Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/105 ze dne 19. října 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost vykazování obchodů do registrů obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 105/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 17/17
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/105
      ze dne 19. října 2016,
      kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost vykazování obchodů do registrů obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 9 odst. 6 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012 (2) stanoví použití prozatímních identifikačních kódů subjektu, pokud není k dispozici identifikační kód právnické osoby. Nedávno se stala dostupnou infrastruktura, jež umožňuje přidělit právnickým osobám identifikační kódy právnických osob, a účastníci trhu se s používáním těchto identifikačních kódů právnických osob obeznámili. Identifikační kódy právnických osob by tudíž měly nyní být jediným prostředkem povoleným za účelem identifikace právnických osob.
               
      
                  (2)
               
                  Určit, zda v určité smlouvě je vykazující protistrana kupující, nebo prodávající, je obzvlášť složité v případě swapových derivátových smluv, neboť takové smlouvy zahrnují výměnu finančních nástrojů mezi stranami. Proto by měla být stanovena zvláštní pravidla pro zajištění přesného a důsledného určení, kdo jsou ve swapových derivátových smlouvách kupující a kdo jsou prodávající.
               
      
                  (3)
               
                  Aby bylo možné stanovit skutečné expozice protistran, vyžadují příslušné orgány úplné a přesné informace o zajištění, které si uvedené smluvní strany vyměnily. Měla by být stanovena zvláštní pravidla, která zajistí jednotný přístup, pokud jde o vykazování zajištění u dané derivátové smlouvy nebo portfolia.
               
      
                  (4)
               
                  Přesná klasifikace a přesná identifikace derivátů má zásadní význam pro účinné využívání údajů a pro účelnou agregaci údajů mezi registry obchodních údajů, čímž přispívá k cílům Rady pro finanční stabilitu vytyčeným ve studii proveditelnosti týkající se agregace údajů registrů obchodních údajů o OTC derivátech (3), zveřejněné dne 19. září 2014. Požadavky na vykazování týkající se klasifikace a identifikace derivátů by proto měly být změněny tak, aby tyto informace byly příslušným orgánům dostupné v celém rozsahu.
               
      
                  (5)
               
                  Aby se vyhovělo požadavkům na vykazování nových typů derivátových smluv, které jsou k dispozici a se kterými se často obchoduje na základě finanční inovace, měly by na seznam kategorií derivátových smluv být doplněny swapce a sázky na spready. Jelikož neustálé finanční inovace vedou k novým typům derivátových smluv, lze obecněji konstatovat, že je důležité zajistit, aby nové typy derivátových smluv, na něž se nevztahuje stávající klasifikace, mohly být přesto vykazovány. Proto je vhodné zachovat v klasifikaci typů derivátových smluv kategorii „jiné“.
               
      
                  (6)
               
                  Když se dvě protistrany nedokážou dohodnout, která z nich by měla vytvořit specifický identifikační kód obchodu v rámci stanoveného harmonogramu vykazování, může se stát, že správná identifikace a spojení obou zpráv týkajících se téže transakce nebudou možné. Je tudíž nezbytné stanovit kritéria pro vytvoření specifických identifikačních kódů obchodu tak, aby se zamezilo počítání stejné transakce dvakrát.
               
      
                  (7)
               
                  Protistrany se mohou potýkat se značnými obtížemi při získávání všech relevantních informací týkajících se obchodů ukončených před počátečním datem pro vykázání. Vzhledem k výsledné složitosti vykazování ukončených obchodů a skutečnosti, že tyto obchody nezvyšují systémové riziko, by období pro vykázání ukončených obchodů mělo být prodlouženo z 3 na 5 let od počátečního data pro vykázání.
               
      
                  (8)
               
                  Je třeba vyjasnit normy a formáty, které se mají používat při vykazování obchodů do registrů obchodních údajů, aby se zajistila plná harmonizace údajů vykazovaných do registru obchodních údajů, a tak se umožnil jednotný výklad a agregování těchto údajů. Je rovněž vhodné změnit požadavky na vykazování, pokud jde o datové formáty. Protistranám a registrům obchodních údajů by tudíž měl být poskytnut dostatek času na přijetí veškerých nezbytných opatření pro dosažení souladu se změněnými požadavky.
               
      
                  (9)
               
                  Prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
      
                  (10)
               
                  Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (orgán ESMA).
               
      
                  (11)
               
                  Postupem podle článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (4) vedl Evropský orgán pro cenné papíry a trhy otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zmíněné v článku 37 uvedeného nařízení,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012 se mění takto:
      
                  1)
               
                  Článek 3 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 3
                  Identifikace protistran a ostatních subjektů
                  Ve zprávě se použije identifikační kód právnické osoby, který umožní identifikovat:
                  
                              a)
                           
                              beneficiárního vlastníka, který je právnickou osobou;
                           
                  
                              b)
                           
                              makléře;
                           
                  
                              c)
                           
                              ústřední protistranu;
                           
                  
                              d)
                           
                              člena clearingového systému;
                           
                  
                              e)
                           
                              protistranu, která je právnickou osobou;
                           
                  
                              f)
                           
                              předkládající subjekt.“
                           
               
      
                  2)
               
                  Vkládají se nové články 3a a 3b, které znějí:
                  „Článek 3a
                  
                  Postavení protistrany
                  1.   Postavení protistrany v derivátové smlouvě uvedené v poli 14 tabulky 1 přílohy se určí v souladu s odstavci 2 až 10.
                  2.   V případě opcí a swapcí se za kupujícího označí protistrana, která drží právo na uplatnění opce, a za prodávajícího se označí protistrana, která prodává opci a obdrží prémii.
                  3.   V případě jiných futures a forwardů, než které se týkají měn, se za kupujícího označí protistrana, která kupuje nástroj, a za prodávajícího se označí protistrana, která nástroj prodává.
                  4.   V případě swapů týkajících se cenných papírů se za kupujícího označí protistrana, která nese riziko související s pohybem cen podkladového cenného papíru a obdrží částku cenného papíru, a za prodávajícího se označí protistrana, která zaplatí částku cenného papíru.
                  5.   V případě swapů týkajících se úrokových sazeb nebo indexů inflace se za kupujícího označí protistrana, která zaplatí pevnou sazbu, a za prodávajícího se označí protistrana, která obdrží pevnou sazbu. V případě swapů s proměnlivými sazbami se za kupujícího označí protistrana, která zaplatí spread, a za prodávajícího se označí protistrana, která obdrží spread.
                  6.   V případě křížových měnových swapů a swapů a forwardů týkajících se měn se za kupujícího označí protistrana, která obdrží měnu, která je při abecedním seřazení podle normy Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO 4217) uvedena jako první, a za prodávajícího se označí protistrana, která tuto měnu dodává.
                  7.   V případě swapů týkajících se dividend se za kupujícího označí protistrana, která obdrží platby ekvivalentní skutečným dividendám, a za prodávajícího se označí protistrana, která zaplatí dividendu a obdrží pevnou sazbu.
                  8.   S výjimkou opcí a swapcí v případě derivátových nástrojů pro přesun úvěrového rizika se za kupujícího označí protistrana, která kupuje zajištění, a za prodávajícího se označí protistrana, která zajištění prodává.
                  9.   V případě derivátových smluv týkajících se komodit se za kupujícího označí protistrana, která obdrží komoditu uvedenou ve výkazu, a za prodávajícího se označí protistrana, která tuto komoditu dodá.
                  10.   V případě dohod o budoucí úrokové sazbě se za kupujícího označí protistrana, která zaplatí pevnou sazbu, a za prodávajícího se označí protistrana, která obdrží pevnou sazbu.
                  Článek 3b
                  
