o vybavenosti pro každé nově poskytované místo.
      
         (3)  Dětskou skupinou se rozumí zařízení registrované jako dětská skupina podle vnitrostátních právních předpisů o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
      
         (4)  Jde o místo v existujícím zařízení, které bylo nově zaregistrováno jako dětská skupina v souladu s vnitrostátními předpisy a zahrnuto do oficiální kapacity uvedené skupiny a které má doklad o vybavenosti pro každé místo.
      
         (5)  Míra obsazenosti se definuje jako počet dětí navštěvujících dané zařízení péče o děti na každý půlden v průběhu 6 měsíců, vyděleno maximální kapacitou zařízení na půl dne v průběhu 6 měsíců, násobeno 100.
      
         (6)  Tato částka se vyplácí za každý procentní bod od obsazenosti na místo až do 75 procentních bodů po období 6 měsíců. Je-li míra obsazenosti nižší než 20 %, k úhradě nedojde.
      
         (7)  Míra obsazenosti se definuje jako počet dětí navštěvujících dané zařízení péče o děti na každý půlden v průběhu 6 měsíců, vyděleno maximální kapacitou zařízení na půl dne v průběhu 6 měsíců, násobeno 100.
      
         (8)  Tato částka se vyplácí za každý procentní od obsazenosti na místo až do 75 procentních bodů po období 6 měsíců. Je-li míra obsazenosti nižší než 20 %, k úhradě nedojde.
      
         (9)  tj. poskytované interním školitelem.
      
         (10)  Výukou v tandemu se rozumí spolupráce dvou pedagogů, kteří se vzájemně podporují ve svém odborném rozvoji prostřednictvím společného plánování, provádění a reflektování metod výuky ve třídě.
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      „
            PŘÍLOHA V
            
               Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů pro Maltu
            
            1.   Definice standardních stupnic jednotkových nákladů
            
            
                        Druh operací
                     
                        Název ukazatele
                     
                        Kategorie nákladů
                     
                        Jednotka měření pro ukazatele
                     
                        Částky
                        
                           (v EUR)
                        
                     
                        
                                    1.
                                 
                                    Podpora zaměstnanosti (režim A2E) v rámci prioritní osy 1 operačního programu ESF II – Investice v oblasti zaměstnatelnosti a přizpůsobivosti lidského kapitálu (2014MT05SFOP001)
                                 
                     
                        Podpora zaměstnanosti vyplácená týdně pracovníkům, kteří jsou znevýhodněni, vážně znevýhodněni nebo se zdravotním postižením (1).
                     
                        Všechny náklady týkající se podpory zaměstnanosti
                     
                        Počet týdnů v zaměstnání na zaměstnance
                     
                        
                                    1.
                                 
                                    Znevýhodněný pracovník – 85 EUR týdně po dobu nejvýše 52 týdnů
                                 
                        
                                    2.
                                 
                                    Vážně znevýhodněný pracovník – 85 EUR týdně po dobu nejvýše 104 týdnů
                                 
                        
                                    3.
                                 
                                    Pracovník se zdravotním postižením – 125 EUR týdně po dobu nejvýše 156 týdnů
                                 
                     
            2.   Úprava částek
            
            Jednotkové náklady mohou být upraveny tak, že se nahradí původní minimální mzda a/nebo statutární prémie a/nebo příspěvky na sociální zabezpečení v rámci výpočetní metody, která sestává z nejnižší týdenní sazby minimální mzdy, statutární prémie a příspěvků na sociální zabezpečení, a tento výsledek se vydělí číslem 2.
            Národní minimální mzda je stanovena podle vnitrostátních předpisů 452.71 (zákon o národní minimální mzdě).
            Statutární prémie a příspěvky na sociální zabezpečení vycházejí z kapitoly 452 maltských právních předpisů, zejména zákona o zaměstnanosti a pracovněprávních vztazích.
         
         
            PŘÍLOHA VI
            
               Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů pro Itálii
            
            1.   Definice standardních stupnic jednotkových nákladů
            
            
                        Druh operací
                     
                        Název ukazatele
                     
                        Kategorie nákladů
                     
                        Jednotka měření pro ukazatele
                     
                        Částky
                        
                           (v EUR)
                        
                     
                        
                                    1.
                                 
                                    Opatření 1.B NOP YEI 2014IT05M9OP001
                                 
                     
                        Hodinová sazba pro podporu 1. úrovně vedení
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance.
                     
                        Počet hodin poskytované podpory 1. úrovně vedení
                     
                        34,00
                     
                        
                                    2.
                                 
                                    Opatření 1.C NOP YEI 2014IT05M9OP001
                                 
                     
                        Hodinová sazba pro odborníka nebo podporu 2. úrovně vedení
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance.
                     
                        Počet hodin poskytovaných odborníkem nebo podporu 2. úrovně vedení
                     
                        35,50
                     
                        
                                    3.
                                 
                                    Opatření 2.A, 2.B, 4.A, 4.C a 7.1 NOP YEI 2014IT05M9OP001
                                 
                     
                        
                                    A.
                                 
                                    Hodinová sazba pro tyto druhy odborné přípravy:
                                    
                                                1.
                                             
                                                odborná příprava zaměřená na začlenění do trhu práce;
                                             
                                    
                                                2.
                                             
                                                znovuzačlenění v oblasti vzdělávání a odborné přípravy pro mladé lidi ve věku 15 až 18 let;
                                             
                                    
                                                3.
                                             
                                                učňovské vzdělávání se získáním kvalifikace a odborného diplomu;
                                             
                                    
                                                4.
                                             
                                                vzdělávání pro vysokoškolské vzdělávání a výzkum;
                                             
                                    
                                                5.
                                             
                                                odborná příprava pro samostatnou výdělečnou činnost a samostatné podnikání (2).
                                             
                                    Tato hodinová sazba závisí na typu třídy (A, B nebo C (3))
                                 
                        
                                    B.
                                 
                                    Hodinová sazba na studenta účastnícího se odborné přípravy
                                 
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance, s výjimkou veškerých příspěvků pro účastníky
                     
                        Počet hodin na kurz odborné přípravy podle typu třídy a počtu hodin na jednoho studenta.
                     
                        Typ třídy
                     
                        Hodinová sazba na kurz
                     
                        Hodinová sazba na studenta a studentku
                     
                        C
                     
                        73,13
                     
                        0,80
                     
                        B
                     
                        117,00
                     
                        A
                     
                        146,25
                     
                        
                                    4.
                                 
                                    Opatření 3 NOP YEI 2014IT05M9OP001
                                 
                     
                        Nové pracovní smlouvy v důsledku koučování v oblasti zaměstnání
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance.
                     
                        Počet nových pracovních smluv, rozlišených podle druhu smlouvy a klasifikace profilu (od nízké po velmi vysokou) (4).
                     
                        Klasifikace profilu
                     
                        Nízká
                     
                        Střední
                     
                        Vysoká
                     
                        Velmi vysoká
                     
                        Smlouva na dobu neurčitou a smlouva o učňovské přípravě 1. a 3. úrovně
                     
                        1 500
                     
                        2 000
                     
                        2 500
                     
                        3 000
                     
                        učňovská příprava 2. úrovně, smlouva na dobu určitou a dočasná smlouva ≥ 12 měsíců
                     
                        1 000
                     
                        1 300
                     
                        1 600
                     
                        2 000
                     
                        smlouva na dobu určitou a dočasná smlouva na období 6–12 měsíců
                     
                        600
                     
                        800
                     
                        1 000
                     
                        1 200
                     
                        
                                    5.
                                 
                                    Opatření 5 NOP YEI 2014IT05M9OP001
                                 
                     
                        Nové regionální/meziregionální/nadnárodní stáže
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance na zajišťování stáží.
                     
                        Počet stáží odlišených podle klasifikace profilu.
                     
                         
                     
                        Nízká
                     
                        Střední
                     
                        Vysoká
                     
                        Velmi vysoká
                     
                        Regionální/meziregionální nadnárodní
                     
                        200
                     
                        300
                     
                        400
                     
                        500
                     
                        
                                    6.
                                 
                                    Opatření 5 NOP YEI 2014IT05M9OP001.
                                 
                     
                        Stáže v rámci meziregionální mobility
                     
                        U meziregionální mobility: veškeré způsobilé náklady, včetně nákladů na dopravu, ubytování a stravu, avšak s výjimkou příspěvků pro účastníky
                     
                        Počet stáží, rozlišených podle místa a u meziregionální mobility podle délky stáže.
                     
                        Meziregionální mobilita podle sazeb stanovených v bodě 3.4
                        Nadnárodní mobilita podle sazeb stanovených v bodě 3.5
                     
                        Stáže v rámci nadnárodní mobility
                     
                        U nadnárodní mobility: veškeré způsobilé náklady.
                     
                        
                                    7.
                                 
                                    NOP YEI 2014IT05M9OP001
                                 
                     
                        30 hodinový blok všeobecné odborné přípravy pro přístup k veřejné službě
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance, s výjimkou příspěvků a pojištění.
                     
                        Počet účastníků, kteří dokončili 30 hodinový blok odborné přípravy.
                     
                        90
                     
                        
                                    8.
                                 
                                    Opatření 7.1 NOP YEI 2014IT05M9OP001
                                 
                     
                        Hodinová sazba podpory samostatné výdělečné činnosti a samostatného podnikání (5)
                        
                     
                        Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance, avšak s výjimkou veškerých příspěvků.
                     
                        Počet hodin podpory poskytovaných účastníkům
                     
                        40
                     
                        
                                    9.
                                 
                                    Opatření 8 NOP YEI 2014IT05M9OP001
                                 
                     
                        
                                    A.
                                 
