Nařízení Komise (EU) 2017/128 ze dne 20. ledna 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 128/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 21/1
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/128
      ze dne 20. ledna 2017,
      kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (1), a zejména na čl. 19 odst. 5 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 338/97 reguluje obchod s druhy živočichů a rostlin, které jsou uvedeny na seznamu v příloze daného nařízení. Druhy uvedené v příloze zahrnují druhy uvedené v přílohách Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen „úmluva“), jakož i druhy, jejichž stav zachování si žádá, aby byl regulován nebo monitorován obchod s nimi směřující z Unie a do Unie a probíhající na jejím území.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Na sedmnáctém zasedání konference stran úmluvy (COP 17), které se konalo od 24. září do 4. října 2016 v jihoafrickém Johannesburgu, byly provedeny některé změny příloh úmluvy. Tyto změny by měly být zohledněny v přílohách nařízení (ES) č. 338/97.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Do přílohy I úmluvy byly zařazeny následující rody nebo druhy, které by měly být zařazeny do přílohy A nařízení (ES) č. 338/97: Abronia anzuetoi, Abronia campbelli, Abronia fimbriata, Abronia frosti, Abronia meledona, Cnemaspis psychedelica, Lygodactylus williamsi, Telmatobius culeus, Polymita spp.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Z přílohy II do přílohy I úmluvy byly přesunuty následující druhy, které by měly být v nařízení (ES) č. 338/97 vyňaty z přílohy B a zařazeny do jeho přílohy A: Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis gigantea, Manis javanica, Manis pentadactyla, Manis temminckii, Manis tetradactyla, Manis tricuspis, Macaca sylvanus, Psittacus erithacus, Shinisaurus crocodilurus, Sclerocactus blainei, Sclerocactus cloverae, Sclerocactus sileri.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Z přílohy I do přílohy II úmluvy byly přesunuty následující taxony, které by měly být v nařízení (ES) č. 338/97 vyňaty z přílohy A a zařazeny do jeho přílohy B: Puma concolor coryi, Puma concolor cougar, Equus zebra zebra, Lichenostomus melanops cassidix, Ninox novaeseelandiae undulata, Crocodylus acutus (populace zátoky Cispata v Kolumbii, s vysvětlivkou), Crocodylus porosus (populace v Malajsii, s vysvětlivkou), Dyscophus antongilii.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Do přílohy II úmluvy byly zařazeny následující čeledě, rody nebo druhy, které by měly být zařazeny do přílohy B nařízení (ES) č. 338/97: Capra caucasica, Abronia spp. (s vysvětlivkou pro Abronia aurita, Abronia gaiophantasma, Abronia montecristoi, Abronia salvadorensis a Abronia vasconcelosii a s výjimkou druhů uvedených na seznamu v příloze I), Rhampholeon spp., Rieppeleon spp., Paroedura masobe, Lanthanotidae spp. (s vysvětlivkou), Atheris desaixi, Bitis worthingtoni, Cyclanorbis elegans, Cyclanorbis senegalensis, Cycloderma aubryi, Cycloderma frenatum, Rafetus euphraticus, Trionyx triunguis, Dyscophus guineti, Dyscophus insularis, Scaphiophryne boribory, Scaphiophryne marmorata, Scaphiophryne spinosa, Paramesotriton hongkongensis, Carcharhinus falciformis (s vysvětlivkou), Alopias spp. (s vysvětlivkou), Mobula spp. (s vysvětlivkou), Holacanthus clarionensis, Nautilidae spp., Beaucarnea spp., Dalbergia spp. (s vysvětlivkou), Guibourtia demeusei (s vysvětlivkou), Guibourtia pellegriniana (s vysvětlivkou), Guibourtia tessmannii (s vysvětlivkou), Pterocarpus erinaceus, Adansonia grandidieri (s vysvětlivkou), Siphonochilus aethiopicus (s vysvětlivkou).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Z přílohy II úmluvy byly vyňaty následující druhy, které by měly vyňaty z přílohy B nařízení (ES) č. 338/97: Bison bison athabascae, Tillandsia mauryana.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Druhy, které byly dosud uvedeny na seznamu v příloze III, byly z uvedené přílohy vyňaty poté, co byly zařazeny do přílohy II, a měly by být vyňaty z přílohy C nařízení (ES) č. 338/97.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  
                     Abronia graminea a Salamandra algira, které byly dosud uvedeny na seznamu v příloze D nařízení (ES) č. 338/97, by měly být z uvedené přílohy vyňaty, poté co byly na konferenci COP 17 zařazeny na seznam v příloze II a III úmluvy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Na konferenci COP 17 byla přijata řada vysvětlivek, které se vztahují ke druhům nebo rodům zahrnutým do příloh úmluvy, a uvedené vysvětlivky je třeba zohlednit i v přílohách nařízení (ES) č. 338/97 (vysvětlivky ke druhům Vicugna vicugna, Panthera leo, Crocodylus moreletti, Bulnesia sarmientoi, rodům Aquilaria spp. a Gyrinops spp, rodu Dalbergia spp., druhům Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana a Guibourtia tessmannii a druhu Adansonia grandidieri).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  K žádné z uvedených změn Unie nevznesla výhradu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Na konferenci COP 17 byly pro živočichy a rostliny přijaty nové názvoslovné příručky.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Do přílohy III úmluvy byly nedávno zařazeny tyto druhy: Salamandra algira na žádost Alžírska; Chelydra serpentina, Apalone ferox, Apalone mutica a Apalone spinifera na žádost Spojených států amerických; Potamotrygon spp. (s vysvětlivkou) a Hypancistrus zebra na žádost Brazílie; Potamotrygon constellata, Potamotrygon magdalenae, Potamotrygon motoro, Potamotrygon orbignyi, Potamotrygon schroederi, Potamotrygon scobina, Potamotrygon yepezi a Paratrygon aiereba na žádost Kolumbie. Uvedené druhy by proto měly být zařazeny do přílohy C nařízení (ES) č. 338/97.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  S ohledem na rozsah změn je z důvodu přehlednosti vhodné celou přílohu nařízení (ES) č. 338/97 nahradit.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (15)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 338/97 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (16)
               