                  Zajištění
                  1.   Druh zajištění derivátové smlouvy uvedený v poli 21 tabulky 1 přílohy určí vykazující protistrana v souladu s odstavci 2 až 5.
                  2.   Neexistuje-li mezi protistranami dohoda o zajištění nebo stanoví-li dohoda o zajištění mezi protistranami, že vykazující protistrana neskládá v souvislosti s derivátovou smlouvou ani počáteční marži, ani variační marži, označí se druh zajištění derivátové smlouvy jako „nezajištěno“.
                  3.   Stanoví-li dohoda o zajištění mezi protistranami, že vykazující protistrana skládá v souvislosti s derivátovou smlouvou pravidelně pouze variační marže, označí se druh zajištění derivátové smlouvy jako „částečně zajištěno“.
                  4.   Stanoví-li dohoda o zajištění mezi protistranami, že vykazující protistrana v souvislosti s derivátovou smlouvou skládá počáteční marži a pravidelně skládá variační marže a že druhá protistrana buďto skládá pouze variační marže nebo neskládá žádné marže, označí se druh zajištění derivátové smlouvy jako „jednostranně zajištěno“.
                  5.   Stanoví-li dohoda o zajištění mezi protistranami, že obě protistrany v souvislosti s derivátovou smlouvou skládají počáteční marži a pravidelně skládají variační marže, označí se druh zajištění derivátové smlouvy jako „plně zajištěno“.“
               
      
                  3)
               
                  Článek 4 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 4
                  Specifikace, identifikace a klasifikace derivátů
                  1.   Ve zprávě je derivát specifikován podle druhu smlouvy a podle kategorie aktiv v souladu s odstavci 2 a 3.
                  2.   Derivát je specifikován v poli 1 tabulky 2 přílohy jako jeden z těchto druhů smluv:
                  
                              a)
                           
                              finanční rozdílová smlouva;
                           
                  
                              b)
                           
                              dohoda o budoucí úrokové sazbě;
                           
                  
                              c)
                           
                              forward;
                           
                  
                              d)
                           
                              future;
                           
                  
                              e)
                           
                              opce;
                           
                  
                              f)
                           
                              sázka na spready;
                           
                  
                              g)
                           
                              swap;
                           
                  
                              h)
                           
                              swapce;
                           
                  
                              i)
                           
                              jiné.
                           
                  3.   Derivát je specifikován v poli 2 tabulky 2 přílohy jako odpovídající jedné z těchto kategorií aktiv:
                  
                              a)
                           
                              komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky;
                           
                  
                              b)
                           
                              úvěrové deriváty;
                           
                  
                              c)
                           
                              měnové deriváty;
                           
                  
                              d)
                           
                              akciové deriváty;
                           
                  
                              e)
                           
                              úrokové deriváty.
                           
                  4.   Nespadají-li deriváty do žádné z kategorií aktiv uvedených v odstavci 3, protistrany specifikují ve zprávě kategorii aktiv nejpodobnější danému derivátu. Obě protistrany specifikují stejnou kategorii aktiv.
                  5.   Derivát je identifikován v poli 6 tabulky 2 přílohy, přičemž se použije, pokud je k dispozici:
                  
                              a)
                           
                              mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (ISIN) podle normy ISO 6166 nebo případně použitelný alternativní identifikační kód nástroje (AII), a to až do dne použitelnosti aktu v přenesené pravomoci přijatého Komisí podle čl. 27 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (*1);
                           
                  
                              b)
                           
                              kód ISIN od data použitelnosti aktu v přenesené pravomoci přijatého Komisí podle čl. 27 odst. 3 nařízení (EU) č. 600/2014.
                           
                  Použije-li se kód AII, použije se úplný kód AII.
                  6.   Úplný kód AII uvedený v odstavci 5 je výsledkem zřetězení následujících šesti prvků:
                  
                              a)
                           
                              Identifikační kód trhu (MIC) podle normy ISO 10383 obchodního systému, v němž je derivát obchodován, stanovený použitím 4 alfanumerických znaků;
                           
                  
                              b)
                           
                              kód, který je přidělen obchodním systémem a který je jednoznačně spojen s určitým podkladovým nástrojem a druhem vypořádání a s dalšími vlastnostmi smlouvy, stanovený použitím maximálně 12 alfanumerických znaků;
                           
                  
                              c)
                           
                              jediný znak určující, zda nástroj je opce, nebo future, stanovený jako „O“, jde-li o opci, a jako „F“, jde-li o future;
                           
                  
                              d)
                           
                              jediný znak určující, zda opce je prodejní opce, nebo kupní opce, stanovený jako „P“, jde-li o prodejní opci, a jako „C“, jde-li o kupní opci; byl-li nástroj identifikován jako future v souladu s písmenem c), stanoví se jako „F“;
                           
                  
                              e)
                           
                              datum realizace nebo datum splatnosti derivátové smlouvy stanovené ve formátu RRRR-MM-DD podle normy ISO 8601;
                           
                  
                              f)
                           
                              realizační cena opce, stanovená použitím maximálně 19 znaků včetně maximálně pěti desetinných míst bez nul na začátku nebo na konci. Jako oddělovač desetinných míst se použije desetinná tečka. Záporné hodnoty jsou nepřípustné. Je-li nástrojem future, realizační cena se vyplní nulou.
                           
                  7.   Derivát se klasifikuje v poli 4 tabulky 2 přílohy použitím kódu klasifikace finančních nástrojů (CFI) podle normy ISO 10692 pro produkty identifikované kódem ISIN podle normy ISO 6166 nebo alternativním identifikačním kódem nástroje (AII).
                  8.   Deriváty, u nichž kód ISIN podle normy ISO 6166 ani alternativní identifikační kód nástroje (AII) není k dispozici, musí být klasifikovány určeným kódem. Uvedený kód musí být:
                  
                              a)
                           
                              specifický;
                           
                  
                              b)
                           
                              neutrální;
                           
                  
                              c)
                           
                              spolehlivý,
                           
                  
                              d)
                           
                              otevřeným zdrojem;
                           
                  
                              e)
                           
                              přizpůsobitelný;
                           
                  
                              f)
                           
                              přístupný;
                           
                  
                              g)
                           
                              dostupný za přiměřenou cenu;
                           
                  
                              h)
                           
                              podléhá odpovídajícímu rámci řízení.
                           
