Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/129 ze dne 25. ledna 2017 o změně prováděcího nařízení (EU) č. 743/2013, kterým se zavádějí ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 129/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 21/99
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/129
   ze dne 25. ledna 2017
   o změně prováděcího nařízení (EU) č. 743/2013, kterým se zavádějí ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka, pokud jde o dobu jeho použitelnosti
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (1), a zejména na čl. 22 odst. 6 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 743/2013 (2) bylo přijato v návaznosti na nedostatky zjištěné při auditech auditorského útvaru Komise při provádění úředních kontrol produkce mlžů v Turecku určených pro vývoz do Unie a rovněž v návaznosti na oznámení členských států o nevyhovujících zásilkách mlžů pocházejících z Turecka, které nesplňovaly mikrobiologické normy Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Při posledním auditu, který se uskutečnil v září 2015, auditorský útvar Komise zjistil, že závažné nedostatky v systému kontroly mlžů určených pro vývoz do Unie nadále přetrvávají. Příslušné turecké orgány předložily informace týkající se nápravných opatření, která byla zahájena v zájmu odstranění zmíněných nedostatků. Nicméně některé z těchto nedostatků, zejména v souvislosti s prací laboratoří, nadále přetrvávají. Než bude možné uvažovat o jakémkoli zrušení opatření, bude třeba vzhledem k povaze předmětných výrobků provést následný audit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Doba použitelnosti prováděcího nařízení (EU) č. 743/2013 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V čl. 5 druhém pododstavci prováděcího nařízení (EU) č. 743/2013 se datum „31. prosince 2016“ nahrazuje datem „31. prosince 2017“.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 25. ledna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 743/2013 ze dne 31. července 2013, kterým se zavádějí ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka (Úř. věst. L 205, 1.8.2013, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.