Nařízení Rady (EU) 2017/127 ze dne 20. ledna 2017, kterým se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 127/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 24/1
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/127
      ze dne 20. ledna 2017,
      kterým se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  V čl. 43 odst. 3 Smlouvy se stanoví, že Rada přijme na návrh Komise opatření týkající se stanovení a přidělení rybolovných práv.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (1) mají být na základě dostupných vědeckých, technických a hospodářských doporučení, včetně případně zpráv vypracovaných Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) a jinými poradními orgány, jakož i na základě doporučení vydaných poradními sbory přijata opatření pro zachování zdrojů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Rada má přijmout opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv, případně včetně některých podmínek, jež jsou s nimi funkčně spojeny. V souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 by rybolovná práva měla být stanovena v souladu s cíli společné rybářské politiky stanovenými v čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení. V souladu s čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení by rybolovná práva měla být rozdělena mezi jednotlivé členské státy způsobem, který každému členskému státu zajistí relativní stabilitu rybolovných činností pro každou populaci ryb nebo loviště.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Celkový přípustný odlov (TAC) by proto měl být stanoven v souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013 na základě dostupných vědeckých doporučení s ohledem na biologické a sociálně-ekonomické aspekty a měl by všem odvětvím rybolovu zajistit spravedlivé zacházení; rovněž je nezbytné zohlednit názory vyjádřené v konzultacích se zúčastněnými stranami, zejména na jednáních poradních sborů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Povinnost vykládky uvedená v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 je zaváděna individuálně pro jednotlivé druhy rybolovu. Pokud se na druh rybolovu v regionu, na který se vztahuje toto nařízení, vztahuje povinnost vykládky, měly by být vykládány všechny druhy ulovené při tomto rybolovu, jehož se týká omezení odlovu. Od 1. ledna 2017 se povinnost vykládky vztahuje na druhy ryb charakteristické pro jednotlivé druhy rybolovu. V čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 se stanoví, že je-li zavedena povinnost vykládky pro určitou rybí populaci, jsou rybolovná práva stanovena s ohledem na to, že ze způsobu stanovení rybolovných práv na základě vykládky se přešlo na způsob stanovení těchto práv na základě úlovků. Na základě společných doporučení předložených členskými státy a v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 Komise přijala v rámci přípravy na plné provádění povinnosti vykládky řadu nařízení v přenesené pravomoci, kterými se stanoví dočasně a na dobu, která není delší než tři roky, zvláštní plány výmětů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Rybolovná práva pro populace, na něž se od 1. ledna 2017 vztahuje povinnost vykládky, by měla kompenzovat předchozí výměty a měla by vycházet z vědeckých informací a doporučení. V zájmu zajištění spravedlivé kompenzace za ryby, které byly dříve předmětem výmětů a jež budou muset být od 1. ledna 2017 vykládány, by mělo být navýšení vypočteno v souladu s touto metodikou: nové údaje o vykládce by měly být vypočítány tak, že se od údajů Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) ohledně celkových odlovů odečtou množství, která budou nadále předmětem výmětů během plnění povinnosti vykládky; v důsledku toho by navýšení použité ve vztahu k údajům o TAC mělo být úměrné změně mezi nově vypočtenými údaji o vykládkách a předchozími údaji ICES o vykládkách.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 (2) bylo pozměněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2094 (3), jímž byla zrušena kapitola III nařízení (ES) č. 1342/2008. Z tohoto důvodu a v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2250 (4) se ode dne 1. ledna 2017 bude povinnost vykládky u tresky obecné vztahovat na úlovky tresky obecné v podoblasti ICEC IV, divizi ICES IIIa a ve vodách Unie v divizi ICES IIa v souladu s články 1 a 3 a s přílohou uvedeného nařízení Komise v přenesené pravomoci. Z tohoto důvodu by měla být rybolovná práva pro populace tresky obecné stanovena v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, přičemž by mělo být zohledněno množství ryb, které bylo v minulosti předmětem výmětů a které bude nyní muset být vykládáno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Podle vědeckého doporučení je populace mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax) v Keltském moři, Lamanšském průlivu, Irském moři a jižní části Severního moře (v divizích ICES IVb, IVc, VIIa a VIId až VIIh) nadále v ohrožení a její velikost se dále snižuje. Opatření pro zachování tohoto druhu, jež zakazují lov mořčáka evropského, by se proto v divizích ICES VIIa, VIIb, VIIc, VIIg, VIIj a VIIk, s výjimkou vod v pásmu 12 námořních mil od základní linie pod svrchovaností Spojeného království, měla uplatňovat i nadále. Oblasti tření mořčáka evropského by i v roce 2017 měly být chráněny tím, že se omezí množství úlovků pro komerční účely. Na základě sociálních a ekonomických dopadů by se měl povolit omezený rybolov používající háčky a šňůry a zároveň by mělo být stanoveno uzavření oblasti na ochranu tření. Náhodné a nevyhnutelné vedlejší úlovky mořčáka evropského odlovené plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně a nevody by navíc měly být omezeny na 3 % hmotnosti celkového úlovku mořských živočichů na palubě a na maximálně 400 kilogramů za měsíc. Z týchž důvodů by vedlejší úlovky odlovené ukotvenými tenatovými sítěmi měly být omezeny na 250 kilogramů za měsíc. Pro úlovky rekreačních rybářů týkající se severní populace a z preventivních důvodů i populace v Biskajském zálivu by měl být stanoven denní limit.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Již několik let jsou některé TAC týkající se populací příčnoústých (žraloci a rejnokovití) stanoveny na nulovou hodnotu a související ustanovení zakládají povinnost okamžitě vypustit náhodné úlovky těchto druhů. Důvodem tohoto zvláštního zacházení je špatný stav těchto populací z hlediska jejich zachování, a jelikož vzhledem k jejich vysoké míře přežití nepovedou výměty k vyšší míře úmrtnosti způsobené rybolovem, jsou výměty považovány za prospěšné pro zachování těchto druhů. Od 1. ledna 2015 se však úlovky těchto druhů v rámci pelagického rybolovu musejí vykládat, pokud se na ně nevztahuje některá z výjimek z povinnosti vykládky stanovená v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. Ustanovení čl. 15 odst. 4 písm. a) uvedeného nařízení umožňuje tyto výjimky pro druhy, jejichž rybolov je zakázán a které jsou jako takové určeny v právním aktu Unie přijatém v oblasti společné rybářské politiky. Je proto vhodné zakázat rybolov těchto druhů v dotčených oblastech.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Podle čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 by se pro populace, na něž se vztahují zvláštní víceleté plány, měly TAC stanovit v souladu s pravidly stanovenými v těchto plánech. TAC pro populaci jazyka rodu Solea v západní části Lamanšského průlivu, platýse evropského a jazyka rodu Solea v Severním moři a tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři by proto měly být stanoveny v souladu s pravidly uvedenými v nařízeních Rady (ES) č. 509/2007 (5), (ES) č. 676/2007 (6) a (ES) č. 302/2009 (7). Cílem v případě štikozubce novozélandského, jak jej stanoví nařízení Rady (ES) č. 2166/2005 (8), je obnova biomasy dotyčných populací až na úroveň bezpečných biologických limitů, a to v souladu s vědeckými údaji. V souladu s vědeckým doporučením je s ohledem na chybějící průkazné údaje o cílové biomase reprodukující se populace a změny bezpečných biologických limitů vhodné stanovit TAC na základě doporučení ICES týkajícího se maximálního udržitelného výnosu, a přispět tak k dosažení cílů společné rybářské politiky stanovených v nařízení (EU) č. 1380/2013.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Pokud jde o populaci tresky sajda v podoblastech IX a X a vodách Unie CECAF 34.1.1, která byla původně označena jako štikozubec obecný. je vhodné přidělit dodatečně Portugalsku rybolovná práva nepřekračující 98 tun. TAC pro štikozubce obecného by měl být v uvedených oblastech zrušen.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Pokud jde o populace sledě obecného v oblasti západně od Skotska, poskytla rada ICES na základě nedávného porovnávání s referenčními ukazateli doporučení pro kombinované populace sledě obecného v divizích VIa, VIIb a VIIc (západně od Skotska, západně od Irska). Toto doporučení se týká dvou odlišných TAC (na jedné straně pro VIaS, VIIb a VIIc a pro Vb, VIb a VIaN na straně druhé). Podle ICES je pro tyto populace třeba vypracovat plán obnovy. Vzhledem k tomu, že podle vědeckých doporučení nelze plán řízení pro severní populaci (9) uplatnit na kombinované populace a rybolovná práva pro tyto dvě populace není možné stanovit odděleně, stanoví se omezený TAC s cílem povolit komerčně provozovaný vědecký program odběru vzorků.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Opatření pro řízení a úrovně TAC populací, pro něž neexistují dostatečné nebo spolehlivé údaje, které by umožnily odhad jejich velikosti, by se měly řídit přístupem předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu definovaným v čl. 4 odst. 1 bodu 8 nařízení (EU) č. 1380/2013, přičemž je třeba zohlednit faktory specifické pro jednotlivé populace, zejména dostupné informace o vývojových trendech populace a aspekty týkající se smíšeného rybolovu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  Nařízení Rady (ES) č. 847/96 (10) zavedlo dodatečné podmínky pro meziroční řízení TAC, včetně ustanovení o flexibilitě podle článku 3 uvedeného nařízení pro populace, na něž se vztahuje preventivní TAC, a podle článku 4 zmíněného nařízení pro populace, na něž se vztahuje analytický TAC. Podle článku 2 uvedeného nařízení Rada při stanovení TAC rozhodne, na jaké populace se nevztahují články 3 a 4 uvedeného nařízení, a to zejména na základě biologického stavu těchto populací. V nedávné době byl podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 zaveden mechanismus meziroční flexibility pro všechny populace, na něž se vztahuje povinnost vykládky. Ve snaze zabránit nadměrně vysoké flexibilitě, jež by ohrozila zásadu racionálního a odpovědného využívání mořských biologických zdrojů, bránila dosažení cílů společné rybářské politiky a zhoršila biologický stav populací, by se články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 měly použít na analytický TAC pouze tehdy, pokud není využita meziroční flexibilita stanovená v čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (15)
               
               
                  V případech, kdy se TAC určité populace přidělí pouze jednomu členskému státu, je vhodné tento členský stát v souladu s čl. 2 odst. 1 Smlouvy zmocnit, aby určil úroveň tohoto odlovu. Je třeba přijmout ustanovení k zajištění toho, aby při stanovení úrovně TAC dotčený členský stát jednal v naprostém souladu se zásadami a pravidly společné rybářské politiky.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (16)
               
               
                  V souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 509/2007, článkem 9 nařízení (ES) č. 676/2007 a články 5 a 9 nařízení (ES) č. 302/2009 je třeba stanovit stropy intenzity rybolovu pro rok 2017.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (17)
               
               
                  S cílem zaručit plné využití rybolovných práv je vhodné umožnit flexibilní uspořádání mezi některými oblastmi TAC, pokud se jedná o stejnou biologickou populaci. Je tedy vhodné zejména umožnit omezenou mezioblastní flexibilitu pro tresku jednoskvrnnou z oblastí Vb a VIa do oblastí IIa a IV.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (18)
               
               
                  U některých druhů, jako jsou některé druhy žraloků, by i omezená rybolovná činnost mohla mít za následek závažné riziko pro jejich zachování. Rybolovná práva pro takové druhy by proto měla být zcela omezena prostřednictvím všeobecného zákazu lovu těchto druhů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (19)
               
               
                  Na 11. zasedání konference stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, která se konala v Quitu ve dnech 3. až 9. listopadu 2014, byla s účinností ode dne 8. února 2015 doplněna řada druhů na seznam chráněných druhů v dodatku I a II úmluvy. Je proto vhodné stanovit ochranu těchto druhů v souvislosti s činnostmi rybářských plavidel Unie provádějících rybolov ve všech vodách a rybářských plavidel třetích zemí provádějících rybolov ve vodách Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (20)
               
               
                  Na využívání rybolovných práv stanovených v tomto nařízení, která jsou k dispozici rybářským plavidlům Unie, se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (11), a zejména články 33 a 34 uvedeného nařízení, které se týkají zaznamenávání úlovků a intenzity rybolovu a oznamování údajů o vyčerpání rybolovných práv. Je tudíž nezbytné, aby členské státy, pokud zasílají Komisi údaje týkající se vykládky populace podle tohoto nařízení, uváděly kódy, které mají při zasílání údajů používat.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (21)
               
               
                  Na základě doporučení ICES je vhodné zachovat zvláštní systém řízení smačků rodu Ammodytes a souvisejících vedlejších úlovků ve vodách Unie divizí ICES IIa a IIIa a podoblasti ICES IV. Vzhledem k tomu, že vědecké doporučení ICES má být k dispozici až v únoru roku 2017, je vhodné, aby až do zveřejnění tohoto doporučení byly TAC a kvóty prozatímně stanoveny na nulovou hodnotu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (22)
               
               
                  Postupem podle dohod nebo protokolů o vztazích v oblasti rybolovu s Norskem (12) a Faerskými ostrovy (13) uskutečňuje Unie konzultace o rybolovných právech s těmito partnery. Postupem podle dohody a protokolu o vztazích v oblasti rybolovu s Grónskem (14) stanovil smíšený výbor úroveň rybolovných práv, která jsou Unii k dispozici ve vodách Grónska v roce 2017. Je proto nezbytné zahrnout do tohoto nařízení tato rybolovná práva.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (23)
               
               
                  Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) přijala na svém výročním zasedání v roce 2016 opatření na zachování obou populací okouníků rodu Sebastes v Irmingerově moři. Tato opatření by měla být provedena v právu Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (24)
               
               
                  Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) na svém výročním zasedání v roce 2016 přijala prodloužení platnosti TAC a kvót pro tuňáka křídlatého v severním a jižním Atlantiku a mečouna obecného v severním a jižním Atlantiku, jakož i prodloužení platnosti TAC pro tuňáka žlutoploutvého. Dále stanovila rovněž omezení odlovu pro žraloka modrého v severním Atlantiku a plachetníka atlantského ve východním a západním Atlantiku, jakož i TAC pro mečouna obecného ve Středozemním moři a potvrdila pro rok 2017 TAC a kvóty, jež byly v minulosti stanoveny pro tuňáka obecného a tuňáka velkookého. Pokud jde o marlína modrého a marlína bělavého, komise ICCAT potvrdila pro rok 2017 TAC stanovené v minulosti a přijala plán náhrad navržený Evropskou unií v důsledku překročení kvót ze strany Španělska v letech 2014 a 2015. Jak je tomu již v případě populace tuňáka obecného, je vhodné, aby odlovy v rámci rekreačního rybolovu všech ostatních populací řízených komisí ICCAT podléhaly omezením odlovu, jež tato organizace přijala. Na rybářská plavidla Unie o minimální délce 20 metrů lovící tuňáka velkookého v oblasti úmluvy ICCAT by se kromě toho měla vztahovat omezení kapacity přijatá komisí ICCAT v doporučení ICCAT 15-01. Všechna tato opatření by měla být provedena v právu Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (25)
               