                  9.   Až do potvrzení kódu uvedeného v odstavci 8 Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (orgánem ESMA) se deriváty, u nichž není k dispozici kód ISIN podle normy ISO 6166 ani alternativní identifikační kód nástroje (AII), klasifikují použitím kódu klasifikace finančních nástrojů (CFI) podle normy ISO 10692.
                  
                     (*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).“"

               
      
                  4)
               
                  Vkládají se nové články 4a a 4b, které znějí:
                  „Článek 4a
                  
                  Specifický identifikační kód obchodu
                  1.   Zpráva je identifikována buď celosvětově přijímanou formou specifického identifikačního kódu obchodu schválenou orgánem ESMA, nebo, neexistuje-li takový, specifickým identifikačním kódem obchodu, na němž se dohodly protistrany.
                  2.   Nedohodnou-li se protistrany na subjektu odpovědném za vytvoření specifického identifikačního kódu obchodu, který má být zprávě přidělen, určí protistrany subjekt odpovědný za vytvoření specifického identifikačního kódu v souladu s těmito ustanoveními:
                  
                              a)
                           
                              u ústředně prováděných obchodů s ústředně prováděným clearingem vytvoří specifický identifikační kód obchodu v okamžiku clearingu ústřední protistrana za člena clearingového systému. Další specifický identifikační kód obchodu vytvoří člen clearingového systému za svou protistranu;
                           
                  
                              b)
                           
                              u ústředně prováděných obchodů, avšak bez ústředně prováděného clearingu vytvoří specifický identifikační kód obchodu obchodní systém, kde byl obchod proveden, za svého člena;
                           
                  
                              c)
                           
                              u ústředně potvrzených obchodů s ústředním clearingem vytvoří specifický identifikační kód obchodu v okamžiku clearingu ústřední protistrana za člena clearingového systému. Další specifický identifikační kód obchodu vytvoří člen clearingového systému za svou protistranu;
                           
                  
                              d)
                           
                              u obchodů, které byly ústředně potvrzeny elektronicky, avšak u nichž nebyl proveden ústřední clearing, vytvoří specifický identifikační kód obchodu platforma potvrzení obchodu v okamžiku potvrzení;
                           
                  
                              e)
                           
                              u veškerých jiných obchodů, než které jsou uvedeny v písmenech a) až d), se použijí tato ustanovení:
                              
                                          i)
                                       
                                          obchodují-li finanční protistrany s nefinančními protistranami, vytvoří specifický identifikační kód obchodu finanční protistrany;
                                       
                              
                                          ii)
                                       
                                          obchodují-li nefinanční protistrany, které překročí clearingovou prahovou hodnotu, s nefinančními protistranami, které clearingové prahové hodnoty nedosáhnou, vytvoří specifický identifikační kód obchodu nefinanční protistrany, které překročí clearingovou prahovou hodnotu;
                                       
                              
                                          iii)
                                       
                                          u veškerých jiných obchodů, než které jsou uvedeny v odrážkách i) a ii), vytvoří specifický identifikační kód obchodu prodávající.
                                       
                           
                  3.   Protistrana vytvářející specifický identifikační kód obchodu oznámí uvedený specifický identifikační kód obchodu druhé protistraně včas, aby tato mohla splnit svou vykazovací povinnost.
                  Článek 4b
                  
                  Místo provedení
                  Místo provedení derivátové smlouvy se identifikuje v poli 15 tabulky 2 přílohy takto:
                  
                              a)
                           
                              do data použitelnosti aktu v přenesené pravomoci přijatého Komisí podle čl. 27 odst. 3 nařízení (EU) č. 600/2014:
                              
                                          i)
                                       
                                          u místa provedení v rámci Unie identifikačním kódem trhu (MIC) podle normy ISO 10383 zveřejněným na internetových stránkách orgánu ESMA v registru zřízeném na základě informací poskytnutých příslušnými orgány podle čl. 13 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 (*2);
                                       
                              
                                          ii)
                                       
                                          u místa provedení mimo území Unie kódem MIC podle normy ISO 10383 zařazeným na seznam kódů MIC vedený a aktualizovaný Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) a zveřejněný na jejích internetových stránkách;
                                       
                           
                  
                              b)
                           
                              od data použitelnosti aktu v přenesené pravomoci přijatého Komisí podle čl. 27 odst. 3 nařízení (EU) č. 600/2014 kódem MIC podle normy ISO 10383.
                           
                  
                     (*2)  Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 1).“"

               
      
                  5)
               
                  V článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
                  „4.   Následující derivátové smlouvy, které nejsou pro konkrétní kategorii derivátů k počátečnímu datu pro vykázání nevypořádány, se vykazují do registru obchodních údajů do pěti let od uvedeného dne:
                  
                              a)
                           
                              derivátové smlouvy, které byly uzavřeny před 16. srpnem 2012 a zůstaly k 16. srpnu 2012 nevypořádány;
                           
                  
                              b)
                           
                              derivátové smlouvy, které byly uzavřeny k 16. srpnu 2012 nebo po 16. srpnu 2012.“
                           
               
      
                  6)
               
                  Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
               
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 1. listopadu 2017 s výjimkou ustanovení čl. 1 odst. 5, které se použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 19. října 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.
      
         (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012 ze dne 19. prosince 2012, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost vykazování obchodů do registrů obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 352, 21.12.2012, s. 20).
      
         (3)  http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140919.pdf
      
         (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
               „PŘÍLOHA
               
                  Tabulka 1
               
               
                  Údaje o protistraně
               
               
                            
                        
                           Pole
                        
                           Formát
                         
                           Smluvní strany
                        
                           1
                        
                           Časový záznam podání zprávy
                        
                           Datum podle normy ISO 8601 a ve formátu koordinovaného světového času (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                           2
                        
                           Identifikace vykazující protistrany
                        
                           Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích.
                        
                           3
                        
                           Typ identifikace druhé protistrany
                        
                           „LEI“ pro identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442
                           „CLC“ pro kód klienta
                        
                           4
                        
                           Identifikace druhé protistrany
                        
                           Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích.
                           Kód klienta (maximálně 50 alfanumerických znaků).
                        