               
                  V ustanovení čl. XV odst. 1 písm. c) úmluvy se uvádí, že „změny přijaté na zasedání [konference stran úmluvy] vstupují v platnost 90 dnů po zasedání, a to pro všechny strany (…)“. Aby se dosáhlo dodržení uvedené lhůty a zajistil včasný vstup změn přílohy tohoto nařízení v platnost, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (17)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami zřízeného podle čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Příloha nařízení (ES) č. 338/97 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 20. ledna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.
      
      
         PŘÍLOHA
         
            Poznámky k výkladu příloh A, B, C a D
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     1.
                  
                  
                     Druhy zařazené do příloh A, B, C a D jsou uváděny:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 jménem druhu, nebo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 souhrnně jako všechny druhy patřící do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     2.
                  
                  
                     Zkratka „spp.“ se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     3.
                  
                  
                     Jiné odkazy na taxony vyšší než druh jsou uváděny pouze pro informaci nebo za účelem systematického zařazení.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     4.
                  
                  
                     Druhy vytištěné v příloze A tučně jsou do jejího seznamu zařazeny v souladu se statusem jejich chráněnosti, který stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES (1) nebo směrnice Rady 92/43/EHS (2).
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     5.
                  
                  
                     Pro rostlinné taxony, které jsou pod úrovní druhů, se používají tyto zkratky:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 „ssp.“ se používá k označení poddruhů;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 „var(s).“ se používá k označení variety (variet) a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 „fa.“ se používá k označení odrůdy (formy).
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     6.
                  
                  
                     Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umístěné za jménem druhu nebo vyššího taxonu odkazují na přílohy úmluvy, do nichž jsou dotyčné druhy zařazeny, jak je uvedeno v poznámkách 7, 8 a 9. Pokud u jmen není uvedena žádná z těchto vysvětlivek, znamená to, že dotyčné druhy nejsou do příloh úmluvy zařazeny.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     7.
                  
                  
                     (I) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy I úmluvy.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     8.
                  
                  
                     (II) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy II úmluvy.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     9.
                  
                  
                     (III) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy III úmluvy. V tomto případě je také uvedena země, v jejíž souvislosti je daný druh nebo vyšší taxon zařazen do přílohy III.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     10.
                  
                  
                     „Kultivarem“ se podle definice uvedené v osmém vydání International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (Mezinárodního kódu nomenklatury pro pěstované rostliny) rozumí jedinec ze škály rostlin, který byl a) vybrán z hlediska zvláštního znaku nebo kombinace znaků; b) je vymezený, jednotný a stabilní, pokud jde o tyto znaky, a c) při vhodném způsobu množení si tyto znaky uchovává. Taxon nemůže být považován za nový kultivar, dokud daný název kategorie a vymezení nejsou formálně zveřejněny v nejnovějším vydání Mezinárodního kódu nomenklatury pro pěstované rostliny.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     11.
                  
                  
                     Hybridy mohou být konkrétně uvedeny v přílohách, ale pouze v případě, že jde o vymezené a stabilní populace ve volné přírodě. Hybridní živočichové, kteří měli v linii čtyř předchozích generací jeden nebo více exemplářů druhu zařazeného v příloze A nebo B, jsou předmětem tohoto nařízení stejně, jako by oni sami byli plnohodnotným druhem, dokonce i když příslušný hybrid není v těchto přílohách výslovně zařazen.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     12.
                  
                  
                     V případě, že je druh zahrnut v příloze A, B nebo C, jsou v téže příloze zahrnuty všechny části a odvozeniny druhu, pokud u tohoto druhu není vysvětlivka, která označuje, že jsou zahrnuty pouze některé části a odvozeniny. V souladu s čl. 2 písm. t) symbol „#“, za kterým následuje číslo umístěné vedle jména druhu nebo vyššího taxonu zařazeného do přílohy B nebo C, označuje části nebo odvozeniny, které jsou v této souvislosti blíže rozvedeny pro účely tohoto nařízení takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 #1
                              
                              
                                 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             semen, výtrusů a pylu (včetně brylek);
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin; a dále
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             plodů, jejich částí a odvozenin z uměle vypěstovaných rostlin rodu Vanilla.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 #2
                              
                              
                                 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             semen a pylu; a dále
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 #3
                              
                              
                                 Označuje celé a nařezané kořeny a části kořenů s výjimkou zpracovaných částí nebo odvozenin, jakými jsou prášky, tablety, výtažky, posilující léčiva, čaje a cukrovinky.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 #4
                              