                                    Pracovní smlouvy svázané s profesní meziregionální mobilitou nebo nadnárodní profesní mobilitou;
                                 
                        
                                    B.
                                 
                                    Pracovní pohovor v rámci nadnárodní profesní mobility
                                 
                     
                        Veškeré způsobilé náklady (jednorázová dotace na cestu, ubytování a stravu a příspěvek na pohovor), které nezahrnují žádné další příspěvky pro znevýhodněné osoby a žádné příspěvky na cestu, ubytování nebo stravu v rámci meziregionální mobility poskytované zaměstnavatelem.
                     
                        Počet pracovních smluv nebo pracovních pohovorů, rozlišených podle místa
                     
                        
                                    —
                                 
                                    Meziregionální profesní mobilita podle částek stanovených v tabulce v bodě 3.4 (6) za více než 600 hodin
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Nadnárodní profesní mobilita za účelem pohovoru podle částek stanovených v bodě 3.6
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Nadnárodní profesní mobilita podle částek stanovených v bodě 3.7
                                 
                     
                        
                                    10.
                                 
                                    Operace zvyšující počet pracovních pozic doktorského programu v průmyslu v rámci těchto operačních programů:
                                    
                                                —
                                             
                                                
                                                   PON Ricerca 2014 IT16M20P005
                                                
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                
                                                   POR Basilicata FSE 2014IT05SFOP016
                                                
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                
                                                   POR Campania FSE 2014IT05SFOP020
                                                
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                
                                                   POR Puglia FESR FSE 2014IT16M2OP002
                                                
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                
                                                   POR Calabria FESR FSE 2014IT16M2OP006
                                                
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                
                                                   POR Abruzzo FSE 2014IT05SFOP009
                                                
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                
                                                   POR Sardegna FSE 2014IT05SFOP021
                                                
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                
                                                   POR Molise FESR FSE 2014IT16M2OP001
                                                
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                
                                                   POR Friuli Venezia Giulia FSE 2014IT05SFOP004
                                                
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                
                                                   POR Liguria FSE 2014IT05SFOP006
                                                
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                
                                                   POR Lombardia FSE 2014IT05SFOP007
                                                
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                
                                                   POR Valle d'Aosta FSE 2014IT05SFOP011
                                                
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                
                                                   POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015
                                                
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                
                                                   PA Bolzano FSE 2014IT05SFOP017
                                                
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                
                                                   POR Sicilia FSE 2014IT05SFOP014
                                                
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                
                                                   POR Umbria FSE 2014IT05SFOP010
                                                
                                             
                                 
                     
                        Měsíce strávené prací na získání titulu PhD
                     
                        Veškeré způsobilé náklady účastníka (plat a související příspěvky na sociální zabezpečení) a instituce udělující titul PhD (přímé a nepřímé náklady).
                     
                        Počet měsíců strávených prací na získání titulu PhD, podle místa v Itálii nebo v zahraničí.
                     
                        Bez období pobytu v zahraničí: 1 927,63  měsíčně
                        Včetně období pobytu v zahraničí: 2 891,45  měsíčně
                     
            2.   Úprava částek
            
            
                        a)
                     
                        U standardní stupnice jednotkových nákladů v bodech 1–9 mohou být částky upraveny, v případě že index FOI (index spotřebitelských cen pro domácnosti s úřednickými a odbornými profesemi, s výjimkou tabákových výrobků) vykazuje měnovou inflaci ve výši nejméně 5 %. Zejména s ohledem na daný rok y se úprava případně provádí v období y+t, kdy se rozdíl mezi referenčními koeficienty, který vykazuje index FOI pro tyto roky, rovná nebo je vyšší než 5 %. Základním rokem, který se bere v úvahu a na jehož základě byly částky upraveny, je rok 2014. Jestliže se tato sazba rovná nebo je vyšší než 5 %, je možné všechny jednotkové náklady příslušně upravit.
                     
            
                        b)
                     
                        U standardní stupnice jednotkových nákladů v bodě 10 může být sazba upravena nahrazením měsíčního stipendia a/nebo příspěvků na sociální zabezpečení v rámci výpočetní metody, která sestává z měsíčního stipendia plus příspěvků na sociální zabezpečení plus částky na veškeré další náklady. Aktualizované údaje lze nalézt v upravené vyhlášce ministra ze dne 18.6.2008 (která stanoví celkovou hrubou roční částku doktorandských stipendií) a v pololetní úpravě sazby příspěvků na sociální zabezpečení (oběžník č. 13 ze dne 29.1.2016 generálního ředitele INPS (Národní institut sociálního zabezpečení)
                     
