Nařízení Komise (EU) 2017/110 ze dne 23. ledna 2017, kterým se mění přílohy IV a X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 110/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 18/42
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/110
   ze dne 23. ledna 2017,
   kterým se mění přílohy IV a X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na čl. 23 první pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla prevence, tlumení a eradikace přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) u zvířat. Uvedené nařízení se použije na produkci a uvádění živých zvířat a produktů živočišného původu na trh a v některých zvláštních případech na jejich vývoz.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Ustanovení čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 999/2001 zakazuje zkrmování živočišných bílkovin přežvýkavci a příloha IV kapitola I uvedeného nařízení tento zákaz rozšiřuje. Kapitola II uvedené přílohy obsahuje řadu odchylek od tohoto zákazu. Příloha IV kapitola II písm. b) bod ii) nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví, že tento zákaz se nevztahuje na krmení nepřežvýkavých hospodářských zvířat rybí moučkou a krmnými směsmi obsahujícími rybí moučku, které jsou vyráběny, uváděny na trh a používány v souladu s přílohou IV kapitolou III a zvláštními podmínkami stanovenými v kapitole IV oddíle A uvedené přílohy. Příloha IV kapitola II písm. d) nařízení (ES) č. 999/2001 navíc stanoví, že tento zákaz se nevztahuje na krmení neodstavených přežvýkavců mléčnými krmnými směsmi obsahujícími rybí moučku, které jsou vyráběny, uváděny na trh a používány v souladu se zvláštními podmínkami stanovenými v kapitole IV oddíle E uvedené přílohy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha IV kapitola IV oddíl A písm. a) nařízení (ES) č. 999/2001 vyžaduje, že rybí moučka musí být vyráběna ve zpracovatelských zařízeních zabývajících se výhradně výrobou produktů získaných z vodních živočichů kromě mořských savců. Příloha IV kapitola IV oddíl E písm. a) stanoví, že rybí moučka používaná v mléčných krmných směsích pro krmení neodstavených přežvýkavců musí být vyráběna ve zpracovatelských zařízeních zabývajících se výhradně výrobou produktů získaných z vodních živočichů a musí být v souladu s obecnými podmínkami, které jsou stanoveny v kapitole III.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Příloha I bod 1 písm. e) podbod ii) nařízení (ES) č. 999/2001 definuje „vodní živočichy“ odkazem na definici stanovenou v čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice Rady 2006/88/ES (2) jakožto i) rybu nadtřídy Agnatha a tříd Chondrichthyes a Osteichthyes, ii) měkkýše kmene Mollusca a iii) korýše podkmene Crustacea.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Vzhledem k tomu, že se definice „vodních živočichů“ stanovená v příloze I nařízení (ES) č. 999/2001 nevztahuje na bezobratlé jiné než měkkýše a korýše, nepřipouštějí požadavky přílohy IV kapitoly IV oddílu A písm. a) a přílohy IV kapitoly IV oddílu E písm. a) uvedeného nařízení pro výrobu rybí moučky použití volně žijících hvězdic a jiných farmově chovaných vodních bezobratlých než měkkýšů a korýšů. Vzhledem k tomu, že použití moučky vyrobené z volně žijících hvězdic a jiných farmově chovaných vodních bezobratlých než měkkýšů a korýšů v krmivech pro nepřežvýkavce nepředstavuje vyšší riziko přenosu TSE než používání rybí moučky v takových krmivech, měly by být požadavky přílohy IV kapitoly IV oddílu A písm. a) a přílohy IV kapitoly IV oddílu E písm. a) nařízení (ES) č. 999/2001 změněny s cílem doplnit možnost použít pro výrobu rybí moučky hvězdice nebo farmově chované vodní bezobratlé jiné než měkkýše a korýše.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V zájmu ochrany životního prostředí by mělo být využívání volně žijících hvězdic na výrobu rybí moučky omezeno na případy, kdy jsou hvězdice přemnoženy a představují hrozbu pro produkční oblast akvakultury. Proto by měly požadavky přílohy IV kapitoly IV oddílu A písm. a) a přílohy IV kapitoly IV oddílu E písm. a) nařízení (ES) č. 999/2001 zahrnovat pouze hvězdice sklizené v oblasti produkce měkkýšů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Příloha IV nařízení (ES) č. 999/2001 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Příloha X kapitola C bod 4 nařízení (ES) č. 999/2001 uvádí seznam rychlých testů schválených pro sledování TSE u skotu, ovcí a koz. Dne 8. dubna 2016 Komisi informovala skupina Prionics, že hodlá k 15. dubnu 2016 ukončit výrobu diagnostické soupravy Prionics Check PrioSTRIP SR. Tato diagnostická souprava by proto měla být odstraněna ze seznamu schválených rychlých testů TSE u ovcí a koz. Čtvrtá odrážka druhého pododstavce bodu 4 kapitoly C přílohy X by proto měla být zrušena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Přílohy IV a X nařízení (ES) č. 999/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 23. ledna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
   
      (2)  Směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14).
   
   
      PŘÍLOHA
      Přílohy IV a X nařízení (ES) č. 999/2001 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V příloze IV se kapitola IV mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v oddílu A se písmeno a) nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „a)
                                       
                                       
                                          rybí moučka musí být vyráběna ve zpracovatelských zařízeních zabývajících se výhradně výrobou produktů získaných z:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      i)
                                                   
                                                   
                                                      vodních živočichů kromě mořských savců,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      ii)
                                                   
                                                   
                                                      farmově chovaných vodních bezobratlých živočichů, kromě těch, kteří spadají do definice „vodních živočichů“ podle čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2006/88/ES, nebo
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      iii)
                                                   
                                                   
                                                      hvězdic druhu Asterias rubens, které jsou sklizené v produkční oblasti definované v příloze I bodu 2.5 nařízení (ES) č. 853/2004 a příslušných způsobem klasifikované;“;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v oddílu E se písmeno a) nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „a)
                                       
                                       
                                          rybí moučka používaná v mléčných krmných směsích se vyrábí ve zpracovatelských zařízeních zabývajících se výhradně výrobou produktů získaných z:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      i)
                                                   
                                                   
                                                      vodních živočichů kromě mořských savců,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      ii)
                                                   
                                                   
                                                      farmově chovaných vodních bezobratlých živočichů, kromě těch, kteří spadají do definice „vodních živočichů“ podle čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2006/88/ES, nebo
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      iii)
                                                   
                                                   
                                                      hvězdic druhu Asterias rubens, které jsou sklizené v produkční oblasti definované v příloze I bodu 2.5 nařízení (ES) č. 853/2004 a příslušných způsobem klasifikované.
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          Rybí moučka používaná v mléčných krmných směsích musí být v souladu s obecnými podmínkami, které jsou stanoveny v kapitole III.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V příloze X kapitole C bodě 4 druhém pododstavci se zrušuje čtvrtá odrážka.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.