                              
                                 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             semen (včetně tobolek čeledi Orchidaceae), výtrusů a pylu (včetně brylek). Výjimka se nevztahuje na semena druhů Cactaceae spp. vyvážená z Mexika a na semena druhů Beccariophoenix madagascariensis a Dypsis decaryi vyvážená z Madagaskaru;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             plodů, jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu Vanilla (Orchidaceae) a čeledi Cactaceae;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             e)
                                          
                                          
                                             stonků, květů a jejich částí nebo odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu Opuntia podrodu Opuntia a rodu Selenicereus (Cactaceae); a dále
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             f)
                                          
                                          
                                             hotových výrobků druhu Euphorbia antisyphilitica, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 #5
                              
                              
                                 Označuje klády, řezivo a dýhy.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 #6
                              
                              
                                 Označuje klády, řezivo, dýhy a překližky.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 #7
                              
                              
                                 Označuje klády, dřevěné štěpky, prášek a extrakty.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 #8
                              
                              
                                 Označuje podzemní části (tj. kořeny, rhizomy): celé, jejich části a v podobě prášku.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 #9
                              
                              
                                 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou těch, které jsou označeny štítkem „Vyrobeno z materiálu Hoodia spp. získaného z řízené sklizně a produkce na základě dohody s příslušným výkonným orgánem CITES [Botswany na základě dohody č. BW/xxxxxx] [Namibie na základě dohody č. NA/xxxxxx] [Jižní Afriky na základě dohody č. ZA/xxxxxx]“.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 #10
                              
                              
                                 Označuje klády, řezivo, dýhy, včetně nehotového dřevěného zboží používaného k výrobě smyčců pro smyčcové hudební nástroje.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 #11
                              
                              
                                 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky, prášek a extrakty. Na hotové výrobky, jež obsahují tyto extrakty jako přísady, včetně parfémů, se tato vysvětlivka nevztahuje.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 #12
                              
                              
                                 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky a extrakty. Na hotové výrobky, jež obsahují tyto extrakty jako přísady, včetně parfémů, se tato vysvětlivka nevztahuje.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 #13
                              
                              
                                 Označuje jádro (také známé jako „endosperm“, „dužina“ nebo „kopra“) a veškeré jeho odvozené části.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 #14
                              
                              
                                 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             semen a pylu;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             plodů;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             listů;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             e)
                                          
                                          
                                             vysušeného (exhaustovaného) prášku z agarwood, včetně lisovaného prášku ve všech tvarech; a dále
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             f)
                                          
                                          
                                             hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod; tato výjimka se nepoužije na dřevěné štěpky, korálky, růžence a řezbářské výrobky.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 #15
                              
                              
                                 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             listů, květů, pylu, plodů a semen;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             zásilek o maximální váze 10 kg pro jiná než obchodní odvětví;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             částí a odvozenin druhu Dalbergia cochinchinensis, na které se vztahuje vysvětlivka #4;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             částí a odvozenin druhu Dalbergia spp. pocházejících a vyvážených z Mexika, na které se vztahuje vysvětlivka #6.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 #16
                              
                              
                                 Označuje semena, plody, oleje a živé rostliny.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     13.
                  
                  
                     Níže uvedené pojmy a výrazy, používané ve vysvětlivkách k těmto přílohám, jsou definovány následovně:
                     
                        Extrakt
                     
                     Jakákoli látka přímo získaná z rostlinného materiálu fyzikálními či chemickými prostředky bez ohledu na výrobní proces. Extrakt může mít skupenství pevné (např. krystaly, pryskyřice, jemné či hrubé částice), polopevné (např. gumy, vosky) nebo kapalné (např. roztoky, tinktury, oleje a esenciální oleje).
                     
                        Hotové výrobky, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod
                     
                     Výrobky přepravované po jednom nebo ve velkém, jež nevyžadují žádné další zpracování, jsou zabalené, označené pro konečné použití či maloobchod a jsou ve stavu, ve kterém je možné je prodávat široké veřejnosti nebo ve kterém je může široká veřejnost používat.
                     
                        Prášek
                     
                     Suchá pevná látka ve formě jemných nebo hrubých částic.
                     
                        Dřevěné štěpky
                     
                     Dřevo rozřezané, rozsekané či rozštípané na drobné kousky.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     14.
                  
                  
                     Jelikož u žádného z druhů nebo vyšších taxonů ROSTLIN zařazených do přílohy A není uvedena vysvětlivka, že s jejich hybridy je nutno zacházet v souladu s čl. 4 odst. 1, znamená to, že s uměle vypěstovanými hybridy, jež byly vypěstovány z jednoho nebo několika těchto druhů či taxonů, je povoleno obchodovat s potvrzením o tom, že byly uměle vypěstovány, a že semena a pyl (včetně brylek), řezané květiny, semenáčkové nebo tkáňové kultury získané in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravované ve sterilních nádobách, jež pocházejí z těchto hybridů, nejsou předmětem tohoto nařízení.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     15.
                  
                  
                     Moč, výkaly a ambra, které jsou odpadními produkty a jsou získány, aniž by se s dotyčným zvířetem manipulovalo, nejsou předmětem tohoto nařízení.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     16.
                  
                  
                     Pokud jde o živočišné druhy uvedené v příloze D, toto nařízení se vztahuje pouze na živé exempláře a na celé nebo téměř celé mrtvé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující vysvětlivka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 § 1
                              
                              
                                 Jakékoli celé nebo téměř celé kůže, surové nebo vydělané.
                              
