Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/120 ze dne 24. ledna 2017 o výjimkách z pravidla původu stanoveného v příloze II Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií, Peru a Ekvádorem na straně druhé, které se uplatňuje v rámci kvót na určité produkty z Ekvádoru

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 120/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 19/27
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/120
   ze dne 24. ledna 2017
   o výjimkách z pravidla původu stanoveného v příloze II Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií, Peru a Ekvádorem na straně druhé, které se uplatňuje v rámci kvót na určité produkty z Ekvádoru
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 58 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rozhodnutím (EU) 2016/2369 (2) udělila Rada zmocnění k podpisu protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé jménem Unie, s ohledem na přistoupení Ekvádoru (dále jen „protokol“). Podle rozhodnutí (EU) 2016/2369 se protokol provádí prozatímně až do dokončení postupů nezbytných pro jeho uzavření. Tento protokol se prozatímně uplatňuje ode dne 1. ledna 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Příloha II Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií, Peru a Ekvádorem na straně druhé (dále jen „dohoda“) se týká definice pojmu „původní produkty“ a způsobů správní spolupráce. Dodatek 2 A k uvedené příloze stanoví pro řadu produktů výjimky z pravidla původu stanoveného v dané příloze v rámci ročních kvót. Proto je nezbytné pro dovoz z Ekvádoru stanovit podmínky pro používání uvedených výjimek.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Kvóty stanovené v dodatku 2 A k příloze II dohody by Komise měla spravovat chronologicky podle data přijetí celních prohlášení k propuštění do volného oběhu v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2447 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nárok na výhody plynoucí z celních koncesí by měl být podmíněn předložením příslušného dokladu o původu celním orgánům.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V zájmu hladkého uplatňování režimu kvót zřízeného protokolem by se toto nařízení mělo použít od stejného data jako prozatímní uplatňování protokolu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Výjimky z pravidla původu stanovené v dodatku 2 A k příloze II Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií, Peru a Ekvádorem na straně druhé (dále jen „dohoda“) se použijí v rámci kvót uvedených v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Výjimky stanovené v článku 1 se na produkty vyjmenované v příloze uplatní pouze tehdy, pokud je k nim přiložen doklad o původu stanovený v příloze II dohody.
   Článek 3
   Kvóty stanovené v příloze jsou spravovány v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.
   Článek 4
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 24. ledna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2369 ze dne 11. listopadu 2016 o podpisu jménem Unie a o prozatímním provádění Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru (Úř. věst. L 356, 24.12.2016, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).
   
   
      PŘÍLOHA
      Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační. Preferenční režim se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN platných ke dni přijetí tohoto nařízení.
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Poř. č.
               
               
                  Kód KN
               
               
                  Popis zboží
               
               
                  Kvóta na období
               
               
                  Objem kvóty (t čisté hmotnosti, není-li uvedeno jinak)
               
            
            
               
                  09.7501
               
               
                  3920
               
               
                  Ostatní desky, listy, fólie, filmy a pásy z plastů, nelehčené a nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály
               
               
                  1.1.–31.12.
               
               
                  15 000
               
            
            
               
                  09.7502
               
               
                  6108 22 00
               
               
                  Dámské nebo dívčí kalhotky, pletené nebo háčkované z chemických vláken
               
               
                  1.1.–31.12.
               
               
                  200
               
            
            
               
                  09.7503
               
               
                  6112 31
               
               
                  Pánské nebo chlapecké plavky, pletené nebo háčkované, ze syntetických vláken
               
               
                  1.1.–31.12.
               
               
                  25
               
            
            
               
                  09.7504
               
               
                  6112 41
               
               
                  Dámské nebo dívčí plavky, pletené nebo háčkované, ze syntetických vláken
               
               
                  1.1.–31.12.
               
               
                  100
               
            
            
               
                  09.7505
               
               
                  6115 10
               
               
                  Punčochové zboží s odstupňovaným stlačením (například punčochy na křečové žíly), pletené nebo háčkované
               
               
                  1.1.–31.12.
               
               
                  25
               
            
            
               
                  09.7506
               
               
                  6115 21 00
               
               
                  Ostatní punčochové kalhoty ze syntetických vláken, o délkové hmotnosti jednoduché nitě nižší než 67 decitex, pletené nebo háčkované
               
               
                  1.1.–31.12.
               
               
                  40
               
            
            
               
                  09.7507
               
               
                  6115 22 00
               
               
                  Ostatní punčochové kalhoty ze syntetických vláken, o délkové hmotnosti jednoduché nitě 67 decitex nebo vyšší, pletené nebo háčkované
               
               
                  1.1.–31.12.
               
               
                  15
               
            
            
               
                  09.7508
               
               
                  6115 30
               
               
                  Ostatní dámské dlouhé punčochy nebo podkolenky, o délkové hmotnosti jednoduché nitě nižší než 67 decitex, pletené nebo háčkované
               
               
                  1.1.–31.12.
               
               
                  25
               
            
            
               
                  09.7509
               
               
                  6115 96
               
               
                  Ostatní punčochové zboží, ze syntetických vláken, pletené nebo háčkované
               
               
                  1.1.–31.12.
               
               
                  175
               
            
            
               
                  09.7510
               
               
                  7321
               
               
                  Kamna, sporáky, krby, vařiče (včetně těch, které mají pomocné bojlery k ústřednímu vytápění), grily, koksové koše, plynové vařiče, ohřívače talířů a podobné neelektrické výrobky pro domácnost a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli
               
               
                  1.1.–31.12.
               
               
                  25 000  kusů
               
            
            
               
                  09.7511
               
               
                  7323
               
               
                  Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli; železná nebo ocelová vlna; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky, ze železa nebo oceli
               
               
                  1.1.–31.12.
               
               
                  50 000
               
            
            
               
                  09.7512
               
               
                  7325
               
               
                  Ostatní výrobky odlité ze železa nebo oceli
               
               
                  1.1.–31.12.
               
               
                  50 000
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.