                           5
                        
                           Země druhé protistrany
                        
                           Kód země o dvou písmenech podle normy ISO 3166
                        
                           6
                        
                           Korporátní sektor vykazující protistrany
                        
                           Taxonomie pro finanční protistrany:
                           
                                        
                                    
                                       A = životní pojišťovna s povolením v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (1)
                                       
                                    
                           
                                        
                                    
                                       C = úvěrová instituce s povolením v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (2)
                                       
                                    
                           
                                        
                                    
                                       F = investiční podnik s povolením v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (3)
                                       
                                    
                           
                                        
                                    
                                       I = pojišťovna s povolením v souladu se směrnicí 2009/138/ES
                                    
                           
                                        
                                    
                                       L = alternativní investiční fond spravovaný správci alternativních investičních fondů s povolením nebo registrací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (4)
                                       
                                    
                           
                                        
                                    
                                       O = instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění ve smyslu čl. 6 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES (5)
                                       
                                    
                           
                                        
                                    
                                       R = zajišťovna s povolením v souladu se směrnicí 2009/138/ES
                                    
                           
                                        
                                    
                                       U = subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a jejich správcovská společnost s povolením v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (6)
                                       
                                    
                           Taxonomie pro nefinanční protistrany: Následující kategorie odpovídají hlavním oddílům statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE), jak je vymezena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (7)
                           
                           
                                        
                                    
                                       1 = zemědělství, lesnictví a rybářství
                                    
                           
                                        
                                    
                                       2 = těžba a dobývání
                                    
                           
                                        
                                    
                                       3 = výroba/zpracovatelský průmysl
                                    
                           
                                        
                                    
                                       4 = dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu
                                    
                           
                                        
                                    
                                       5 = zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
                                    
                           
                                        
                                    
                                       6 = stavebnictví
                                    
                           
                                        
                                    
                                       7 = velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
                                    
                           
                                        
                                    
                                       8 = doprava a skladování
                                    
                           
                                        
                                    
                                       9 = ubytování, stravování a pohostinství
                                    
                           
                                        
                                    
                                       10 = informační a komunikační činnosti
                                    
                           
                                        
                                    
                                       11 = peněžnictví a pojišťovnictví
                                    
                           
                                        
                                    
                                       12 = činnosti v oblasti nemovitostí
                                    
                           
                                        
                                    
                                       13 = odborné, vědecké a technické činnosti
                                    
                           
                                        
                                    
                                       14 = administrativní a podpůrné činnosti
                                    
                           
                                        
                                    
                                       15 = veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
                                    
                           
                                        
                                    
                                       16 = vzdělávání
                                    
                           
                                        
                                    
                                       17 = zdravotní a sociální péče
                                    
                           
                                        
                                    
                                       18 = kulturní, zábavní a rekreační činnosti
                                    
                           
                                        
                                    
                                       19 = ostatní činnosti
                                    
                           
                                        
                                    
                                       20 = činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu
                                    
                           
                                        
                                    
                                       21 = činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
                                    
                           Vykazuje-li se více než jedna činnost, uveďte seznam kódů v pořadí relativního významu odpovídajících činností a oddělte je pomlčkou „–“.
                           Nevyplňujte v případě ústředních protistran a jiných typů protistran v souladu s čl. 1 odst. 5 nařízení (EU) č. 648/2012.
                        
                           7
                        
                           Povaha vykazující protistrany
                        
                           F = finanční protistrana
                           N = nefinanční protistrana
                           C = ústřední protistrana
                           O = jiné
                        
                           8
                        
                           Identifikace makléře
                        
                           Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích.
                        
                           9
                        
                           Identifikace subjektu předkládajícího zprávu
                        
                           Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích
                        
                           10
                        
                           Identifikace člena clearingového systému
                        
                           Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích
                        
                           11
                        
                           Typ identifikace beneficiárního vlastníka
                        
                           „LEI“ pro identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442
                           „CLC“ pro kód klienta
                        
                           12
                        
                           Identifikace beneficiárního vlastníka
                        
                           Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích nebo kód klienta o maximálně 50 alfanumerických znacích v případě, že klient není způsobilý mít identifikační kód právnické osoby
                        
                           13
                        
                           Obchodní postavení
                        
                           P = hlavní činnost
                           A = zprostředkovatel
                        
                           14
                        
                           Postavení protistrany
                        
                           B = kupující
                           S = prodávající
                           Vyplněno v souladu s článkem 3a
                        
                           15
                        
                           Přímá souvislost s obchodní činností nebo korporátním financováním
                        
                           Y = Ano
                           N = Ne
                        
                           16
                        
                           Clearingová prahová hodnota
                        
                           Y = nad prahovou hodnotou
                           N = pod prahovou hodnotou
                        
                           17
                        
                           Hodnota smlouvy
                        
                           Maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst.
                           Desetinný oddělovač se nepočítá jako číselný znak. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
                           Záporné znaménko, pokud se použije, se nepočítá jako číselný znak.
                        
                           18
                        
                           Měna, ve které je uvedena hodnota
                        
                           Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky.
                        
                           19
                        
                           Časový záznam ocenění
                        
                           Datum podle normy ISO 8601 a ve formátu koordinovaného světového času (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                           20
                        
                           Typ ocenění
                        
                           M = tržní ocenění
                           O = ocenění pomocí modelu
                           C = ocenění ústřední protistrany.
                        
                           21
                        
                           Zajištění
                        
                           U = nezajištěno
                           PC = částečně zajištěno
                           OC = zajištěno jednostranně
                           FC = plně zajištěno
                           Vyplněno v souladu s článkem 3b
                        
                           22
                        
                           Zajišťovací portfolio
                        
                           Y = Ano
                           N = Ne
                        
                           23
                        
                           Kód zajišťovacího portfolia
                        
                           Maximálně 52 alfanumerických znaků včetně čtyř speciálních znaků:.„. – _.“
                           Speciální znaky nejsou povoleny na začátku ani na konci kódu. Mezery nejsou povoleny.
                        
                           24
                        
                           Poskytnutá počáteční marže
                        
                           Maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst.
                           Desetinný oddělovač se nepočítá jako číselný znak. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
                        
                           25
                        
                           Měna poskytnuté počáteční marže
                        
                           Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky.
                        
                           26
                        
                           Poskytnutá variační marže
                        
                           Maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst.
                           Desetinný oddělovač se nepočítá jako číselný znak. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
                        
                           27
                        
                           Měna poskytnuté variační marže
                        
                           Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky.
                        
                           28
                        
                           Obdržená počáteční marže
                        
                           Maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst.
                           Desetinný oddělovač se nepočítá jako číselný znak. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
                        
                           29
                        
                           Měna obdržené počáteční marže
                        
                           Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky.
                        
                           30
                        
                           Obdržená variační marže
                        
                           Maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst.
                           Desetinný oddělovač se nepočítá jako číselný znak. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
                        
                           31
                        
                           Měna obdržené variační marže
                        
                           Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky.
                        
                           32
                        
                           Poskytnuté nadměrné zajištění
                        
                           Maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst.
                           Desetinný oddělovač se nepočítá jako číselný znak. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
                        
                           33
                        
                           Měna poskytnutého nadměrného zajištění
                        
                           Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky.
                        
                           34
                        
                           Obdržené nadměrné zajištění
                        
                           Maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst.
                           Desetinný oddělovač se nepočítá jako číselný znak. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
                        
                           35
                        
                           Měna obdrženého nadměrného zajištění
                        
                           Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky.
                        
