Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/118 ze dne 5. září 2016, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 118/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 19/10
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/118
   ze dne 5. září 2016,
   kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle článku 11 nařízení (EU) č. 1380/2013 jsou členské státy zmocněny přijímat opatření pro zachování rybolovných zdrojů, která jsou nutná pro účely plnění jejich povinností podle právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí, včetně článku 6 směrnice Rady 92/43/EHS (2) a čl. 13 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Článek 6 směrnice 92/43/EHS ukládá členským státům povinnost zavést nezbytná ochranná opatření pro zvláštní oblasti ochrany, která odpovídají ekologickým požadavkům typů přírodních stanovišť a druhů, jež se v těchto lokalitách vyskytují. Členské státy musí také učinit patřičné kroky, aby v oblastech zvláštní ochrany vyloučily poškozování přírodních stanovišť a stanovišť druhů a aby nedocházelo k přílišnému vyrušování druhů, pro něž jsou tato území určena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle čl. 13 odst. 4 směrnice 2008/56/ES mají členské státy přijmout programy opatření, včetně opatření územní ochrany, která přispějí k vytvoření koherentních a reprezentativních sítí chráněných mořských oblastí a která přiměřeně pokryjí rozmanitost ekosystémů, které tyto oblasti tvoří, jako například zvláštních oblastí ochrany podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť, zvláště chráněných oblastí podle směrnice o ochraně volně žijících ptáků (4) a chráněných mořských oblastí dohodnutých Společenstvím nebo dotčenými členskými státy v rámci mezinárodních nebo regionálních dohod, jichž jsou smluvními stranami.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dánsko se domnívalo, že pro účely souladu s článkem 6 směrnice 92/43/EHS je nutné přijmout ochranná opatření v určitých oblastech spadajících pod jeho svrchovanost v Kattegatu v Severním moři. Pokud nezbytná opatření pro zachování rybolovných zdrojů ovlivní rybolov jiných členských států, mohou členské státy tato opatření předložit Komisi ve společných doporučeních.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dánsko, Německo a Švédsko mají přímý zájem na řízení rybolovu, který má být těmito opatřeními dotčen. V souladu s čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 poskytlo Dánsko Německu relevantní informace o požadovaných opatřeních, včetně odůvodnění, vědeckých podkladů a podrobností o jejich praktickém provádění a prosazování.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Dne 13. března 2015, po konzultaci s poradním sborem pro Severní moře, předložily Dánsko, Německo a Švédsko Komisi dvě společná doporučení ohledně opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany útesových struktur ve třech dánských lokalitách sítě Natura 2000 v Kattegatu v Severním moři a v sedmi lokalitách v Baltském moři. Součástí opatření je zákaz rybolovných činností pomocí mobilních kontaktních zařízení pro lov při dně v oblastech útesů (typ stanoviště 1170) a zákaz veškerých rybolovných činností v oblastech bublajících útesů (v rámci typu stanoviště 1180).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) (5) ve svém vědeckém poradenství ze 17. dubna 2015 uvedl, že ochranných cílů ve zvláštních oblastech ochrany uvedených ve společných doporučeních nelze plně dosáhnout bez odpovídajících opatření, jež v daných oblastech zabrání rybolovné činnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Výbor VTHVR poukázal na některé obavy, pokud jde o kontrolu a prosazování daných ochranných opatření, a byl názoru, že by mohlo být vhodné přijmout další kontrolní opatření. V souladu s článkem 5 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (6) jsou členské státy povinny přijmout náležitá opatření, přidělit odpovídající zdroje a zřídit struktury nezbytné pro zajištění kontroly, inspekce a vynucování činností provozovaných v rámci společné rybářské politiky. Mohou sem patřit opatření, jako je požadavek, aby v zájmu rozptýlení obav výboru VTHVR udávala všechna dotčená plavidla polohu VMS s vyšší četností nebo aby se ve vnitrostátním kontrolním systému vycházejícím z řízení rizik určily vysoce rizikové oblasti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Dne 25. června 2015 přijala Komise nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1778 (7), aby stanovila opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany příslušných útesových oblastí v Baltském moři a v Kattegatu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1778 stanovilo zákaz rybolovu pomocí mobilních kontaktních zařízení pro lov při dně v příslušných útesových oblastech v Baltském moři a Kattegatu, protože tento rybolov má negativní dopad na útesová stanoviště, přičemž se dotýká jak útesových struktur, tak biologické rozmanitosti, jež se na útesech nalézá.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Uvedeným nařízením byly kromě toho v Kattegatu zakázány veškeré rybolovné činnosti v příslušných oblastech s bublajícími útesy, neboť bublající útesy jsou obzvláště zranitelnými strukturami a veškerý fyzický vliv ohrožuje jejich stav z hlediska ochrany.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Bylo vhodné zajistit, aby byla opatření stanovená uvedeným nařízením posouzena, zejména pokud jde o kontrolu dodržování zákazů rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Švédsko se nyní domnívá, že pro účely souladu s článkem 6 směrnice 92/43/EHS a čl. 13 odst. 4 směrnice 2008/56/ES je nutné přijmout ochranná opatření v určitých oblastech spadajících pod jeho svrchovanost a jurisdikci ve Skagerraku v Severním moři.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Dánsko, Německo a Švédsko mají přímý zájem na řízení rybolovu, který má být těmito opatřeními dotčen. V souladu s čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 poskytlo Švédsko Dánsku a Německu relevantní informace o požadovaných opatřeních, včetně odůvodnění, vědeckých podkladů a podrobností o jejich praktickém provádění a prosazování.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Dne 10. června 2016, po konzultaci s poradním sborem pro Severní moře, předložily Dánsko, Německo a Švédsko Komisi další společné doporučení ohledně opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany útesových struktur, prohlubní pockmarks a společenstev pérovníků a megafauny zahrabávající se do mořského dna v oblasti Bratten ve Skagerraku. Předmětnými opatřeními by byly zakázány rybolovné činnosti v řadě oblastí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Vzhledem k větší obtížnosti kontrol rybolovných činností a k minimálnímu pelagickému rybolovu je v oblasti Bratten nutno zakázat veškeré rybolovné činnosti v příslušných oblastech s útesy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Aby se v chráněné mořské oblasti Bratten zajistila patřičná kontrola rybolovných činností, měla by být všechna rybářská plavidla vybavena systémem automatické identifikace, který by měla při přítomnosti v Brattenu udržovat v provozu, tak aby kolem uzavřených oblastí vznikla výstražná zóna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Výbor VTHVR (8) ve svém vědeckém poradenství z 8. července 2016 uvádí, že navrhovaných ochranných cílů v chráněné mořské oblasti Bratten, kde se vyskytují útesy, prohlubně pockmarks a ohrožené druhy, nelze plně dosáhnout bez odpovídajících opatření, jež v předmětných oblastech zabrání rybolovné činnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Výbor však konstatuje, že navrhované vymezení zón se zákazem rybolovu se nachází velmi blízko útesů a nezahrnuje nárazníkovou zónu definovanou podle pokynů ICES. Domnívá se, že nárazníkové zóny jsou užitečné z hlediska ochrany a kontrolovatelnosti; koridory stanovené v návrhu se však zdají být velmi malé. V oblasti č. 14 je navíc jen velmi málo citlivých stanovišť a důvodem jejího uzavření, schváleného všemi zúčastněnými stranami, je především prevence, aby se předešlo budoucímu zvýšení rybolovnému tlaku na hlubokomořské dno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               V návaznosti na nové společné doporučení předložené dne 10. června 2016 je vhodné zrušit nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1778 a uspořádat příslušná ochranná opatření podle mořských pánví do dvou různých právních nástrojů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Toto nařízení by se mělo vztahovat pouze na Severní moře a mělo by zahrnovat ochranná opatření, která v současné době platí v Kattegatu, a ochranná opatření navržená pro oblast Bratten ve společném doporučení z 10. června 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Ochranná opatření, jež v současné době platí v Baltském moři, by měla být zahrnuta do samostatného nového nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Opatřeními pro zachování rybolovných zdrojů, která jsou stanovena tímto nařízením, nejsou dotčena jakákoli jiná stávající nebo budoucí opatření týkající se řízení zaměřená na zachování dotčených lokalit, včetně opatření pro zachování rybolovných zdrojů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Předmět a oblast působnosti
   1.   Tímto nařízením se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů nezbytná pro dodržení povinností vyplývajících z článku 6 směrnice 92/43/EHS a z čl. 13 odst. 4 směrnice 2008/56/ES.
   2.   Toto nařízení se použije na rybářská plavidla v Severním moři.
   Článek 2
   Definice
   Pro účely tohoto nařízení se kromě definic uvedených v článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013, článku 4 nařízení (ES) č. 1224/2009 a článku 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011 (9) použijí následující definice:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               „kontaktním zařízením pro lov při dně“ se rozumějí kterákoli z těchto zařízení: vlečná síť pro lov při dně, vlečná síť vlečená pomocí výložníků na bocích plavidla, vlečná síť s rozpěrnými deskami, zdvojená vlečná síť s rozpěrnými deskami, párová vlečná síť pro lov při dně, vlečná síť na humry, vlečná síť na garnáty, zátahová síť, dánský nevod, skotský nevod, nevod vydávaný ze člunu a drapák;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               „oblastmi 1“ se rozumějí zeměpisné oblasti ohraničené loxodromami postupně spojujícími souřadnice uvedené v příloze I tohoto nařízení, které se měří podle souřadnicového systému WGS84;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               „oblastmi 2“ se rozumějí zeměpisné oblasti ohraničené loxodromami postupně spojujícími souřadnice uvedené v příloze II tohoto nařízení, které se měří podle souřadnicového systému WGS84;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               „oblastí Bratten“ se rozumí zeměpisná oblast ohraničená loxodromami postupně spojujícími souřadnice uvedené v příloze III tohoto nařízení, které se měří podle souřadnicového systému WGS84;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               „dotčenými členskými státy“ se rozumějí Dánsko, Německo a Švédsko.
            