               
                  Strany Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (CCAMLR) na svém 35. výročním zasedání v roce 2016 přijaly pro období let 2016/2017 a 2017/2018 omezení odlovu cílových druhů i druhů ulovených jako vedlejší úlovek. Při stanovení rybolovných práv pro rok 2017 by se mělo zvážit využívání této kvóty v průběhu roku 2016.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (26)
               
               
                  Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC) přijala na svém výročním zasedání v roce 2016 omezení odlovu tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares). Komise IOTC rovněž přijala opatření k omezení používání lovných zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD) a k omezení používání pomocných plavidel. Jelikož je činnost pomocných plavidel a používání zařízení s uzavíracím mechanismem nedílnou součástí intenzity rybolovu vynaložené loďstvem používajícím košelkové nevody, opatření by mělo být provedeno v právu Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (27)
               
               
                  Výroční zasedání Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO) se bude konat ve dnech 18. až 22. ledna 2017. Je vhodné, aby stávající opatření v oblasti úmluvy SPRFMO byla až do konání tohoto výročního zasedání prozatímně zachována. Populace kranase Murphyho by však neměla být do doby, než bude na tomto výročním zasedání stanoven TAC, lovena jako cílový druh.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (28)
               
               
                  Meziamerické komisi pro tropické tuňáky (IATTC) se během roku 2016 nepodařilo dokončit její 90. výroční zasedání a mimořádné zasedání IAATC se bude konat ve dnech 7. až 10. února 2017. Je žádoucí, aby až do konání mimořádného zasedání byla prozatímně zachována stávající opatření týkající se tuňáka žlutoploutvého, tuňáka velkookého a tuňáka pruhovaného.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (29)
               
               
                  Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku (SEAFO) přijala na svém výročním zasedání v roce 2016 opatření pro zachování zdrojů u dvouletých TAC pro ledovku patagonskou, kraba hlubokomořského, pilonoše rodu Beryx a kostlivkovité. Byl přijat rovněž dvouletý TAC pro červenici obecnou v divizi B1, zatímco platnost TAC pro uvedené druhy v ostatních částech oblasti úmluvy SEAFO byla omezena na jeden rok. Stávající platná opatření týkající se přidělení rybolovných práv přijatá organizací SEAFO by měla být provedena v právu Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (30)
               
               
                  Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC) potvrdila na svém 13. výročním zasedání stávající opatření pro zachování a řízení zdrojů. Tato opatření by se měla dále provádět v právu Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (31)
               
               
                  Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) přijala na svém 38. výročním zasedání v roce 2016 řadu rybolovných práv na rok 2017 pro některé populace v podoblastech 1 až 4 oblasti úmluvy NAFO. Tato opatření by měla být provedena v právu Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (32)
               
               
                  Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) přijala na svém 40. výročním zasedání v roce 2016 omezení odlovu a intenzity rybolovu pro některé populace malých pelagických druhů na roky 2017 a 2018 v zeměpisné podoblasti 17 a 18 (Jaderské moře) oblasti dohody GFCM. Tato opatření by měla být provedena v právu Unie. Maximální omezení odlovu uvedená v příloze IL se stanoví výlučně na jeden rok a aniž jsou dotčena další opatření, která mohou být přijata v budoucnosti nebo případné rozpisy rozdělení mezi členské státy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (33)
               
               
                  S ohledem na zvláštní rysy slovinského loďstva a jeho okrajový dopad na populace malých pelagických druhů je žádoucí zachovat stávající způsob rybolovu a zajistit přístup slovinského loďstva k minimálnímu množství malých pelagických druhů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (34)
               
               
                  Některá mezinárodní opatření, kterými se vytváří či omezují rybolovná práva Unie, jsou příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu přijímána na konci roku a stanou se použitelnými před vstupem tohoto nařízení v platnost. Je tedy nutné, aby se ustanovení, kterými se taková opatření provádí do práva Unie, používala zpětně. Zejména proto, že rybářská sezóna v oblasti úmluvy CCAMLR probíhá od 1. prosince do 30. listopadu, a některá rybolovná práva nebo zákazy v oblasti úmluvy CCAMLR jsou tudíž stanoveny na období počínající dnem 1. prosince 2016, je vhodné, aby se příslušná ustanovení tohoto nařízení použila od téhož dne. Touto zpětnou působností není dotčena zásada oprávněných očekávání, jelikož členové CCAMLR mají zakázáno lovit v oblasti úmluvy CCAMLR bez oprávnění.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (35)
               
               
                  Pokud jde o rybolovná práva pro kraba rodu Chionoecetes v oblasti Svalbardů, Pařížská smlouva z roku 1920 přiznává všem smluvním stranám rovný a nediskriminační přístup ke zdrojům, mimo jiné v oblasti rybolovu. Názor Unie ohledně tohoto přístupu, pokud jde o rybolov kraba rodu Chionoecetes v oblasti Svalbardů, je uveden ve verbální nótě Norsku ze dne 25. října 2016, týkající se norského řízení rybolovu kraba rodu Chionoecetes na jeho kontinentálním šelfu, který podle názoru Unie nebere v potaz zvláštní ustanovení Pařížské smlouvy, a zejména ustanovení jejích článků 2 a 3. Aby se zajistilo, že využívání populace krabů rodu Chionoecetes v oblasti okolo Svalbardu bude slučitelné s nediskriminačními pravidly pro řízení stanovenými Norskem, pod jehož svrchovanost a jurisdikci oblast vymezená uvedenou smlouvou spadá, je vhodné stanovit počet plavidel oprávněných k tomuto rybolovu. Rozdělení takových rybolovných práv mezi členské státy je omezeno na rok 2017. Připomíná se, že hlavní odpovědnost za zajištění dodržování platného práva nesou členské státy vlajky.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (36)
               
               
                  V souladu s prohlášením Unie určeným Bolívarovské republice Venezuele o udělení rybolovných práv ve vodách EU rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou Bolívarovské republiky Venezuely ve výlučné hospodářské zóně při pobřeží Francouzské Guyany (15) je třeba stanovit rybolovná práva pro chňapalovité pro Venezuelu ve vodách Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (37)
               
               
                  Vzhledem k tomu, že některá ustanovení mají být uplatňována bez přerušení, a s cílem zabránit právní nejistotě v období mezi koncem roku 2017 a dnem vstupu v platnost nařízení, jímž se stanoví rybolovná práva pro rok 2018, je vhodné, aby se ustanovení o zákazech a obdobích zákazu uplatňovala i na začátku roku 2018, a to až do doby, než vstoupí v platnost nařízení, jímž se stanoví rybolovná práva pro rok 2018.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (38)
               
               
                  Za účelem zajištění jednotných podmínek pro udělování povolení jednotlivým členským státům, aby mohly využívat systému, v rámci něhož mohou řídit své přidělování intenzity rybolovu na základě systému založeného na kilowattdnech, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (16).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (39)
               
               
                  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přidělení dodatečných dní na moři za účelem trvalého ukončení rybolovných činností a k posílení přítomnosti vědeckých pozorovatelů a pokud jde o stanovení tabulkových formátů pro shromažďování a přenos informací týkajících se převodu dní na moři mezi rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou jednoho členského státu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (40)
               
               
                  Aby se předešlo přerušení rybolovných činností a zajistil se výdělek rybářům Unie, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2017, s výjimkou ustanovení týkajících se omezení intenzity rybolovu, která by se měla použít ode dne 1. února 2017, a zvláštních ustanovení v určitých oblastech, která by měla mít zvláštní datum použitelnosti. Z důvodu naléhavosti by mělo toto nařízení vstoupit v platnost ihned po svém vyhlášení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (41)
               
               
                  Při využívání rybolovných práv by mělo být plně dodržováno platné právo Unie,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      HLAVA I
      
         OBECNÁ USTANOVENÍ
      
      Článek 1
      Předmět
      1.   Toto nařízení stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací.
      2.   Rybolovná práva uvedená v odstavci 1 zahrnují:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  omezení odlovu pro rok 2017 a tam, kde je to uvedeno v tomto nařízení, pro rok 2018;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  omezení intenzity rybolovu v období od 1. února 2017 do 31. ledna 2018, vyjma případů, kdy jsou pro omezení intenzity rybolovu stanovena v článcích 25 a 26 a v příloze IIE jiná období;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  rybolovná práva pro období od 1. prosince 2016 do 30. listopadu 2017 pro některé rybí populace v oblasti úmluvy CCAMLR;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  rybolovná práva pro některé populace v oblasti úmluvy IATTC uvedená v článku 27 pro období v letech 2017 a 2018 stanovená v uvedeném ustanovení.
               
            
         
      
      Článek 2
      Oblast působnosti
      1.   Toto nařízení se vztahuje na tato plavidla:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  rybářská plavidla Unie;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  plavidla třetích zemí ve vodách Unie.
               
            
         
      
      2.   Toto nařízení se vztahuje rovněž na rekreační rybolov, pokud se na něj v příslušných ustanoveních výslovně odkazuje.
      Článek 3
      Definice
      Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013. Kromě toho se rozumí:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  „plavidlem třetí země“ rybářské plavidlo plující pod vlajkou třetí země a registrované ve třetí zemi;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  „rekreačním rybolovem“ nekomerční rybolovné činnosti využívající mořské biologické zdroje například pro rekreační, turistické nebo sportovní účely;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  „mezinárodními vodami“ vody, které nepodléhají svrchovanosti ani jurisdikci žádného státu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  „celkovým přípustným odlovem“ (TAC):
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              v rybolovu, na nějž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, množství ryb, které lze každoročně z každé populace odlovit;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              ve všech ostatních druzích rybolovu množství ryb, které lze každoročně z každé populace vyložit;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  „kvótou“ část TAC přidělená Unii, členskému státu nebo třetí zemi;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  f)
               
               
                  „analytickým posouzením“ kvantitativní posouzení trendů dané populace založené na údajích o biologii a využívání této populace, které mají podle vědeckého přezkumu dostatečnou kvalitu, aby z nich vycházela vědecká doporučení o možnostech pro budoucí odlovy;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  g)
               
               
                  „velikostí oka“ velikost oka rybářských sítí určená v souladu s nařízením Komise (ES) č. 517/2008 (17);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  h)
               
               
                  „rejstříkem rybářského loďstva Unie“ rejstřík zřízený Komisí v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  i)
               
               
                  „lodním deníkem rybolovu“ lodní deník uvedený v článku 14 nařízení (ES) č. 1224/2009.
               
            
         
      
      Článek 4
      Rybolovné oblasti
      Pro účely tohoto nařízení se příslušnými oblastmi rozumí:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  „oblastmi ICES“ (Mezinárodní rada pro průzkum moří) zeměpisné oblasti vymezené v příloze III nařízení (ES) č. 218/2009 (18);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  „Skagerrakem“ zeměpisná oblast, která je na západě ohraničena linií vedoucí od majáku Hanstholm k majáku Lindesnes a na jihu hranicí vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  „Kattegatem“ zeměpisná oblast vymezená na severu linií vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží a na jihu hranicí vedoucí od Hasenøre ke Gnibens Spids, od Korshage ke Spodsbjergu a od Gilbjerg Hoved ke Kullenu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  „funkční jednotkou 16 podoblasti ICES VII“ zeměpisná oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              53° 30′ s. š., 15° 00′ z. d.,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              53° 30′ s. š., 11° 00′ z. d.,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              51° 30′ s. š., 11° 00′ z. d.,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              51° 30′ s. š., 13° 00′ z. d.,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              51° 00′ s. š., 13° 00′ z. d.,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              51° 00′ s. š., 15° 00′ z. d.,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              53° 30′ s. š., 15° 00′ z. d.,
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  „funkční jednotkou 26 divize ICES IXa“ zeměpisná oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              43° 00′ s. š., 8° 00′ z. d.,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              43° 00′ s. š., 10° 00′ z. d.,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              42° 00′ s. š., 10° 00′ z. d.,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              42° 00′ s. š., 8° 00′ z. d.,
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  f)
               
               
                  „funkční jednotkou 27 divize ICES IXa“ zeměpisná oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              42° 00′ s. š., 8° 00′ z. d.,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              42° 00′ s. š., 10° 00′ z. d.,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              38° 30′ s. š., 10° 00′ z. d.,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              38° 30′ s. š., 9° 00′ z. d.,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              40° 00′ s. š., 9° 00′ z. d.,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              40° 00′ s. š., 8° 00′ z. d.,
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  g)
               
               
                  „Cádizským zálivem“ zeměpisná oblast divize ICES IXa východně od 7° 23′ 48″ z. d.;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  h)
               
               
                  „oblastmi CECAF“ (Výbor pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku) zeměpisné oblasti vymezené v příloze II nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 (19);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  i)
               
               
                  „oblastmi NAFO“ (Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku) zeměpisné oblasti vymezené v příloze III nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 217/2009 (20);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  j)
               
               
                  „oblastí úmluvy SEAFO“ (Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku) zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o ochraně a řízení rybolovných zdrojů v jihovýchodním Atlantiku (21);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  k)
               
               
                  „oblastí úmluvy ICCAT“ (Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku) zeměpisná oblast vymezená v Mezinárodní úmluvě na ochranu tuňáků v Atlantiku (22);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  l)
               
               
                  „oblastí úmluvy CCAMLR“ (Úmluva o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě) zeměpisná oblast vymezená v čl. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 601/2004 (23);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  m)
               
               
                  „oblastí úmluvy IATTC“ (Meziamerická komise pro tropické tuňáky) zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky zřízené úmluvou mezi Spojenými státy americkými a Kostarickou republikou z roku 1949 (24);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  n)
               
               
                  „oblastí působnosti IOTC“ (Komise pro tuňáky Indického oceánu) zeměpisná oblast vymezená v Dohodě o zřízení Komise pro tuňáky Indického oceánu (25);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  o)
               
               
                  „oblastí úmluvy SPRFMO“ (Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří) zeměpisná oblast na volném moři jižně od 10° s. š., severně od oblasti úmluvy CCAMLR, východně od oblasti úmluvy SIOFA vymezené v Dohodě o rybolovu v jižním Indickém oceánu (26) a západně od oblastí pod rybářskou jurisdikcí států Jižní Ameriky;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  p)
               
               
                  „oblastí úmluvy WCPFC“ (Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu) zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu (27);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  q)
               