            3.1   Meziregionální náklady na dopravu
            
            
                        Region původu
                     
                        Náklady na dopravu
                     
                        Region určení
                     
                        Valle d'Aosta
                     
                        AP Bolzano
                     
                        AP Trento
                     
                        Ligurie
                     
                        Piemonte
                     
                        Lombardie
                     
                        Benátsko
                     
                        Friuli Venezia Giulia
                     
                        Emilia-Romagna
                     
                        Toskánsko
                     
                        Marce
                     
                        Abruzzo
                     
                        Umbrie
                     
                        Lazio
                     
                        Kampánie
                     
                        Molise
                     
                        Basilicata
                     
                        Apulie
                     
                        Kalábrie
                     
                        Sicílie
                     
                        Sardinie
                     
                        Abruzzo
                     
                        269,30
                     
                        211,17
                     
                        198,50
                     
                        148,63
                     
                        231,83
                     
                        232,74
                     
                        201,95
                     
                        226,34
                     
                        167,99
                     
                        68,60
                     
                        58,98
                     
                        0,00
                     
                        23,32
                     
                        25,81
                     
                        125,43
                     
                        45,79
                     
                        83,99
                     
                        93,05
                     
                        164,82
                     
                        165,16
                     
                        182,46
                     
                        Basilicata
                     
                        271,11
                     
                        236,02
                     
                        227,31
                     
                        236,81
                     
                        294,55
                     
                        239,98
                     
                        259,23
                     
                        264,89
                     
                        201,50
                     
                        176,59
                     
                        97,35
                     
                        83,99
                     
                        142,75
                     
                        67,92
                     
                        33,96
                     
                        31,24
                     
                        0,00
                     
                        55,47
                     
                        71,43
                     
                        114,33
                     
                        224,18
                     
                        Kalábrie
                     
                        369,32
                     
                        285,04
                     
                        273,72
                     
                        242,02
                     
                        351,32
                     
                        340,51
                     
                        304,28
                     
                        304,39
                     
                        270,32
                     
                        238,63
                     
                        243,15
                     
                        164,82
                     
                        178,18
                     
                        139,01
                     
                        90,33
                     
                        85,58
                     
                        71,43
                     
                        69,05
                     
                        0,00
                     
                        75,62
                     
                        280,55
                     
                        Kampánie
                     
                        253,00
                     
                        271,68
                     
                        259,06
                     
                        113,20
                     
                        246,78
                     
                        221,87
                     
                        165,84
                     
                        302,24
                     
                        178,86
                     
                        160,74
                     
                        169,86
                     
                        125,43
                     
                        151,01
                     
                        99,62
                     
                        0,00
                     
                        21,28
                     
                        33,96
                     
                        89,20
                     
                        90,33
                     
                        113,20
                     
                        190,22
                     
                        Émilie-Romagne
                     
                        146,48
                     
                        81,50
                     
                        74,71
                     
                        38,26
                     
                        129,05
                     
                        92,82
                     
                        63,39
                     
                        55,47
                     
                        0,00
                     
                        54,34
                     
                        62,26
                     
                        167,99
                     
                        52,07
                     
                        131,31
                     
                        178,86
                     
                        160,52
                     
                        201,50
                     
                        140,37
                     
                        270,32
                     
                        292,06
                     
                        188,94
                     
                        Friuli Venezia Giulia
                     
                        129,05
                     
                        103,24
                     
                        82,30
                     
                        120,22
                     
                        175,52
                     
                        99,62
                     
                        37,36
                     
                        0,00
                     
                        55,47
                     
                        70,18
                     
                        163,01
                     
                        226,34
                     
                        162,50
                     
                        113,20
                     
                        302,24
                     
                        218,87
                     
                        264,89
                     
                        241,12
                     
                        304,39
                     
                        325,00
                     
                        279,13
                     
                        Lazio
                     
                        230,31
                     
                        172,06
                     
                        160,74
                     
                        129,05
                     
                        210,55
                     
                        201,50
                     
                        165,27
                     
                        113,20
                     
                        131,31
                     
                        99,62
                     
                        70,18
                     
                        25,81
                     
                        54,34
                     
                        0,00
                     
                        99,62
                     
                        29,21
                     
                        67,92
                     
                        113,20
                     
                        139,01
                     
                        138,10
                     
                        156,65
                     
                        Ligurie
                     
                        53,66
                     
                        113,94
                     
                        105,11
                     
                        0,00
                     
                        36,22
                     
                        49,81
                     
                        106,41
                     
                        120,22
                     
                        38,26
                     
                        67,47
                     
                        118,07
                     
                        148,63
                     
                        75,50
                     
                        129,05
                     
                        113,20
                     
                        152,03
                     
                        236,81
                     
                        250,17
                     
                        242,02
                     
                        231,61
                     
                        224,15
                     
                        Lombardie
                     
                        59,37
                     
                        97,35
                     
                        76,47
                     
                        49,81
                     
                        67,92
                     
                        0,00
                     
                        69,05
                     
                        99,62
                     
                        92,82
                     
                        113,20
                     
                        108,67
                     
                        232,74
                     
                        84,90
                     
                        201,50
                     
                        221,87
                     
                        223,91
                     
                        239,98
                     
                        179,99
                     
                        340,51
                     
                        335,07
                     
                        179,51
                     
                        Marce
                     
                        200,25
                     
                        84,90
                     
                        76,98
                     
                        118,07
                     
                        119,99
                     
                        108,67
                     
                        70,18
                     
                        163,01
                     
                        62,26
                     
                        108,11
                     
                        0,00
                     
                        58,98
                     
                        43,92
                     
                        70,18
                     
                        169,86
                     
                        75,96
                     
                        97,35
                     
                        107,54
                     
                        243,15
                     
                        216,21
                     
                        251,20
                     
                        Molise
                     
                        259,51
                     
                        196,06
                     
                        194,31
                     
                        152,03
                     
                        232,97
                     
                        223,91
                     
                        194,48
                     
                        218,87
                     
                        160,52
                     
                        126,56
                     
                        75,96
                     
                        45,79
                     
                        106,75
                     
                        29,21
                     
                        21,28
                     
                        0,00
                     
                        31,24
                     
                        70,30
                     
                        85,58
                     
                        140,48
                     
                        185,85
                     
                        AP Bolzano
                     
                        118,58
                     
                        0,00
                     
                        36,22
                     
                        113,94
                     
                        151,35
                     
                        97,35
                     
                        96,22
                     
                        103,24
                     
                        81,50
                     
                        110,94
                     
                        84,90
                     
                        67,92
                     
                        127,01
                     
                        172,06
                     
                        271,68
                     
                        196,06
                     
                        236,02
                     
                        138,10
                     
                        285,04
                     
                        310,17
                     
                        273,47
                     
                        AP Trento
                     
                        112,24
                     
                        36,22
                     
                        0,00
                     
                        105,11
                     
                        147,22
                     
                        76,47
                     
                        19,02
                     
                        82,30
                     
                        74,71
                     
                        99,62
                     
                        76,98
                     
                        198,50
                     
                        120,44
                     
                        160,74
                     
                        259,06
                     
                        194,31
                     
                        227,31
                     
                        132,44
                     
                        273,72
                     
                        308,24
                     
                        247,26
                     
                        Piemonte
                     
                        17,43
                     
                        151,35
                     
                        147,22
                     
                        36,22
                     
                        0,00
                     
                        67,92
                     
                        103,01
                     
                        175,52
                     
                        129,05
                     
                        147,16
                     
                        119,99
                     
                        231,83
                     
                        181,74
                     
                        210,55
                     
                        246,78
                     
                        232,97
                     
                        294,55
                     
                        191,31
                     
                        351,32
                     
                        273,60
                     
                        187,92
                     
                        Apulie
                     
                        275,59
                     
                        138,10
                     
                        132,44
                     
                        250,17
                     
                        191,31
                     
                        179,99
                     
                        164,71
                     
                        241,12
                     
                        140,37
                     
                        212,82
                     
                        107,54
                     
                        93,05
                     
                        156,78
                     
                        113,20
                     
                        89,20
                     
                        70,30
                     
                        55,47
                     
                        0,00
                     
                        69,05
                     
                        147,61
                     
                        279,42
                     
                        Sardinie
                     
                        205,36
                     
                        273,47
                     
                        247,26
                     
                        224,15
                     
                        187,92
                     
                        179,51
                     
                        248,56
                     
                        279,13
                     
                        188,94
                     
                        189,41
                     
                        251,20
                     
                        182,46
                     
                        210,98
                     
                        156,65
                     
                        190,22
                     
                        185,85
                     
                        224,18
                     
                        279,42
                     
                        280,55
                     
                        185,82
                     
                        0,00
                     
                        Sicílie
                     
                        350,35
                     
                        310,17
                     
                        308,24
                     
                        231,61
                     
                        273,60
                     
                        335,07
                     
                        303,38
                     
                        325,00
                     
                        292,06
                     
                        273,94
                     
                        216,21
                     
                        165,16
                     
                        189,50
                     
                        138,10
                     
                        113,20
                     
                        140,48
                     
                        114,33
                     
                        147,61
                     
                        75,62
                     
                        0,00
                     
                        185,82
                     
                        Toskánsko
                     
                        169,12
                     
                        110,94
                     
                        99,62
                     
                        67,47
                     
                        147,16
                     
                        113,20
                     
                        95,09
                     
                        70,18
                     
                        54,34
                     
                        0,00
                     
                        108,11
                     
                        68,60
                     
                        36,22
                     
                        99,62
                     
                        160,74
                     
                        126,56
                     
                        176,59
                     
                        212,82
                     
                        238,63
                     
                        273,94
                     
                        189,41
                     
                        Umbrie
                     
                        199,18
                     
                        127,01
                     
                        120,44
                     
                        75,50
                     
                        181,74
                     
                        84,90
                     
                        125,14
                     
                        162,50
                     
                        52,07
                     
                        36,22
                     
                        43,92
                     
                        23,32
                     
                        0,00
                     
                        54,34
                     
                        151,01
                     
                        106,75
                     
                        142,75
                     
                        156,78
                     
                        178,18
                     
                        189,50
                     
                        210,98
                     
                        Valle d'Aosta
                     
                        0,00
                     
                        118,58
                     
                        112,24
                     
                        53,66
                     
                        17,43
                     
                        59,37
                     
                        155,03
                     
                        129,05
                     
                        146,48
                     
                        169,12
                     
                        200,25
                     
                        269,30
                     
                        199,18
                     