         
      
   
   Článek 3
   Zákaz rybolovu
   1.   Zakazuje se provádět jakoukoliv rybolovnou činnost kontaktními zařízeními pro lov při dně v oblastech 1. Rybářská plavidla, která mají na palubě jakékoli kontaktní zařízení pro lov při dně, mohou provádět rybolovné činnosti v oblastech 1 s jinými než uvedenými zařízeními za předpokladu, že kontaktní zařízení pro lov při dně jsou přivázána a uložena v souladu s podmínkami stanovenými v článku 47 nařízení (ES) č. 1224/2009.
   2.   Zakazuje se provádět jakoukoliv rybolovnou činnost v oblastech 2.
   Článek 4
   Proplouvání
   1.   Rybářská plavidla, která mají na palubě jakékoli kontaktní zařízení pro lov při dně, mohou proplouvat oblastmi 1 za předpokladu, že kontaktní zařízení pro lov při dně jsou přivázána a uložena v souladu s podmínkami stanovenými v článku 47 nařízení (ES) č. 1224/2009.
   2.   Rybářská plavidla mohou proplouvat oblastmi 2 za předpokladu, že veškerá zařízení na palubě jsou přivázána a uložena v souladu s podmínkami stanovenými v článku 47 nařízení (ES) č. 1224/2009.
   Článek 5
   Systém automatické identifikace
   Všechna rybářská plavidla přítomná v oblasti Bratten musí být vybavena systémem automatické identifikace, který vyhovuje výkonnostním normám stanoveným v čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009, a musí udržovat tento systém v provozu.
   Článek 6
   Přezkum
   1.   Dotčené členské státy do 30. června 2017 posoudí provádění opatření, která jsou uvedena v článcích 3 a 4, včetně kontroly dodržování zákazů rybolovu, které platí
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               v oblastech 1 a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               v následujících oblastech 2:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           v oblasti bublajících útesů Herthas Flak a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           v oblasti bublajících útesů Læsø Trindel a Tønneberg Banke.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   2.   O tomto přezkumu předloží dotčené členské státy Komisi do 31. července 2017 souhrnnou zprávu.
   Článek 7
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 5. září 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.
   