               
                  „zeměpisnými podoblastmi GFCM“ (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) oblasti vymezené v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 (28);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  r)
               
               
                  „oblastí volného moře Beringova moře“ zeměpisná oblast volného moře Beringova moře vzdálená více než 200 námořních mil od základních linií, odkud se měří šířka teritoriálních vod pobřežních států Beringova moře;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  s)
               
               
                  „oblastí překrývajících se kompetencí mezi IATTC a WCPFC“ zeměpisná oblast vymezená těmito hranicemi:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              zeměpisnou délkou 150° z. d.,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              zeměpisnou délkou 130° z. d.,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              zeměpisnou šířkou 4° j. š.,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              zeměpisnou šířkou 50° j. š.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      HLAVA II
      
         RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE
      
      
         KAPITOLA I
      
      
         
            Obecná ustanovení
         
      
      Článek 5
      TAC a jejich rozdělení
      1.   TAC pro rybářská plavidla Unie ve vodách Unie nebo v některých vodách mimo Unii, jejich rozdělení mezi členské státy a případné podmínky funkčně spojené s užíváním těchto práv jsou stanoveny v příloze I.
      2.   Rybářská plavidla Unie jsou oprávněna k odlovu v mezích TAC stanovených v příloze I ve vodách podléhajících rybářské jurisdikci Faerských ostrovů, Grónska a Norska a v rybolovné oblasti kolem ostrova Jan Mayen, a to za podmínek stanovených v článku 14 a v příloze III tohoto nařízení a v nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (29) a v prováděcích předpisech k němu.
      Článek 6
      TAC, které určí členské státy
      1.   TAC pro některé populace ryb určí dotčený členský stát. Tyto populace jsou uvedeny v příloze I.
      2.   TAC, které určí členský stát:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  jsou v souladu se zásadami a pravidly společné rybářské politiky, zejména se zásadou udržitelného využívání populací a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  musí vést:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              s co největší pravděpodobností k využívání populací v souladu s maximálním udržitelným výnosem od roku 2017, jsou-li k dispozici analytická posouzení;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              k využívání populací v souladu s přístupem předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, nejsou-li analytická posouzení k dispozici nebo jsou-li neúplná.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      3.   Do 15. března 2017 předloží každý dotčený členský stát Komisi tyto informace:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  přijaté TAC;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  údaje shromážděné a posouzené dotčeným členským státem, z nichž přijaté TAC vycházejí;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  údaje o tom, jakým způsobem jsou přijaté TAC v souladu s odstavcem 2.
               
            
         
      
      Článek 7
      Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků
      1.   Úlovky, které nepodléhají povinnosti vykládky stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, se uchovávají na palubě nebo vykládají pouze tehdy, pokud:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu, jenž má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána, nebo
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  představují tu část kvóty Unie, která nebyla v podobě kvót rozdělena mezi členské státy, a uvedená kvóta Unie není vyčerpána.
               
            
         
      
      2.   V příloze I tohoto nařízení jsou pro účely výjimky z povinnosti započítat úlovky do příslušných kvót stanovených v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 uvedeny populace necílových druhů nacházejících se v bezpečných biologických mezích podle čl. 15 odst. 8 uvedeného nařízení.
      Článek 8
      Omezení intenzity rybolovu
      V obdobích uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) se použijí tato omezení intenzity rybolovu:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  v příloze IIA pro řízení některých populací platýse evropského a jazyka rodu Solea v podoblasti ICES IV;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  v příloze IIB na obnovu populací štikozubce obecného a humra severského v divizích ICES VIIIc a IXa, s výjimkou Cádizského zálivu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  v příloze IIC pro řízení populace jazyka rodu Solea v divizi ICES VIIe.
               
            
         
      
      Článek 9
      Opatření týkající se rybolovu mořčáka evropského
      1.   Rybářským plavidlům Unie se zakazuje lovit mořčáka evropského v divizích ICES VIIb, VIIc, VIIj a VIIk, jakož i ve vodách divizí ICES VIIa a VIIg, které se nacházejí ve vzdálenosti větší než 12 námořních mil od základní linie pod svrchovaností Spojeného království. Rybářským plavidlům Unie se zakazuje mořčáka evropského odloveného v uvedené oblasti uchovávat na palubě, překládat, přemísťovat nebo vykládat.
      2.   Rybářským plavidlům Unie i veškerému komerčnímu rybolovu z pobřeží se zakazuje mořčáka evropského lovit a odloveného mořčáka evropského uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat v těchto oblastech:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  divize ICES IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf a VIIh;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  vody do vzdálenosti 12 námořních mil od základní linie pod svrchovaností Spojeného království v divizích ICES VIIa a VIIg.
               
            
         
      
      Odchylně od prvního pododstavce se v oblastech, které jsou v něm uvedeny, použijí tato opatření ohledně mořčáka evropského:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  rybářská plavidla Unie používající vlečné sítě pro lov při dně a nevody (30) mohou uchovávat na palubě nevyhnutelné vedlejší úlovky mořčáka evropského, které nejsou větší než 3 % hmotnosti celkového úlovku mořských živočichů na palubě za jediný den. Úlovky mořčáka evropského uchovávané na palubě rybářského plavidla Unie na základě této odchylky nesmí překročit 400 kg za měsíc;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  rybářská plavidla Unie používající háčky a šňůry (31) mohou v lednu 2017 a od 1. dubna do 31. prosince 2017 mořčáka evropského lovit a mořčáka evropského odloveného v uvedené oblasti uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat v množství nepřesahujícím 10 tun na plavidlo a rok;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  rybářská plavidla Unie používající ukotvené tenatové sítě (32) mohou uchovávat na palubě nevyhnutelné vedlejší úlovky mořčáka evropského nepřesahující 250 kg za měsíc;
               
            
         
      
      Výše uvedené odchylky platí pro rybářská plavidla Unie se záznamy úlovků mořčáka evropského v období od 1. července 2015 do 30. září 2016: v písmeni b) se záznamy o odlovech za použití háčků a lovných šňůr, a v písmeni c) se záznamy o odlovech využívajících zakotvené tenatové šňůry.
      3.   Omezení odlovu stanovená v odstavci 2 nejsou přenosná mezi plavidly. Do 20 dní po uplynutí každého měsíce podají členské státy Komisi zprávu o úlovcích mořčáka evropského rozdělených podle druhu lovného zařízení.
      4.   Od 1. ledna do 30. června 2017 se při rekreačním rybolovu v divizích ICES IVb, IVc, VIIa a VIId až VIIh, včetně rybolovu z pobřeží, povoluje pouze rybolov mořčáka evropského, při němž jsou jedinci vypouštěni zpět do moře. Během tohoto období se zakazuje mořčáka evropského odloveného v uvedené oblasti uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.
      5.   Při rekreačním rybolovu, včetně rybolovu z pobřeží, si lze ponechat nejvýše jednoho jedince mořčáka evropského na rybáře a den během těchto období a v těchto oblastech:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  od 1. července do 31. prosince 2017 v divizích ICES IVb, IVc, VIIa a od VIId do VIIh;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  od 1. ledna do 31. prosince 2017 v divizích ICES VIIj a VIIk.
               
            
         
      
      6.   Od 1. ledna do 31. prosince 2017 se při rekreačním rybolovu v divizích ICES VIIIa a VIIIb povoluje uchovávat na palubě nejvýše pět ryb na rybáře a den.
      Článek 10
      Zvláštní ustanovení o rozdělení rybolovných práv
      1.   Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v tomto nařízení nejsou dotčeny:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  výměny provedené podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  odpočty a přerozdělení provedené podle článku 37 nařízení (ES) č. 1224/2009;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  přerozdělení provedená podle čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 1006/2008;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  vykládky dodatečných množství povolené podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96 a podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  množství převedená podle článku 4 nařízení (ES) č. 847/96 a čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  f)
               
               
                  odpočty provedené podle článků 105, 106 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  g)
               
               
                  převody a výměny kvót podle článku 15 tohoto nařízení.
               
            
         
      
      2.   Pro účely meziročního řízení TAC a kvót stanovených v nařízení (ES) č. 847/96 jsou populace, na které se vztahují preventivní nebo analytické TAC, uvedeny v příloze I tohoto nařízení.
      3.   Není-li v příloze I tohoto nařízení uvedeno jinak, použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 na populace, na které se vztahuje preventivní TAC, a čl. 3 odst. 2 a 3 a článek 4 uvedeného nařízení se použije na populace, na které se vztahuje analytický TAC.
      4.   Články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí, pokud členský stát využije meziroční flexibility podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.
      Článek 11
      Období zákazu rybolovu
      1.   V období od 1. května do 31. května 2017 je v oblasti Porcupine Bank zakázáno lovit nebo uchovávat na palubě ryby těchto druhů: treska obecná, pakambala rodu Lepidorhombus, ďasovití, treska jednoskvrnná, treska bezvousá, štikozubec obecný, humr severský, platýs evropský, treska sajda, treska tmavá, rejnokovití, jazyk obecný, mníkovec bělolemý, mník modrý, mník mořský a ostroun obecný.
      Pro účely tohoto článku zahrnuje oblast Porcupine Bank zeměpisnou oblast vymezenou loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:
      
         
         
         
         
            
               
                  Bod
               
               
                  Zeměpisná šířka
               
               
                  Zeměpisná délka
               
            
            
               
                  1
               
               
                  52° 27′ s. š.
               
               
                  12° 19′ z. d.
               
            
            
               
                  2
               
               
                  52° 40′ s. š.
               
               
                  12° 30′ z. d.
               
            
            
               
                  3
               
               
                  52° 47′ s. š.
               
               
                  12° 39,600′ z. d.
               
            
            
               
                  4
               
               
                  52° 47′ s. š.
               
               
                  12° 56′ z. d.
               
            
            
               
                  5
               
               
                  52° 13,5′ s. š.
               
               
                  13° 53,830′ z. d.
               
            
            
               
                  6
               
               
                  51° 22′ s. š.
               
               
                  14° 24′ z. d.
               
            
            
               
                  7
               
               
                  51° 22′ s. š.
               
               
                  14° 03′ z. d.
               
            
            
               
                  8
               
               
                  52° 10′ s. š.
               
               
                  13° 25′ z. d.
               
            
            
               
                  9
               
               
                  52° 32′ s. š.
               
               
                  13° 07,500′ z. d.
               
            
            
               
                  10
               
               
                  52° 43′ s. š.
               
               
                  12° 55′ z. d.
               
            
            
               
                  11
               
               
                  52° 43′ s. š.
               
               
                  12° 43′ z. d.
               
            
            
               
                  12
               
               
                  52° 38,800′ s. š.
               
               
                  12° 37′ z. d.
               
            
            
               
                  13
               
               
                  52° 27′ s. š.
               
               
                  12° 23′ z. d.
               
            
            
               
                  14
               
               
                  52° 27′ s. š.
               
               
                  12° 19′ z. d.
               
            
         
      
      Odchylně od prvního pododstavce se plavidlům, která mají na palubě druhy uvedené ve zmíněném odstavci, povoluje průjezd oblastí Porcupine Bank v souladu s čl. 50 odst. 3, 4 a 5 nařízení (ES) č. 1224/2009.
      2.   V divizích ICES IIa, IIIa a podoblasti ICES IV je od 1. ledna do 31. března 2017 a od 1. srpna do 31. prosince 2017 zakázán komerční rybolov smačků rodu Ammodytes vlečnou sítí pro lov při dně, nevody nebo podobnými vlečnými zařízeními o velikosti ok menší než 16 milimetrů.
      Zákaz stanovený v prvním pododstavci platí i pro plavidla třetích zemí s oprávněním k rybolovu smačků rodu Ammodytes a souvisejících vedlejších úlovků ve vodách Unie podoblasti ICES IV.
      Článek 12
      Zákazy
      1.   Rybářská plavidla Unie mají zakázáno lovit, uchovávat na palubě, překládat a vykládat tyto druhy:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  rejnoka hvězdnatého (Amblyraja radiata) ve vodách Unie divizí ICES IIa, IIIa a VIId a podoblasti ICES IV;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  žraloka bílého (Carcharodon carcharias) ve všech vodách;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  bezkýlovce listošupinatého (Centrophorus squamosus) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblasti IV a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES I a XIV;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  světlouna bělookého (Centroscymnus coelolepis) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblasti IV a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES I a XIV;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  žraloka velikého (Cetorhinus maximus) ve všech vodách;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  f)
               
               
                  světlouna Bonnaterrova (Dalatias licha) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblasti IV a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES I a XIV;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  g)
               
               
                  bezkýlovce lopatonosého (Deania calcea) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblasti IV a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES I a XIV;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  h)
               
               
                  soubor druhů (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia) zahrnovaných pod rejnoka hladkého (Dipturus batis) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblastí ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX a X;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  i)
               
               
                  světlouna velkého (Etmopterus princeps) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblasti IV a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES I a XIV;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  j)
               
               
                  světlouna malého (Etmopterus pusillus) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblasti IV a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  k)
               
               
                  psohlava obecného (Galeorhinus galeus) loveného na dlouhé lovné šňůry ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblasti IV a ve vodách Unie a v mezinárodních vodách podoblastí ICES I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  l)
               
               
                  žraloka nosatého (Lamna nasus) ve všech vodách;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  m)
               
               
                  mantu Alfredovu (Manta alfredi) ve všech vodách;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  n)
               
               
                  mantu obrovskou (Manta birostris) ve všech vodách;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  o)
               
               
                  tyto druhy mant rodu Mobula ve všech vodách:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              manta velká (Mobula mobular);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              manta senegalská (Mobula rochebrunei);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              manta japonská (Mobula japanica);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv)
                           
                           
                              manta Thurstonova (Mobula thurstoni);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              v)
                           
                           
                              manta kambodžská (Mobula eregoodootenkee);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              vi)
                           
                           
                              manta mexická (Mobula munkiana);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              vii)
                           
                           
                              manta chilská (Mobula tarapacana);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              viii)
                           
                           
                              manta Kuhlova (Mobula kuhlii);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ix)
                           
                           
                              manta malá (Mobula hypostoma);
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  p)
               
               
                  tyto druhy pilounů (Pristidae) ve všech vodách:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              piloun asijský (Anoxypristis cuspidata);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              piloun queenslandský (Pristis clavata);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              piloun mnohozubý (Pristis pectinata);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv)
                           
                           
                              piloun obecný (Pristis pristis);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              v)
                           
                           
                              piloun zelenavý (Pristis zijsron);
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  q)
               
               
                  rejnoka ostnatého (Raja clavata) ve vodách Unie divize ICES IIIa;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  r)
               
               
                  rejnoka norského (Dipturus nidarosiensis) ve vodách Unie divizí ICES VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh a VIIk;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  s)
               
               
                  rejnoka vlnitého (Raja undulata) ve vodách Unie podoblastí ICES VI a X;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  t)
               
               
                  rejnoka bílého (Rostroraja alba) ve vodách Unie podoblastí ICES VI, VII, VIII, IX a X;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  u)
               
               
                  pilohřbetovité (Rhinobatidae) ve vodách Unie podoblastí ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X a XII;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  v)
               
               
                  ostroun obecný (Squalus acanthias) ve vodách Unie, s výjimkou neplnění programů uvedených v příloze IA;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  w)
               
               
                  polorejnoka křídlatého (Squatina squatina) ve vodách Unie.
               