                        230,31
                     
                        253,00
                     
                        259,51
                     
                        271,11
                     
                        275,59
                     
                        369,32
                     
                        350,35
                     
                        205,36
                     
                        Benátsko
                     
                        155,03
                     
                        96,22
                     
                        19,02
                     
                        106,41
                     
                        103,01
                     
                        69,05
                     
                        0,00
                     
                        37,36
                     
                        63,39
                     
                        95,09
                     
                        70,18
                     
                        201,95
                     
                        125,14
                     
                        165,27
                     
                        165,84
                     
                        194,48
                     
                        259,23
                     
                        164,71
                     
                        304,28
                     
                        303,38
                     
                        248,56
                     
            3.2   Meziregionální náklady na ubytování (na více než 600 hodin)
            
            
                        Region původu
                     
                        Náklady na ubytování
                     
                        Region určení
                     
                        Valle d'Aosta
                     
                        AP Bolzano
                     
                        AP Trento
                     
                        Ligurie
                     
                        Piemonte
                     
                        Lombardie
                     
                        Benátsko
                     
                        Friuli Venezia Giulia
                     
                        Emilia- Romagna
                     
                        Toskánsko
                     
                        Marce
                     
                        Abruzzo
                     
                        Umbrie
                     
                        Lazio
                     
                        Kampánie
                     
                        Molise
                     
                        Basilicata
                     
                        Apulie
                     
                        Kalábrie
                     
                        Sicílie
                     
                        Sardinie
                     
                        Abruzzo
                     
                        803,84
                     
                        1 153,94
                     
                        788,70
                     
                        741,25
                     
                        695,62
                     
                        1229,98
                     
                        700,07
                     
                        703,65
                     
                        967,41
                     
                        1 227,68
                     
                        601,19
                     
                        578,51
                     
                        628,23
                     
                        1 229,68
                     
                        930,19
                     
                        519,08
                     
                        684,62
                     
                        607,95
                     
                        575,50
                     
                        988,35
                     
                        600,62
                     
                        Basilicata
                     
                        803,84
                     
                        1 153,94
                     
                        788,70
                     
                        741,25
                     
                        695,62
                     
                        1 229,98
                     
                        700,07
                     
                        703,65
                     
                        967,41
                     
                        1 227,68
                     
                        601,19
                     
                        578,51
                     
                        628,23
                     
                        1 229,68
                     
                        930,19
                     
                        519,08
                     
                        684,62
                     
                        607,95
                     
                        575,50
                     
                        988,35
                     
                        600,62
                     
                        Kalábrie
                     
                        803,84
                     
                        1 153,94
                     
                        788,70
                     
                        741,25
                     
                        695,62
                     
                        1 229,98
                     
                        700,07
                     
                        703,65
                     
                        967,41
                     
                        1 227,68
                     
                        601,19
                     
                        578,51
                     
                        628,23
                     
                        1 229,68
                     
                        930,19
                     
                        519,08
                     
                        684,62
                     
                        607,95
                     
                        575,50
                     
                        988,35
                     
                        600,62
                     
                        Kampánie
                     
                        803,84
                     
                        1 153,94
                     
                        788,70
                     
                        741,25
                     
                        695,62
                     
                        1 229,98
                     
                        700,07
                     
                        703,65
                     
                        967,41
                     
                        1 227,68
                     
                        601,19
                     
                        578,51
                     
                        628,23
                     
                        1 229,68
                     
                        930,19
                     
                        519,08
                     
                        684,62
                     
                        607,95
                     
                        575,50
                     
                        988,35
                     
                        600,62
                     
                        Émilie-Romagne
                     
                        803,84
                     
                        1 153,94
                     
                        788,70
                     
                        741,25
                     
                        695,62
                     
                        1 229,98
                     
                        700,07
                     
                        703,65
                     
                        967,41
                     
                        1 227,68
                     
                        601,19
                     
                        578,51
                     
                        628,23
                     
                        1 229,68
                     
                        930,19
                     
                        519,08
                     
                        684,62
                     
                        607,95
                     
                        575,50
                     
                        988,35
                     
                        600,62
                     
                        Friuli Venezia Giulia
                     
                        803,84
                     
                        1 153,94
                     
                        788,70
                     
                        741,25
                     
                        695,62
                     
                        1 229,98
                     
                        700,07
                     
                        703,65
                     
                        967,41
                     
                        1 227,68
                     
                        601,19
                     
                        578,51
                     
                        628,23
                     
                        1 229,68
                     
                        930,19
                     
                        519,08
                     
                        684,62
                     
                        607,95
                     
                        575,50
                     
                        988,35
                     
                        600,62
                     
                        Lazio
                     
                        803,84
                     
                        1 153,94
                     
                        788,70
                     
                        741,25
                     
                        695,62
                     
                        1 229,98
                     
                        700,07
                     
                        703,65
                     
                        967,41
                     
                        1 227,68
                     
                        601,19
                     
                        578,51
                     
                        628,23
                     
                        1 229,68
                     
                        930,19
                     
                        519,08
                     
                        684,62
                     
                        607,95
                     
                        575,50
                     
                        988,35
                     
                        600,62
                     
                        Ligurie
                     
                        803,84
                     
                        1 153,94
                     
                        788,70
                     
                        741,25
                     
                        695,62
                     
                        1 229,98
                     
                        700,07
                     
                        703,65
                     
                        967,41
                     
                        1 227,68
                     
                        601,19
                     
                        578,51
                     
                        628,23
                     
                        1 229,68
                     
                        930,19
                     
                        519,08
                     
                        684,62
                     
                        607,95
                     
                        575,50
                     
                        988,35
                     
                        600,62
                     
                        Lombardie
                     
                        803,84
                     
                        1 153,94
                     
                        788,70
                     
                        741,25
                     
                        695,62
                     
                        1 229,98
                     
                        700,07
                     
                        703,65
                     
                        967,41
                     
                        1 227,68
                     
                        601,19
                     
                        578,51
                     
                        628,23
                     
                        1 229,68
                     
                        930,19
                     
                        519,08
                     
                        684,62
                     
                        607,95
                     
                        575,50
                     
                        988,35
                     
                        600,62
                     
                        Marce
                     
                        803,84
                     
                        1 153,94
                     
                        788,70
                     
                        741,25
                     
                        695,62
                     
                        1 229,98
                     
                        700,07
                     
                        703,65
                     
                        967,41
                     
                        1 227,68
                     
                        601,19
                     
                        578,51
                     
                        628,23
                     
                        1 229,68
                     
                        930,19
                     
                        519,08
                     
                        684,62
                     
                        607,95
                     
                        575,50
                     
                        988,35
                     
                        600,62
                     
                        Molise
                     
                        803,84
                     
                        1 153,94
                     
                        788,70
                     
                        741,25
                     
                        695,62
                     
                        1 229,98
                     
                        700,07
                     
                        703,65
                     
                        967,41
                     
                        1 227,68
                     
                        601,19
                     
                        578,51
                     
                        628,23
                     
                        1 229,68
                     
                        930,19
                     
                        519,08
                     
                        684,62
                     
                        607,95
                     
                        575,50
                     
                        988,35
                     
                        600,62
                     
                        AP Bolzano
                     
                        803,84
                     
                        1 153,94
                     
                        788,70
                     
                        741,25
                     
                        695,62
                     
                        1 229,98
                     
                        700,07
                     
                        703,65
                     
                        967,41
                     
                        1 227,68
                     
                        601,19
                     
                        578,51
                     
                        628,23
                     
                        1 229,68
                     
                        930,19
                     
                        519,08
                     
                        684,62
                     
                        607,95
                     
                        575,50
                     
                        988,35
                     
                        600,62
                     
                        AP Trento
                     
                        803,84
                     
                        1 153,94
                     
                        788,70
                     
                        741,25
                     
                        695,62
                     
                        1 229,98
                     
                        700,07
                     
                        703,65
                     
                        967,41
                     
                        1 227,68
                     
                        601,19
                     
                        578,51
                     
                        628,23
                     
                        1 229,68
                     
                        930,19
                     
                        519,08
                     
                        684,62
                     
                        607,95
                     
                        575,50
                     
                        988,35
                     
                        600,62
                     
                        Piemonte
                     
                        803,84
                     
                        1 153,94
                     
                        788,70
                     
                        741,25
                     
                        695,62
                     
                        1 229,98
                     
                        700,07
                     
                        703,65
                     
                        967,41
                     
                        1 227,68
                     
                        601,19
                     
                        578,51
                     
                        628,23
                     
                        1 229,68
                     
                        930,19
                     
                        519,08
                     
                        684,62
                     
                        607,95
                     
                        575,50
                     
                        988,35
                     
                        600,62
                     
                        Apulie
                     
                        803,84
                     
                        1 153,94
                     
                        788,70
                     
                        741,25
                     
                        695,62
                     
                        1 229,98
                     
                        700,07
                     
                        703,65
                     
                        967,41
                     
                        1 227,68
                     
                        601,19
                     
                        578,51
                     
                        628,23
                     
                        1 229,68
                     
                        930,19
                     
                        519,08
                     
                        684,62
                     
                        607,95
                     
                        575,50
                     
                        988,35
                     
                        600,62
                     
                        Sardinie
                     
                        803,84
                     
                        1 153,94
                     
                        788,70
                     
                        741,25
                     
                        695,62
                     
                        1 229,98
                     
                        700,07
                     
                        703,65
                     
                        967,41
                     
                        1 227,68
                     
                        601,19
                     
                        578,51
                     
                        628,23
                     
                        1 229,68
                     
                        930,19
                     
                        519,08
                     
                        684,62
                     
                        607,95
                     
                        575,50
                     
                        988,35
                     
                        600,62
                     
                        Sicílie
                     
                        803,84
                     
                        1 153,94
                     
                        788,70
                     
                        741,25
                     
                        695,62
                     
                        1 229,98
                     
                        700,07
                     
                        703,65
                     
                        967,41
                     
                        1 227,68
                     
                        601,19
                     
                        578,51
                     
                        628,23
                     
                        1 229,68
                     
                        930,19
                     
                        519,08
                     
                        684,62
                     
                        607,95
                     
                        575,50
                     
                        988,35
                     
                        600,62
                     
                        Toskánsko
                     
                        803,84
                     
                        1 153,94
                     
                        788,70
                     
                        741,25
                     
                        695,62
                     
                        1 229,98
                     
                        700,07
                     
                        703,65
                     
                        967,41
                     
                        1 227,68
                     
                        601,19
                     
                        578,51
                     
                        628,23
                     
                        1 229,68
                     
                        930,19
                     
                        519,08
                     
                        684,62
                     
                        607,95
                     
                        575,50
                     
                        988,35
                     
                        600,62
                     
                        Umbrie
                     