               
                  
               
               
                  Tabulka 2
               
               
                  Společné údaje
               
               
                            
                        
                           Pole
                        
                           Formát
                        
                           Příslušné druhy derivátových smluv
                        
                            
                        
                           
                              Oddíl 2a – Druh smlouvy
                           
                        
                            
                        
                           
                              Všechny smlouvy
                           
                        
                           1
                        
                           Druh smlouvy
                        
                           CD = finanční rozdílové smlouvy
                           FR = dohody o budoucí úrokové sazbě
                           FU = futures
                           FW = forwardy
                           OP = opce
                           SB = sázka na spready
                           SW = swapy
                           ST = swapce
                           OT = ostatní
                        
                            
                        
                           2
                        
                           Kategorie aktiv
                        
                           CO = komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky
                           CR = úvěrové deriváty
                           CU = měnové deriváty
                           EQ = akciové deriváty
                           IR = úrokové deriváty
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Oddíl 2b – Informace týkající se smluv
                           
                        
                            
                        
                           
                              Všechny smlouvy
                           
                        
                           3
                        
                           Druh klasifikace produktu
                        
                           C = CFI
                           U = UPI
                        
                            
                        
                           4
                        
                           Klasifikace produktu
                        
                           Kód klasifikace finančních nástrojů podle normy ISO 10692 o šesti abecedních znacích
                           Schválený UPI
                        
                            
                        
                           5
                        
                           Typ identifikace produktu
                        
                           Uveďte uplatňovanou identifikaci:
                           
                                        
                                    
                                       I = ISIN
                                    
                           
                                        
                                    
                                       A = AII
                                    
                        
                            
                        
                           6
                        
                           Identifikace produktu
                        
                           Pro identifikační kód produktu typu I: Kód ISIN podle normy ISO 6166 o dvanácti alfanumerických znacích
                           Pro identifikační kód produktu typu A: Úplný kód AII podle čl. 4 odst. 8
                        
                            
                        
                           7
                        
                           Typ identifikace podkladového nástroje
                        
                           I = ISIN
                           A = AII
                           U = UPI
                           B = koš
                           X = index
                        
                            
                        
                           8
                        
                           Identifikace podkladového nástroje
                        
                           U identifikace podkladového nástroje typu I: Kód ISIN podle normy ISO 6166 o dvanácti alfanumerických znacích
                           U identifikace podkladového nástroje typu A: Úplný kód AII podle čl. 4 odst. 8
                           U identifikace podkladového nástroje typu U: UPI
                           U identifikace podkladového nástroje typu B: Veškeré jednotlivé složky identifikace ISIN podle normy ISO 6166 nebo úplný kód AII podle čl. 4 odst. 8. Identifikační kódy jednotlivých složek musí být odděleny pomlčkou „–“.
                           U identifikace podkladového nástroje typu X: ISIN podle normy ISO 6166, je-li k dispozici, jinak plný název indexu přidělený poskytovatelem indexu
                        
                            
                        
                           9
                        
                           Jmenovitá měna 1
                        
                           Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky.
                        
                            
                        
                           10
                        
                           Jmenovitá měna 2
                        
                           Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky.
                        
                            
                        
                           11
                        
                           Měna dodání
                        
                           Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky.
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Oddíl 2c – Údaje o obchodech
                           
                        
                            
                        
                           
                              Všechny smlouvy
                           
                        
                           12
                        
                           Identifikace obchodu
                        
                           Než bude k dispozici celosvětový UTI, kód o maximálně 52 alfanumerických znacích včetně čtyř speciálních znaků: „. – _.“
                           Speciální znaky nejsou povoleny na začátku ani na konci kódu. Mezery nejsou povoleny.
                        
                            
                        
                           13
                        
                           Pořadové číslo zprávy
                        
                           Maximálně 52 znaků v alfanumerickém poli.
                        
                            
                        
                           14
                        
                           Identifikace složek komplexního obchodu
                        
                           Maximálně 35 znaků v alfanumerickém poli.
                        
                            
                        
                           15
                        
                           Místo provedení
                        
                           Identifikační kód trhu (MIC) podle normy ISO 10383 o čtyřech alfanumerických znacích v souladu s čl. 4 písm. b).
                        
                            
                        
                           16
                        
                           Komprese
                        
                           Y = smlouva vyplývá z komprese
                           N = smlouva nevyplývá z komprese.
                        
                            
                        
                           17
                        
                           Cena/kurz
                        
                           Maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst.
                           Desetinný oddělovač se nepočítá jako číselný znak. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
                           Záporné znaménko, pokud se použije, se nepočítá jako číselný znak.
                           Pokud je cena vykázána v procentních hodnotách, měla by být vyjádřena jako procentní podíl, kde 100 % je vyjádřeno jako „100“
                        
                            
                        
                           18
                        
                           Cenová notace
                        
                           U = jednotky
                           P = procentní podíl
                           Y = výnos
                        
                            
                        
                           19
                        
                           Měna ceny
                        
                           Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky.
                        
                            
                        
                           20
                        
                           Jmenovitá cena
                        
                           Maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst.
                           Desetinný oddělovač se nepočítá jako číselný znak. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
                           Záporné znaménko, pokud se použije, se nepočítá jako číselný znak.
                        
                            
                        
                           21
                        
                           Cenový multiplikátor
                        
                           Maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst.
                           Desetinný oddělovač se nepočítá jako číselný znak. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
                        
                            
                        
                           22
                        
                           Množství
                        
                           Maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst.
                           Desetinný oddělovač se nepočítá jako číselný znak. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
                        
                            
                        
                           23
                        
                           Platba předem
                        
                           Maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst.
                           Záporné znaménko se použije k označení skutečnosti, že platba byla provedena, leč nebyla obdržena.
                           Desetinný oddělovač se nepočítá jako číselný znak. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
                           Záporné znaménko, pokud se použije, se nepočítá jako číselný znak.
                        
                            
                        
                           24
                        
                           Druh dodání
                        
                           C = hotovost
                           P = fyzicky
                           O = na volbě protistrany nebo určeno třetí stranou
                        
                            
                        
                           25
                        
                           Časový záznam provedení
                        
                           Datum podle normy ISO 8601 a ve formátu koordinovaného světového času (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                            
                        
                           26
                        
                           Datum účinnosti
                        
                           Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR-MM-DD
                        
                            
                        
                           27
                        
                           Datum splatnosti
                        
                           Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR-MM-DD
                        
                            
                        
                           28
                        
                           Datum ukončení
                        
                           Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR-MM-DD
                        
                            
                        
                           29
                        
                           Datum vypořádání
                        
                           Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR-MM-DD
                        
                            
                        
                           30
                        
                           Typ rámcové dohody
                        
                           Volný text, pole s maximálně 50 znaky identifikující název použité rámcové dohody, pokud existuje.
                        