      (2)  Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).
   
      (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).
   
      (4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (
         Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).
   
      (5)  http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/991908/STECF-PLEN-15-01_JRCxxx.pdf.
   
      (6)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
   
      (7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1778 ze dne 25. června 2015, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany oblastí útesů ve vodách spadajících pod svrchovanost Dánska v Baltském moři a Kattegatu (Úř. věst. L 259, 6.10.2015, s. 5).
   
      (8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1471816/2016-07_STECF+PLEN+16-02_JRCxxx.pdf.
   
      (9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Souřadnice oblastí 1
      
      1.   Herthas Flak
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
            
            
               
                  1S
               
               
                  57°39.422′
               
               
                  10°49.118′
               
            
            
               
                  2S
               
               
                  57°39.508′
               
               
                  10°49.602′
               
            
            
               
                  3S
               
               
                  57°39.476′
               
               
                  10°49.672′
               
            
            
               
                  4S
               
               
                  57°39.680′
               
               
                  10°50.132′
               
            
            
               
                  5S
               
               
                  57°39.312′
               
               
                  10°50.813′
               
            
            
               
                  6S
               
               
                  57°39.301′
               
               
                  10°51.290′
               
            
            
               
                  7S
               
               
                  57°38.793′
               
               
                  10°52.365′
               
            
            
               
                  8S
               
               
                  57°38.334′
               
               
                  10°53.201′
               
            
            
               
                  9S
               
               
                  57°38.150′
               
               
                  10°52.931′
               
            
            
               
                  10S
               
               
                  57°38.253′
               
               
                  10°52.640′
               
            
            
               
                  11S
               
               
                  57°37.897′
               
               
                  10°51.936′
               
            
            
               
                  12S
               
               
                  57°38.284′
               
               
                  10°51.115′
               
            
            
               
                  13S
               
               
                  57°38.253′
               
               
                  10°50.952′
               
            
            
               
                  14S
               
               
                  57°38.631′
               
               
                  10°50.129′
               
            
            
               
                  15S
               
               
                  57°39.142′
               
               
                  10°49.201′
               
            
            
               
                  16S
               
               
                  57°39.301′
               
               
                  10°49.052′
               
            
            
               
                  17S
               
               
                  57°39.422′
               
               
                  10°49.118′
               
            
         
      
      2.   Læsø Trindel a Tønneberg Banke
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
            
            
               
                  1S
               
               
                  57°25.045′
               
               
                  11°6.757′
               
            
            
               
                  2S
               
               
                  57°26.362′
               
               
                  11°6.858′
               
            
            
               
                  3S
               
               
                  57°27.224′
               
               
                  11°9.239′
               
            
            
               
                  4S
               
               
                  57°26.934′
               
               
                  11°10.026′
               
            
            
               
                  5S
               
               
                  57°27.611′
               
               
                  11°10.938′
               
            
            
               
                  6S
               
               
                  57°28.053′
               
               
                  11°11.000′
               
            
            
               
                  7S
               
               
                  57°28.184′
               
               
                  11°11.547′
               
            
            
               
                  8S
               
               
                  57°28.064′
               
               
                  11°11.808′
               
            
            
               
                  9S
               
               
                  57°28.843′
               
               
                  11°13.844′
               
            
            
               
                  10S
               
               
                  57°29.158′
               
               
                  11°15.252′
               
            
            
               
                  11S
               
               
                  57°29.164′
               
               
                  11°16.861′
               
            
            
               
                  12S
               
               
                  57°29.017′
               
               
                  11°17.266′
               
            
            
               
                  13S
               
               
                  57°29.080′
               
               
                  11°17.597′
               
            
            
               
                  14S
               
               
                  57°28.729′
               
               
                  11°18.494′
               
            
            
               
                  15S
               
               
                  57°28.486′
               
               
                  11°18.037′
               
            
            
               
                  16S
               
               
                  57°28.258′
               
               
                  11°18.269′
               
            
            
               
                  17S
               
               
                  57°27.950′
               
               
                  11°18.239′
               
            
            
               
                  18S
               
               
                  57°27.686′
               
               
                  11°18.665′
               
            
            
               
                  19S
               
               
                  57°27.577′
               
               
                  11°18.691′
               
            
            
               
                  20S
               
               
                  57°27.525′
               
               
                  11°18.808′
               
            
            
               
                  21S
               
               
                  57°27.452′
               
               
                  11°18.837′
               
            
            
               
                  22S
               
               
                  57°27.359′
               
               
                  11°18.818′
               
            
            
               
                  23S
               
               
                  57°26.793′
               
               
                  11°17.929′
               
            
            
