Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/117 ze dne 5. září 2016, kterým se stanoví opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Baltském moři a kterým se zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1778

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 117/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 19/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/117
   ze dne 5. září 2016,
   kterým se stanoví opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Baltském moři a kterým se zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1778
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle článku 11 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze přijímat opatření pro zachování rybolovných zdrojů, jež jsou nutná pro účely plnění povinností podle právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí, včetně článku 6 směrnice Rady 92/43/EHS (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Článek 6 směrnice Rady 92/43/EHS ukládá členským státům povinnost stanovit nezbytná ochranná opatření pro zvláštní oblasti ochrany, která odpovídají ekologickým požadavkům typů přírodních stanovišť a druhů vyskytujících se v těchto lokalitách. Členské státy musí rovněž učinit patřičné kroky, aby v oblastech zvláštní ochrany vyloučily poškozování přírodních stanovišť a stanovišť druhů a aby nedocházelo k přílišnému vyrušování druhů, pro něž jsou tato území určena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dánsko se domnívalo, že pro účely souladu s článkem 6 směrnice 92/43/EHS je nutné přijmout ochranná opatření v určitých oblastech spadajících pod jeho svrchovanost v Baltském moři. Pokud nezbytná opatření k zachování rybolovných zdrojů ovlivní rybolov jiných členských států, mohou členské státy tato opatření Komisi předložit ve společných doporučeních.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Německo a Švédsko mají přímý zájem na řízení rybolovu, který má být dotčen těmito opatřeními. V souladu s čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 poskytlo Dánsko Německu a Švédsku relevantní informace o požadovaných opatřeních, včetně odůvodnění, vědeckých podkladů a podrobností o jejich praktickém provádění a prosazování.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dne 13. března 2015 předložily Dánsko, Německo a Švédsko Komisi společné doporučení pro opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany útesových struktur v dánských lokalitách sítě Natura 2000 v Baltském moři. Toto doporučení bylo předloženo po konzultaci poradního sboru pro Baltské moře.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Doporučená opatření se týkala sedmi lokalit sítě Natura 2000 v Baltském moři. Obsahovala zákaz rybolovných činností pomocí mobilních kontaktních zařízení pro lov při dně v oblastech útesů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství („VTHVR“) ve svém vědeckém poradenství (3) dne 17. dubna 2015 uvedl, že cílů týkajících se zachování zdrojů v oblastech zvláštní ochrany uvedených ve společném doporučení nelze plně dosáhnout bez odpovídajících opatření, jež v daných oblastech zabrání rybolovné činnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               VTHVR poukázal na některé obavy, pokud jde o kontrolu a prosazování opatření pro zachování zdrojů, a domníval se, že může být vhodné přijmout další kontrolní opatření. V souladu s článkem 5 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (4) jsou členské státy povinny přijímat náležitá opatření, přidělovat přiměřené zdroje a zřizovat struktury nezbytné pro zajištění kontroly, inspekce a vynucování činností provozovaných v rámci společné rybářské politiky (SRP). Mohou sem patřit opatření, jako je požadavek, aby všechna dotčená plavidla udávala polohu do systému sledování plavidel (VMS) s vyšší četností, nebo aby se pro rozptýlení obav VTHVR ve vnitrostátním kontrolním systému vycházejícím z řízení rizik určily vysoce rizikové oblasti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Na základě dvou společných doporučení předložených dotčenými členskými státy přijala Komise dne 25. června 2015 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1778 (5), kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany příslušných oblastí útesů v Baltském moři a Kattegatu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Rybolovné činnosti využívající mobilní kontaktní zařízení pro lov při dně mají negativní dopad na útesová stanoviště, neboť touto činností jsou dotčeny jak útesové struktury, tak biologická rozmanitost nalézající se na útesech. Proto byl do uvedeného nařízení zahrnut zákaz lovit pomocí takových zařízení v příslušných oblastech s útesy, jak je stanoveno ve společných doporučeních.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Bylo vhodné zajistit, aby opatření zavedená uvedeným nařízením byla posouzena, zejména pokud jde o kontrolu dodržování zákazů rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Po konzultaci s poradním sborem pro Severní moře předložily Dánsko, Německo a Švédsko dne 10. června 2016 Komisi společné doporučení pro opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany útesových struktur, prohlubní pockmarks a společenstev pérovníků a megafauny zahrabávající se do mořského dna v oblasti Bratten nacházející se ve Skagerraku (Severní moře).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Na základě tohoto nového společného doporučení je vhodné zrušit nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1778 a přeskupit ochranná opatření podle přímořských oblastí do dvou různých právních nástrojů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Toto nařízení by mělo obsahovat pouze opatření pro zachování rybolovných zdrojů, která se v současnosti uplatňují v Baltském moři.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Ochranná opatření, která se v současné době uplatňují v Kattegatu a opatření navrhovaná ve společném doporučení ze dne 10. června 2016 pro oblast Bratten (Skagerrak) by měla být zahrnuta do nového samostatného nařízení týkajícího se Severního moře.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Opatřeními pro zachování rybolovných zdrojů zavedenými tímto nařízením nejsou dotčena jakákoli jiná stávající nebo budoucí řídicí opatření zaměřená na zachování dotyčných lokalit, včetně opatření pro zachování rybolovných zdrojů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Předmět a oblast působnosti
   1.   Tímto nařízením se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů nezbytná pro dodržení povinností vyplývajících z článku 6 směrnice 92/43/EHS.
   2.   Toto nařízení se vztahuje na rybářská plavidla v Baltském moři.
   Článek 2
   Definice
   Pro účely tohoto nařízení se kromě definic stanovených v článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 a v článku 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011 (6) použijí tyto definice:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               „kontaktním zařízením pro lov při dně“ se rozumějí tato zařízení: vlečná síť pro lov při dně, vlečná síť vlečená za pomoci výložníků po boku lodi, vlečná síť s rozpěrnými deskami, zdvojená vlečná síť s rozpěrnými deskami, párová vlečná síť pro lov při dně, vlečná síť na humry, vlečná síť na garnáty, zátahová síť, dánský nevod, skotský nevod, lodní nebo plavidlový nevod a drapák;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               „oblastmi s omezením rybolovu“ se rozumějí zeměpisné oblasti ohraničené loxodromami postupně spojujícími souřadnice uvedené v příloze tohoto nařízení, které se měří podle souřadnicového systému WGS84;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               „dotčenými členskými státy“ se rozumí Dánsko, Německo a Švédsko.
            