            
         
      
      2.   Při náhodném ulovení nesmějí být druhy uvedené v odstavci 1 poraněny. Jedinci se neprodleně vypouštějí.
      Článek 13
      Předávání údajů
      Předkládají-li členské státy podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi údaje vztahující se k vykládkám objemů odlovených populací, použijí kódy populací stanovené v příloze I tohoto nařízení.
      
         KAPITOLA II
      
      
         
            Oprávnění k rybolovu ve vodách třetích zemí
         
      
      Článek 14
      Oprávnění k rybolovu
      1.   Maximální počet oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie provádějící rybolov ve vodách třetí země je stanoven v příloze III.
      2.   Pokud členský stát převede na základě čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 kvótu jinému členskému státu (dále jen „výměna“) v rybolovných oblastech vymezených v příloze III tohoto nařízení, musí být součástí převodu také odpovídající převod oprávnění k rybolovu a převod musí být oznámen Komisi. Celkový počet oprávnění k rybolovu pro každou rybolovnou oblast, který je stanoven v příloze III tohoto nařízení, však nesmí být překročen.
      
         KAPITOLA III
      
      
         
            Rybolovná práva ve vodách regionálních organizací pro řízení rybolovu
         
      
      Článek 15
      Převody a výměny kvót
      1.   Pokud jsou podle pravidel regionální organizace pro řízení rybolovu povoleny převody nebo výměny kvót mezi smluvními stranami této organizace, členský stát (dále jen „dotčený členský stát“) může jednat se smluvní stranou organizace a případně stanovit možný návrh zamýšleného převodu nebo výměny kvót.
      2.   Na základě oznámení Komisi, které provede dotčený členský stát, může Komise potvrdit návrh zamýšleného převodu nebo výměny kvót, který členský stát projednal s příslušnou smluvní stranou regionální organizace pro řízení rybolovu. Poté Komise bez zbytečného prodlení vyjádří souhlas s tím, že bude tímto převodem nebo výměnou kvót se smluvní stranou regionální organizace vázána. Komise oznámí dohodnutý převod nebo výměnu kvót v souladu s pravidly dané regionální organizace pro řízení rybolovu sekretariátu této organizace.
      3.   Komise informuje o dohodnutém převodu nebo výměně kvót členské státy.
      4.   Rybolovná práva získaná od příslušné smluvní strany regionální organizace pro řízení rybolovu nebo převedená na tuto stranu v rámci převodu nebo výměny kvót se považují za kvóty přidělené dotčenému členskému státu nebo odečtené od jeho přídělu, a to od okamžiku, kdy se převod nebo výměna kvót uskuteční v souladu s podmínkami dohody dosažené s příslušnou smluvní stranou regionální organizace nebo případně s pravidly příslušné regionální organizace. Tímto přidělením se nemění stávající rozdělovací klíč pro účely rozdělování rybolovných práv mezi členské státy v souladu se zásadou relativní stability rybolovných činností.
      5.   Tento článek se použije do 31. ledna 2018 na převody kvót od smluvní strany regionální organizace pro řízení rybolovu na Unii a jejich následné přidělení členským státům.
      
         Oddíl 1
      
      
         
            Oblast úmluvy ICCAT
         
      
      Článek 16
      Omezení kapacity rybolovu, chovu a výkrmu
      1.   Počet návnadových člunů a člunů s vlečnými šňůrami Unie oprávněných aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm ve východním Atlantiku je omezen podle ustanovení přílohy IV bodu 1.
      2.   Počet rybářských plavidel Unie provozujících drobný pobřežní rybolov, která jsou oprávněna aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm ve Středozemním moři, je omezen podle ustanovení přílohy IV bodu 2.
      3.   Počet rybářských plavidel Unie, která loví tuňáka obecného v Jaderském moři pro účely chovu a jsou oprávněna aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm, je omezen podle ustanovení přílohy IV bodu 3.
      4.   Počet a celková hrubá tonáž rybářských plavidel oprávněných lovit, uchovávat na palubě, překládat, přepravovat nebo vykládat tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři jsou omezeny podle ustanovení přílohy IV bodu 4.
      5.   Počet pastí používaných ve východním Atlantiku a Středozemním moři pro lov tuňáka obecného je omezen podle ustanovení přílohy IV bodu 5.
      6.   Kapacita chovu tuňáka obecného, kapacita výkrmu a maximální vysazení uloveného volně žijícího tuňáka obecného přidělené akvakulturním farmám ve východním Atlantiku a Středozemním moři jsou omezeny podle ustanovení přílohy IV bodu 6.
      7.   Maximální počet rybářských plavidel Unie o délce nejméně 20 metrů, která loví tuňáka velkookého v oblasti úmluvy ICCAT, je omezen podle ustanovení přílohy IV bodu 7.
      Článek 17
      Rekreační rybolov
      Členské státy případně přidělí zvláštní podíl pro rekreační rybolov ze svých kvót přidělených v příloze ID.
      Článek 18
      Žraloci
      1.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla liškounů velkookých (Alopias superciliosus) nebo části jejich upravených těl.
      2.   Zakazuje se provádět cílený rybolov liškounů rodu Alopias.
      3.   U rybolovu v oblasti úmluvy ICCAT se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla kladivounů rodu Sphyrnidae (vyjma druhu Sphyrna tiburo) nebo části jejich upravených těl.
      4.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla žraloků dlouhoploutvých (Carcharhinus longimanus) nebo části jejich upravených těl.
      5.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě žraloky hedvábné (Carcharhinus falciformis).
      
         Oddíl 2
      
      
         
            Oblast úmluvy CCAMLR
         
      
      Článek 19
      Zákazy a omezení rybolovu
      1.   Cílený rybolov druhů uvedených v příloze V části A je v oblastech a obdobích v ní uvedených zakázán.
      2.   Pokud jde o průzkumný rybolov, vztahují se TAC a omezení vedlejších úlovků uvedené v příloze V části B na podoblasti v ní uvedené.
      Článek 20
      Průzkumný rybolov
      1.   Členské státy se v roce 2017 mohou účastnit průzkumného rybolovu zubatek rodu Dissostichus pomocí dlouhých lovných šňůr v podoblastech FAO 88.1 a 88.2 a rovněž v divizích 58.4.1, 58.4.2 a 58.4.3a, které nepatří do oblastí vnitrostátní jurisdikce. Pokud se členský stát hodlá takového rybolovu zúčastnit, oznámí to sekretariátu CCAMLR v souladu s články 7 a 7a nařízení (ES) č. 601/2004 a v každém případě nejpozději 1. června 2017.
      2.   Pro podoblasti FAO 88.1 a 88.2 a divize 58.4.1, 58.4.2 a 58.4.3a jsou TAC a omezení vedlejších úlovků pro jednotlivé podoblasti a divize a jejich rozdělení mezi malé výzkumné jednotky (SSRU) v rámci jednotlivých podoblastí a divizí stanovena v příloze V části B. Rybolov v každé SSRU se zastaví, jakmile ohlášené úlovky dosáhnou stanovených TAC, a v dané SSRU se po zbytek sezóny rybolov zakáže.
      3.   Rybolov se provádí v co největším zeměpisném a hloubkovém rozsahu, aby bylo možné získat informace potřebné pro stanovení rybolovného potenciálu a zamezit nadměrné koncentraci odlovu a intenzity rybolovu. V podoblastech FAO 88.1 a 88.2. a divizích FAO 58.4.1, 58.4.2 a 58.4.3a je však rybolov zakázán v hloubkách menších než 550 metrů.
      Článek 21
      Lov krunýřovky krilové během rybářské sezóny 2017/2018
      1.   Pokud členský stát hodlá během rybářské sezóny 2017/2018 lovit krunýřovku krilovou (Euphausia superba) v oblasti úmluvy CCAMLR, oznámí Komisi nejpozději do 1. května 2017 za použití formuláře uvedeného v příloze V části C tohoto nařízení svůj úmysl lovit krunýřovku krilovou. Na základě informací poskytnutých členskými státy Komise předloží tato oznámení sekretariátu CCAMLR nejpozději do 30. května 2017.
      2.   Oznámení uvedené v odstavci 1 tohoto článku zahrnuje informace stanovené v článku 3 nařízení (ES) č. 601/2004 pro všechna plavidla, kterým členský stát udělí oprávnění účastnit se lovu krunýřovky krilové.
      3.   Členský stát, který má v úmyslu lovit krunýřovku krilovou v oblasti úmluvy CCAMLR, oznámí svůj záměr v tomto směru, pouze pokud jde o plavidla s oprávněním k rybolovu plující v době oznámení buď pod jeho vlajkou, nebo pod vlajkou jiné členské země CCAMLR, u nichž se předpokládá, že v době uskutečnění rybolovu budou plout pod vlajkou uvedeného členského státu.
      4.   Členským státům se umožní, aby udělily oprávnění k účasti na lovu krunýřovky krilové jiným plavidlům než plavidlům, která byla v souladu s odstavci 1, 2 a 3 tohoto článku oznámena sekretariátu CCAMLR, pokud je některému oprávněnému plavidlu zabráněno účastnit se lovu z legitimních provozních důvodů nebo z důvodu vyšší moci. Za takových okolností dotčené členské státy okamžitě uvědomí sekretariát CCAMLR a Komisi a poskytnou jim:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  úplné údaje o předpokládaném náhradním plavidle nebo plavidlech, včetně informací stanovených v článku 3 nařízení (ES) č. 601/2004;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  úplný výčet důvodů, které vedly k nahrazení plavidla, a příslušné podklady nebo odkazy.
               
            
         
      
      5.   Členské státy neudělí oprávnění k účasti na lovu krunýřovky krilové žádnému plavidlu uvedenému na jakémkoli seznamu plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov vedeném komisí CCAMLR.
      
         Oddíl 3
      
      
         
            Oblast působnosti IOTC
         
      
      Článek 22
      Omezení rybolovné kapacity plavidel lovících v oblasti působnosti IOTC
      1.   Maximální počet rybářských plavidel Unie lovících tropické tuňáky v oblasti působnosti IOTC a odpovídající kapacita hrubé prostornosti (GT) jsou stanoveny v příloze VI bodu 1.
      2.   Maximální počet rybářských plavidel Unie lovících mečouna obecného (Xiphias gladius) a tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) v oblasti působnosti IOTC a odpovídající kapacita hrubé prostornosti (GT) jsou stanoveny v příloze VI bodu 2.
      3.   Členské státy mohou změnit přidělení plavidel mezi oběma druhy rybolovu uvedenými v odstavcích 1 a 2, pokud mohou Komisi prokázat, že tato změna nepovede ke zvýšení intenzity rybolovu dotyčných populací ryb.
      4.   Členské státy zajistí, že tam, kde je navrhován převod kapacity na jejich loďstvo, jsou plavidla, jež mají být převedena, v evidenci plavidel vedené komisí IOTC nebo v evidenci plavidel vedené jinými regionálními organizacemi pro rybolov tuňáků. Dále se nesmí převést žádné z plavidel zapsaných na seznamu plavidel, která provozují nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, vedeném kteroukoli regionální organizací pro řízení rybolovu.
      5.   Členské státy mohou zvýšit svou rybolovnou kapacitu nad stropy uvedené v odstavcích 1 a 2 pouze v rámci omezení stanovených v rozvojových plánech předložených komisi IOTC.
      Článek 23
      Unášená lovná zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD) a pomocná plavidla
      1.   Plavidlo lovící košelkovými nevody nesmí současně používat více než 425 aktivních unášených FAD.
      2.   Počet pomocných plavidel Unie nesmí přesáhnout poloviční počet plavidel Unie lovících košelkovými nevody. Pro účely tohoto odstavce se počet pomocných plavidel Unie a plavidel Unie lovících košelkovými nevody stanoví na základě rejstříku aktivních plavidel vedeného komisí IOTC.
      Článek 24
      Žraloci
      1.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat či vykládat upravená těla liškounů všech druhů čeledi Alopiidae nebo části jejich upravených těl.
      2.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla nebo jakoukoli část upravených těl žraloků dlouhoploutvých (Carcharhinus longimanus), kromě plavidel kratších než 24 metrů provádějících rybolov pouze ve výlučné hospodářské zóně členského státu, pod jehož vlajkou plují, a za předpokladu, že jejich úlovky jsou určeny výhradně k místnímu odbytu.
      3.   Při náhodném ulovení nesmějí být druhy uvedené v odstavcích 1 a 2 poraněny. Jedinci se neprodleně vypouštějí.
      
         Oddíl 4
      
      
         
            Oblast úmluvy SPRFMO
         
      
      Článek 25
      Pelagický rybolov
      1.   Pouze členské státy, které aktivně prováděly pelagický rybolov v oblasti úmluvy SPRFMO v letech 2007, 2008 nebo 2009, mohou v této oblasti lovit pelagické populace v souladu s TAC stanovenými v příloze IJ.
      2.   Členské státy uvedené v odstavci 1 omezí v roce 2017 v této oblasti celkovou výši hrubé prostornosti plavidel plujících pod jejich vlajkou a lovících pelagické populace na celkovou výši pro Unii, tj. 78 600 tun hrubé prostornosti.
      3.   Rybolovná práva stanovená v příloze IJ mohou být využita pouze pod podmínkou, že členské státy zašlou Komisi seznam plavidel aktivně provozujících rybolov nebo podílejících se na překládkách v oblasti úmluvy SPRFMO, záznamy ze systémů sledování pravidel, měsíční hlášení o úlovcích, a pokud jsou tyto údaje k dispozici, i záznamy o zastávkách v přístavech, a to nejpozději pátý den následujícího měsíce, aby je Komise mohla dále předat sekretariátu SPRFMO.
      Článek 26
      Rybolov při dně
      1.   Členské státy omezí svůj odlov nebo intenzitu rybolovu při dně v roce 2017 v oblasti úmluvy SPRFMO na ty části oblasti úmluvy, v nichž došlo k rybolovu při dně v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006, a na úroveň, která nepřesáhne roční průměrnou úroveň odlovu nebo parametrů intenzity za uvedené období. Mohou lovit nad rámec záznamu pouze v případě, že SPRFMO schválí jejich plán lovit nad rámec záznamu.
      2.   Členské státy, které nemají záznam o odlovu nebo intenzitě rybolovu při dně v oblasti úmluvy SPRFMO v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006, lovit nesmějí, ledaže SPRFMO schválí jejich plán lovit bez záznamu.
      