               
                  24S
               
               
                  57°27.984′
               
               
                  11°15.500′
               
            
            
               
                  25S
               
               
                  57°27.676′
               
               
                  11°14.758′
               
            
            
               
                  26S
               
               
                  57°25.998′
               
               
                  11°17.309′
               
            
            
               
                  27S
               
               
                  57°25.946′
               
               
                  11°17.488′
               
            
            
               
                  28S
               
               
                  57°26.028′
               
               
                  11°17.555′
               
            
            
               
                  29S
               
               
                  57°26.060′
               
               
                  11°17.819′
               
            
            
               
                  30S
               
               
                  57°26.011′
               
               
                  11°18.360′
               
            
            
               
                  31S
               
               
                  57°25.874′
               
               
                  11°18.666′
               
            
            
               
                  32S
               
               
                  57°25.683′
               
               
                  11°18.646′
               
            
            
               
                  33S
               
               
                  57°25.417′
               
               
                  11°18.524′
               
            
            
               
                  34S
               
               
                  57°25.377′
               
               
                  11°18.408′
               
            
            
               
                  35S
               
               
                  57°25.330′
               
               
                  11°18.039′
               
            
            
               
                  36S
               
               
                  57°25.175′
               
               
                  11°17.481′
               
            
            
               
                  37S
               
               
                  57°24.928′
               
               
                  11°17.579′
               
            
            
               
                  38S
               
               
                  57°24.828′
               
               
                  11°17.366′
               
            
            
               
                  39S
               
               
                  57°24.891′
               
               
                  11°17.049′
               
            
            
               
                  40S
               
               
                  57°25.128′
               
               
                  11°17.118′
               
            
            
               
                  41S
               
               
                  57°25.249′
               
               
                  11°16.721′
               
            
            
               
                  42S
               
               
                  57°25.211′
               
               
                  11°16.592′
               
            
            
               
                  43S
               
               
                  57°25.265′
               
               
                  11°16.162′
               
            
            
               
                  44S
               
               
                  57°25.170′
               
               
                  11°15.843′
               
            
            
               
                  45S
               
               
                  57°25.245′
               
               
                  11°15.562′
               
            
            
               
                  46S
               
               
                  57°25.208′
               
               
                  11°15.435′
               
            
            
               
                  47S
               
               
                  57°25.278′
               
               
                  11°15.083′
               
            
            
               
                  48S
               
               
                  57°25.462′
               
               
                  11°15.059′
               
            
            
               
                  49S
               
               
                  57°25.517′
               
               
                  11°15.007′
               
            
            
               
                  50S
               
               
                  57°25.441′
               
               
                  11°14.613′
               
            
            
               
                  51S
               
               
                  57°25.610′
               
               
                  11°14.340′
               
            
            
               
                  52S
               
               
                  57°25.630′
               
               
                  11°14.119′
               
            
            
               
                  53S
               
               
                  57°25.629′
               
               
                  11°13.827′
               
            
            
               
                  54S
               
               
                  57°25.738′
               
               
                  11°13.658′
               
            
            
               
                  55S
               
               
                  57°25.610′
               
               
                  11°13.392′
               
            
            
               
                  56S
               
               
                  57°25.625′
               
               
                  11°13.176′
               
            
            
               
                  57S
               
               
                  57°25.933′
               
               
                  11°12.379′
               
            
            
               
                  58S
               
               
                  57°25.846′
               
               
                  11°11.959′
               
            
            
               
                  59S
               
               
                  57°25.482′
               
               
                  11°12.956′
               
            
            
               
                  60S
               
               
                  57°25.389′
               
               
                  11°13.083′
               
            
            
               
                  61S
               
               
                  57°25.221′
               
               
                  11°13.212′
               
            
            
               
                  62S
               
               
                  57°25.134′
               
               
                  11°13.221′
               
            
            
               
                  63S
               
               
                  57°25.031′
               
               
                  11°13.077′
               
            
            
               
                  64S
               
               
                  57°25.075′
               
               
                  11°12.751′
               
            
            
               
                  65S
               
               
                  57°24.817′
               
               
                  11°12.907′
               
            
            
               
                  66S
               
               
                  57°24.747′
               
               
                  11°12.862′
               
            
            
               
                  67S
               
               
                  57°24.616′
               
               
                  11°13.229′
               
            
            
               
                  68S
               
               
                  57°24.549′
               
               
                  11°13.240′
               
            
            
               
                  69S
               
               
                  57°24.347′
               
               
                  11°13.093′
               
            
            
               
                  70S
               
               
                  57°24.256′
               
               
                  11°13.288′
               
            
            
               
                  71S
               
               
                  57°24.145′
               
               
                  11°13.306′
               
            
            
               
                  72S
               
               
                  57°24.051′
               
               
                  11°13.138′
               
            
            
               
                  73S
               
               
                  57°23.818′
               
               
                  11°13.360′
               
            
            
               
                  74S
               
               
                  57°23.649′
               
               
                  11°13.280′
               
            
            
               
                  75S
               
               
                  57°23.553′
               
               
                  11°13.260′
               
            
            
               
                  76S
               
               
                  57°23.432′
               
               
                  11°13.088′
               
            
            
               
                  77S
               
               
                  57°23.416′
               
               
                  11°12.861′
               
            
            
               
                  78S
               
               
                  57°23.984′
               
               
                  11°9.081′
               
            
            
               
                  79S
               
               
                  57°25.045′
               
               
                  11°6.757′
               
            
         
      
      3.   Lysegrund
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
            
            
               
                  1S
               
               
                  56°19.367′
               
               
                  11°46.017′
               
            
            