                           
                           
                              
                                 § 2
                              
                              
                                 Jakékoli peří nebo jakákoli kůže nebo jiná část, na které je peří.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     17.
                  
                  
                     Pokud jde o rostlinné druhy uvedené v příloze D, ustanovení tohoto nařízení se vztahují pouze na živé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující vysvětlivka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 § 3
                              
                              
                                 Sušené a čerstvé rostliny, případně včetně listů, kořenů/oddenků, stonků/kmenů, semen/spor, kůry a plodů.
                              
                           
                           
                              
                                 § 4
                              
                              
                                 Klády, řezivo a dýhy.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     příloha A
                  
                  
                     příloha B
                  
                  
                     příloha C
                  
                  
                     obecný název
                  
               
               
                  
                     
                        FAUNA
                     
                  
               
               
               
                  
                     CHORDATA (CHORDATES)
                  
               
               
               
                  
                     
                        MAMMALIA
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        savci
                     
                  
               
               
                  
                     ARTIODACTYLA
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     sudokopytníci
                  
               
               
                  
                     
                        Antilocapridae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        vidlorohovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Antilocapra americana (I) (pouze populace z Mexika; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     vidloroh
                  
               
               
                  
                     
                        Bovidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        turovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Addax nasomaculatus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     adax
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Ammotragus lervia (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     paovce hřivnatá
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Antilope cervicapra (III Nepál/Pákistán)
                  
                  
                     antilopa jelení
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Bos gaurus (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Bos frontalis (gajal domácí), která není předmětem tohoto nařízení)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     gaur
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Bos mutus (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Bos grunniens (jak domácí), která není předmětem tohoto nařízení)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     jak divoký
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Bos sauveli (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kuprej
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Boselaphus tragocamelus (III Pákistán)
                  
                  
                     nilgau
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Bubalus arnee (III Nepál) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Bubalus bubalis (buvol domácí), která není předmětem tohoto nařízení)
                  
                  
                     arni
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Bubalus depressicornis (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     anoa
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Bubalus mindorensis (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     tamarau
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Bubalus quarlesi (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     anoa horský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Budorcas taxicolor (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     takin
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Capra falconeri (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     koza šrouborohá
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Capra caucasica (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     kozorožec kavkazský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Capra hircus aegagrus (III Pákistán) (Na jedince domestikované formy se toto nařízení nevztahuje)
                  
                  
                     koza sindská
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Capra sibirica (III Pákistán)
                  
                  
                     kozorožec sibiřský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Capricornis milneedwardsii (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     serau čínský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Capricornis rubidus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     serau červený
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Capricornis sumatraensis (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     serau velký
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Capricornis thar (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     serau himálajský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Cephalophus brookei (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     chocholatka Brookeova
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Cephalophus dorsalis (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     chocholatka černohřbetá
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Cephalophus jentinki (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     chocholatka čabraková
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Cephalophus ogilbyi (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     chocholatka Ogilbyova
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Cephalophus silvicultor (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     chocholatka žlutohřbetá
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Cephalophus zebra (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     chocholatka páskovaná
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Damaliscus pygargus pygargus (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     buvolec pestrý bělořitný
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Gazella bennettii (III Pákistán)
                  
                  
                     gazela indická (činkara)
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Gazella cuvieri (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     gazela atlaská
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Gazella dorcas (III Alžírsko/Tunisko)
                  
                  
                     gazela dorkas
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Gazella leptoceros (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     gazela písková
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Hippotragus niger variani (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     antilopa obrovská
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Kobus leche (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     voduška červená
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Naemorhedus baileyi (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     goral červený
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Naemorhedus caudatus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     goral východní
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Naemorhedus goral (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     goral tmavý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Naemorhedus griseus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     goral sečuánský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Nanger dama (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     gazela dama
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Oryx dammah (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     přímorožec šavlorohý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Oryx leucoryx (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     přímorožec arabský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Ovis ammon (II) (s výjimkou poddruhů zařazených v příloze A)
                  
                  
                      
                  
                  
                     argali
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Ovis ammon hodgsonii (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     argali tibetský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Ovis ammon nigrimontana (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     argali turkestánský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Ovis aries (s výjimkou domestikovaných forem Ovis aries aries, poddruhů zařazených v příloze A a poddruhů O. a. isphahanica, O. a. laristanica, O. a. musimon a O. a. orientalis které nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)
                  
                  
                      
                  
                  
                     ovce stepní
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Ovis aries ophion (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     ovce kruhorohá, poddruh ophion
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Ovis aries vignei (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     ovce stepní, poddruh vignei
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Ovis canadensis (II) (pouze populace z Mexika; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)
                  
                  
                      
                  
                  
                     ovce tlustorohá
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Pantholops hodgsonii (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     orongo
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Philantomba monticola (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     chocholatka modrá
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Pseudois nayaur (III Pákistán)
                  
                  
                     nahur modrý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Pseudoryx nghetinhensis (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     saola
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        
                           Rupicapra pyrenaica ornata (II)
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kamzík apeninský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Saiga borealis (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     sajga mongolská
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Saiga tatarica (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     sajga tatarská
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Tetracerus quadricornis (III Nepál)
                  
                  
                     antilopa čtyřrohá
                  
               
               
                  
                     