         
      
   
   Článek 3
   Zákaz rybolovu
   1.   V oblastech s omezením rybolovu se zakazuje provádět jakoukoliv rybolovnou činnost využívající kontaktní zařízení pro lov při dně.
   2.   Rybářská plavidla, která mají na palubě jakékoli kontaktní zařízení pro lov při dně, mohou v oblastech s omezením rybolovu provádět rybolovné činnosti s jinými než uvedenými zařízeními za předpokladu, že kontaktní zařízení pro lov při dně jsou přivázána a uložena v souladu s podmínkami stanovenými v článku 47 nařízení (ES) č. 1224/2009.
   Článek 4
   Proplutí
   Rybářská plavidla, která mají na palubě jakékoli kontaktní zařízení pro lov při dně, mohou oblastmi s omezením rybolovu proplout za předpokladu, že kontaktní zařízení pro lov při dně jsou přivázána a uložena v souladu s podmínkami stanovenými v článku 47 nařízení (ES) č. 1224/2009.
   Článek 5
   Přezkum
   1.   Dotčené členské státy posoudí do 30. června 2017 provádění opatření uvedených v článku 3 a 4, včetně kontroly dodržování zákazů rybolovu.
   2.   Dotčené členské státy předloží Komisi do 31. července 2017 souhrnnou zprávu týkající se přezkumu.
   Článek 6
   Zrušení
   Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1778 se zrušuje.
   Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení a na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/118 (7).
   Článek 7
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 5. září 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.
   
      (2)  Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).
   
      (3)  http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/991908/STECF-PLEN-15-01_JRCxxx.pdf
   
      (4)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
   
      (5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1778 ze dne 25. června 2015, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany oblastí útesů ve vodách spadajících pod svrchovanost Dánska v Baltském moři a Kattegatu (Úř. věst. L 259, 6.10.2015, s. 5).
   
      (6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1).
   
      (7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/118 ze dne 5. září 2016, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři (viz strana 10 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Oblasti s omezením rybolovu: souřadnice chráněných oblastí skalnatých útesů
      
      1.   Munkegrund
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  Severní šířka
               
               
                  Východní délka
               
            
            
               
                  1S
               
               
                  55°57.190′
               
               
                  10°51.690′
               
            
            
               
                  2S
               
               
                  55°57.465′
               
               
                  10°51.403′
               
            
            
               
                  3S
               
               
                  55°57.790′
               
               
                  10°51.477′
               
            
            
               
                  4S
               
               
                  55°57.976′
               
               
                  10°52.408′
               
            
            