                        803,84
                     
                        1 153,94
                     
                        788,70
                     
                        741,25
                     
                        695,62
                     
                        1 229,98
                     
                        700,07
                     
                        703,65
                     
                        967,41
                     
                        1 227,68
                     
                        601,19
                     
                        578,51
                     
                        628,23
                     
                        1 229,68
                     
                        930,19
                     
                        519,08
                     
                        684,62
                     
                        607,95
                     
                        575,50
                     
                        988,35
                     
                        600,62
                     
                        Valle d'Aosta
                     
                        803,84
                     
                        1 153,94
                     
                        788,70
                     
                        741,25
                     
                        695,62
                     
                        1 229,98
                     
                        700,07
                     
                        703,65
                     
                        967,41
                     
                        1 227,68
                     
                        601,19
                     
                        578,51
                     
                        628,23
                     
                        1 229,68
                     
                        930,19
                     
                        519,08
                     
                        684,62
                     
                        607,95
                     
                        575,50
                     
                        988,35
                     
                        600,62
                     
                        Benátsko
                     
                        803,84
                     
                        1 153,94
                     
                        788,70
                     
                        741,25
                     
                        695,62
                     
                        1 229,98
                     
                        700,07
                     
                        703,65
                     
                        967,41
                     
                        1 227,68
                     
                        601,19
                     
                        578,51
                     
                        628,23
                     
                        1 229,68
                     
                        930,19
                     
                        519,08
                     
                        684,62
                     
                        607,95
                     
                        575,50
                     
                        988,35
                     
                        600,62
                     
            3.3   Meziregionální náklady na pobyt (na více než 600 hodin)
            
            
                        Region původu
                     
                        Náklady na stravu
                     
                        Region určení
                     
                        Valle d'Aosta
                     
                        PA Bolzano
                     
                        PA Trento
                     
                        Ligurie
                     
                        Piemonte
                     
                        Lombardie
                     
                        Benátsko
                     
                        Friuli Venezia Giulia
                     
                        Emilia- Romagna
                     
                        Toskánsko
                     
                        Marce
                     
                        Abruzzo
                     
                        Umbrie
                     
                        Lazio
                     
                        Kampánie
                     
                        Molise
                     
                        Basilicata
                     
                        Apulie
                     
                        Kalábrie
                     
                        Sicílie
                     
                        Sardinie
                     
                        Abruzzo
                     
                        482,30
                     
                        252,45
                     
                        320,93
                     
                        407,41
                     
                        521,52
                     
                        502,26
                     
                        416,04
                     
                        616,19
                     
                        514,94
                     
                        200,21
                     
                        480,95
                     
                        433,27
                     
                        641,87
                     
                        596,60
                     
                        298,90
                     
                        638,86
                     
                        205,47
                     
                        440,97
                     
                        487,71
                     
                        359,11
                     
                        256,27
                     
                        Basilicata
                     
                        482,30
                     
                        252,45
                     
                        320,93
                     
                        407,41
                     
                        521,52
                     
                        502,26
                     
                        416,04
                     
                        616,19
                     
                        514,94
                     
                        200,21
                     
                        480,95
                     
                        433,27
                     
                        641,87
                     
                        596,60
                     
                        298,90
                     
                        638,86
                     
                        205,47
                     
                        440,97
                     
                        487,71
                     
                        359,11
                     
                        256,27
                     
                        Kalábrie
                     
                        482,30
                     
                        252,45
                     
                        320,93
                     
                        407,41
                     
                        521,52
                     
                        502,26
                     
                        416,04
                     
                        616,19
                     
                        514,94
                     
                        200,21
                     
                        480,95
                     
                        433,27
                     
                        641,87
                     
                        596,60
                     
                        298,90
                     
                        638,86
                     
                        205,47
                     
                        440,97
                     
                        487,71
                     
                        359,11
                     
                        256,27
                     
                        Kampánie
                     
                        482,30
                     
                        252,45
                     
                        320,93
                     
                        407,41
                     
                        521,52
                     
                        502,26
                     
                        416,04
                     
                        616,19
                     
                        514,94
                     
                        200,21
                     
                        480,95
                     
                        433,27
                     
                        641,87
                     
                        596,60
                     
                        298,90
                     
                        638,86
                     
                        205,47
                     
                        440,97
                     
                        487,71
                     
                        359,11
                     
                        256,27
                     
                        Émilie-Romagne
                     
                        482,30
                     
                        252,45
                     
                        320,93
                     
                        407,41
                     
                        521,52
                     
                        502,26
                     
                        416,04
                     
                        616,19
                     
                        514,94
                     
                        200,21
                     
                        480,95
                     
                        433,27
                     
                        641,87
                     
                        596,60
                     
                        298,90
                     
                        638,86
                     
                        205,47
                     
                        440,97
                     
                        487,71
                     
                        359,11
                     
                        256,27
                     
                        Friuli Venezia Giulia
                     
                        482,30
                     
                        252,45
                     
                        320,93
                     
                        407,41
                     
                        521,52
                     
                        502,26
                     
                        416,04
                     
                        616,19
                     
                        514,94
                     
                        200,21
                     
                        480,95
                     
                        433,27
                     
                        641,87
                     
                        596,60
                     
                        298,90
                     
                        638,86
                     
                        205,47
                     
                        440,97
                     
                        487,71
                     
                        359,11
                     
                        256,27
                     
                        Lazio
                     
                        482,30
                     
                        252,45
                     
                        320,93
                     
                        407,41
                     
                        521,52
                     
                        502,26
                     
                        416,04
                     
                        616,19
                     
                        514,94
                     
                        200,21
                     
                        480,95
                     
                        433,27
                     
                        641,87
                     
                        596,60
                     
                        298,90
                     
                        638,86
                     
                        205,47
                     
                        440,97
                     
                        487,71
                     
                        359,11
                     
                        256,27
                     
                        Ligurie
                     
                        482,30
                     
                        252,45
                     
                        320,93
                     
                        407,41
                     
                        521,52
                     
                        502,26
                     
                        416,04
                     
                        616,19
                     
                        514,94
                     
                        200,21
                     
                        480,95
                     
                        433,27
                     
                        641,87
                     
                        596,60
                     
                        298,90
                     
                        638,86
                     
                        205,47
                     
                        440,97
                     
                        487,71
                     
                        359,11
                     
                        256,27
                     
                        Lombardie
                     
                        482,30
                     
                        252,45
                     
                        320,93
                     
                        407,41
                     
                        521,52
                     
                        502,26
                     
                        416,04
                     
                        616,19
                     
                        514,94
                     
                        200,21
                     
                        480,95
                     
                        433,27
                     
                        641,87
                     
                        596,60
                     
                        298,90
                     
                        638,86
                     
                        205,47
                     
                        440,97
                     
                        487,71
                     
                        359,11
                     
                        256,27
                     
                        Marce
                     
                        482,30
                     
                        252,45
                     
                        320,93
                     
                        407,41
                     
                        521,52
                     
                        502,26
                     
                        416,04
                     
                        616,19
                     
                        514,94
                     
                        200,21
                     
                        480,95
                     
                        433,27
                     
                        641,87
                     
                        596,60
                     
                        298,90
                     
                        638,86
                     
                        205,47
                     
                        440,97
                     
                        487,71
                     
                        359,11
                     
                        256,27
                     
                        Molise
                     
                        482,30
                     
                        252,45
                     
                        320,93
                     
                        407,41
                     
                        521,52
                     
                        502,26
                     
                        416,04
                     
                        616,19
                     
                        514,94
                     
                        200,21
                     
                        480,95
                     
                        433,27
                     
                        641,87
                     
                        596,60
                     
                        298,90
                     
                        638,86
                     
                        205,47
                     
                        440,97
                     
                        487,71
                     
                        359,11
                     
                        256,27
                     
                        AP Bolzano
                     
                        482,30
                     
                        252,45
                     
                        320,93
                     
                        407,41
                     
                        521,52
                     
                        502,26
                     
                        416,04
                     
                        616,19
                     
                        514,94
                     
                        200,21
                     
                        480,95
                     
                        433,27
                     
                        641,87
                     
                        596,60
                     
                        298,90
                     
                        638,86
                     
                        205,47
                     
                        440,97
                     
                        487,71
                     
                        359,11
                     
                        256,27
                     
                        AP Trento
                     
                        482,30
                     
                        252,45
                     
                        320,93
                     
                        407,41
                     
                        521,52
                     
                        502,26
                     
                        416,04
                     
                        616,19
                     
                        514,94
                     
                        200,21
                     
                        480,95
                     
                        433,27
                     
                        641,87
                     
                        596,60
                     
                        298,90
                     
                        638,86
                     
                        205,47
                     
                        440,97
                     
                        487,71
                     
                        359,11
                     
                        256,27
                     
                        Piemonte
                     
                        482,30
                     
                        252,45
                     
                        320,93
                     
                        407,41
                     
                        521,52
                     
                        502,26
                     
                        416,04
                     
                        616,19
                     
                        514,94
                     
                        200,21
                     
                        480,95
                     
                        433,27
                     
                        641,87
                     
                        596,60
                     
                        298,90
                     
                        638,86
                     
                        205,47
                     
                        440,97
                     
                        487,71
                     
                        359,11
                     
                        256,27
                     
                        Apulie
                     
                        482,30
                     
                        252,45
                     
                        320,93
                     
                        407,41
                     
                        521,52
                     
                        502,26
                     
                        416,04
                     
                        616,19
                     
                        514,94
                     
                        200,21
                     
                        480,95
                     
                        433,27
                     
                        641,87
                     
                        596,60
                     
                        298,90
                     
                        638,86
                     
                        205,47
                     
                        440,97
                     
                        487,71
                     
                        359,11
                     
                        256,27
                     
                        Sardinie
                     
                        482,30
                     
                        252,45
                     
                        320,93
                     
                        407,41
                     
                        521,52
                     
                        502,26
                     
                        416,04
                     
                        616,19
                     
                        514,94
                     
                        200,21
                     
                        480,95
                     
                        433,27
                     
                        641,87
                     
                        596,60
                     
                        298,90
                     
                        638,86
                     
                        205,47
                     
                        440,97
                     
                        487,71
                     
                        359,11
                     
                        256,27
                     
                        Sicílie
                     
                        482,30
                     
                        252,45
                     
                        320,93
                     
                        407,41
                     
                        521,52
                     
                        502,26
                     
                        416,04
                     
                        616,19
                     
                        514,94
                     
                        200,21
                     