               
                  2S
               
               
                  56°18.794′
               
               
                  11°48.153′
               
            
            
               
                  3S
               
               
                  56°17.625′
               
               
                  11°48.541′
               
            
            
               
                  4S
               
               
                  56°17.424′
               
               
                  11°48.117′
               
            
            
               
                  5S
               
               
                  56°17.864′
               
               
                  11°47.554′
               
            
            
               
                  6S
               
               
                  56°17.828′
               
               
                  11°47.265′
               
            
            
               
                  7S
               
               
                  56°17.552′
               
               
                  11°47.523′
               
            
            
               
                  8S
               
               
                  56°17.316′
               
               
                  11°47.305′
               
            
            
               
                  9S
               
               
                  56°17.134′
               
               
                  11°47.260′
               
            
            
               
                  10S
               
               
                  56°16.787′
               
               
                  11°46.753′
               
            
            
               
                  11S
               
               
                  56°16.462′
               
               
                  11°46.085′
               
            
            
               
                  12S
               
               
                  56°16.455′
               
               
                  11°43.620′
               
            
            
               
                  13S
               
               
                  56°17.354′
               
               
                  11°42.671′
               
            
            
               
                  14S
               
               
                  56°18.492′
               
               
                  11°42.689′
               
            
            
               
                  15S
               
               
                  56°18.950′
               
               
                  11°41.823′
               
            
            
               
                  16S
               
               
                  56°19.263′
               
               
                  11°41.870′
               
            
            
               
                  17S
               
               
                  56°19.802′
               
               
                  11°40.939′
               
            
            
               
                  18S
               
               
                  56°19.989′
               
               
                  11°41.516′
               
            
            
               
                  19S
               
               
                  56°18.967′
               
               
                  11°43.600′
               
            
            
               
                  20S
               
               
                  56°19.460′
               
               
                  11°44.951′
               
            
            
               
                  21S
               
               
                  56°19.367′
               
               
                  11°46.017′
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         Souřadnice oblastí 2
      
      1.   Oblast bublajících útesů Herthas Flak
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
            
            
               
                  1B
               
               
                  57°38.334′
               
               
                  10°53.201′
               
            
            
               
                  2B
               
               
                  57°38.15′
               
               
                  10°52.931′
               
            
            
               
                  3B
               
               
                  57°38.253′
               
               
                  10°52.64′
               
            
            
               
                  4B
               
               
                  57°38.237′
               
               
                  10°52.15′
               
            
            
               
                  5B
               
               
                  57°38.32′
               
               
                  10°51.974′
               
            
            
               
                  6B
               
               
                  57°38.632′
               
               
                  10°51.82′
               
            
            
               
                  7B
               
               
                  57°38.839′
               
               
                  10°52.261′
               
            
            
               
                  8B
               
               
                  57°38.794′
               
               
                  10°52.36′
               
            
            
               
                  9B
               
               
                  57°38.334′
               
               
                  10°53.201′
               
            
         
      
      2.   Oblast bublajících útesů Læsø Trindel a Tønneberg Banke
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
            
            
               
                  1B
               
               
                  57°27.496′
               
               
                  11°15.033′
               
            
            
               
                  2B
               
               
                  57°25.988′
               
               
                  11°17.323′
               
            
            
               
                  3B
               
               
                  57°25.946′
               
               
                  11°17.488′
               
            
            
               
                  4B
               
               
                  57°25.417′
               
               
                  11°18.524′
               
            
            
               
                  5B
               
               
                  57°25.377′
               
               
                  11°18.408′
               
            
            
               
                  6B
               
               
                  57°25.346′
               
               
                  11°18.172′
               
            
            
               
                  7B
               
               
                  57°25.330′
               
               
                  11°18.039′
               
            
            
               
                  8B
               
               
                  57°25.175′
               
               
                  11°17.481′
               
            
            
               
                  9B
               
               
                  57°24.928′
               
               
                  11°17.579′
               
            
            
               
                  10B
               
               
                  57°24.828′
               
               
                  11°17.366′
               
            
            
               
                  11B
               
               
                  57°24.891′
               
               
                  11°17.049′
               
            
            
               
                  12B
               
               
                  57°25.128′
               
               
                  11°17.118′
               
            
            
               
                  13B
               
               
                  57°25.249′
               
               
                  11°16.721′
               
            
            
               
                  14B
               
               
                  57°25.211′
               
               
                  11°16.592′
               
            
            
               
                  15B
               
               
                  57°25.263′
               
               
                  11°16.177′
               
            
            
               
                  16B
               
               
                  57°25.170′
               
               
                  11°15.843′
               
            
            
               
                  17B
               
               
                  57°25.240′
               
               
                  11°15.549′
               
            
            
               
                  18B
               
               
                  57°26.861′
               
               
                  11°15.517′
               
            
            
               
                  19B
               
               
                  57°26.883′
               
               
                  11°14.998′
               
            
            
               
                  20B
               
               
                  57°27.496′
               
               
                  11°15.033′
               
            
         
      
      3.   BRATTEN 1
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
            
            
               
                  1.1
               
               
                  58.54797
               
               
                  10.61234
               
               
                  58°32.87790′
               
               
                  10°36.74060′
               
            
            
               
                  1.2
               
               
                  58.54242
               
               
                  10.59708
               
               
                  58°32.54500′
               
               
                  10°35.82450′
               
            
            
               
                  1.3
               
               
                  58.57086
               
               
                  10.57829
               
               
                  58°34.25170′
               
               
                  10°34.69750′
               
            
            
               
                  1.4
               
               
                  58.57113
               
               
                  10.58584
               
               
                  58°34.26810′
               
               
                  10°35.15060′
               
            
         