         Oddíl 5
      
      
         
            Oblast úmluvy IATTC
         
      
      Článek 27
      Rybolov pomocí košelkových nevodů
      1.   Lov tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares), tuňáka velkookého (Thunnus obesus) a tuňáka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) plavidly lovícími košelkovými nevody se zakazuje:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  od 29. července do 28. září 2017 nebo od 18. listopadu 2017 do 18. ledna 2018 v oblasti vymezené těmito hranicemi:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              tichomořským pobřežím Ameriky,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              zeměpisnou délkou 150° z. d.,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              zeměpisnou šířkou 40° s. š.,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              zeměpisnou šířkou 40° j. š.;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  od 29. září do 29. října 2017 v oblasti vymezené těmito hranicemi:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              zeměpisnou délkou 96° z. d.,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              zeměpisnou délkou 110° z. d.,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              zeměpisnou šířkou 4° s. š.,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              zeměpisnou šířkou 3° j. š.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      2.   Dotčené členské státy oznámí Komisi před 1. dubnem 2017, pro které období zákazu uvedené v odstavci 1 se rozhodly. Během vymezeného období musí všechna plavidla dotčených členských států lovící košelkovými nevody v oblastech stanovených v odstavci 1 tento druh rybolovu ukončit.
      3.   Plavidla lovící tuňáky v oblasti úmluvy IATTC pomocí košelkových nevodů uchovávají na palubě a následně vykládají nebo překládají všechny ulovené tuňáky žlutoploutvé, velkooké a pruhované.
      4.   Odstavec 3 se nepoužije v těchto případech:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  pokud jsou ryby shledány jako nevhodné pro lidskou spotřebu z jiných důvodů, než je velikost, nebo
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  během posledního výjezdu, pokud není na plavidle dostatečný prostor pro uložení všech tuňáků ulovených při tomto výjezdu.
               
            
         
      
      Článek 28
      Zákaz lovu žraloka dlouhoploutvého
      1.   Je zakázáno lovit žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus) v oblasti úmluvy IATTC a uchovávat na palubě, překládat, skladovat, nabízet k prodeji, prodávat nebo vykládat upravená těla nebo části upravených těl žraloka dlouhoploutvého odloveného v této oblasti.
      2.   Při náhodném ulovení nesmí být druh uvedený v odstavci 1 poraněn. Provozovatelé plavidel jedince neprodleně vypustí.
      3.   Provozovatelé plavidel:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  zaznamenají počet vypuštěných jedinců s uvedením stavu (uhynulý nebo živý);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  zašlou údaje určené v písmeni a) členskému státu, jehož jsou státními příslušníky. Členské státy předají informace shromážděné za předchozí rok Komisi do 31. ledna.
               
            
         
      
      Článek 29
      Zákaz lovu mantovitých
      Rybářským plavidlům Unie se v oblasti úmluvy IATTC zakazuje lovit, uchovávat na palubě, překládat, vykládat, skladovat, nabízet k prodeji nebo prodávat upravená těla nebo části upravených těl mantovitých (čeleď Mobulidae, do níž patří rejnoci rodu Manta a Mobula). Jakmile rybářská plavidla Unie zpozorují, že byli mantovití uloveni, jsou z rybářských plavidel Unie, je-li to možné, neprodleně vypuštěni živí a nezranění.
      
         Oddíl 6
      
      
         
            Oblast úmluvy SEAFO
         
      
      Článek 30
      Zákaz lovu hlubinných druhů žraloků
      V oblasti úmluvy SEAFO se zakazuje cílený rybolov níže uvedených hlubinných žraloků:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  máčky přízračné (Apristurus manis),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  světlouna Bigelowova (Etmopterus bigelowi),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  světlouna krátkoocasého (Etmopterus brachyurus),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  světlouna velkého (Etmopterus princeps),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  světlouna malého (Etmopterus pusillus),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  rejnokovitých (Rajidae),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  světlouna šupinkatého (Scymnodon squamulosus),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  hlubinných žraloků nadřádu Selachimorpha,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  ostrouna obecného (Squalus acanthias).
               
            
         
      
      
         Oddíl 7
      
      
         
            Oblast úmluvy WCPFC
         
      
      Článek 31
      Podmínky pro lov tuňáka velkookého, tuňáka žlutoploutvého, tuňáka pruhovaného a tuňáka křídlatého
      1.   Členské státy zajistí, aby počet dnů rybolovu přidělený plavidlům provozujícím rybolov tuňáka velkookého (Thunnus obesus), tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares) a tuňáka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) pomocí košelkových nevodů v části oblasti úmluvy WCPFC nalézající se na volném moři mezi 20° s. š. a 20° j. š. nepřekročil 403 dnů.
      2.   Rybářská plavidla Unie nesmí v oblasti úmluvy WCPFC položené jižně od 20° j. š. lovit tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga).
      3.   Členské státy zajistí, že úlovky tuňáka velkookého (Thunnus obesus) plavidly pro rybolov na dlouhou lovnou šňůru nepřekročí v roce 2017 množství 2 000 tun.
      4.   Členské státy zajistí, že vedlejší úlovky tuňáka velkookého (Thunnus obesus) plavidly lovícími pomocí košelkových nevodů nepřekročí v roce 2017 množství 2 857 tun.
      Článek 32
      Oblast uzavřená pro rybolov pomocí FAD
      1.   V části oblasti úmluvy WCPFC nalézající se mezi 20° s. š. a 20° j. š. se zakazují rybolovné činnosti plavidel, která loví košelkovými nevody a používají FAD, od 1. července 2017 00:00 hodin do 31. října 2017 24:00 hodin. Během uvedeného období se může plavidlo lovící košelkovými nevody účastnit rybolovných činností v této části oblasti úmluvy WCPFC pouze v případě, že má na palubě pozorovatele, který monitoruje, že dané plavidlo nikdy:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  nepoužilo ani neobsluhovalo FAD nebo související elektronické zařízení;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  neprovádělo rybolov za použití FAD v hejnech ryb.
               
            
         
      
      2.   Všechna plavidla, která loví košelkovými nevody a provozují rybolov v části oblasti úmluvy WCPFC uvedené v odstavci 1, uchovávají na palubě a vykládají nebo překládají všechny ulovené tuňáky velkooké, žlutoploutvé a pruhované.
      3.   Odstavec 2 se nepoužije v těchto případech:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  během posledního výjezdu, pokud dotyčnému plavidlu nezbývá dostatek místa pro uskladnění všech ryb;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  pokud jsou ryby nevhodné pro lidskou spotřebu z jiných důvodů, než je velikost, nebo
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  pokud nastane závažná porucha mrazicího zařízení.
               
            
         
      
      Článek 33
      Omezení počtu rybářských plavidel Unie oprávněných lovit mečouna obecného
      Maximální počet rybářských plavidel Unie oprávněných lovit mečouna obecného (Xiphias gladius) v oblastech jižně od 20° j. š. oblasti úmluvy WCPFC je stanoven v příloze VII.
      Článek 34
      Žralok hedvábný a žralok dlouhoploutvý
      1.   V oblasti úmluvy WCPFC se zakazuje uchovávat na palubě, překládat, skladovat nebo vykládat upravená těla nebo části upravených těl těchto druhů:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  žraloka hedvábného (Carcharhinus falciformis),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus).
               
            
         
      
      2.   Při náhodném ulovení nesmějí být druhy uvedené v odstavci 1 poraněny. Jedinci se neprodleně vypouštějí.
      Článek 35
      Oblast překrývajících se kompetencí mezi IATTC a WCPFC
      1.   Plavidla uvedená výhradně v rejstříku vedeném komisí WCPFC použijí při rybolovu v oblasti překrývajících se kompetencí mezi IATTC a WCPFC ve smyslu čl. 4 písm. s) opatření stanovená v tomto oddílu.
      2.   Plavidla uvedená jak v rejstříku komise WCPFC, tak v rejstříku komise IATTC a plavidla uvedená výhradně v rejstříku IATTC použijí při rybolovu v oblasti překrývajících se kompetencí mezi IATTC a WCPFC ve smyslu čl. 4 písm. s), opatření stanovená v čl. 27 odst. 1 písm. a), čl. 28 odst. 2, 3 a 4 a v článku 28.
      
         Oddíl 8
      
      
         
            Oblast dohody GFCM
         
      
      Článek 36
      Populace malých pelagických druhů v zeměpisných podoblastech 17 a 18
      1.   Úlovky populací malých pelagických druhů odlovené rybářskými plavidly Unie v zeměpisných podoblastech 17 a 18 nesmí překročit úrovně z roku 2014 uvedené v příloze IL tohoto nařízení, které se ohlašují v souladu s článkem 24 nařízení (EU) č. 1343/2011.
      2.   Rybářská plavidla Unie zaměřená na populace malých pelagických druhů v zeměpisných podoblastech 17 a 18 nesmí přesáhnout 180 dnů rybolovu za rok. Z tohoto celkového počtu 180 dnů rybolovu je maximálně 144 dnů určeno pro rybolov sardinek a maximálně 144 dnů pro rybolov sardelí.
      
         Oddíl 9
      
      
         
            Beringovo moře
         
      
      Článek 37
      Zákaz rybolovu v oblasti volného moře Beringova moře
      Rybolov tresky pestré (Theragra chalcogramma) v oblasti volného moře Beringova moře se zakazuje.
      HLAVA III
      
         RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO PLAVIDLA TŘETÍCH ZEMÍ VE VODÁCH UNIE
      
      Článek 38
      TAC
      Rybářská plavidla plující pod vlajkou Norska a rybářská plavidla registrovaná na Faerských ostrovech jsou oprávněna lovit ve vodách Unie v rámci TAC stanovených v příloze I tohoto nařízení a za podmínek stanovených v tomto nařízení a v kapitole III nařízení (ES) č. 1006/2008.
      Článek 39
      Oprávnění k rybolovu
      Rybářská plavidla plující pod vlajkou Venezuely podléhají podmínkám stanoveným tímto nařízením a kapitolou III nařízení (ES) č. 1006/2008. Maximální počet oprávnění k rybolovu pro plavidla třetích zemí provádějící rybolov ve vodách Unie je stanoven v příloze VIII.
      Článek 40
      Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků
      Podmínky uvedené v článku 7 se použijí na úlovky a vedlejší úlovky plavidel třetí země lovících na základě oprávnění podle článku 39.
      Článek 41
      Zákazy
      1.   Plavidla třetích zemí mají zakázáno lovit, uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat tyto druhy, nacházejí-li se ve vodách Unie:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  rejnoka hvězdnatého (Amblyraja radiata) ve vodách Unie divizí ICES IIa, IIIa a VIId a podoblasti ICES IV;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  tyto druhy pilounů ve všech vodách Unie:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              piloun asijský (Anoxypristis cuspidata);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              piloun queenslandský (Pristis clavata);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              piloun mnohozubý (Pristis pectinata);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv)
                           
                           
                              piloun obecný (Pristis pristis);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              v)
                           
                           
                              piloun zelenavý (Pristis zijsron);
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  žraloka velikého (Cetorhinus maximus) a žraloka bílého (Carcharodon carcharias) ve vodách Unie;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  soubor druhů (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia) zahrnovaných pod rejnoka hladkého (Dipturus batis) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblastí ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX a X;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  psohlava obecného (Galeorhinus galeus) loveného na dlouhé lovné šňůry ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblastí ICES I, IV, V, VI, VII, VIII, XII a XIV;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  f)
               
               
                  světlouna malého (Etmopterus pusillus) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblastí ICES I, IV, V, VI, VII, VIII, XII a XIV;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  g)
               
               
                  světlouna Bonnaterrova (Dalatias licha), bezkýlovce lopatonosého (Deania calcea), bezkýlovce listošupinatého (Centrophorus squamosus), světlouna velkého (Etmopterus princeps) a světlouna bělookého (Centroscymnus coelolepis) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblastí ICES I, IV a XIV;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  h)
               
               
                  žraloka nosatého (Lamna nasus) ve vodách Unie;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  i)
               
               
                  mantu Alfredovu (Manta alfredi) ve vodách Unie;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  j)
               
               
                  mantu obrovskou (Manta birostris) ve vodách Unie;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  k)
               
               
                  tyto druhy mant ve vodách Unie:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              manta velká (Mobula mobular);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              manta senegalská (Mobula rochebrunei);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              manta japonská (Mobula japanica);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv)
                           
                           
                              manta Thurstonova (Mobula thurstoni);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              v)
                           
                           
                              manta kambodžská (Mobula eregoodootenkee);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              vi)
                           
                           
                              manta mexická (Mobula munkiana);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              vii)
                           
                           
                              manta chilská (Mobula tarapacana);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              viii)
                           
                           
                              manta Kuhlova (Mobula kuhlii);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ix)
                           
                           
                              manta malá (Mobula hypostoma);
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  l)
               
               
                  rejnoka ostnatého (Raja clavata) ve vodách Unie divize ICES IIIa;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  m)
               
               
                  rejnoka norského (Dipturus nidarosiensis) ve vodách Unie divizí ICES VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh a VIIk;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  n)
               
               
                  rejnoka vlnitého (Raja undulata) ve vodách Unie podoblastí ICES VI, IX a X a rejnoka bílého (Rostroraja alba) ve vodách Unie podoblastí ICES VI, VII, VIII, IX a X;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  o)
               
               
                  pilohřbetovité (Rhinobatidae) ve vodách Unie podoblastí ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X a XII;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  p)
               
               
                  ostrouna obecného (Squalus acanthias) ve vodách Unie;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  q)
               
               
                  polorejnoka křídlatého (Squatina squatina) ve vodách Unie.
               
            
         
      
      2.   Při náhodném ulovení nesmí být druh uvedený v odstavci 1 poraněn. Jedinci se neprodleně vypouštějí.
      HLAVA VI
      
         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
      
      Článek 42
      Postup projednávání ve výboru
      1.   Komisi je nápomocen Výbor pro rybolov a akvakulturu zřízený nařízením (EU) č. 1380/2013. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
      2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
      Článek 43
      Přechodná ustanovení
      Ustanovení článku 9, čl. 11 odst. 2 a článků 12, 18, 19, 24, 28, 29, 30, 34, 37 a 41 se nadále použijí s nezbytnými změnami v roce 2018, dokud nevstoupí v platnost nařízení, kterým se stanoví rybolovná práva na rok 2018.
      Článek 44
      Vstup v platnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 1. ledna 2017.
      Článek 8 se však použije ode dne 1. února 2017.
      Ustanovení o rybolovných právech uvedená v článcích 19, 20 a 21 a přílohy IE a V pro některé druhy v oblasti úmluvy CCAMLR se použijí ode dne 1. prosince 2016.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 20. ledna 2017.
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            L. GRECH
         
      
      
      
         (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
      
         (2)  Nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 423/2004 (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 20).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2094 ze dne 23. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1342/2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací (Úř. věst. L 330, 3.12.2016, s. 1).
      