               
                  5S
               
               
                  55°57.985′
               
               
                  10°54.231′
               
            
            
               
                  6S
               
               
                  55°58.092′
               
               
                  10°54.315′
               
            
            
               
                  7S
               
               
                  55°58.092′
               
               
                  10°57.432′
               
            
            
               
                  8S
               
               
                  55°57.920′
               
               
                  10°57.864′
               
            
            
               
                  9S
               
               
                  55°57.526′
               
               
                  10°57.861′
               
            
            
               
                  10S
               
               
                  55°56.895′
               
               
                  10°57.241′
               
            
            
               
                  11S
               
               
                  55°57.113′
               
               
                  10°53.418′
               
            
            
               
                  12S
               
               
                  55°57.050′
               
               
                  10°53.297′
               
            
            
               
                  13S
               
               
                  55°57.100′
               
               
                  10°52.721′
               
            
            
               
                  14S
               
               
                  55°57.275′
               
               
                  10°52.662′
               
            
            
               
                  15S
               
               
                  55°57.296′
               
               
                  10°52.435′
               
            
            
               
                  16S
               
               
                  55°57.399
               
               
                  10°52.244′
               
            
            
               
                  17S
               
               
                  55°57.417′
               
               
                  10°52.116′
               
            
            
               
                  18S
               
               
                  55°57.251′
               
               
                  10°52.121′
               
            
            
               
                  19S
               
               
                  55°57.170′
               
               
                  10°51.919′
               
            
            
               
                  20S
               
               
                  55°57.190′
               
               
                  10°51.690′
               
            
         
      
      2.   Hatterbarn
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  Severní šířka
               
               
                  Východní délka
               
            
            
               
                  1S
               
               
                  55°51.942′
               
               
                  10°49.294′
               
            
            
               
                  2S
               
               
                  55°52.186′
               
               
                  10°49.309′
               
            
            
               
                  3S
               
               
                  55°52.655′
               
               
                  10°49.509′
               
            
            
               
                  4S
               
               
                  55°52.676′
               
               
                  10°49.407′
               
            
            
               
                  5S
               
               
                  55°52.892′
               
               
                  10°49.269′
               
            
            
               
                  6S
               
               
                  55°52.974′
               
               
                  10°49.388′
               
            
            
               
                  7S
               
               
                  55°53.273′
               
               
                  10°49.620′
               
            
            
               
                  8S
               
               
                  55°53.492′
               
               
                  10°50.201′
               
            
            
               
                  9S
               
               
                  55°53.451′
               
               
                  10°50.956′
               
            
            
               
                  10S
               
               
                  55°53.576′
               
               
                  10°51.139′
               
            
            
               
                  11S
               
               
                  55°53.611′
               
               
                  10°51.737′
               
            
            
               
                  12S
               
               
                  55°53.481′
               
               
                  10°52.182′
               
            
            
               
                  13S
               
               
                  55°53.311′
               
               
                  10°52.458′
               
            
            
               
                  14S
               
               
                  55°53.013′
               
               
                  10°52.634′
               
            
            
               
                  15S
               
               
                  55°52.898′
               
               
                  10°52.622′
               
            
            
               
                  16S
               
               
                  55°52.778′
               
               
                  10°52.335′
               
            
            
               
                  17S
               
               
                  55°52.685′
               
               
                  10°52.539′
               
            
            
               
                  18S
               
               
                  55°52.605′
               
               
                  10°52.593′
               
            
            
               
                  19S
               
               
                  55°52.470′
               
               
                  10°52.586′
               
            
            
               
                  20S
               
               
                  55°52.373′
               
               
                  10°52.724′
               
            
            
               
                  21S
               
               
                  55°52.286′
               
               
                  10°52.733′
               
            
            
               
                  22S
               
               
                  55°52.129′
               
               
                  10°52.572′
               
            
            
               
                  23S
               
               
                  55°52.101′
               
               
                  10°52.360′
               
            
            
               
                  24S
               
               
                  55°52.191′
               
               
                  10°52.169′
               
            
            
               
                  25S
               
               
                  55°51.916′
               
               
                  10°51.824′
               
            
            
               
                  26S
               
               
                  55°51.881′
               
               
                  10°51.648′
               
            
            
               
                  27S
               
               
                  55°51.970′
               
               
                  10°51.316′
               
            
            
               
                  28S
               
               
                  55°51.976′
               
               
                  10°51.064′
               
            
            
               
                  29S
               
               
                  55°52.325′
               
               
                  10°50.609′
               
            
            
               
                  30S
               
               
                  55°52.647′
               
               
                  10°50.687′
               
            
            