                        480,95
                     
                        433,27
                     
                        641,87
                     
                        596,60
                     
                        298,90
                     
                        638,86
                     
                        205,47
                     
                        440,97
                     
                        487,71
                     
                        359,11
                     
                        256,27
                     
                        Toskánsko
                     
                        482,30
                     
                        252,45
                     
                        320,93
                     
                        407,41
                     
                        521,52
                     
                        502,26
                     
                        416,04
                     
                        616,19
                     
                        514,94
                     
                        200,21
                     
                        480,95
                     
                        433,27
                     
                        641,87
                     
                        596,60
                     
                        298,90
                     
                        638,86
                     
                        205,47
                     
                        440,97
                     
                        487,71
                     
                        359,11
                     
                        256,27
                     
                        Umbrie
                     
                        482,30
                     
                        252,45
                     
                        320,93
                     
                        407,41
                     
                        521,52
                     
                        502,26
                     
                        416,04
                     
                        616,19
                     
                        514,94
                     
                        200,21
                     
                        480,95
                     
                        433,27
                     
                        641,87
                     
                        596,60
                     
                        298,90
                     
                        638,86
                     
                        205,47
                     
                        440,97
                     
                        487,71
                     
                        359,11
                     
                        256,27
                     
                        Valle d'Aosta
                     
                        482,30
                     
                        252,45
                     
                        320,93
                     
                        407,41
                     
                        521,52
                     
                        502,26
                     
                        416,04
                     
                        616,19
                     
                        514,94
                     
                        200,21
                     
                        480,95
                     
                        433,27
                     
                        641,87
                     
                        596,60
                     
                        298,90
                     
                        638,86
                     
                        205,47
                     
                        440,97
                     
                        487,71
                     
                        359,11
                     
                        256,27
                     
                        Benátsko
                     
                        482,30
                     
                        252,45
                     
                        320,93
                     
                        407,41
                     
                        521,52
                     
                        502,26
                     
                        416,04
                     
                        616,19
                     
                        514,94
                     
                        200,21
                     
                        480,95
                     
                        433,27
                     
                        641,87
                     
                        596,60
                     
                        298,90
                     
                        638,86
                     
                        205,47
                     
                        440,97
                     
                        487,71
                     
                        359,11
                     
                        256,27
                     
            3.4   Meziregionální příspěvky na stáže
            
            
                        Počet hodin školení
                     
                        Abruzzo
                     
                        Basilicata
                     
                        Kalábrie
                     
                        Kampánie
                     
                        Emilia Romagna
                     
                        Friuli Venezia Giulia
                     
                        Lazio
                     
                        Liguria
                     
                        Lombardie
                     
                        Marce
                     
                        Molise
                     
                        AP Bolzano
                     
                        AP Trento
                     
                        Piemonte
                     
                        Apulie
                     
                        Sardinie
                     
                        Sicílie
                     
                        Toskánsko
                     
                        Umbrie
                     
                        Valle d'Aosta
                     
                        Benátsko
                     
                        Region, kde odborná příprava probíhá
                     
                        Valle d'Aosta
                     
                        160
                     
                        611,70
                     
                        613,51
                     
                        711,72
                     
                        595,40
                     
                        488,88
                     
                        471,45
                     
                        572,71
                     
                        396,06
                     
                        401,77
                     
                        542,65
                     
                        601,91
                     
                        460,98
                     
                        454,64
                     
                        359,83
                     
                        617,99
                     
                        547,76
                     
                        692,75
                     
                        511,52
                     
                        541,58
                     
                        —
                     
                        497,43
                     
                        161-200
                     
                        613,84
                     
                        615,65
                     
                        713,86
                     
                        597,54
                     
                        491,02
                     
                        473,59
                     
                        574,85
                     
                        398,20
                     
                        403,91
                     
                        544,79
                     
                        604,05
                     
                        463,12
                     
                        456,78
                     
                        361,97
                     
                        620,13
                     
                        549,90
                     
                        694,89
                     
                        513,66
                     
                        543,72
                     
                        —
                     
                        499,57
                     
                        201-249
                     
                        699,44
                     
                        701,25
                     
                        799,46
                     
                        683,14
                     
                        576,62
                     
                        559,19
                     
                        660,45
                     
                        483,80
                     
                        489,51
                     
                        630,39
                     
                        689,65
                     
                        548,72
                     
                        542,38
                     
                        447,57
                     
                        705,73
                     
                        635,50
                     
                        780,49
                     
                        599,26
                     
                        629,32
                     
                        —
                     
                        585,17
                     
                        250-300
                     
                        804,30
                     
                        806,11
                     
                        904,32
                     
                        788,00
                     
                        681,48
                     
                        664,05
                     
                        765,31
                     
                        588,66
                     
                        594,37
                     
                        735,25
                     
                        794,51
                     
                        653,58
                     
                        647,24
                     
                        552,43
                     
                        810,59
                     
                        740,36
                     
                        885,35
                     
                        704,12
                     
                        734,18
                     
                        —
                     
                        690,03
                     
                        301-600
                     
                        913,44
                     
                        915,25
                     
                        1.013,46
                     
                        897,14
                     
                        790,62
                     
                        773,19
                     
                        874,45
                     
                        697,80
                     
                        703,51
                     
                        844,39
                     
                        903,65
                     
                        762,72
                     
                        756,38
                     
                        661,57
                     
                        919,73
                     
                        849,50
                     
                        994,49
                     
                        813,26
                     
                        843,32
                     
                        —
                     
                        799,17
                     
                        > 600
                     
                        1 555,44
                     
                        1 557,25
                     
                        1 655,46
                     
                        1 539,14
                     
                        1 432,62
                     
                        1 415,19
                     
                        1 516,45
                     
                        1 339,80
                     
                        1 345,51
                     
                        1 486,39
                     
                        1 545,65
                     
                        1 404,72
                     
                        1 398,38
                     
                        1 303,57
                     
                        1 561,73
                     
                        1 491,50
                     
                        1 636,49
                     
                        1 455,26
                     
                        1 485,32
                     
                        —
                     
                        1 441,17
                     
                        Bolzano
                     
                        160
                     
                        585,59
                     
                        610,44
                     
                        659,45
                     
                        646,09
                     
                        455,92
                     
                        477,65
                     
                        546,48
                     
                        488,35
                     
                        471,77
                     
                        459,31
                     
                        570,48
                     
                        —
                     
                        410,64
                     
                        525,76
                     
                        512,52
                     
                        647,88
                     
                        684,58
                     
                        485,35
                     
                        501,42
                     
                        492,99
                     
                        470,63
                     
                        161-200
                     
                        587,93
                     
                        612,78
                     
                        661,79
                     
                        648,43
                     
                        458,26
                     
                        479,99
                     
                        548,82
                     
                        490,69
                     
                        474,11
                     
                        461,65
                     
                        572,82
                     
                        —
                     
                        412,98
                     
                        528,10
                     
                        514,86
                     
                        650,22
                     
                        686,92
                     
                        487,69
                     
                        503,76
                     
                        495,33
                     
                        472,97
                     
                        201-249
                     
                        681,53
                     
                        706,38
                     
                        755,39
                     
                        742,04
                     
                        551,86
                     
                        573,60
                     
                        642,42
                     
                        584,29
                     
                        567,71
                     
                        555,26
                     
                        666,42
                     
                        —
                     
                        506,58
                     
                        621,71
                     
                        608,46
                     
                        743,83
                     
                        780,53
                     
                        581,29
                     
                        597,37
                     
                        588,93
                     
                        566,58
                     
                        250-300
                     
                        796,20
                     
                        821,04
                     
                        870,06
                     
                        856,70
                     
                        666,53
                     
                        688,26
                     
                        757,09
                     
                        698,96
                     
                        682,37
                     
                        669,92
                     
                        781,08
                     
                        —
                     
                        621,25
                     
                        736,37
                     
                        723,13
                     
                        858,49
                     
                        895,19
                     
                        695,96
                     
                        712,03
                     
                        703,60
                     
                        681,24
                     
                        301-600
                     
                        915,54
                     
                        940,39
                     
                        989,40
                     
                        976,05
                     
                        785,87
                     
                        807,60
                     
                        876,43
                     
                        818,30
                     
                        801,72
                     
                        789,27
                     
                        900,43
                     
                        —
                     
                        740,59
                     
                        855,71
                     
                        842,47
                     
                        977,83
                     
                        1 014,53
                     
                        815,30
                     
                        831,38
                     
                        822,94
                     
                        800,59
                     
                        > 600
                     
                        1 617,57
                     
                        1 642,41
                     
                        1 691,43
                     
                        1 678,07
                     
                        1 487,90
                     
                        1 509,63
                     
                        1 578,46
                     
                        1 520,33
                     
                        1 503,74
                     
                        1 491,29
                     
                        1 602,45
                     
                        —
                     
                        1 442,62
                     
                        1 557,74
                     
                        1 544,50
                     
                        1 679,86
                     
                        1 716,56
                     
                        1 517,33
                     
                        1 533,40
                     
                        1 524,97
                     
                        1 502,61
                     
                        Trento
                     
                        160
                     
                        493,91
                     
                        522,71
                     
                        569,13
                     
                        554,47
                     
                        370,12
                     
                        377,71
                     
                        456,15
                     
                        400,52
                     
                        371,88
                     
                        372,38
                     
                        489,72
                     
                        331,63
                     
                        —
                     
                        442,63
                     
                        427,85
                     
                        542,67
                     
                        603,65
                     
                        395,02
                     
                        415,85
                     
                        407,65
                     
                        314,43
                     
                        161-200
                     
                        495,75
                     
                        524,56
                     
                        570,97
                     
                        556,31
                     
                        371,97
                     
                        379,55
                     
                        458,00
                     
                        402,36
                     
                        373,72
                     
                        374,23
                     
                        491,56
                     
                        333,48
                     
                        —
                     
                        444,47
                     
                        429,70
                     
                        544,52
                     
                        605,50
                     
                        396,87
                     
                        417,70
                     
                        409,49
                     
                        316,27
                     
                        201-249
                     
                        569,60
                     
                        598,41
                     
                        644,82
                     
                        630,17
                     
                        445,82
                     
                        453,40
                     
                        531,85
                     
                        476,21
                     
                        447,57
                     
                        448,08
                     
                        565,42
                     
                        407,33
                     
                        —
                     
                        518,32
                     
                        503,55
                     
                        618,37
                     
                        679,35
                     
                        470,72
                     
                        491,55
                     
                        483,35
                     