                        Camelidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        velbloudovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Lama guanicoe (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     guanako
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Vicugna vicugna (I) (s výjimkou populací v: Argentině [populace provincií Jujuy a Catamarca a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan], Bolívii [celá populace], Chile [populace oblasti Primera Región], Ekvádoru [celá populace] a Peru [celá populace], které jsou zařazeny v příloze B)
                  
                  
                     
                        Vicugna vicugna (II) (pouze populace v Argentině [populace provincií Jujuy a Catamarca a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan], Bolívii [celá populace], Chile [populace oblasti Primera Región], Ekvádoru [celá populace] a Peru [celá populace], všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A) (3)
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                     vikuňa
                  
               
               
                  
                     
                        Cervidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        jelenovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Axis calamianensis (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     axis kalamianský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Axis kuhlii (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     axis baveánský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Axis porcinus (III Pákistán (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A))
                  
                  
                     axis vepří
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Axis porcinus annamiticus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     axis vepří, poddruh annamiticus
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Blastocerus dichotomus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     jelenec bahenní
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Cervus elaphus bactrianus (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     jelen bucharský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Cervus elaphus barbarus (III Alžírsko/Tunisko)
                  
                  
                     jelen berberský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Cervus elaphus hanglu (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     jelen hanglu
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Dama dama mesopotamica (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     daněk mezopotámský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Hippocamelus spp. (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     huemul
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Mazama temama cerasina (III Guatemala)
                  
                  
                     mazama červený, poddruh cerasina
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Muntiacus crinifrons (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     muntžak tmavý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Muntiacus vuquangensis (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     muntžak obrovský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)
                  
                  
                     jelenec běloocasý, poddruh mayensis
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Ozotoceros bezoarticus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     jelenec pampový
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Pudu mephistophiles (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     pudu severní
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Pudu puda (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     pudu jižní
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Rucervus duvaucelii (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     barasinga
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Rucervus eldii (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     jelen lyrorohý
                  
               
               
                  
                     
                        Hippopotamidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        hrochovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Hexaprotodon liberiensis (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     hrošík liberijský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Hippopotamus amphibius (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     hroch obojživelný
                  
               
               
                  
                     
                        Moschidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        kabarovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Moschus spp. (I) (pouze populace v Afghánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)
                  
                  
                     
                        Moschus spp. (II) (s výjimkou populací z Afghánistánu, Bhútánu, Indie, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu, které jsou zařazeny v příloze A)
                  
                  
                      
                  
                  
                     kabar
                  
               
               
                  
                     
                        Suidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        prasatovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Babyrousa babyrussa (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     babirusa zlatá
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Babyrousa bolabatuensis (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     babirusa Bola-Batu
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Babyrousa celebensis (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     babirusa sulaweská
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Babyrousa togeanensis (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     babirusa togianská
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Sus salvanius (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     prase zakrslé
                  
               
               
                  
                     
                        Tayassuidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        pekariovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     Tayassuidae spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A a vyjma populací Pecari tajacu (pekari páskovaný) v Mexiku a ve Spojených státech, které nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)
                  
                  
                      
                  
                  
                     pekariovití
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Catagonus wagneri (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     pekari Wagnerův
                  
               
               
                  
                     CARNIVORA
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     šelmy
                  
               
               
                  
                     
                        Ailuridae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     pandy malé
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Ailurus fulgens (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     panda červená
                  
               
               
                  
                     
                        Canidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        psovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Canis aureus (III Indie)
                  
                  
                     šakal obecný
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        
                           Canis lupus (I/II)
                     
                     (všechny populace s výjimkou populací ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky. Populace z Bhútánu, Indie, Nepálu a Pákistánu jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace jsou uvedeny v příloze II. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako Canis lupus familiaris a Canis lupus dingo.)
                  
                  
                     
                        Canis lupus (II) (populace ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako Canis lupus familiaris a Canis lupus dingo.)
                  
                  
                      
                  
                  
                     vlk obecný
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Canis simensis
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     vlček etiopský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Cerdocyon thous (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     maikong
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Chrysocyon brachyurus (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     pes hřivnatý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Cuon alpinus (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     dhoul
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Lycalopex culpaeus (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     pes horský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Lycalopex fulvipes (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     pes Darwinův
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Lycalopex griseus (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     pes argentinský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Lycalopex gymnocercus (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     pes pampový
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Speothos venaticus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     pes pralesní
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Vulpes bengalensis (III Indie)
                  
                  
                     liška džunglová
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Vulpes cana (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     liška kana
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Vulpes zerda (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     fenek
                  
               
               
                  
                     
                        Eupleridae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     šelmy madagaskarské
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Cryptoprocta ferox (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     fosa
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Eupleres goudotii (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     puchol malý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Fossa fossana (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     fanaloka
                  
               
               
                  
                     
                        Felidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        kočkovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     Felidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; exempláře domestikovaných forem nejsou předmětem tohoto nařízení. Pro (africké populace)
                           Panthera leo
                        : byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro vzorky kostí, části kostí, výrobky z kostí, drápy, kostry, lebky a zuby odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely.
                     Roční vývozní kvóta pro kosti, části kostí, výrobky z kostí, drápy, kostry, lebky a zuby pro komerční účely pocházející z chovu v zajetí v Jižní Africe bude stanovena a oznámena každoročně sekretariátu CITES.)
                  