      
      4.   BRATTEN 2
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
            
            
               
                  2.1
               
               
                  58.58333
               
               
                  10.70000
               
               
                  58°35.00000′
               
               
                  10°42.00000′
               
            
            
               
                  2.2
               
               
                  58.56370
               
               
                  10.70000
               
               
                  58°33.82200′
               
               
                  10°42.00000′
               
            
            
               
                  2.3
               
               
                  58.56834
               
               
                  10.68500
               
               
                  58°34.10000′
               
               
                  10°41.10000′
               
            
            
               
                  2.4
               
               
                  58.58333
               
               
                  10.67333
               
               
                  58°35.00000′
               
               
                  10°40.40000′
               
            
         
      
      5.   BRATTEN 3
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
            
            
               
                  3.1
               
               
                  58.55448
               
               
                  10.66622
               
               
                  58°33.26910′
               
               
                  10°39.97320′
               
            
            
               
                  3.2
               
               
                  58.53817
               
               
                  10.65876
               
               
                  58°32.29020′
               
               
                  10°39.52570′
               
            
            
               
                  3.3
               
               
                  58.56064
               
               
                  10.62589
               
               
                  58°33.63840′
               
               
                  10°37.55310′
               
            
            
               
                  3.4
               
               
                  58.58333
               
               
                  10.60196
               
               
                  58°35.00000′
               
               
                  10°36.11730′
               
            
            
               
                  3.5
               
               
                  58.58333
               
               
                  10.64007
               
               
                  58°35.00000′
               
               
                  10°38.40390′
               
            
         
      
      6.   BRATTEN 4
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
            
            
               
                  4.1
               
               
                  58.41829
               
               
                  10.56322
               
               
                  58°25.09750′
               
               
                  10°33.79350′
               
            
            
               
                  4.2
               
               
                  58.44104
               
               
                  10.54711
               
               
                  58°26.46240′
               
               
                  10°32.82670′
               
            
            
               
                  4.3
               
               
                  58.46111
               
               
                  10.53893
               
               
                  58°27.66680′
               
               
                  10°32.33610′
               
            
            
               
                  4.4
               
               
                  58.49248
               
               
                  10.55864
               
               
                  58°29.54890′
               
               
                  10°33.51860′
               
            
            
               
                  4.5
               
               
                  58.47846
               
               
                  10.58575
               
               
                  58°28.70790′
               
               
                  10°35.14500′
               
            
            
               
                  4.6
               
               
                  58.45570
               
               
                  10.60806
               
               
                  58°27.34200′
               
               
                  10°36.48350′
               
            
            
               
                  4.7
               
               
                  58.42942
               
               
                  10.58963
               
               
                  58°25.76550′
               
               
                  10°35.37770′
               
            
         
      
      7.   BRATTEN 5
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
            
            
               
                  5.1
               
               
                  58.46216
               
               
                  10.62166
               
               
                  58°27.72940′
               
               
                  10°37.29940′
               
            
            
               
                  5.2
               
               
                  58.48256
               
               
                  10.59473
               
               
                  58°28.95350′
               
               
                  10°35.68400′
               
            
            
               
                  5.3
               
               
                  58.50248
               
               
                  10.58245
               
               
                  58°30.14850′
               
               
                  10°34.94690′
               
            
            
               
                  5.4
               
               
                  58.50213
               
               
                  10.61104
               
               
                  58°30.12770′
               
               
                  10°36.66250′
               
            
            
               
                  5.5
               
               
                  58.47972
               
               
                  10.63392
               
               
                  58°28.78320′
               
               
                  10°38.03540′
               
            
         
      
      8.   BRATTEN 6
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
            
            
               
                  6.1
               
               
                  58.45450
               
               
                  10.49373
               
               
                  58°27.26970′
               
               
                  10°29.62370′
               
            
            
               
                  6.2
               
               
                  58.46727
               
               
                  10.47881
               
               
                  58°28.03640′
               
               
                  10°28.72850′
               
            
            
               
                  6.3
               
               
                  58.48976
               
               
                  10.46582
               
               
                  58°29.38550′
               
               
                  10°27.94900′
               
            
            
               
                  6.4
               
               
                  58.49126
               
               
                  10.47395
               
               
                  58°29.47550′
               
               
                  10°28.43730′
               
            
            
               
                  6.5
               
               
                  58.47369
               
               
                  10.50004
               
               
                  58°28.42150′
               
               
                  10°30.00260′
               
            
            
               
                  6.6
               
               
                  58.45435
               
               
                  10.49995
               
               
                  58°27.26080′
               
               
                  10°29.99710′
               
            
         
      
      9.   BRATTEN 7A
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
            
            
               
                  7 A.1
               
               
                  58.42132
               
               
                  10.53168
               
               
                  58°25.27900′
               
               
                  10°31.90080′
               
            
            
               
                  7 A.2
               
               
                  58.41075
               
               
                  10.51853
               
               
                  58°24.64520′
               
               
                  10°31.11190′
               
            
            
               
                  7 A.3
               
               
                  58.41982
               
               
                  10.50999
               
               
                  58°25.18910′
               
               
                  10°30.59960′
               
            
            
               
                  7 A.4
               
               
                  58.44487
               
               
                  10.51291
               
               
                  58°26.69240′
               
               
                  10°30.77450′
               
            
            
               
                  7 A.5
               
               
                  58.45257
               
               
                  10.52057
               
               
                  58°27.15410′
               
               
                  10°31.23410′
               
            
            
               
                  7 A.6
               
               
                  58.44918
               
               
                  10.52936
               
               
                  58°26.95050′
               
               
                  10°31.76140′
               
            
            