                        390,12
                     
                        250-300
                     
                        660,07
                     
                        688,88
                     
                        735,29
                     
                        720,63
                     
                        536,29
                     
                        543,87
                     
                        622,32
                     
                        566,68
                     
                        538,04
                     
                        538,55
                     
                        655,88
                     
                        497,80
                     
                        —
                     
                        608,79
                     
                        594,02
                     
                        708,84
                     
                        769,82
                     
                        561,19
                     
                        582,02
                     
                        573,81
                     
                        480,59
                     
                        301-600
                     
                        754,23
                     
                        783,04
                     
                        829,46
                     
                        814,80
                     
                        630,45
                     
                        638,03
                     
                        716,48
                     
                        660,84
                     
                        632,20
                     
                        632,71
                     
                        750,05
                     
                        591,96
                     
                        —
                     
                        702,95
                     
                        688,18
                     
                        803,00
                     
                        863,98
                     
                        655,35
                     
                        676,18
                     
                        667,98
                     
                        574,76
                     
                        > 600
                     
                        1 308,13
                     
                        1 336,93
                     
                        1 383,35
                     
                        1 368,69
                     
                        1 184,34
                     
                        1 191,93
                     
                        1 270,37
                     
                        1 214,74
                     
                        1 186,10
                     
                        1 186,61
                     
                        1 303,94
                     
                        1 145,85
                     
                        —
                     
                        1 256,85
                     
                        1 242,07
                     
                        1 356,89
                     
                        1 417,87
                     
                        1 209,25
                     
                        1 230,07
                     
                        1 221,87
                     
                        1 128,65
                     
                        Liguria
                     
                        160
                     
                        454,43
                     
                        542,61
                     
                        547,82
                     
                        419,00
                     
                        344,06
                     
                        426,02
                     
                        434,85
                     
                        —
                     
                        355,61
                     
                        423,87
                     
                        457,83
                     
                        419,74
                     
                        410,91
                     
                        342,02
                     
                        555,97
                     
                        529,95
                     
                        537,41
                     
                        373,27
                     
                        381,30
                     
                        359,46
                     
                        412,21
                     
                        161-200
                     
                        456,34
                     
                        544,52
                     
                        549,73
                     
                        420,91
                     
                        345,97
                     
                        427,93
                     
                        436,76
                     
                        —
                     
                        357,52
                     
                        425,78
                     
                        459,74
                     
                        421,65
                     
                        412,82
                     
                        343,93
                     
                        557,88
                     
                        531,86
                     
                        539,32
                     
                        375,18
                     
                        383,21
                     
                        361,37
                     
                        414,12
                     
                        201-249
                     
                        532,79
                     
                        620,97
                     
                        626,18
                     
                        497,36
                     
                        422,42
                     
                        504,38
                     
                        513,21
                     
                        —
                     
                        433,97
                     
                        502,23
                     
                        536,19
                     
                        498,10
                     
                        489,27
                     
                        420,38
                     
                        634,33
                     
                        608,31
                     
                        615,77
                     
                        451,63
                     
                        459,66
                     
                        437,82
                     
                        490,57
                     
                        250-300
                     
                        626,44
                     
                        714,63
                     
                        719,83
                     
                        591,01
                     
                        516,07
                     
                        598,03
                     
                        606,86
                     
                        —
                     
                        527,62
                     
                        595,88
                     
                        629,84
                     
                        591,75
                     
                        582,92
                     
                        514,04
                     
                        727,98
                     
                        701,96
                     
                        709,42
                     
                        545,28
                     
                        553,32
                     
                        531,47
                     
                        584,22
                     
                        301-600
                     
                        723,92
                     
                        812,10
                     
                        817,31
                     
                        688,48
                     
                        613,55
                     
                        695,50
                     
                        704,33
                     
                        —
                     
                        625,09
                     
                        693,35
                     
                        727,31
                     
                        689,22
                     
                        680,39
                     
                        611,51
                     
                        825,46
                     
                        799,43
                     
                        806,89
                     
                        642,75
                     
                        650,79
                     
                        628,94
                     
                        681,69
                     
                        > 600
                     
                        1 297,29
                     
                        1 385,47
                     
                        1 390,68
                     
                        1 261,86
                     
                        1 186,92
                     
                        1 268,88
                     
                        1 277,71
                     
                        —
                     
                        1 198,47
                     
                        1 266,73
                     
                        1 300,69
                     
                        1 262,59
                     
                        1 253,76
                     
                        1 184,88
                     
                        1 398,83
                     
                        1 372,81
                     
                        1 380,27
                     
                        1 216,13
                     
                        1 224,16
                     
                        1 202,32
                     
                        1 255,07
                     
                        Piemonte
                     
                        160
                     
                        555,86
                     
                        618,58
                     
                        675,35
                     
                        570,81
                     
                        453,08
                     
                        499,55
                     
                        534,58
                     
                        360,26
                     
                        391,95
                     
                        444,02
                     
                        557,00
                     
                        475,38
                     
                        471,25
                     
                        —
                     
                        515,34
                     
                        511,95
                     
                        597,64
                     
                        471,19
                     
                        505,77
                     
                        341,46
                     
                        427,04
                     
                        161-200
                     
                        557,89
                     
                        620,60
                     
                        677,37
                     
                        572,83
                     
                        455,10
                     
                        501,57
                     
                        536,61
                     
                        362,28
                     
                        393,98
                     
                        446,05
                     
                        559,02
                     
                        477,40
                     
                        473,27
                     
                        —
                     
                        517,36
                     
                        513,98
                     
                        599,66
                     
                        473,22
                     
                        507,80
                     
                        343,49
                     
                        429,07
                     
                        201-249
                     
                        638,90
                     
                        701,61
                     
                        758,38
                     
                        653,84
                     
                        536,11
                     
                        582,58
                     
                        617,62
                     
                        443,29
                     
                        474,98
                     
                        527,06
                     
                        640,03
                     
                        558,41
                     
                        554,28
                     
                        —
                     
                        598,37
                     
                        594,99
                     
                        680,67
                     
                        554,22
                     
                        588,81
                     
                        424,50
                     
                        510,08
                     
                        250-300
                     
                        738,13
                     
                        800,85
                     
                        857,61
                     
                        753,07
                     
                        635,35
                     
                        681,82
                     
                        716,85
                     
                        542,52
                     
                        574,22
                     
                        626,29
                     
                        739,26
                     
                        657,65
                     
                        653,52
                     
                        —
                     
                        697,61
                     
                        694,22
                     
                        779,90
                     
                        653,46
                     
                        688,04
                     
                        523,73
                     
                        609,31
                     
                        301-600
                     
                        841,42
                     
                        904,13
                     
                        960,90
                     
                        856,36
                     
                        738,63
                     
                        785,10
                     
                        820,14
                     
                        645,81
                     
                        677,50
                     
                        729,58
                     
                        842,55
                     
                        760,93
                     
                        756,80
                     
                        —
                     
                        800,89
                     
                        797,51
                     
                        883,19
                     
                        756,74
                     
                        791,33
                     
                        627,02
                     
                        712,60
                     
                        > 600
                     
                        1 448,98
                     
                        1 511,69
                     
                        1 568,46
                     
                        1 463,92
                     
                        1 346,19
                     
                        1 392,66
                     
                        1 427,69
                     
                        1 253,37
                     
                        1 285,06
                     
                        1 337,13
                     
                        1 450,11
                     
                        1 368,49
                     
                        1 364,36
                     
                        —
                     
                        1 408,45
                     
                        1 405,07
                     
                        1 490,75
                     
                        1 364,30
                     
                        1 398,88
                     
                        1 234,57
                     
                        1 320,15
                     
                        Lombardie
                     
                        160
                     
                        693,90
                     
                        701,15
                     
                        801,67
                     
                        683,03
                     
                        553,99
                     
                        560,78
                     
                        662,66
                     
                        510,97
                     
                        —
                     
                        569,83
                     
                        685,07
                     
                        558,51
                     
                        537,63
                     
                        529,08
                     
                        641,15
                     
                        640,67
                     
                        796,23
                     
                        574,36
                     
                        546,06
                     
                        520,54
                     
                        530,21
                     
                        161-200
                     
                        696,78
                     
                        704,03
                     
                        804,55
                     
                        685,92
                     
                        556,87
                     
                        563,66
                     
                        665,54
                     
                        513,85
                     
                        —
                     
                        572,72
                     
                        687,95
                     
                        561,40
                     
                        540,51
                     
                        531,96
                     
                        644,03
                     
                        643,56
                     
                        799,12
                     
                        577,24
                     
                        548,94
                     
                        523,42
                     
                        533,10
                     
                        201-249
                     
                        812,07
                     
                        819,32
                     
                        919,84
                     
                        801,21
                     
                        672,16
                     
                        678,95
                     
                        780,83
                     
                        629,14
                     
                        —
                     
                        688,01
                     
                        803,24
                     
                        676,69
                     
                        655,80
                     
                        647,26
                     
                        759,32
                     
                        758,85
                     
                        914,41
                     
                        692,54
                     
                        664,24
                     
                        638,71
                     
                        648,39
                     
                        250-300
                     
                        953,31
                     
                        960,55
                     
                        1 061,07
                     
                        942,44
                     
                        813,39
                     
                        820,18
                     
                        922,06
                     
                        770,37
                     
                        —
                     
                        829,24
                     
                        944,48
                     
                        817,92
                     
                        797,03
                     
                        788,49
                     
                        900,55
                     
                        900,08
                     
                        1 055,64
                     
                        833,77
                     
                        805,47
                     
                        779,94
                     
                        789,62
                     
                        301-600
                     
                        1 100,30
                     
                        1 107,55
                     
                        1 208,07
                     
                        1 089,43
                     
                        960,39
                     
                        967,18
                     
                        1 069,06
                     
                        917,37
                     
                        —
                     
                        976,23
                     
                        1 091,47
                     
                        964,91
                     
                        944,03
                     
                        935,48
                     
                        1 047,55
                     
                        1 047,07
                     
                        1 202,63
                     
                        980,76
                     
                        952,46
                     
                        926,94
                     
                        936,61
                     
                        > 600
                     
                        1 964,98
                     
                        1 972,23
                     
                        2 072,75
                     
                        1 954,11
                     
                        1 825,07
                     
                        1 831,86
                     
                        1 933,74
                     
                        1 782,05
                     
                        —
                     
                        1 840,91
                     
                        1 956,15
                     