                            
                        
                           31
                        
                           Verze rámcové dohody
                        
                           Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Oddíl 2d – Zmírňování rizika/vykazování
                           
                        
                            
                        
                           
                              Všechny smlouvy
                           
                        
                           32
                        
                           Časový záznam potvrzení
                        
                           Datum podle normy ISO 8601 a ve formátu koordinovaného světového času (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                            
                        
                           33
                        
                           Způsob potvrzení
                        
                           Y = potvrzeno neelektronicky
                           N = nepotvrzeno
                           E = potvrzeno elektronicky
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Oddíl 2e – Clearing
                           
                        
                            
                        
                           
                              Všechny smlouvy
                           
                        
                           34
                        
                           Clearingová povinnost
                        
                           Y = Ano
                           N = Ne
                        
                            
                        
                           35
                        
                           Clearing proveden
                        
                           Y = Ano
                           N = Ne
                        
                            
                        
                           36
                        
                           Časový záznam clearingu
                        
                           Datum podle normy ISO 8601 a ve formátu koordinovaného světového času (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                            
                        
                           37
                        
                           Ústřední protistrana
                        
                           Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442
                           kód o 20 alfanumerických znacích
                        
                            
                        
                           38
                        
                           Uvnitř skupiny
                        
                           Y = Ano
                           N = Ne
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Oddíl 2f – Úrokové sazby
                           
                        
                            
                        
                           
                              Úrokové deriváty
                           
                        
                           39
                        
                           Pevná sazba části 1
                        
                           Maximálně 10 číselných znaků včetně desetinných míst vyjádřených jako procentní podíl, kde 100 % je vyjádřeno jako „100“.
                           Desetinný oddělovač se nepočítá jako číselný znak. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
                           Záporné znaménko, pokud se použije, se nepočítá jako číselný znak.
                        
                            
                        
                           40
                        
                           Pevná sazba části 2
                        
                           Maximálně 10 číselných znaků včetně desetinných míst vyjádřených jako procentní podíl, kde 100 % je vyjádřeno jako „100“.
                           Desetinný oddělovač se nepočítá jako číselný znak. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
                           Záporné znaménko, pokud se použije, se nepočítá jako číselný znak.
                        
                            
                        
                           41
                        
                           Počet dní pevné sazby části 1
                        
                           Čitatel/jmenovatel, kde čitatel i jmenovatel jsou číselné znaky nebo abecední výraz „skutečný“, např. 30/360 nebo skutečný/365
                        
                            
                        
                           42
                        
                           Počet dní pevné sazby části 2
                        
                           Čitatel/jmenovatel, kde čitatel i jmenovatel jsou číselné znaky nebo abecední výraz „skutečný“, např. 30/360 nebo skutečný/365
                        
                            
                        
                           43
                        
                           Četnost plateb pevné sazby části 1 – období
                        
                           Období, jež popisuje, jak často si protistrany navzájem platí, přičemž se použijí tyto zkratky:
                           
                                        
                                    
                                       Y = rok
                                    
                           
                                        
                                    
                                       M = měsíc
                                    
                           
                                        
                                    
                                       W = týden
                                    
                           
                                        
                                    
                                       D = den
                                    
                        
                            
                        
                           44
                        
                           Četnost plateb pevné sazby části 1 – multiplikátor
                        
                           Celočíselný multiplikátor časového období popisující, jak často si protistrany navzájem platí.
                           Maximálně 3 číselné znaky.
                        
                            
                        
                           45
                        
                           Četnost plateb pevné sazby části 2 – období
                        
                           Období, jež popisuje, jak často si protistrany navzájem platí, přičemž se použijí tyto zkratky:
                           
                                        
                                    
                                       Y = rok
                                    
                           
                                        
                                    
                                       M = měsíc
                                    
                           
                                        
                                    
                                       W = týden
                                    
                           
                                        
                                    
                                       D = den
                                    
                        
                            
                        
                           46
                        
                           Četnost plateb pevné sazby části 2 – multiplikátor
                        
                           Celočíselný multiplikátor časového období popisující, jak často si protistrany navzájem platí.
                           Maximálně 3 číselné znaky.
                        
                            
                        
                           47
                        
                           Četnost plateb pohyblivé sazby části 1 – období
                        
                           Období, jež popisuje, jak často si protistrany navzájem platí, přičemž se použijí tyto zkratky:
                           
                                        
                                    
                                       Y = rok
                                    
                           
                                        
                                    
                                       M = měsíc
                                    
                           
                                        
                                    
                                       W = týden
                                    
                           
                                        
                                    
                                       D = den
                                    
                        
                            
                        
                           48
                        
                           Četnost plateb pohyblivé sazby části 1 – multiplikátor
                        
                           Celočíselný multiplikátor časového období popisující, jak často si protistrany navzájem platí.
                           Maximálně 3 číselné znaky.
                        
                            
                        
                           49
                        
                           Četnost plateb pohyblivé sazby části 2 – období
                        
                           Období, jež popisuje, jak často si protistrany navzájem platí, přičemž se použijí tyto zkratky:
                           
                                        
                                    
                                       Y = rok
                                    
                           
                                        
                                    
                                       M = měsíc
                                    
                           
                                        
                                    
                                       W = týden
                                    
                           
                                        
                                    
                                       D = den
                                    
                        
                            
                        
                           50
                        
                           Četnost plateb pohyblivé sazby části 2 – multiplikátor
                        
                           Celočíselný multiplikátor časového období popisující, jak často si protistrany navzájem platí.
                           Maximálně 3 číselné znaky.
                        
                            
                        
                           51
                        
                           Četnost znovunastavení pohyblivé sazby části 1 – období
                        
                           Období, jež popisuje, jak často protistrany znovu nastavují pohyblivou sazbu, přičemž se použijí tyto zkratky:
                           
                                        
                                    
                                       Y = rok
                                    
                           
                                        
                                    
                                       M = měsíc
                                    
                           
                                        
                                    
                                       W = týden
                                    
                           
                                        
                                    
                                       D = den
                                    
                        
                            
                        
                           52
                        
                           Četnost znovunastavení pohyblivé sazby části 1 – multiplikátor
                        
                           Celočíselný multiplikátor časového období popisující, jak často protistrany znovu nastavují pohyblivou sazbu.
                           Maximálně 3 číselné znaky.
                        
                            
                        
                           53
                        
                           Četnost znovunastavení pohyblivé sazby části 2 – období
                        
                           Období, jež popisuje, jak často protistrany znovu nastavují pohyblivou sazbu, přičemž se použijí tyto zkratky:
                           
                                        
                                    
                                       Y = rok
                                    
                           
                                        
                                    
                                       M = měsíc
                                    
                           
                                        
                                    
                                       W = týden
                                    
                           
                                        
                                    
                                       D = den
                                    
                        
                            
                        
                           54
                        
                           Četnost znovunastavení pohyblivé sazby části 2 – multiplikátor
                        
                           Celočíselný multiplikátor časového období popisující, jak často protistrany znovu nastavují pohyblivou sazbu.
                           Maximálně 3 číselné znaky.
                        