               
                  31S
               
               
                  55°52.665′
               
               
                  10°50.519′
               
            
            
               
                  32S
               
               
                  55°52.091′
               
               
                  10°50.101′
               
            
            
               
                  33S
               
               
                  55°51.879′
               
               
                  10°50.104′
               
            
            
               
                  34S
               
               
                  55°51.810′
               
               
                  10°49.853′
               
            
            
               
                  35S
               
               
                  55°51.790′
               
               
                  10°49.482′
               
            
            
               
                  36S
               
               
                  55°51.942′
               
               
                  10°49.294′
               
            
         
      
      3.   Ryggen
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  Severní šířka
               
               
                  Východní délka
               
            
            
               
                  1S
               
               
                  55°37.974′
               
               
                  10°44.258′
               
            
            
               
                  2S
               
               
                  55°37.942′
               
               
                  10°45.181′
               
            
            
               
                  3S
               
               
                  55°37.737′
               
               
                  10°45.462′
               
            
            
               
                  4S
               
               
                  55°37.147′
               
               
                  10°44.956′
               
            
            
               
                  5S
               
               
                  55°36.985′
               
               
                  10°45.019′
               
            
            
               
                  6S
               
               
                  55°36.828′
               
               
                  10°44.681′
               
            
            
               
                  7S
               
               
                  55°36.521′
               
               
                  10°44.658′
               
            
            
               
                  8S
               
               
                  55°36.527′
               
               
                  10°43.575′
               
            
            
               
                  9S
               
               
                  55°37.163′
               
               
                  10°43.663′
               
            
            
               
                  10S
               
               
                  55°37.334′
               
               
                  10°43.889′
               
            
            
               
                  11S
               
               
                  55°37.974′
               
               
                  10°44.258′
               
            
         
      
      4.   Broen
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  Severní šířka
               
               
                  Východní délka
               
            
            
               
                  1S
               
               
                  55°11.953′
               
               
                  11°0.089′
               
            
            
               
                  2S
               
               
                  55°12.194′
               
               
                  11°0.717′
               
            
            
               
                  3S
               
               
                  55°12.316′
               
               
                  11°0.782′
               
            
            
               
                  4S
               
               
                  55°12.570′
               
               
                  11°1.739′
               
            
            
               
                  5S
               
               
                  55°12.743′
               
               
                  11°1.917′
               
            
            
               
                  6S
               
               
                  55°12.911′
               
               
                  11°2.291′
               
            
            
               
                  7S
               
               
                  55°12.748′
               
               
                  11°2.851′
               
            
            
               
                  8S
               
               
                  55°12.487′
               
               
                  11°3.188′
               
            
            
               
                  9S
               
               
                  55°12.291′
               
               
                  11°3.088′
               
            
            
               
                  10S
               
               
                  55°12.274′
               
               
                  11°3.108′
               
            
            
               
                  11S
               
               
                  55°12.336′
               
               
                  11°3.441′
               
            
            
               
                  12S
               
               
                  55°12.023′
               
               
                  11°3.705′
               
            
            
               
                  13S
               
               
                  55°11.751′
               
               
                  11°2.984′
               
            
            
               
                  14S
               
               
                  55°11.513′
               
               
                  11°2.659′
               
            
            
               
                  15S
               
               
                  55°11.390′
               
               
                  11°2.269′
               
            
            
               
                  16S
               
               
                  55°11.375′
               
               
                  11°2.072′
               
            
            
               
                  17S
               
               
                  55°11.172′
               
               
                  11°1.714′
               
            
            
               
                  18S
               
               
                  55°11.069′
               
               
                  11°0.935′
               
            
            
               
                  19S
               
               
                  55°11.099′
               
               
                  11°0.764′
               
            
            
               
                  20S
               
               
                  55°11.256′
               
               
                  11°0.588′
               
            
            
               
                  21S
               
               
                  55°11.337′
               
               
                  11°0.483′
               
            
            
               
                  22S
               
               
                  55°11.582′
               
               
                  11°0.251′
               
            
            
               
                  23S
               
               
                  55°11.603′
               
               
                  11°0.254′
               
            
            
               
                  24S
               
               
                  55°11.841′
               
               
                  11°0.033′
               
            
            
               
                  25S
               
               
                  55°11.953′
               
               
                  11°0.089′
               
            
         
      
      5.   Ertholmene
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  Severní šířka
               
               
                  Východní délka
               
            
            
               
                  1S
               
               
                  55°19.496′
               
               
                  15°9.290′
               
            
            