         (4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2250 ze dne 4. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa (Úř. věst. L 340, 15.12.2016, s. 2).
      
         (5)  Nařízení Rady (ES) č. 509/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v západní části Lamanšského průlivu (Úř. věst. L 122, 11.5.2007, s. 7).
      
         (6)  Nařízení Rady (ES) č. 676/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se stanoví víceletý plán pro lov populací platýse velkého a jazyka obecného v Severním moři (Úř. věst. L 157, 19.6.2007, s. 1).
      
         (7)  Nařízení Rady (ES) č. 302/2009 ze dne 6. dubna 2009 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, o změně nařízení (ES) č. 43/2009 a o zrušení nařízení (ES) č. 1559/2007 (Úř. věst. L 96, 15.4.2009, s. 1).
      
         (8)  Nařízení Rady (ES) č. 2166/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví opatření pro obnovení populace štikozubce novozélandského a humra severského v Kantaberském moři a na západě Iberského poloostrova a kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 5).
      
         (9)  Nařízení Rady (ES) č. 1300/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví víceletý plán pro populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska a lov této populace (Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 6).
      
         (10)  Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).
      
         (11)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
      
         (12)  Dohoda o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 48).
      
         (13)  Dohoda o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé (Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 12).
      
         (14)  Dohoda mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 4) a protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle uvedené dohody (Úř. věst. L 293, 23.10.2012, s. 5).
      
         (15)  Úř. věst. L 6, 10.1.2012, s. 8.
      
         (16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
      
         (17)  Nařízení Komise (ES) č. 517/2008 ze dne 10. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 850/98, pokud jde o určování velikosti ok a posuzování síly vlákna rybářských sítí (Úř. věst. L 151, 11.6.2008, s. 5).
      
         (18)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 70).
      
         (19)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v některých oblastech mimo severní Atlantik (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 1).
      
         (20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 217/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 42).
      
         (21)  Uzavřena rozhodnutím Rady 2002/738/ES (Úř. věst. L 234, 31.8.2002, s. 39).
      
         (22)  Unie přistoupila rozhodnutím Rady 86/238/EHS (Úř. věst. L 162, 18.6.1986, s. 33).
      
         (23)  Nařízení Rady (ES) č. 601/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě a kterým se zrušují nařízení (EHS) č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999 (Úř. věst. L 97, 1.4.2004, s. 16).
      
         (24)  Uzavřena rozhodnutím Rady 2006/539/ES (Úř. věst. L 224, 16.8.2006, s. 22).
      
         (25)  Unie přistoupila rozhodnutím Rady 95/399/ES (Úř. věst. L 236, 5.10.1995, s. 24).
      
         (26)  Uzavřena rozhodnutím Rady 2008/780/ES (Úř. věst. L 268, 9.10.2008, s. 27).
      
         (27)  Unie přistoupila rozhodnutím Rady 2005/75/ES (Úř. věst. L 32, 4.2.2005, s. 1).
      
         (28)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 44).
      
         (29)  Nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nařízení (ES) č. 3317/94 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33).
      
         (30)  Všechny typy vlečných sítí pro lov při dně včetně dánských/skotských nevodů, včetně OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN, TBS, TB.
      
         (31)  Veškerý rybolov na dlouhou lovnou šňůru nebo lov na udici, včetně LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX a LLS.
      
         (32)  Veškeré ukotvené tenatové sítě a vězence, včetně GTR, GNS, FYK, FPN a FIX.
      
      
         SEZNAM PŘÍLOH
         
            
            
            
               
                  
                     PŘÍLOHA I:
                  
                  
                     TAC platné pro rybářská plavidla Unie v oblastech, kde jsou TAC stanoveny podle druhu a oblasti
                  
               
               
                  
                     PŘÍLOHA IA:
                  
                  
                     Skagerrak, Kattegat, podoblasti ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV, vody Unie oblasti CECAF, vody Francouzské Guyany
                  
               
               
                  
                     PŘÍLOHA IB:
                  
                  
                     Severovýchodní Atlantik a Grónsko, podoblasti ICES I, II, V, XII a XIV a vody Grónska oblasti NAFO 1
                  
               
               
                  
                     PŘÍLOHA IC:
                  
                  
                     Severozápadní Atlantik – oblast úmluvy NAFO
                  
               
               
                  
                     PŘÍLOHA ID:
                  
                  
                     Oblast úmluvy ICCAT
                  
               
               
                  
                     PŘÍLOHA IE:
                  
                  
                     Antarktida – oblast úmluvy CCAMLR
                  
               
               
                  
                     PŘÍLOHA IF:
                  
                  
                     Jihovýchodní Atlantik – oblast úmluvy SEAFO
                  
               
               
                  
                     PŘÍLOHA IG:
                  
                  
                     Tuňák modroploutvý – oblasti výskytu
                  
               
               
                  
                     PŘÍLOHA IH:
                  
                  
                     Oblast úmluvy WCPFC
                  
               
               
                  
                     PŘÍLOHA IJ:
                  
                  
                     Oblast úmluvy SPRFMO
                  
               
               
                  
                     PŘÍLOHA IK
                  
                  
                     Oblast působnosti IOTC
                  
               
               
                  
                     PŘÍLOHA IL
                  
                  
                     Oblast dohody GFCM
                  
               
               
                  
                     PŘÍLOHA IIA:
                  
                  
                     Intenzita rybolovu pro plavidla v podoblasti ICES IV
                  
               
               
                  
                     PŘÍLOHA IIB:
                  
                  
                     Intenzita rybolovu pro plavidla v rámci obnovení některých populací štikozubce novozélandského a humra severského v divizích ICES VIIIc a IXa, kromě Cádizského zálivu
                  
               
               
                  
                     PŘÍLOHA IIC:
                  
                  
                     Intenzita rybolovu pro plavidla v rámci řízení populací jazyka rodu Solea v západní části Lamanšského průlivu divize ICES VIIe
                  
               
               
                  
                     PŘÍLOHA IID:
                  
                  
                     Oblasti řízení pro smačky rodu Ammodytes v divizích ICES IIa, IIIa a v podoblasti ICES IV
                  
               
               
                  
                     PŘÍLOHA III:
                  
                  
                     Maximální počet oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie lovící ve vodách třetích zemí
                  
               
               
                  
                     PŘÍLOHA IV:
                  
                  
                     Oblast úmluvy ICCAT
                  
               
               
                  
                     PŘÍLOHA V:
                  
                  
                     Oblast úmluvy CCAMLR
                  
               
               
                  
                     PŘÍLOHA VI:
                  
                  
                     Oblast působnosti IOTC
                  
               
               
                  
                     PŘÍLOHA VII:
                  
                  
                     Oblast úmluvy WCPFC
                  
               
               
                  
                     PŘÍLOHA VIII:
                  
                  
                     Kvantitativní omezení počtu oprávnění k rybolovu pro plavidla třetích zemí provádějící rybolov ve vodách Unie
                  
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            TAC PLATNÉ PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V OBLASTECH, KDE TAC EXISTUJÍ, PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY A OBLASTI
         
         Tabulky přílohách IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, IJ, IK a IL stanoví TAC a kvóty (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) podle populace a podmínky funkčně spojené s užíváním těchto práv.
         Na všechna rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 1224/2009 (1), a zejména v článcích 33 a 34 uvedeného nařízení.
         Není-li uvedeno jinak, představují odkazy na rybolovné oblasti odkazy na oblasti ICES. V rámci každé oblasti jsou populace ryb uváděny v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů. Pro účely právní úpravy je druh určen pouze latinským názvem; běžné názvy jsou uvedeny pouze pro usnadnění odkazu.
         Pro účely tohoto nařízení se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:
         
            
            
            
            
               
                  
                     Vědecký název
                  
                  
                     Třímístný písmenný kód
                  
                  
                     Obecný název
                  
               
               
                  
                     
                        Amblyraja radiata
                     
                  
                  
                     RJR
                  
                  
                     Rejnok hvězdnatý
                  
               
               
                  
                     
                        Ammodytes spp.
                  
                  
                     SAN
                  
                  
                     Smačci rodu Ammodytes
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Argentina silus
                     
                  
                  
                     ARU
                  
                  
                     Stříbrnice atlantská
                  
               
               
                  
                     
                        Beryx spp.
                  
                  
                     ALF
                  
                  
                     Pilonoši rodu Beryx
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Brosme brosme
                     
                  
                  
                     USK
                  
                  
                     Mníkovec bělolemý
                  
               
               
                  
                     
                        Caproidae
                     
                  
                  
                     BOR
                  
                  
                     Drsnatcovití
                  
               
               
                  
                     
                        Centrophorus squamosus
                     
                  
                  
                     GUQ
                  
                  
                     Bezkýlovec listošupinatý
                  
               
               
                  
                     
                        Centroscymnus coelolepis
                     
                  
                  
                     CYO
                  
                  
                     Světloun bělooký
                  
               
               
                  
                     
                        Chaceon spp.
                  
                  
                     GER
                  
                  
                     Krab hlubokomořský
                  
               
               
                  
                     
                        Chaenocephalus aceratus
                     
                  
                  
                     SSI
                  
                  
                     Ledařka tmavoploutvá
                  
               
               
                  
                     
                        Champsocephalus gunnari
                     
                  
                  
                     ANI
                  
                  
                     Ledařka makrelovitá
                  
               
               
                  
                     
                        Channichthys rhinoceratus
                     
                  
                  
                     LIC
                  
                  
                     Ledařka kerguelenská
                  
               
               
                  
                     
                        Chionoecetes spp.
                  
                  
                     PCR
                  
                  
                     Krabi rodu Chionoecetes
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Clupea harengus
                     
                  
                  
                     HER
                  
                  
                     Sleď obecný
                  
               
               
                  
                     
                        Coryphaenoides rupestris
                     
                  
                  
                     RNG
                  
                  
                     Hlavoun tuponosý
                  
               
               
                  
                     
                        Dalatias licha
                     
                  
                  
                     SCK
                  
                  
                     Světloun Bonnaterrův
                  
               
               
                  
                     
                        Deania calcea
                     
                  
                  
                     DCA
                  
                  
                     Bezkýlovec lopatonosý
                  
               
               
                  
                     
                        Dicentrarchus labrax Seabass
                     
                  
                  
                     BSS
                  
                  
                     Mořčák evropský
                  
               
               
                  
                     
                        Dipturus batis (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia)
                  
                  
                     RJB
                  
                  
                     Soubor druhů zahrnovaných pod rejnoka hladkého
                  
               
               
                  
                     
                        Dissostichus eleginoides
                     
                  
                  
                     TOP
                  
                  
                     Ledovka patagonská
                  
               
               
                  
                     
                        Dissostichus mawsoni
                     
                  
                  
                     TOA
                  
                  
                     Ledovka antarktická
                  
               
               
                  
                     
                        Dissostichus spp.
                  
                  
                     TOT
                  
                  
                     Zubatky rodu Dissostichus
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Engraulis encrasicolus
                     
                  
                  
                     ANE
                  
                  
                     Sardel obecná
                  
               
               
                  
                     
                        Etmopterus princeps
                     
                  
                  
                     ETR
                  
                  
                     Světloun velký
                  
               
               
                  
                     
                        Etmopterus pusillus
                     
                  
                  
                     ETP
                  
                  
                     Světloun malý
                  
               
               
                  
                     
                        Euphausia superba
                     
                  
                  
                     KRI
                  
                  
                     Krunýřovka krilová
                  
               
               
                  
                     
                        Gadus morhua
                     
                  
                  
                     COD
                  
                  
                     Treska obecná
                  
               
               
                  
                     
                        Galeorhinus galeus
                     
                  
                  
                     GAG
                  
                  
                     Psohlav obecný
                  
               
               
                  
                     
                        Glyptocephalus cynoglossus
                     
                  
                  
                     WIT
                  
                  
                     Platýs protažený
                  
               
               
                  
                     
                        Gobionotothen gibberifrons
                     
                  
                  
                     NOG
                  
                  
                     Ledovka hrbočelá
                  
               
               
                  
                     
                        Hippoglossoides platessoides
                     
                  
                  
                     PLA
                  
                  
                     Platýs atlantský
                  
               
               
                  
                     
                        Hippoglossus hippoglossus
                     
                  
                  
                     HAL
                  
                  
                     Platýs obecný
                  
               
               
                  
                     
                        Hoplostethus atlanticus
                     
                  
                  
                     ORY
                  
                  
                     Červenice obecná
                  
               
               
                  
                     
                        Illex illecebrosus
                     
                  
                  
                     SQI
                  
                  
                     Kalmar tryskový
                  
               
               
                  
                     
                        Istiophorus albicans
                     
                  
                  
                     SAI
                  
                  
                     Plachetník atlantský
                  
               
               
                  
                     
                        Lamna nasus
                     
                  
                  
                     POR
                  
                  
                     Žralok nosatý
                  
               
               
                  
                     
                        Lepidonotothen squamifrons
                     
                  
                  
                     NOS
                  
                  
                     Ledovka příčnopruhá
                  
               
               
                  
                     
                        Lepidorhombus spp.
                  
                  
                     LEZ
                  
                  
                     Pakambaly rodu Lepidorhombus
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Leucoraja naevus
                     
                  
                  
                     RJN
                  
                  
                     Rejnok dvouskvrnný
                  
               
               
                  
                     
                        Limanda ferruginea
                     
                  
                  
                     YEL
                  
                  
                     Limanda žlutoocasá
                  
               
               
                  
                     
                        Limanda limanda
                     
                  
                  
                     DAB
                  
                  
                     Limanda obecná
                  
               
               
                  
                     
                        Lophiidae
                     
                  
                  
                     ANF
                  
                  
                     Ďasovití
                  
               
               
                  
                     
                        Macrourus spp.
                  