                            
                        
                           55
                        
                           Pohyblivá sazba části 1
                        
                           Název indexu pohyblivé sazby
                           
                                        
                                    
                                       „EONA“ – EONIA
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „EONS“ – EONIA SWAP
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „EURI“ – EURIBOR
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „EUUS“ – EURODOLLAR
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „EUCH“ – EuroSwiss
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „GCFR“ – GCF REPO
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „ISDA“ – ISDAFIX
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „LIBI“ – LIBID
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „LIBO“ – LIBOR
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „MAAA“ – Muni AAA
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „PFAN“ – Pfandbriefe
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „TIBO“ – TIBOR
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „STBO“ – STIBOR
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „BBSW“ – BBSW
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „JIBA“ – JIBAR
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „BUBO“ – BUBOR
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „CDOR“ – CDOR
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „CIBO“ – CIBOR
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „MOSP“ – MOSPRIM
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „NIBO“ – NIBOR
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „PRBO“ – PRIBOR
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „TLBO“ – TELBOR
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „WIBO“ – WIBOR
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „TREA“ – Státní pokladniční poukázky
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „SWAP“ – Swapy
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „FUSW“ – Termínované swapy
                                    
                           nebo maximálně 25 alfanumerických znaků, pokud není referenční sazba zahrnuta do výše uvedeného seznamu
                        
                            
                        
                           56
                        
                           Referenční období pohyblivé sazby části 1 – období
                        
                           Období popisující referenční období, přičemž se použijí tyto zkratky:
                           
                                        
                                    
                                       Y = rok
                                    
                           
                                        
                                    
                                       M = měsíc
                                    
                           
                                        
                                    
                                       W = týden
                                    
                           
                                        
                                    
                                       D = den
                                    
                        
                            
                        
                           57
                        
                           Referenční období pohyblivé sazby části 1 – multiplikátor
                        
                           Celočíselný multiplikátor časového období popisující referenční období.
                           Maximálně 3 číselné znaky.
                        
                            
                        
                           58
                        
                           Pohyblivá sazba části 2
                        
                           Název indexu pohyblivé sazby
                           
                                        
                                    
                                       „EONA“ – EONIA
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „EONS“ – EONIA SWAP
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „EURI“ – EURIBOR
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „EUUS“ – EURODOLLAR
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „EUCH“ – EuroSwiss
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „GCFR“ – GCF REPO
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „ISDA“ – ISDAFIX
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „LIBI“ – LIBID
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „LIBO“ – LIBOR
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „MAAA“ – Muni AAA
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „PFAN“ – Pfandbriefe
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „TIBO“ – TIBOR
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „STBO“ – STIBOR
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „BBSW“ – BBSW
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „JIBA“ – JIBAR
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „BUBO“ – BUBOR
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „CDOR“ – CDOR
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „CIBO“ – CIBOR
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „MOSP“ – MOSPRIM
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „NIBO“ – NIBOR
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „PRBO“ – PRIBOR
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „TLBO“ – TELBOR
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „WIBO“ – WIBOR
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „TREA“ – Státní pokladniční poukázky
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „SWAP“ – Swapy
                                    
                           
                                        
                                    
                                       „FUSW“ – Termínované swapy
                                    
                           nebo maximálně 25 alfanumerických znaků, pokud není referenční sazba zahrnuta do výše uvedeného seznamu
                        
                            
                        
                           59
                        
                           Referenční období pohyblivé sazby části 2 – období
                        
                           Období popisující referenční období, přičemž se použijí tyto zkratky:
                           
                                        
                                    
                                       Y = rok
                                    
                           
                                        
                                    
                                       M = měsíc
                                    
                           
                                        
                                    
                                       W = týden
                                    
                           
                                        
                                    
                                       D = den
                                    
                        
                            
                        
                           60
                        
                           Referenční období pohyblivé sazby části 2 – multiplikátor
                        
                           Celočíselný multiplikátor časového období popisující referenční období.
                           Maximálně 3 číselné znaky.
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Oddíl 2 g – Devizový trh
                           
                        
                            
                        
                           
                              Měnové deriváty
                           
                        
                           61
                        
                           Měna dodání 2
                        
                           Kód měny podle ISO 4217, kód o 3 abecedních znacích
                        
                            
                        
                           62
                        
                           Měnový kurz 1
                        
                           Maximálně 10 číselných znaků včetně desetinných míst.
                           Desetinný oddělovač se nepočítá jako číselný znak. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
                           Záporné znaménko, pokud se použije, se nepočítá jako číselný znak.
                        
                            
                        
                           63
                        
                           Forwardový směnný kurz
                        
                           Maximálně 10 číselných znaků včetně desetinných míst.
                           Desetinný oddělovač se nepočítá jako číselný znak. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
                           Záporné znaménko, pokud se použije, se nepočítá jako číselný znak.
                        
                            
                        
                           64
                        
                           Základ směnného kurzu
                        
                           Dva kódy měn podle normy ISO 4217 oddělené lomítkem „/“. První kód měny označuje základní měnu a druhý kód měny označuje kótovanou měnu.
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Oddíl 2h – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky
                           
                        
                            
                        
                           
                              Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky
                           
                         
                           
                              Obecné informace
                           
                        
                           65
                        
                           Komodity
                        
                           AG = zemědělské
                           EN = energetické
                           FR = v oblasti nákladní dopravy
                           ME = kovy
                           IN = indexové
                           EV = v oblasti životního prostředí
                           EX = exotické
                           OT = ostatní
                        
                            
                        
                           66
                        
                           Podrobnosti o komoditách
                        
                           Zemědělské
                           
                                        
                                    
                                       GO = obiloviny, olejnatá semena
                                    
                           
                                        
                                    
                                       DA = mléko a mléčné výrobky
                                    
                           
                                        
                                    
                                       LI = hospodářská zvířata
                                    
                           
                                        
                                    
                                       FO = lesnické produkty
                                    
                           
                                        
                                    
                                       SO = netrvanlivé produkty
                                    
                           
                                        
                                    
                                       SF = mořské plody
                                    
                           
                                        
                                    
                                       OT = ostatní
                                    
                           Energetické
                           
                                        
                                    
                                       OI = ropa
                                    
                           
                                        
                                    
                                       NG = zemní plyn
                                    
                           
                                        
                                    
                                       CO = uhlí
                                    
                           
                                        
                                    
                                       EL = elektřina
                                    
                           
                                        
                                    
                                       IE = meziprodukt
                                    
                           
                                        
                                    
                                       OT = ostatní
                                    
                           V oblasti nákladní dopravy
                           
                                        
                                    
                                       DR = suchá
                                    
                           
                                        
                                    
                                       WT = vlhká
                                    
                           
                                        
                                    
                                       OT = ostatní
                                    
                           Kovy
                           
                                        
                                    
                                       PR = drahé kovy
                                    
                           
                                        
                                    
                                       NP = běžné kovy
                                    
                           V oblasti životního prostředí
                           
                                        
                                    
                                       WE = počasí
                                    
                           
                                        
                                    
                                       EM = emise
                                    
                           
                                        
                                    
                                       OT = ostatní
                                    
                        
                            
                         
                           
                              Energetické
                           
                        
                           67
                        
                           Místo nebo oblast dodávek
                        
                           Kód EIC, kód o 16 alfanumerických znacích
                           Opakovatelné pole.
                        