                  
                      
                  
                  
                     kočkovití
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Acinonyx jubatus (I) (roční vývozní kvóty pro živé exempláře a lovecké trofeje jsou tyto: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Obchod s takovými exempláři je předmětem čl. 4 odst. 1)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     gepard
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Caracal caracal (I) (pouze populace v Asii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     karakal
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Catopuma temminckii (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kočka Temminckova
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Felis nigripes (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kočka černonohá
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        
                           Felis silvestris (II)
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kočka divoká
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Leopardus geoffroyi (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kočka slaništní
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Leopardus jacobitus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kočka horská
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Leopardus pardalis (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     ocelot velký
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Leopardus tigrinus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     ocelot stromový
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Leopardus wiedii (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     margay
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        
                           Lynx lynx (II)
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     rys ostrovid
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Lynx pardinus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     rys pardálový
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Neofelis nebulosa (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     levhart obláčkový
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Panthera leo persica (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     lev perský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Panthera onca (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     jaguár
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Panthera pardus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     levhart
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Panthera tigris (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     tygr
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Pardofelis marmorata (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kočka mramorová
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (pouze populace v Bangladéši, Indii a Thajsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kočka bengálská, poddruh bengalensis
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Prionailurus iriomotensis (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kočka iriomotská
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Prionailurus planiceps (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kočka plochočelá
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Prionailurus rubiginosus (I) (pouze populace z Indie; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kočka cejlonská
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Puma concolor costaricensis (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     puma, poddruh costaricensis
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Puma yagouaroundi (I) (pouze populace ve Střední a Severní Americe; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     jaguarundi
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Uncia uncia (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     irbis
                  
               
               
                  
                     
                        Herpestidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        promykovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Herpestes edwardsi (III Indie/Pákistán)
                  
                  
                     promyka mungo
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Herpestes fuscus (III Indie)
                  
                  
                     promyka hnědá
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Herpestes javanicus (III Pákistán)
                  
                  
                     promyka malá
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Herpestes javanicus auropunctatus (III Indie)
                  
                  
                     promyka zlatá
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Herpestes smithii (III Indie)
                  
                  
                     promyka rudá
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Herpestes urva (III Indie)
                  
                  
                     promyka krabová
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Herpestes vitticollis (III Indie)
                  
                  
                     promyka pruhovaná
                  
               
               
                  
                     
                        Hyaenidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        hyenovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Hyaena hyaena (III Pákistán)
                  
                  
                     hyena žíhaná
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Proteles cristata (III Botswana)
                  
                  
                     hyenka hřivnatá
                  
               
               
                  
                     
                        Mephitidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        skunkovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Conepatus humboldtii (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     skunk jižní
                  
               
               
                  
                     
                        Mustelidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        lasicovití
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Lutrinae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        vydry
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     Lutrinae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)
                  
                  
                      
                  
                  
                     vydry
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Aonyx capensis microdon (I) (pouze populace v Kamerunu a Nigérii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     vydra konžská
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Enhydra lutris nereis (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     vydra mořská, poddruh nereis
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Lontra felina (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     vydra pobřežní
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Lontra longicaudis (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     vydra jihoamerická
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Lontra provocax (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     vydra jižní
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Lutra lutra (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     vydra říční
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Lutra nippon (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     vydra japonská
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Pteronura brasiliensis (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     vydra obrovská
                  
               
               
                  
                     
                        Mustelinae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        kuny
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Eira barbara (III Honduras)
                  
                  
                     hyrare
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Galictis vittata (III Kostarika)
                  
                  
                     grizon velký
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Martes flavigula (III Indie)
                  
                  
                     charza žlutohrdlá
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Martes foina intermedia (III Indie)
                  
                  
                     kuna skalní, poddruh intermedia
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Martes gwatkinsii (III Indie)
                  
                  
                     charza jižní
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Mellivora capensis (III Botswana)
                  
                  
                     medojed
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Mustela nigripes (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     tchoř černonohý
                  
               
               
                  
                     
                        Odobenidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        mrožovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Odobenus rosmarus (III Kanada)
                  
                  
                      
                  
                  
                     mrož
                  
               
               
                  
                     
                        Otariidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        lachtanovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Arctocephalus spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)
                  
                  
                      
                  
                  
                     lachtan
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Arctocephalus philippii (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     lachtan ostrovní
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Arctocephalus townsendi (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     lachtan guadalupský
                  
               
               
                  
                     
                        Phocidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        tuleňovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Mirounga leonina (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     rypouš sloní
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Monachus spp. (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     tuleň
                  
               
               
                  
                     
                        Procyonidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        medvídkovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Bassaricyon gabbii (III Kostarika)
                  
                  
                     olingo štíhlý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Bassariscus sumichrasti (III Kostarika)
                  
                  
                     fret malý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Nasua narica (III Honduras)
                  
                  
                     nosál bělohubý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Nasua nasua solitaria (III Uruguay)
                  
                  
                     nosál červený, poddruh solitaria
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Potos flavus (III Honduras)
                  
                  
                     kynkažu
                  
               
               
                  
                     
                        Ursidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        medvědovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     Ursidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)
                  
                  
                      
                  
                  
                     medvědovití
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Ailuropoda melanoleuca (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     panda velká
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Helarctos malayanus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     medvěd malajský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Melursus ursinus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     medvěd pyskatý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Tremarctos ornatus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     medvěd brýlatý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        
                           Ursus arctos (I/II)
                     