                  
                     GRV
                  
                  
                     Hlavouni rodu Macrourus
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Makaira nigricans
                     
                  
                  
                     BUM
                  
                  
                     Marlín modrý
                  
               
               
                  
                     
                        Mallotus villosus
                     
                  
                  
                     CAP
                  
                  
                     Huňáček severní
                  
               
               
                  
                     
                        Manta birostris
                     
                  
                  
                     RMB
                  
                  
                     Manta obrovská
                  
               
               
                  
                     
                        Martialia hyadesi
                     
                  
                  
                     SQS
                  
                  
                     Kalmar Hyadesův
                  
               
               
                  
                     
                        Melanogrammus aeglefinus
                     
                  
                  
                     HAD
                  
                  
                     Treska jednoskvrnná
                  
               
               
                  
                     
                        Merlangius merlangus
                     
                  
                  
                     WHG
                  
                  
                     Treska bezvousá
                  
               
               
                  
                     
                        Merluccius merluccius
                     
                  
                  
                     HKE
                  
                  
                     Štikozubec obecný
                  
               
               
                  
                     
                        Micromesistius poutassou
                     
                  
                  
                     WHB
                  
                  
                     Treska modravá
                  
               
               
                  
                     
                        Microstomus kitt
                     
                  
                  
                     LEM
                  
                  
                     Platýs červený
                  
               
               
                  
                     
                        Molva dypterygia
                     
                  
                  
                     BLI
                  
                  
                     Mník modrý
                  
               
               
                  
                     
                        Molva molva
                     
                  
                  
                     LIN
                  
                  
                     Mník mořský
                  
               
               
                  
                     
                        Nephrops norvegicus
                     
                  
                  
                     NEP
                  
                  
                     Humr severský
                  
               
               
                  
                     
                        Notothenia rossii
                     
                  
                  
                     NOR
                  
                  
                     Ledovka Rossova
                  
               
               
                  
                     
                        Pandalus borealis
                     
                  
                  
                     PRA
                  
                  
                     Kreveta severní
                  
               
               
                  
                     
                        Paralomis spp.
                  
                  
                     PAI
                  
                  
                     Poustevníčci rodu Paralomis
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Penaeus spp.
                  
                  
                     PEN
                  
                  
                     Garnely rodu Penaeus
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Platichthys flesus
                     
                  
                  
                     FLE
                  
                  
                     Platýs bradavičnatý
                  
               
               
                  
                     
                        Pleuronectes platessa
                     
                  
                  
                     PLE
                  
                  
                     Platýs evropský
                  
               
               
                  
                     
                        Pleuronectiformes
                     
                  
                  
                     FLX
                  
                  
                     Platýsi
                  
               
               
                  
                     
                        Pollachius pollachius
                     
                  
                  
                     POL
                  
                  
                     Treska sajda
                  
               
               
                  
                     
                        Pollachius virens
                     
                  
                  
                     POK
                  
                  
                     Treska tmavá
                  
               
               
                  
                     
                        Prionace glauca
                     
                  
                  
                     BSH
                  
                  
                     Žralok modrý
                  
               
               
                  
                     
                        Psetta maxima
                     
                  
                  
                     TUR
                  
                  
                     Pakambala velká
                  
               
               
                  
                     
                        Pseudochaenichthys georgianus
                     
                  
                  
                     SGI
                  
                  
                     Ledařka temná
                  
               
               
                  
                     
                        Pseudopentaceros spp.
                  
                  
                     EDW
                  
                  
                     Kostlivkovití
                  
               
               
                  
                     
                        Rostroraja alba
                     
                  
                  
                     RJA
                  
                  
                     Rejnok bílý
                  
               
               
                  
                     
                        Raja brachyura
                     
                  
                  
                     RJH
                  
                  
                     Rejnok plavý
                  
               
               
                  
                     
                        Raja circularis
                     
                  
                  
                     RJI
                  
                  
                     Rejnok kruhový
                  
               
               
                  
                     
                        Raja clavata
                     
                  
                  
                     RJC
                  
                  
                     Rejnok ostnatý
                  
               
               
                  
                     
                        Raja fullonica
                     
                  
                  
                     RJF
                  
                  
                     Rejnok valchář
                  
               
               
                  
                     
                        Dipturus nidarosiensis
                     
                  
                  
                     JAD
                  
                  
                     Rejnok norský
                  
               
               
                  
                     
                        Raja microocellata
                     
                  
                  
                     RJE
                  
                  
                     Rejnok světloskvrnný
                  
               
               
                  
                     
                        Raja montagui
                     
                  
                  
                     RJM
                  
                  
                     Rejnok devonshirský
                  
               
               
                  
                     
                        Raja undulata
                     
                  
                  
                     RJU
                  
                  
                     Rejnok vlnitý
                  
               
               
                  
                     
                        Rajiformes
                     
                  
                  
                     SRX
                  
                  
                     Rejnokovití
                  
               
               
                  
                     
                        Reinhardtius hippoglossoides
                     
                  
                  
                     GHL
                  
                  
                     Platýs černý
                  
               
               
                  
                     
                        Sardina pilchardus
                     
                  
                  
                     PIL
                  
                  
                     Sardinka obecná
                  
               
               
                  
                     
                        Scomber scombrus
                     
                  
                  
                     MAC
                  
                  
                     Makrela obecná
                  
               
               
                  
                     
                        Scophthalmus rhombus
                     
                  
                  
                     BLL
                  
                  
                     Pakambala východoatlantská
                  
               
               
                  
                     
                        Sebastes spp.
                  
                  
                     RED
                  
                  
                     Okouníci rodu Sebastes
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Solea solea
                     
                  
                  
                     SOL
                  
                  
                     Jazyk obecný
                  
               
               
                  
                     
                        Solea spp.
                  
                  
                     SOO
                  
                  
                     Jazyk rodu Solea
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Sprattus sprattus
                     
                  
                  
                     SPR
                  
                  
                     Šprot obecný
                  
               
               
                  
                     
                        Squalus acanthias
                     
                  
                  
                     DGS
                  
                  
                     Ostroun obecný
                  
               
               
                  
                     
                        Tetrapturus albidus
                     
                  
                  
                     WHM
                  
                  
                     Marlín bělavý
                  
               
               
                  
                     
                        Thunnus albacares
                     
                  
                  
                     YFT
                  
                  
                     Tuňák žlutoploutvý
                  
               
               
                  
                     
                        Thunnus maccoyii
                     
                  
                  
                     SBF
                  
                  
                     Tuňák modroploutvý
                  
               
               
                  
                     
                        Thunnus obesus
                     
                  
                  
                     BET
                  
                  
                     Tuňák velkooký
                  
               
               
                  
                     
                        Thunnus thynnus
                     
                  
                  
                     BFT
                  
                  
                     Tuňák obecný
                  
               
               
                  
                     
                        Trachurus murphyi
                     
                  
                  
                     CJM
                  
                  
                     Kranas Murphyho
                  
               
               
                  
                     
                        Trachurus spp.
                  
                  
                     JAX
                  
                  
                     Kranasi rodu Trachurus
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Trisopterus esmarkii
                     
                  
                  
                     NOP
                  
                  
                     Treska Esmarkova
                  
               
               
                  
                     
                        Urophycis tenuis
                     
                  
                  
                     HKW
                  
                  
                     Mníkovec bělavý
                  
               
               
                  
                     
                        Xiphias gladius
                     
                  
                  
                     SWO
                  
                  
                     Mečoun obecný
                  
               
            
         
         Tato srovnávací tabulka obecných a latinských názvů je uvedena výlučně pro vysvětlující účely:
         
            
            
            
            
               
                  
                     Obecný název
                  
                  
                     Třímístný písmenný kód
                  
                  
                     Vědecký název
                  
               
               
                  
                     Pilonoši rodu Beryx
                     
                  
                  
                     ALF
                  
                  
                     
                        Beryx spp.
                  
               
               
                  
                     Platýs atlantský
                  
                  
                     PLA
                  
                  
                     
                        Hippoglossoides platessoides
                     
                  
               
               
                  
                     Sardel obecná
                  
                  
                     ANE
                  
                  
                     
                        Engraulis encrasicolus
                     
                  
               
               
                  
                     Ďasovití
                  
                  
                     ANF
                  
                  
                     
                        Lophiidae
                     
                  
               
               
                  
                     Ledovka antarktická
                  
                  
                     TOA
                  
                  
                     
                        Dissostichus mawsoni
                     
                  
               
               
                  
                     Platýs obecný
                  
                  
                     HAL
                  
                  
                     
                        Hippoglossus hippoglossus
                     
                  
               
               
                  
                     Tuňák velkooký
                  
                  
                     BET
                  
                  
                     
                        Thunnus obesus
                     
                  
               
               
                  
                     Bezkýlovec lopatonosý
                  
                  
                     DCA
                  
                  
                     
                        Deania calcea
                     
                  
               
               
                  
                     Ledařka tmavoploutvá
                  
                  
                     SSI
                  
                  
                     
                        Chaenocephalus aceratus
                     
                  
               
               
                  
                     Rejnok plavý
                  
                  
                     RJH
                  
                  
                     
                        Raja brachyura
                     
                  
               
               
                  
                     Mník modrý
                  
                  
                     BLI
                  
                  
                     
                        Molva dypterygia
                     
                  
               
               
                  
                     Marlín modrý
                  
                  
                     BUM
                  
                  
                     
                        Makaira nigricans
                     
                  
               
               
                  
                     Treska modravá
                  
                  
                     WHB
                  
                  
                     
                        Micromesistius poutassou
                     
                  
               
               
                  
                     Tuňák obecný
                  
                  
                     BFT
                  
                  
                     
                        Thunnus thynnus
                     
                  
               
               
                  
                     Žralok modrý
                  
                  
                     BSH
                  
                  
                     
                        Prionace glauca
                     
                  
               
               
                  
                     Drsnatcovití
                  
                  
                     BOR
                  
                  
                     
                        Caproidae
                     
                  
               
               
                  
                     Pakambala východoatlantská
                  
                  
                     BLL
                  
                  
                     
                        Scophthalmus rhombus
                     
                  
               
               
                  
                     Huňáček severní
                  
                  
                     CAP
                  
                  
                     
                        Mallotus villosus
                     
                  
               
               
                  
                     Treska obecná
                  
                  
                     COD
                  
                  
                     
                        Gadus morhua
                     
                  
               
               
                  
                     Limanda obecná
                  
                  
                     DAB
                  
                  
                     
                        Limanda limanda
                     
                  
               
               
                  
                     Soubor druhů zahrnovaných pod rejnoka hladkého
                  
                  
                     RJB
                  
                  
                     
                        Dipturus batis (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia)
                  
               
               
                  
                     Jazyk obecný
                  
                  
                     SOL
                  
                  
                     
                        Solea solea
                     
                  
               
               
                  
                     Poustevníčci rodu Paralomis
                     
                  
                  
                     PAI
                  
                  
                     
                        Paralomis spp.
                  
               
               
                  
                     Rejnok dvouskvrnný
                  
                  
                     RJN
                  
                  
                     
                        Leucoraja naevus
                     
                  
               
               
                  
                     Krab hlubokomořský
                  
                  
                     GER
                  
                  
                     
                        Chaceon spp.
                  
               
               
                  
                     Platýs bradavičnatý
                  
                  
                     FLE
                  
                  
                     
                        Platichthys flesus
                     
                  
               
               
                  
                     Platýsi
                  
                  
                     FLX
                  
                  
                     
                        Pleuronectiformes
                     
                  
               
               
                  
                     Manta obrovská
                  
                  
                     RMB
                  
                  
                     
                        Manta birostris
                     
                  
               
               
                  
                     Světloun velký
                  
                  
                     ETR
                  
                  
                     
                        Etmopterus princeps
                     
                  
               
               
                  
                     Stříbrnice atlantská
                  
                  
                     ARU
                  
                  
                     
                        Argentina silus
                     
                  
               
               
                  
                     Platýs černý
                  
                  
                     GHL
                  
                  
                     
                        Reinhardtius hippoglossoides
                     
                  
               
               
                  
                     Hlavouni rodu Macrourus
                     
                  
                  
                     GRV
                  
                  
                     
                        Macrourus spp.
                  
               
               
                  
                     Ledovka příčnopruhá
                  
                  
                     NOS
                  
                  
                     
                        Lepidonotothen squamifrons
                     
                  
               
               
                  
                     Treska jednoskvrnná
                  
                  
                     HAD
                  
                  
                     
                        Melanogrammus aeglefinus
                     
                  
               
               
                  
                     Štikozubec obecný
                  
                  
                     HKE
                  
                  
                     
                        Merluccius merluccius
                     
                  
               
               
                  
                     Sleď obecný
                  
                  
                     HER
                  
                  
                     
                        Clupea harengus
                     
                  
               
               
                  
                     Kranasi rodu Trachurus
                     
                  
                  
                     JAX
                  
                  
                     
                        Trachurus spp.
                  
               
               
                  
                     Ledovka hrbočelá
                  
                  
                     NOG
                  
                  
                     
                        Gobionotothen gibberifrons
                     
                  
               
               
                  
                     Kranas Murphyho
                  
                  
                     CJM
                  
                  
                     
                        Trachurus murphyi
                     
                  
               
               
                  
                     Světloun Bonnaterrův
                  
                  
                     SCK
                  
                  
                     
                        Dalatias licha
                     
                  
               
               
                  
                     Krunýřovka krilová
                  
                  
                     KRI
                  
                  
                     
                        Euphausia superba
                     
                  
               
               
                  
                     Bezkýlovec listošupinatý
                  
                  
                     GUQ
                  
                  
                     
                        Centrophorus squamosus
                     
                  
               
               
                  
                     Platýs červený
                  
                  
                     LEM
                  
                  
                     
                        Microstomus kitt
                     
                  
               
               
                  
                     Mník mořský
                  
                  
                     LIN
                  
                  
                     
                        Molva molva
                     
                  
               
               
                  
                     Makrela obecná
                  
                  
                     MAC
                  
                  
                     
                        Scomber scombrus
                     
                  
               
               
                  
                     Ledařka makrelovitá
                  
                  
                     ANI
                  
                  
                     
                        Champsocephalus gunnari
                     
                  
               
               
                  
                     Ledovka Rossova
                  
                  
                     NOR
                  
                  
                     
                        Notothenia rossii
                     
                  
               
               
                  
                     Pakambaly rodu Lepidorhombus
                     
                  
                  
                     LEZ
                  
                  
                     
                        Lepidorhombus spp.
                  
               
               
                  
                     Kreveta severní
                  
                  
                     PRA
                  
                  
                     
                        Pandalus borealis
                     
                  
               
               
                  
                     Humr severský
                  
                  
                     NEP
                  
                  
                     
                        Nephrops norvegicus
                     
                  
               
               
                  
                     Treska Esmarkova
                  
                  
                     NOP
                  
                  
                     
                        Trisopterus esmarkii
                     
                  
               
               
                  
                     Rejnok norský
                  
                  
                     JAD
                  
                  
                     
                        Dipturus nidarosiensis
                     
                  
               
               
                  
                     Červenice obecná
                  
                  
                     ORY
                  
                  
                     
                        Hoplostethus atlanticus
                     
                  
               
               
                  
                     Ledovka patagonská
                  
                  
                     TOP
                  
                  
                     
                        Dissostichus eleginoides
                     
                  
               
               
                  
                     Kostlivkovití
                  
                  
                     EDW
                  
                  
                     
                        Pseudopentaceros spp.
                  