               
                  7 A.7
               
               
                  58.42423
               
               
                  10.52271
               
               
                  58°25.45370′
               
               
                  10°31.36260′
               
            
         
      
      10.   BRATTEN 7B
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
            
            
               
                  7B.1
               
               
                  58.38556
               
               
                  10.51815
               
               
                  58°23.13340′
               
               
                  10°31.08930′
               
            
            
               
                  7B.2
               
               
                  58.39907
               
               
                  10.50486
               
               
                  58°23.94410′
               
               
                  10°30.29150′
               
            
            
               
                  7B.3
               
               
                  58.41075
               
               
                  10.51853
               
               
                  58°24.64520′
               
               
                  10°31.11190′
               
            
            
               
                  7B.4
               
               
                  58.42132
               
               
                  10.53168
               
               
                  58°25.27900′
               
               
                  10°31.90080′
               
            
            
               
                  7B.5
               
               
                  58.41613
               
               
                  10.54764
               
               
                  58°24.96810′
               
               
                  10°32.85830′
               
            
            
               
                  7B.6
               
               
                  58.38776
               
               
                  10.53394
               
               
                  58°23.26560′
               
               
                  10°32.03650′
               
            
         
      
      11.   BRATTEN 7C
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
            
            
               
                  7C.1
               
               
                  58.32839
               
               
                  10.44780
               
               
                  58°19.70320′
               
               
                  10°26.86790′
               
            
            
               
                  7C.2
               
               
                  58.33196
               
               
                  10.43976
               
               
                  58°19.91750′
               
               
                  10°26.38560′
               
            
            
               
                  7C.3
               
               
                  58.34390
               
               
                  10.44579
               
               
                  58°20.63390′
               
               
                  10°26.74760′
               
            
            
               
                  7C.4
               
               
                  58.36412
               
               
                  10.46309
               
               
                  58°21.84690′
               
               
                  10°27.78530′
               
            
            
               
                  7C.5
               
               
                  58.39907
               
               
                  10.50486
               
               
                  58°23.94410′
               
               
                  10°30.29150′
               
            
            
               
                  7C.6
               
               
                  58.38556
               
               
                  10.51815
               
               
                  58°23.13340′
               
               
                  10°31.08930′
               
            
            
               
                  7C.7
               
               
                  58.38172
               
               
                  10.50243
               
               
                  58°22.90310′
               
               
                  10°30.14580′
               
            
            
               
                  7C.8
               
               
                  58.34934
               
               
                  10.46503
               
               
                  58°20.96020′
               
               
                  10°27.90180′
               
            
            
               
                  7C.9
               
               
                  58.33436
               
               
                  10.45233
               
               
                  58°20.06130′
               
               
                  10°27.13950′
               
            
         
      
      12.   BRATTEN 7D
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
            
            
               
                  7D.1
               
               
                  58.32839
               
               
                  10.44780
               
               
                  58°19.70320′
               
               
                  10°26.86790′
               
            
            
               
                  7D.2
               
               
                  58.30802
               
               
                  10.43235
               
               
                  58°18.48120′
               
               
                  10°25.94100′
               
            
            
               
                  7D.3
               
               
                  58.31273
               
               
                  10.42636
               
               
                  58°18.76400′
               
               
                  10°25.58170′
               
            
            
               
                  7D.4
               
               
                  58.32300
               
               
                  10.43560
               
               
                  58°19.38030′
               
               
                  10°26.13580′
               
            
            
               
                  7D.5
               
               
                  58.33196
               
               
                  10.43976
               
               
                  58°19.91750′
               
               
                  10°26.38560′
               
            
         
      
      13.   BRATTEN 7E
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
            
            
               
                  7E.1
               
               
                  58.30802
               
               
                  10.43235
               
               
                  58°18.48120′
               
               
                  10°25.94100′
               
            
            
               
                  7E.2
               
               
                  58.30260
               
               
                  10.42276
               
               
                  58°18.15610′
               
               
                  10°25.36540′
               
            
            
               
                  7E.3
               
               
                  58.30642
               
               
                  10.41908
               
               
                  58°18.38510′
               
               
                  10°25.14470′
               
            
            
               
                  7E.4
               
               
                  58.31273
               
               
                  10.42636
               
               
                  58°18.76400′
               
               
                  10°25.58170′
               
            
         
      
      14.   BRATTEN 8
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
            
            
               
                  8.1
               
               
                  58.35013
               
               
                  10.56697
               
               
                  58°21.00780′
               
               
                  10°34.01820′
               
            
            
               
                  8.2
               
               
                  58.35000
               
               
                  10.54678
               
               
                  58°21.00000′
               
               
                  10°32.80660′
               
            
            
               
                  8.3
               
               
                  58.36596
               
               
                  10.54941
               
               
                  58°21.95780′
               
               
                  10°32.96480′
               
            
            
               
                  8.4
               
               
                  58.36329
               
               
                  10.56736
               
               
                  58°21.79740′
               
               
                  10°34.04160′
               
            
         
      
      15.   BRATTEN 9A
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
            
            
               
                  9 A.1
               
               
                  58.28254
               
               
                  10.48633
               
               
                  58°16.95260′
               
               
                  10°29.17970′
               
            
            
               
                  9 A.2
               
               
                  58.28185
               
               
                  10.46037
               
               
                  58°16.91100′
               
               
                  10°27.62230′
               
            
            
               
                  9 A.3
               
               
                  58.32814
               
               
                  10.47828
               
               
                  58°19.68840′
               
               
                  10°28.69670′
               
            
            
               
                  9 A.4
               
               
                  58.32314
               
               
                  10.49764
               
               
                  58°19.38860′
               
               
                  10°29.85840′
               
            
         