                     (pouze populace v Bhútánu, Číně, Mexiku a Mongolsku a poddruh Ursus arctos isabellinus (medvěd plavý) jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace a poddruhy jsou uvedeny v příloze II)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     medvěd hnědý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Ursus thibetanus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     medvěd ušatý
                  
               
               
                  
                     
                        Viverridae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        cibetkovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Arctictis binturong (III Indie)
                  
                  
                     binturong
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Civettictis civetta (III Botswana)
                  
                  
                     cibetka africká
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Cynogale bennettii (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     mampalon
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Hemigalus derbyanus (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     puchol žíhaný
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Paguma larvata (III Indie)
                  
                  
                     oviječ maskovaný
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Paradoxurus hermaphroditus (III Indie)
                  
                  
                     oviječ skvrnitý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Paradoxurus jerdoni (III Indie)
                  
                  
                     oviječ tmavý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Prionodon linsang (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     linsang pruhovaný
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Prionodon pardicolor (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     linsang skvrnitý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Viverra civettina (III Indie)
                  
                  
                     cibetka pobřežní
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Viverra zibetha (III Indie)
                  
                  
                     cibetka asijská
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Viverricula indica (III Indie)
                  
                  
                     cibetka malá
                  
               
               
                  
                     CETACEA
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        kytovci
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        CETACEA spp. (I/II)
                         (4)
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kytovci
                  
               
               
                  
                     CHIROPTERA
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     letouni
                  
               
               
                  
                     
                        Phyllostomidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        listonosovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)
                  
                  
                     listonos bělopruhý
                  
               
               
                  
                     
                        Pteropodidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        kaloňovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Acerodon spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)
                  
                  
                      
                  
                  
                     kaloň
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Acerodon jubatus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kaloň zlatotemenný
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Pteropus spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a s výjimkou Pteropus brunneus)
                  
                  
                      
                  
                  
                     kaloň
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Pteropus insularis (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kaloň mikronéský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Pteropus livingstonii (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kaloň komorský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Pteropus loochoensis (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kaloň japonský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Pteropus mariannus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kaloň mariánský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Pteropus molossinus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kaloň karolínský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Pteropus pelewensis (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kaloň babelthuapský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Pteropus pilosus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kaloň palauský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Pteropus rodricensis (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kaloň rodriguezský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Pteropus samoensis (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kaloň samojský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Pteropus tonganus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kaloň tonžský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Pteropus ualanus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kaloň ualanský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Pteropus voeltzkowi (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kaloň pembský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Pteropus yapensis (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kaloň japský
                  
               
               
                  
                     CINGULATA
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     pásovci
                  
               
               
                  
                     
                        Dasypodidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        pásovcovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Cabassous centralis (III Kostarika)
                  
                  
                     pásovec středoamerický
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Cabassous tatouay (III Uruguay)
                  
                  
                     pásovec dlouhouchý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Chaetophractus nationi (II) (Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta. Všechny exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)
                  
                  
                      
                  
                  
                     pásovec bolivijský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Priodontes maximus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     pásovec velký
                  
               
               
                  
                     DASYUROMORPHIA
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     vačnatci-kunovci
                  
               
               
                  
                     
                        Dasyuridae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        kunovcovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Sminthopsis longicaudata (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     vakomyš západoaustralská
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Sminthopsis psammophila (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     vakomyš dunová
                  
               
               
                  
                     DIPROTODONTIA
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     vačnatci-dvojitozubci
                  
               
               
                  
                     
                        Macropodidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        klokanovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Dendrolagus inustus (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     klokan hnědý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Dendrolagus ursinus (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     klokan medvědí
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Lagorchestes hirsutus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     klokan kosmatý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Lagostrophus fasciatus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     klokan páskovaný
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Onychogalea fraenata (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     klokan uzdičkový
                  
               
               
                  
                     
                        Phalangeridae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        kuskusovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Phalanger intercastellanus (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     kuskus východní
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Phalanger mimicus (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     kuskus jižní
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Phalanger orientalis (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     kuskus pruhovaný
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Spilocuscus kraemeri (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     kuskus manuský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Spilocuscus maculatus (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     kuskus skvrnitý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Spilocuscus papuensis (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     kuskus papuánský
                  
               
               
                  
                     
                        Potoroidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        klokánkovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Bettongia spp. (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     klokánek
                  
               
               
                  
                     
                        Vombatidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        vombatovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Lasiorhinus krefftii (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     vombat Kreftův
                  
               
               
                  
                     LAGOMORPHA
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     zajíci
                  
               
               
                  
                     
                        Leporidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        zajícovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Caprolagus hispidus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     králík štětinatý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Romerolagus diazi (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     králík lávový
                  
               
               
                  
                     MONOTREMATA
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     ptakořitní
                  
               
               
                  
                     
                        Tachyglossidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        ježurovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Zaglossus spp. (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     paježura
                  
               
               
                  
                     PERAMELEMORPHIA
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     bandikuti
                  
               
               
                  
                     
                        Peramelidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     bandikutovití hrubosrstí
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Perameles bougainville (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     bandikut páskovaný
                  
               
               
                  
                     
                        Thylacomyidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     bandikutovití jemnosrstí
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Macrotis lagotis (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     bandikut králíkovitý
                  
               
               
                  
                     PERISSODACTYLA
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     lichokopytníci
                  
               
               
                  
                     