               
                  2S
               
               
                  55°20.441′
               
               
                  15°9.931′
               
            
            
               
                  3S
               
               
                  55°20.490′
               
               
                  15°10.135′
               
            
            
               
                  4S
               
               
                  55°20.284′
               
               
                  15°10.690′
               
            
            
               
                  5S
               
               
                  55°20.216′
               
               
                  15°10.690′
               
            
            
               
                  6S
               
               
                  55°20.004′
               
               
                  15°11.187′
               
            
            
               
                  7S
               
               
                  55°19.866′
               
               
                  15°11.185′
               
            
            
               
                  8S
               
               
                  55°19.596′
               
               
                  15°11.730′
               
            
            
               
                  9S
               
               
                  55°19.820′
               
               
                  15°12.157′
               
            
            
               
                  10S
               
               
                  55°19.638′
               
               
                  15°12.539′
               
            
            
               
                  11S
               
               
                  55°19.131′
               
               
                  15°12.678′
               
            
            
               
                  12S
               
               
                  55°18.804′
               
               
                  15°11.892′
               
            
            
               
                  13S
               
               
                  55°18.847′
               
               
                  15°10.967′
               
            
            
               
                  14S
               
               
                  55°19.445′
               
               
                  15°9.885′
               
            
            
               
                  15S
               
               
                  55°19.387′
               
               
                  15°9.717′
               
            
            
               
                  16S
               
               
                  55°19.496′
               
               
                  15°9.290′
               
            
         
      
      6.   Davids Banke
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  Severní šířka
               
               
                  Východní délka
               
            
            
               
                  1S
               
               
                  55°20.167′
               
               
                  14°41.386′
               
            
            
               
                  2S
               
               
                  55°20.354′
               
               
                  14°40.754′
               
            
            
               
                  3S
               
               
                  55°21.180′
               
               
                  14°39.936′
               
            
            
               
                  4S
               
               
                  55°22.000′
               
               
                  14°39.864′
               
            
            
               
                  5S
               
               
                  55°22.331′
               
               
                  14°39.741′
               
            
            
               
                  6S
               
               
                  55°22.449′
               
               
                  14°39.579′
               
            
            
               
                  7S
               
               
                  55°23.150′
               
               
                  14°39.572′
               
            
            
               
                  8S
               
               
                  55°23.299′
               
               
                  14°39.890′
               
            
            
               
                  9S
               
               
                  55°23.287′
               
               
                  14°40.793′
               
            
            
               
                  10S
               
               
                  55°23.011′
               
               
                  14°41.201′
               
            
            
               
                  11S
               
               
                  55°22.744′
               
               
                  14°41.206′
               
            
            
               
                  12S
               
               
                  55°22.738′
               
               
                  14°41.775′
               
            
            
               
                  13S
               
               
                  55°22.628′
               
               
                  14°42.111′
               
            
            
               
                  14S
               
               
                  55°22.203′
               
               
                  14°42.439′
               
            
            
               
                  15S
               
               
                  55°22.050′
               
               
                  14°42.316′
               
            
            
               
                  16S
               
               
                  55°21.981′
               
               
                  14°41.605′
               
            
            
               
                  17S
               
               
                  55°21.050′
               
               
                  14°41.818′
               
            
            
               
                  18S
               
               
                  55°20.301′
               
               
                  14°41.676′
               
            
            
               
                  19S
               
               
                  55°20.167′
               
               
                  14°41.386′
               
            
         
      
      7.   Bakkebrædt a Bakkegrund
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  Severní šířka
               
               
                  Východní délka
               
            
            
               
                  1S
               
               
                  54°57.955′
               
               
                  14°44.869′
               
            
            
               
                  2S
               
               
                  54°58.651′
               
               
                  14°41.755′
               
            
            
               
                  3S
               
               
                  54°59.234′
               
               
                  14°41.844′
               
            
            
               
                  4S
               
               
                  54°59.458′
               
               
                  14°43.025′
               
            
            
               
                  5S
               
               
                  54°59.124′
               
               
                  14°44.441′
               
            
            
               
                  6S
               
               
                  54°59.034′
               
               
                  14°44.429′
               
            
            
               
                  7S
               
               
                  54°58.781′
               
               
                  14°45.240′
               
            
            
               
                  8S
               
               
                  54°58.298′
               
               
                  14°45.479′
               
            
            
               
                  9S
               
               
                  54°58.134′
               
               
                  14°45.406′
               
            
            
               
                  10S
               
               
                  54°57.955′
               
               
                  14°44.869′
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.