               
               
                  
                     Garnely rodu Penaeus
                     
                  
                  
                     PEN
                  
                  
                     
                        Penaeus spp.
                  
               
               
                  
                     Ostroun obecný
                  
                  
                     DGS
                  
                  
                     
                        Squalus acanthias
                     
                  
               
               
                  
                     Platýs evropský
                  
                  
                     PLE
                  
                  
                     
                        Pleuronectes platessa
                     
                  
               
               
                  
                     Treska sajda
                  
                  
                     POL
                  
                  
                     
                        Pollachius pollachius
                     
                  
               
               
                  
                     Žralok nosatý
                  
                  
                     POR
                  
                  
                     
                        Lamna nasus
                     
                  
               
               
                  
                     Světloun bělooký
                  
                  
                     CYO
                  
                  
                     
                        Centroscymnus coelolepis
                     
                  
               
               
                  
                     Okouníci rodu Sebastes
                     
                  
                  
                     RED
                  
                  
                     
                        Sebastes spp.
                  
               
               
                  
                     Hlavoun tuponosý
                  
                  
                     RNG
                  
                  
                     
                        Coryphaenoides rupestris
                     
                  
               
               
                  
                     Plachetník atlantský
                  
                  
                     SAI
                  
                  
                     
                        Istiophorus albicans
                     
                  
               
               
                  
                     Treska tmavá
                  
                  
                     POK
                  
                  
                     
                        Pollachius virens
                     
                  
               
               
                  
                     Smačci rodu Ammodytes
                     
                  
                  
                     SAN
                  
                  
                     
                        Ammodytes spp.
                  
               
               
                  
                     Rejnok kruhový
                  
                  
                     RJI
                  
                  
                     
                        Raja circularis
                     
                  
               
               
                  
                     Sardinka obecná
                  
                  
                     PIL
                  
                  
                     
                        Sardina pilchardus
                     
                  
               
               
                  
                     Mořčák evropský
                  
                  
                     BSS
                  
                  
                     
                        Dicentrarchus labrax Seabass
                     
                  
               
               
                  
                     Rejnok valchář
                  
                  
                     RJF
                  
                  
                     
                        Raja fullonica
                     
                  
               
               
                  
                     Kalmar tryskový
                  
                  
                     SQI
                  
                  
                     
                        Illex illecebrosus
                     
                  
               
               
                  
                     Rejnokovití
                  
                  
                     SRX
                  
                  
                     
                        Rajiformes
                     
                  
               
               
                  
                     Rejnok světloskvrnný
                  
                  
                     RJE
                  
                  
                     
                        Raja microocellata
                     
                  
               
               
                  
                     Světloun malý
                  
                  
                     ETP
                  
                  
                     
                        Etmopterus pusillus
                     
                  
               
               
                  
                     Krabi rodu Chionoecetes
                     
                  
                  
                     PCR
                  
                  
                     
                        Chionoecetes spp.
                  
               
               
                  
                     Jazyk rodu Solea
                     
                  
                  
                     SOO
                  
                  
                     
                        Solea spp.
                  
               
               
                  
                     Ledařka temná
                  
                  
                     SGI
                  
                  
                     
                        Pseudochaenichthys georgianus
                     
                  
               
               
                  
                     Tuňák modroploutvý
                  
                  
                     SBF
                  
                  
                     
                        Thunnus maccoyii
                     
                  
               
               
                  
                     Rejnok devonshirský
                  
                  
                     RJM
                  
                  
                     
                        Raja montagui
                     
                  
               
               
                  
                     Šprot obecný
                  
                  
                     SPR
                  
                  
                     
                        Sprattus sprattus
                     
                  
               
               
                  
                     Kalmar Hyadesův
                  
                  
                     SQS
                  
                  
                     
                        Martialia hyadesi
                     
                  
               
               
                  
                     Rejnok hvězdnatý
                  
                  
                     RJR
                  
                  
                     
                        Amblyraja radiata
                     
                  
               
               
                  
                     Mečoun obecný
                  
                  
                     SWO
                  
                  
                     
                        Xiphias gladius
                     
                  
               
               
                  
                     Rejnok ostnatý
                  
                  
                     RJC
                  
                  
                     
                        Raja clavata
                     
                  
               
               
                  
                     Zubatky rodu Dissostichus
                     
                  
                  
                     TOT
                  
                  
                     
                        Dissostichus spp.
                  
               
               
                  
                     Psohlav obecný
                  
                  
                     GAG
                  
                  
                     
                        Galeorhinus galeus
                     
                  
               
               
                  
                     Pakambala velká
                  
                  
                     TUR
                  
                  
                     
                        Psetta maxima
                     
                  
               
               
                  
                     Mníkovec bělolemý
                  
                  
                     USK
                  
                  
                     
                        Brosme brosme
                     
                  
               
               
                  
                     Rejnok vlnitý
                  
                  
                     RJU
                  
                  
                     
                        Raja undulata
                     
                  
               
               
                  
                     Ledařka kerguelenská
                  
                  
                     LIC
                  
                  
                     
                        Channichthys rhinoceratus
                     
                  
               
               
                  
                     Mníkovec bělavý
                  
                  
                     HKW
                  
                  
                     
                        Urophycis tenuis
                     
                  
               
               
                  
                     Marlín bělavý
                  
                  
                     WHM
                  
                  
                     
                        Tetrapturus albidus
                     
                  
               
               
                  
                     Rejnok bílý
                  
                  
                     RJA
                  
                  
                     
                        Rostroraja alba
                     
                  
               
               
                  
                     Treska bezvousá
                  
                  
                     WHG
                  
                  
                     
                        Merlangius merlangus
                     
                  
               
               
                  
                     Platýs protažený
                  
                  
                     WIT
                  
                  
                     
                        Glyptocephalus cynoglossus
                     
                  
               
               
                  
                     Tuňák žlutoploutvý
                  
                  
                     YFT
                  
                  
                     
                        Thunnus albacares
                     
                  
               
               
                  
                     Limanda žlutoocasá
                  
                  
                     YEL
                  
                  
                     
                        Limanda ferruginea
                     
                  
               
            
         
         
         
            (1)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
         
            PŘÍLOHA IA
            
               SKAGERRAK, KATTEGAT, PODOBLASTÍ ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII A XIV, VODY UNIE OBLASTI CECAF, VODY FRANCOUZSKÉ GUYANY
            
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        
                           Druh:
                        
                     
                     
                        Smačci rodu Ammodytes
                        
                        
                           Ammodytes spp.
                     
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                     
                        Vody Norska oblasti IV
                        (SAN/04-N.)
                     
                  
                  
                     
                        Dánsko
                     
                     
                        0
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Spojené království
                     
                     
                        0
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Unie
                     
                     
                        0
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        TAC
                     
                     
                        Nepoužije se
                     
                     
                         
                     
                     
                        Analytický TAC
                        
                           Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                        
                           Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        
                           Druh:
                        
                     
                     
                        Smačci rodu Ammodytes a související vedlejší úlovky
                        
                           Ammodytes spp.
                     
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                     
                        Vody Unie oblastí IIa, IIIa a IV (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        Dánsko
                     
                     
                        0 (2)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Spojené království
                     
                     
                        0 (2)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Německo
                     
                     
                        0 (2)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Švédsko
                     
                     
                        0 (2)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Unie
                     
                     
                        0
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        TAC
                     
                     
                        0
                     
                     
                         
                     
                     
                        Analytický TAC
                        
                           Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                        
                           Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                     
                  
                  
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        
                           Druh:
                        
                     
                     
                        Stříbrnice atlantská
                        
                           Argentina silus
                        
                     
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                     
                        Vody Unie a mezinárodní vody oblastí I a II
                        (ARU/1/2.)
                     
                  
                  
                     
                        Německo
                     
                     
                        24
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Francie
                     
                     
                        8
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Nizozemsko
                     
                     
                        19
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Spojené království
                     
                     
                        39
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Unie
                     
                     
                        90
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        TAC
                     
                     
                        90
                     
                     
                         
                     
                     
                        Preventivní TAC
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        
                           Druh:
                        
                     
                     
                        Stříbrnice atlantská
                        
                           Argentina silus
                        
                     
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                     
                        Vody Unie oblastí III a IV
                        (ARU/34-C)
                     
                  
                  
                     
                        Dánsko
                     
                     
                        911
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Německo
                     
                     
                        9
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Francie
                     
                     
                        7
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Irsko
                     
                     
                        7
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Nizozemsko
                     
                     
                        43
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Švédsko
                     
                     
                        35
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Spojené království
                     
                     
                        16
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Unie
                     
                     
                        1 028
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        TAC
                     
                     
                        1 028
                     
                     
                         
                     
                     
                        Preventivní TAC
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        
                           Druh:
                        
                     
                     
                        Stříbrnice atlantská
                        
                           Argentina silu
                        
                     
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                     
                        Vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII
                        (ARU/567.)
                     
                  
                  
                     
                        Německo
                     
                     
                        296
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Francie
                     
                     
                        6
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Irsko
                     
                     
                        274
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Nizozemsko
                     
                     
                        3 091
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Spojené království
                     
                     
                        217
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Unie
                     
                     
                        3 884
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        TAC
                     
                     
                        3 884
                     
                     
                         
                     
                     
                        Preventivní TAC
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        
                           Druh:
                        
                     
                     
                        Mníkovec bělolemý
                        
                           Brosme brosme
                        
                     
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                     
                        Vody Unie a mezinárodní vody oblastí I, II a XIV
                        (USK/1214EI)
                     
                  
                  
                     
                        Německo
                     
                     
                        6 (3)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Francie
                     
                     
                        6 (3)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Spojené království
                     
                     
                        6 (3)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Ostatní
                     
                     
                        3 (3)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Unie
                     
                     
                        21 (3)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        TAC
                     
                     
                        21
                     
                     
                         
                     
                     
                        Preventivní TACv
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        
                           Druh:
                        
                     
                     
                        Mníkovec bělolemý
                        
                           Brosme brosme
                        
                     
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                     
                        IIIa; vody Unie subdivizí 22-32
                        (USK/3 A/BCD)
                     
                  
                  
                     
                        Dánsko
                     
                     
                        15
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Švédsko
                     
                     
                        7
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Německo
                     
                     
                        7
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Unie
                     
                     
                        29
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        TAC
                     
                     
                        29
                     
                     
                         
                     
                     
                        Preventivní TAC
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        
                           Druh:
                        
                     
                     
                        Mníkovec bělolemý
                        
                           Brosme brosme
                        
                     
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                     
                        Vody Unie oblasti IV
                        (USK/04-C.)
                     
                  
                  
                     
                        Dánsko
                     
                     
                        64
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Německo
                     
                     
                        19
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Francie
                     
                     
                        44
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Švédsko
                     
                     
                        6
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Spojené království
                     
                     
                        96
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Ostatní
                     
                     
                        6 (4)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Unie
                     
                     
                        235
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        TAC
                     
                     
                        235
                     
                     
                         
                     
                     
                        Preventivní TAC
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        
                           Druh:
                        
                     
                     
                        Mníkovec bělolemý
                        
                           Brosme brosme
                        
                     
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                     
                        Vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII
                        (USK/567EI.)
                     
                  
                  
                     
                        Německo
                     
                     
                        13
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Španělsko
                     
                     
                        46
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Francie
                     
                     
                        548
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Irsko
                     
                     
                        53
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Spojené království
                     
                     
                        264
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Ostatní
                     
                     
                        13 (5)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Unie
                     
                     
                        937
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Norsko
                     
                     
                        2 923  (6)
                            (7)
                            (8)
                            (9)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        TAC
                     
                     
                        3 860
                     
                     
                         
                     
                     
                        Preventivní TAC
                        Použije se čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení.
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        
                           Druh:
                        
                     
                     
                        Mníkovec bělolemý
                        
                           Brosme brosme
                        
                     
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                     
                        Vody Norska oblasti IV
                        (USK/04-N.)
                     
                  
                  
                     
                        Belgie
                     
                     
                        0
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Dánsko
                     
                     
                        165
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Německo
                     
                     
                        1
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Francie
                     
                     
                        0
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Nizozemsko
                     
                     
                        0
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Spojené království
                     
                     
                        4
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Unie
                     
                     
                        170
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        TAC
                     
                     
                        Nepoužije se
                     
                     
                         
                     
                     
                        Preventivní TAC
                        
                           Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                        
                           Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        
                           Druh:
                        
                     
                     
                        Drsnatcovití
                        
                           Caproidae
                        
                     
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                     
                        Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VI, VII a VIII
                        (BOR/678-)
                     
                  
                  
                     
                        Dánsko
                     
                     
                        6 696
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Irsko
                     
                     
                        18 858
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Spojené království
                     
                     
                        1 734
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Unie
                     
                     
                        27 288
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        TAC
                     
                     
                        27 288
                     
                     
                         
                     
                     
                        Preventivní TAC
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        
                           Druh:
                        
                     
                     
                        Sleď obecný (10)
                        
                        Clupea harengus
                     
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                     
                        IIIa
                        (HER/03 A.)
                     
                  
                  
                     
                        Dánsko
                     
                     
                        21 131  (11)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Německo
                     
                     
                        338 (11)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Švédsko
                     
                     
                        22 104  (11)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Unie
                     
                     
                        43 573  (11)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Norsko
                     
                     
                        6 767
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Faerské ostrovy
                     
                     
                        400 (12)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        TAC
                     
                     
                        50 740
                     
                     
                         
                     
                     
                        Analytický TAC
                        Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        
                           Druh:
                        
                     
                     
                        Sleď obecný (13)
                        
                        
                           Clupea harengus
                        
                     
                     
                        
                           Oblast:
                        
                     
                     
                        Vody Unie a vody Norska oblasti IV severně od 53° 30′ s. š.
                        (HER/4AB.)
                     
                  
                  
                     
                        Dánsko
                     
                     
                        82 745
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Německo
                     
                     
                        51 032
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Francie
                     
                     
                        23 561
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Nizozemsko
                     
                     
                        60 285
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Švédsko
                     
                     
                        4 897
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Spojené království
                     
                     
                        66 268
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Unie
                     
                     
                        288 788
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Faerské ostrovy
                     
                     
                        200
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Norsko
                     
                     
                        139 666  (14)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        TAC
                     
                     
                        481 608
                     
                     
                         
                     
                     
                        Analytický TAC
                        Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
                     
                  
                  
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        
                           Druh:
                        
                     
                     
                        Sleď obecný (16)