                        Equidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        koňovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Equus africanus (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Equus asinus, která není předmětem tohoto nařízení)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     osel africký
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Equus grevyi (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     zebra Grévyho
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Equus hemionus (I/II) (druh je vyjmenován v příloze II, ale poddruhy Equus hemionus hemionus a Equus hemionus khur jsou vyjmenovány v příloze I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     osel asijský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Equus kiang (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kiang
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Equus przewalskii (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kůň Převalského
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Equus zebra hartmannae (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     zebra Hartmannové
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Equus zebra zebra (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     zebra kapská
                  
               
               
                  
                     
                        Rhinocerotidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        nosorožcovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Rhinocerotidae spp. (I) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze B)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     nosorožcovití
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Ceratotherium simum simum (II) (pouze populace v Jihoafrické republice a Svazijsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A. Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení a obchodu s loveckými trofejemi. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)
                  
                  
                      
                  
                  
                     nosorožec tuponosý jižní
                  
               
               
                  
                     
                        Tapiridae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        tapírovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Tapiridae spp. (I) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze B)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     tapírovití
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Tapirus terrestris (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     tapír jihoamerický
                  
               
               
                  
                     PHOLIDOTA
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     luskouni
                  
               
               
                  
                     
                        Manidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        luskounovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Manis spp. (II)
                     (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)
                  
                  
                      
                  
                  
                     luskoun
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Manis crassicaudata (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     luskoun tlustoocasý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Manis culionensis (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     luskoun filipínský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Manis gigantea (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     luskoun velký
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Manis javanica (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     luskoun ostrovní
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Manis pentadactyla (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     luskoun krátkoocasý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Manis temminckii (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     luskoun stepní
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Manis tetradactyla (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     luskoun dlouhoocasý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Manis tricuspis (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     luskoun bělobřichý
                  
               
               
                  
                     PILOSA
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     chudozubí
                  
               
               
                  
                     
                        Bradypodidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        lenochodovití tříprstí
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Bradypus pygmaeus (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     lenochod trpasličí
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Bradypus variegatus (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     lenochod hnědokrký
                  
               
               
                  
                     
                        Megalonychidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        lenochodovití dvouprstí
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Choloepus hoffmanni (III Kostarika)
                  
                  
                     lenochod krátkokrký
                  
               
               
                  
                     
                        Myrmecophagidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        mravenečníkovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Myrmecophaga tridactyla (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                     mravenečník velký
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Tamandua mexicana (III Guatemala)
                  
                  
                     mravenečník mexický
                  
               
               
                  
                     PRIMATES
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        primáti
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     PRIMATES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)
                  
                  
                      
                  
                  
                     primáti
                  
               
               
                  
                     
                        Atelidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        chápanovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Alouatta coibensis (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     vřešťan panamský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Alouatta palliata (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     vřešťan pláštíkový
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Alouatta pigra (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     vřešťan mono
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Ateles geoffroyi frontatus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     chápan středoamerický, poddruh frontatus
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Ateles geoffroyi ornatus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     chápan středoamarický, poddruh panamensis
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Brachyteles arachnoides (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     chápan pavoučí
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Brachyteles hypoxanthus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     chápan severní
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Oreonax flavicauda (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     chápan hnědý
                  
               
               
                  
                     
                        Cebidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        malpovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Callimico goeldii (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kalimiko
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Callithrix aurita (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kosman ušatý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Callithrix flaviceps (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kosman žlutohlavý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Leontopithecus spp. (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     lvíček
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Saguinus bicolor (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     tamarín pestrý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Saguinus geoffroyi (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     tamarín Geoffroyův
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Saguinus leucopus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     tamarín běloruký
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Saguinus martinsi (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     tamarín Martinsův
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Saguinus oedipus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     tamarín pinčí
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Saimiri oerstedii (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kotul rudohřbetý
                  
               
               
                  
                     
                        Cercopithecidae
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        kočkodanovití
                     
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Cercocebus galeritus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     mangabej chocholatý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Cercopithecus diana (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kočkodan Dianin
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Cercopithecus roloway (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kočkodan Rolowayův
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Cercopithecus solatus (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kočkodan sluneční
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Colobus satanas (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     gueréza černá
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Macaca silenus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     makak lví
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Macaca sylvanus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     magot
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Mandrillus leucophaeus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     dril
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Mandrillus sphinx (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     mandril
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Nasalis larvatus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     kahau nosatý
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Piliocolobus foai (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     gueréza středoafrická
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Piliocolobus gordonorum (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     gueréza stříbřitonohá
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Piliocolobus kirkii (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     gueréza zanzibarská
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Piliocolobus pennantii (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     gueréza Pennantova
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Piliocolobus preussi (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     gueréza kamerunská
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Piliocolobus rufomitratus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     gueréza červenohlavá
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Piliocolobus tephrosceles (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     gueréza šedonohá
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Piliocolobus tholloni (II)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     gueréza Thollonova
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Presbytis potenziani (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     hulman mentavejský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Pygathrix spp. (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     langur
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Rhinopithecus spp. (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     langur
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Semnopithecus ajax (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     hulman kašmírský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Semnopithecus dussumieri (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     hulman jižní
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Semnopithecus entellus (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     hulman posvátný
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Semnopithecus hector (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     hulman tarajský
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Semnopithecus hypoleucos (I)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     hulman černoruký
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Semnopithecus priam (I)