                        1 829,59
                     
                        1 808,71
                     
                        1 800,16
                     
                        1 912,23
                     
                        1 911,75
                     
                        2 067,31
                     
                        1 845,44
                     
                        1 817,14
                     
                        1 791,61
                     
                        1 801,29
                     
                        Benátsko
                     
                        160
                     
                        499,08
                     
                        556,36
                     
                        601,42
                     
                        462,97
                     
                        360,53
                     
                        334,49
                     
                        462,41
                     
                        403,54
                     
                        366,19
                     
                        367,32
                     
                        491,61
                     
                        393,36
                     
                        316,15
                     
                        400,15
                     
                        461,84
                     
                        545,70
                     
                        600,51
                     
                        392,22
                     
                        422,28
                     
                        452,16
                     
                        —
                     
                        161-200
                     
                        500,94
                     
                        558,22
                     
                        603,27
                     
                        464,83
                     
                        362,38
                     
                        336,35
                     
                        464,26
                     
                        405,40
                     
                        368,04
                     
                        369,18
                     
                        493,47
                     
                        395,21
                     
                        318,01
                     
                        402,00
                     
                        463,70
                     
                        547,56
                     
                        602,37
                     
                        394,08
                     
                        424,13
                     
                        454,02
                     
                        —
                     
                        201-249
                     
                        575,22
                     
                        632,50
                     
                        677,56
                     
                        539,11
                     
                        436,67
                     
                        410,63
                     
                        538,55
                     
                        479,68
                     
                        442,33
                     
                        443,46
                     
                        567,75
                     
                        469,50
                     
                        392,29
                     
                        476,29
                     
                        537,98
                     
                        621,84
                     
                        676,65
                     
                        468,36
                     
                        498,42
                     
                        528,30
                     
                        —
                     
                        250-300
                     
                        666,22
                     
                        723,50
                     
                        768,56
                     
                        630,11
                     
                        527,67
                     
                        501,63
                     
                        629,55
                     
                        570,68
                     
                        533,33
                     
                        534,46
                     
                        658,75
                     
                        560,49
                     
                        483,29
                     
                        567,29
                     
                        628,98
                     
                        712,84
                     
                        767,65
                     
                        559,36
                     
                        589,42
                     
                        619,30
                     
                        —
                     
                        301-600
                     
                        760,93
                     
                        818,21
                     
                        863,27
                     
                        724,82
                     
                        622,38
                     
                        596,34
                     
                        724,26
                     
                        665,39
                     
                        628,04
                     
                        629,17
                     
                        753,46
                     
                        655,21
                     
                        578,00
                     
                        662,00
                     
                        723,69
                     
                        807,55
                     
                        862,36
                     
                        654,07
                     
                        684,13
                     
                        714,01
                     
                        —
                     
                        > 600
                     
                        1 318,06
                     
                        1 375,34
                     
                        1 420,39
                     
                        1 281,95
                     
                        1 179,51
                     
                        1 153,47
                     
                        1 281,39
                     
                        1 222,52
                     
                        1 185,17
                     
                        1 186,30
                     
                        1 310,59
                     
                        1 212,33
                     
                        1 135,13
                     
                        1 219,13
                     
                        1 280,82
                     
                        1 364,68
                     
                        1 419,49
                     
                        1 211,20
                     
                        1 241,26
                     
                        1 271,14
                     
                        —
                     
                        Friuli Venezia Giulia
                     
                        160
                     
                        577,72
                     
                        616,26
                     
                        655,77
                     
                        653,62
                     
                        406,84
                     
                        —
                     
                        464,57
                     
                        471,59
                     
                        450,99
                     
                        514,38
                     
                        570,24
                     
                        454,61
                     
                        433,67
                     
                        526,89
                     
                        592,49
                     
                        630,50
                     
                        676,37
                     
                        421,56
                     
                        513,87
                     
                        480,42
                     
                        388,73
                     
                        161-200
                     
                        579,91
                     
                        618,46
                     
                        657,96
                     
                        655,81
                     
                        409,04
                     
                        —
                     
                        466,77
                     
                        473,79
                     
                        453,18
                     
                        516,58
                     
                        572,44
                     
                        456,81
                     
                        435,86
                     
                        529,08
                     
                        594,68
                     
                        632,70
                     
                        678,57
                     
                        423,75
                     
                        516,07
                     
                        482,62
                     
                        390,92
                     
                        201-249
                     
                        667,75
                     
                        706,30
                     
                        745,81
                     
                        743,66
                     
                        496,88
                     
                        —
                     
                        554,61
                     
                        561,63
                     
                        541,03
                     
                        604,42
                     
                        660,28
                     
                        544,65
                     
                        523,71
                     
                        616,93
                     
                        682,53
                     
                        720,54
                     
                        766,41
                     
                        511,60
                     
                        603,91
                     
                        570,46
                     
                        478,77
                     
                        250-300
                     
                        775,36
                     
                        813,91
                     
                        853,41
                     
                        851,26
                     
                        604,49
                     
                        —
                     
                        662,22
                     
                        669,24
                     
                        648,63
                     
                        712,03
                     
                        767,89
                     
                        652,26
                     
                        631,32
                     
                        724,54
                     
                        790,13
                     
                        828,15
                     
                        874,02
                     
                        619,20
                     
                        711,52
                     
                        678,07
                     
                        586,37
                     
                        301-600
                     
                        887,36
                     
                        925,91
                     
                        965,41
                     
                        963,26
                     
                        716,49
                     
                        —
                     
                        774,22
                     
                        781,24
                     
                        760,63
                     
                        824,03
                     
                        879,89
                     
                        764,26
                     
                        743,31
                     
                        836,54
                     
                        902,13
                     
                        940,15
                     
                        986,02
                     
                        731,20
                     
                        823,52
                     
                        790,07
                     
                        698,37
                     
                        > 600
                     
                        1 546,18
                     
                        1 584,73
                     
                        1 624,24
                     
                        1 622,09
                     
                        1 375,31
                     
                        —
                     
                        1 433,04
                     
                        1 440,06
                     
                        1 419,46
                     
                        1 482,85
                     
                        1 538,71
                     
                        1 423,08
                     
                        1 402,14
                     
                        1 495,36
                     
                        1 560,96
                     
                        1 598,97
                     
                        1 644,84
                     
                        1 390,03
                     
                        1 482,34
                     
                        1 448,89
                     
                        1 357,20
                     
            
               
            
            
                        Počet hodin školení
                     
                        Abruzzo
                     
                        Basilicata
                     
                        Kalábrie
                     
                        Kampánie
                     
                        Emilia Romagna
                     
                        Friuli Venezia Giulia
                     
                        Lazio
                     
                        Liguria
                     
                        Lombardie
                     
                        Marce
                     
                        Molise
                     
                        PA Bolzano
                     
                        PA Trento
                     
                        Piemonte
                     
                        Apulie
                     
                        Sardinie
                     
                        Sicílie
                     
                        Toskánsko
                     
                        Umbrie
                     
                        Valle d'Aosta
                     
                        Benátsko
                     
                        Region, kde odborná příprava probíhá
                     
                        Emilia Romagna
                     
                        160
                     
                        562,62
                     
                        596,13
                     
                        664,95
                     
                        573,49
                     
                        —
                     
                        450,10
                     
                        525,95
                     
                        432,89
                     
                        487,46
                     
                        456,89
                     
                        555,15
                     
                        476,14
                     
                        469,35
                     
                        523,68
                     
                        535,00
                     
                        583,58
                     
                        686,69
                     
                        448,97
                     
                        446,71
                     
                        541,11
                     
                        458,03
                     
                        161-200
                     
                        565,09
                     
                        598,60
                     
                        667,42
                     
                        575,96
                     
                        —
                     
                        452,57
                     
                        528,41
                     
                        435,36
                     
                        489,92
                     
                        459,36
                     
                        557,62
                     
                        478,60
                     
                        471,81
                     
                        526,15
                     
                        537,47
                     
                        586,04
                     
                        689,16
                     
                        451,44
                     
                        449,17
                     
                        543,58
                     
                        460,49
                     
                        201-249
                     
                        663,75
                     
                        697,25
                     
                        766,08
                     
                        674,61
                     
                        —
                     
                        551,23
                     
                        627,07
                     
                        534,02
                     
                        588,58
                     
                        558,02
                     
                        656,28
                     
                        577,26
                     
                        570,47
                     
                        624,81
                     
                        636,13
                     
                        684,70
                     
                        787,81
                     
                        550,09
                     
                        547,83
                     
                        642,24
                     
                        559,15
                     
                        250-300
                     
                        784,60
                     
                        818,11
                     
                        886,94
                     
                        795,47
                     
                        —
                     
                        672,08
                     
                        747,93
                     
                        654,88
                     
                        709,44
                     
                        678,87
                     
                        777,13
                     
                        698,12
                     
                        691,33
                     
                        745,66
                     
                        756,98
                     
                        805,56
                     
                        908,67
                     
                        670,95
                     
                        668,69
                     
                        763,10
                     
                        680,01
                     
                        301-600
                     
                        910,39
                     
                        943,90
                     
                        1 012,73
                     
                        921,26
                     
                        —
                     
                        797,87
                     
                        873,72
                     
                        780,67
                     
                        835,23
                     
                        804,66
                     
                        902,92
                     
                        823,91
                     
                        817,12
                     
                        871,45
                     
                        882,77
                     
                        931,35
                     
                        1 034,46
                     
                        796,74
                     
                        794,48
                     
                        888,88
                     
                        805,80
                     
                        > 600
                     
                        1 650,33
                     
                        1 683,84
                     
                        1 752,66
                     
                        1 661,20
                     
                        —
                     
                        1 537,81
                     
                        1 613,65
                     
                        1 520,60
                     
                        1 575,16
                     
                        1 544,60
                     
                        1 642,86
                     
                        1 563,84
                     
                        1 557,05
                     
                        1 611,39
                     
                        1 622,71
                     
                        1 671,28
                     
                        1 774,40
                     
                        1 536,68
                     
                        1 534,41
                     
                        1 628,82
                     
                        1 545,73
                     
                        Toskánsko
                     
                        160
                     
                        448,73
                     
                        556,73
                     
                        618,76
                     
                        540,88
                     
                        434,47
                     
                        450,32
                     
                        479,75
                     
                        447,60
                     
                        493,34
                     
                        488,24
                     
                        506,69
                     
                        491,07
                     
                        479,75
                     
                        527,30
                     
                        592,95
                     
                        569,54
                     
                        654,08
                     
                        —
                     
                        416,36
                     
                        549,26