                            
                        
                           68
                        
                           Propojovací bod
                        
                           Kód EIC, kód o 16 alfanumerických znacích
                        
                            
                        
                           69
                        
                           Typ dodávky
                        
                           BL = dodávka 24 hodin
                           PL = dodávka ve špičce
                           OP = dodávka mimo špičku
                           BH = dodávka v hodinách/blokových hodinách
                           SH = dodávka kumulativní
                           GD = plynárenský den
                           OT = ostatní
                        
                            
                         
                           Opakovatelný oddíl polí 70–77
                        
                           70
                        
                           Intervaly dodávky
                        
                           hh:mmZ
                        
                            
                        
                           71
                        
                           Datum a čas zahájení dodávky
                        
                           Datum podle normy ISO 8601 a ve formátu koordinovaného světového času (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                            
                        
                           72
                        
                           Datum a čas ukončení dodávky
                        
                           Datum podle normy ISO 8601 a ve formátu koordinovaného světového času (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                            
                        
                           73
                        
                           Doba trvání
                        
                           N = minuty
                           H = hodina
                           D = den
                           W = týden
                           M = měsíc
                           Q = čtvrtletí
                           S = období
                           Y = ročně
                           O = ostatní
                        
                            
                        
                           74
                        
                           Dny v týdnu
                        
                           WD = pracovní dny
                           WN = víkend
                           MO = pondělí
                           TU = úterý
                           WE = středa
                           TH = čtvrtek
                           FR = pátek
                           SA = sobota
                           SU = neděle
                           Více hodnot oddělených lomítkem „/“ je povoleno
                        
                            
                        
                           75
                        
                           Kapacita dodávky
                        
                           Maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst
                           Desetinný oddělovač se nepočítá jako číselný znak. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
                           Záporné znaménko, pokud se použije, se nepočítá jako číselný znak.
                        
                            
                        
                           76
                        
                           Jednotka množství
                        
                           KW
                           KWh/h
                           KWh/d
                           MW
                           MWh/h
                           MWh/d
                           GW
                           GWh/h
                           GWh/d
                           Therm/d
                           KTherm/d
                           MTherm/d
                           cm/d
                           mcm/d
                        
                            
                        
                           77
                        
                           Cena/množství za časový interval
                        
                           Maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst.
                           Desetinný oddělovač se nepočítá jako číselný znak. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
                           Záporné znaménko, pokud se použije, se nepočítá jako číselný znak.
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Oddíl 2i – Opce
                           
                        
                            
                        
                           
                              Smlouvy obsahující opce
                           
                        
                           78
                        
                           Typ opce
                        
                           P = prodejní
                           C = kupní
                           O = nelze-li určit druh opce (kupní či prodejní)
                        
                            
                        
                           79
                        
                           Rozdělení opcí podle uplatnění
                        
                           A = americká
                           B = bermudská
                           E = evropská
                           S = asijská
                           Více než jedna hodnota je povolena
                        
                            
                        
                           80
                        
                           Realizační cena (cap/floor sazba)
                        
                           Maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst.
                           Desetinný oddělovač se nepočítá jako číselný znak. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
                           Záporné znaménko, pokud se použije, se nepočítá jako číselný znak.
                           Pokud je realizační cena vykázána v procentních hodnotách, měla by být vyjádřena jako procentní podíl kde 100 % je vyjádřeno jako „100“
                        
                            
                        
                           81
                        
                           Označení realizační ceny
                        
                           U = jednotky
                           P = procentní podíl
                           Y = výnos
                        
                            
                        
                           82
                        
                           Datum splatnosti podkladového nástroje
                        
                           Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR-MM-DD
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Oddíl 2j – Úvěrové deriváty
                           
                        
                            
                        
                            
                        
                           83
                        
                           Seniorita
                        
                           SNDB = senioritní, např. senioritní nezajištěné dluhové cenné papíry (korporace/finanční instituce), státní dluh v cizí měně (vláda),
                           SBOD = podřízený, např. podřízený nebo nižší dluh kapitálu Tier 2 (banky), vedlejší podřízený nebo vyšší dluh kapitálu Tier 2 (banky),
                           OTHR = ostatní, např. prioritní akcie nebo kapitál Tier 1 (banky) nebo jiné úvěrové deriváty
                        
                            
                        
                           84
                        
                           Referenční subjekt
                        
                           Kód země o dvou písmenech podle normy ISO 3166
                           nebo
                           kód země o dvou písmenech podle normy ISO 3166-2, po němž následuje pomlčka „–“ a kód nižší územní jednotky země o maximálně 3 alfanumerických znacích
                           nebo
                           identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích
                        
                            
                        
                           85
                        
                           Četnost plateb
                        
                           MNTH = měsíčně
                           QURT = čtvrtletně
                           MIAN = půlročně
                           YEAR = ročně
                        
                            
                        
                           86
                        
                           Základ pro výpočet
                        
                           Čitatel/jmenovatel, kde čitatel i jmenovatel jsou číselné znaky nebo abecední výraz „skutečný“, např. 30/360 nebo skutečný/365
                        
                            
                        
                           87
                        
                           Série
                        
                           Celočíselné pole s maximálně 5 znaky
                        
                            
                        
                           88
                        
                           Verze
                        
                           Celočíselné pole s maximálně 5 znaky
                        
                            
                        
                           89
                        
                           Indexový faktor
                        
                           Maximálně 10 číselných znaků včetně desetinných míst.
                           Desetinný oddělovač se nepočítá jako číselný znak. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
                        
                            
                        
                           90
                        
                           Tranše
                        
                           T = tranšovaný
                           U = netranšovaný
                        
                            
                        
                           91
                        
                           Záchytný bod
                        
                           Maximálně 10 číselných znaků včetně desetinných míst vyjádřených jako desetinný zlomek mezi 0 a 1.
                           Desetinný oddělovač se nepočítá jako číselný znak. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
                        
                            
                        
                           92
                        
                           Uvolňující bod
                        
                           Maximálně 10 číselných znaků včetně desetinných míst vyjádřených jako desetinný zlomek mezi 0 a 1.
                           Desetinný oddělovač se nepočítá jako číselný znak. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Oddíl 2k – Změny smlouvy
                           
                        
                            
                        
                            
                        
                           93
                        
                           Druh činnosti
                        
                           N = nová smlouva
                           M = změna
                           E = chyba
                           C = předčasné ukončení
                           R = oprava
                           Z = komprese
                           V = aktualizace ocenění
                           P = dílčí pozice
                        
                            
                        
                           94
                        
                           Úroveň
                        
                           T = obchod
                           P = pozice“
                        
                            
                        
            
         
         
         
            (1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).
         
            (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).
         
            (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).
         
            (4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).
         
            (5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 235, 23.9.2003, s. 10).
         
            (6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).
         
            (7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.