      
      16.   BRATTEN 9B
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
            
            
               
                  9B.1
               
               
                  58.28254
               
               
                  10.49986
               
               
                  58°16.95260′
               
               
                  10°29.99170′
               
            
            
               
                  9B.2
               
               
                  58.30184
               
               
                  10.50257
               
               
                  58°18.11030′
               
               
                  10°30.15410′
               
            
            
               
                  9B.3
               
               
                  58.30128
               
               
                  10.51117
               
               
                  58°18.07690′
               
               
                  10°30.67040′
               
            
            
               
                  9B.4
               
               
                  58.28560
               
               
                  10.51374
               
               
                  58°17.13590′
               
               
                  10°30.82450′
               
            
         
      
      17.   BRATTEN 10
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
            
            
               
                  10.1
               
               
                  58.40548
               
               
                  10.47122
               
               
                  58°24.32870′
               
               
                  10°28.27330′
               
            
            
               
                  10.2
               
               
                  58.39710
               
               
                  10.45111
               
               
                  58°23.82620′
               
               
                  10°27.06670′
               
            
            
               
                  10.3
               
               
                  58.41923
               
               
                  10.45140
               
               
                  58°25.15390′
               
               
                  10°27.08390′
               
            
            
               
                  10.4
               
               
                  58.43279
               
               
                  10.45575
               
               
                  58°25.96770′
               
               
                  10°27.34510′
               
            
            
               
                  10.5
               
               
                  58.41816
               
               
                  10.46972
               
               
                  58°25.08960′
               
               
                  10°28.18310′
               
            
         
      
      18.   BRATTEN 11
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
            
            
               
                  11.1
               
               
                  58.44546
               
               
                  10.48585
               
               
                  58°26.72760′
               
               
                  10°29.15080′
               
            
            
               
                  11.2
               
               
                  58.43201
               
               
                  10.48224
               
               
                  58°25.92060′
               
               
                  10°28.93410′
               
            
            
               
                  11.3
               
               
                  58.44293
               
               
                  10.46981
               
               
                  58°26.57590′
               
               
                  10°28.18890′
               
            
            
               
                  11.4
               
               
                  58.46009
               
               
                  10.46709
               
               
                  58°27.60540′
               
               
                  10°28.02550′
               
            
         
      
      19.   BRATTEN 12
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
            
            
               
                  12.1
               
               
                  58.31923
               
               
                  10.39146
               
               
                  58°19.15400′
               
               
                  10°23.48740′
               
            
            
               
                  12.2
               
               
                  58.33421
               
               
                  10.41007
               
               
                  58°20.05280′
               
               
                  10°24.60400′
               
            
            
               
                  12.3
               
               
                  58.32229
               
               
                  10.41228
               
               
                  58°19.33750′
               
               
                  10°24.73680′
               
            
            
               
                  12.4
               
               
                  58.30894
               
               
                  10.39258
               
               
                  58°18.53660′
               
               
                  10°23.55460′
               
            
         
      
      20.   BRATTEN 13
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
            
            
               
                  13.1
               
               
                  58.53667
               
               
                  10.41500
               
               
                  58°32.20000′
               
               
                  10°24.90020′
               
            
            
               
                  13.2
               
               
                  58.55302
               
               
                  10.40684
               
               
                  58°33.18120′
               
               
                  10°24.41050′
               
            
            
               
                  13.3
               
               
                  58.55827
               
               
                  10.41840
               
               
                  58°33.49610′
               
               
                  10°25.10420′
               
            
            
               
                  13.4
               
               
                  58.54551
               
               
                  10.42903
               
               
                  58°32.73030′
               
               
                  10°25.74190′
               
            
         
      
      21.   BRATTEN 14
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
            
            
               
                  14.1
               
               
                  58.26667
               
               
                  10.02858
               
               
                  58°16.00000′
               
               
                  10°1.71510′
               
            
            
               
                  14.2
               
               
                  58.51269
               
               
                  10.14490
               
               
                  58°30.76120′
               
               
                  10°8.69400′
               
            
            
               
                  14.3
               
               
                  58.53608
               
               
                  10.18669
               
               
                  58°32.16510′
               
               
                  10°11.20140′
               
            
            
               
                  14.4
               
               
                  58.46886
               
               
                  10.23659
               
               
                  58°28.13140′
               
               
                  10°14.19520′
               
            
            
               
                  14.5
               
               
                  58.31137
               
               
                  10.26041
               
               
                  58°18.68210′
               
               
                  10°15.62490′
               
            
            
               
                  14.6
               
               
                  58.26667
               
               
                  10.16996
               
               
                  58°16.00000′
               
               
                  10°10.19740′
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      
         Souřadnice chráněné mořské oblasti Bratten
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
               
                  s. š.
               
               
                  v. d.
               
            
            
               
                  1 NV
               
               
                  58.58333
               
               
                  10.27120
               
               
                  58°35.00000′
               
               
                  10°16.27200′
               
            
            
               
                  2 NO
               
               
                  58.58333
               
               
                  10.70000
               
               
                  58°35.00000′
               
               
                  10°42.00000′
               
            
            
               
                  3 SO
               
               
                  58.26667
               
               
                  10.70000
               
               
                  58°16.00000′
               
               
                  10°42.00000′
               
            
            
               
                  4 SV
               
               
                  58.26667
               
               
                  10.02860
               
               
                  58°16.00000′
               
               
                  10°1.71600′
               
            
            
               
                  5 V
               
               
                  58.5127
               
               
                  10.14490
               
               
                  58°30.76200′
               
               
                  10°8.69400′
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.