Nařízení Rady (EU) 2017/135 ze dne 23. ledna 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1903, kterým se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 135/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 22/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/135
   ze dne 23. ledna 2017,
   kterým se mění nařízení (EU) 2016/1903, kterým se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Rady (EU) 2016/1903 (1) stanoví rybolovná práva pro tresku obecnou v subdivizích ICES 22–24 („populace tresky obecné v západní části Baltského moře“) v období od 1. do 31. ledna a od 1. dubna do 31. prosince 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V prosinci 2016 zveřejnil Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) vědecké posouzení týkající se dopadu zákazu rybolovu populace tresky obecné v západní části Baltského moře v období od 1. února do 31. března 2017. Toto posouzení potvrdilo, že zákaz rybolovu bude pro uvedenou populaci prospěšný.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Zákaz rybolovu stanovený nařízením (EU) 2016/1903 se vztahuje rovněž na rybolov tresky obecné plavidly o celkové délce menší než 15 metrů v oblastech s hloubkou vody menší než 20 metrů. V posouzení vypracovaném VTHVR se však uvádí, že omezení rybolovu těmito plavidly a v těchto oblastech k obnově zmíněné populace významně nepřispěje.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rovněž úplné odepření rybolovných práv v západní části Baltského moře by mohlo mít z důvodu možného přesunu rybolovných činností nežádoucí dopad na jiné populace tresky obecné v Baltském moři, zejména populaci ve východní části Baltského moře.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Umožnění plavidlům o celkové délce menší než 15 metrů a lovit ryby v oblastech s hloubkou vody menší než 20 metrů navíc umožní omezenému počtu rybářů, aby nadále prováděli rybolovné operace a cíleně lovili jiné druhy než tresku obecnou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Je proto přiměřené udělit plavidlům o celkové délce menší než 15 metrů právo lovit v oblastech s hloubkou vody menší než 20 metrů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Tato rybolovná práva by neměla být dostupná pro plavidla s párovými vlečnými sítěmi bez ohledu na jejich délku, protože ta mají vysokou rybolovnou kapacitu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               K zajištění účinné kontroly a sledování rybolovné oblasti s hloubkou vody menší než 20 metrů je nezbytné zajistit, aby všechna dotčená plavidla byla v souladu s čl. 9 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (2) vybavena systémem sledování plavidel. Proto by se čl. 9 odst. 5 uvedeného nařízení, jenž členským státům umožňuje rybářská plavidla o celkové délce menší než 15 metrů zprostit požadavku na vybavení systémem sledování plavidel, neměl použít na rybolov populace tresky obecné v západní části Baltského moře.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               V zájmu zajištění udržitelného využívání populace tresky obecné v západní části Baltského moře v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 (3) by se na ni pro účely povinnosti vykládky neměla uplatňovat meziroční flexibilita stanovená v čl. 15 odst. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Nařízení (EU) 2016/1903 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Zákaz lovu tresky obecné v subdivizích ICES 22 až 24 stanovený v nařízení (EU) 2016/1903 nabude účinku dne 1. února 2017. Aby bylo toto nařízení plně účinné, mělo by se použít od uvedeného dne a vstoupit v platnost prvním dnem po svém vyhlášení,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V příloze nařízení (EU) 2016/1903 se položka týkající se tresky obecné v subdivizích ICES 22 až 24 nahrazuje tímto:
   
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  
                     „Druh:
                  
               
               
                  Treska obecná
                  
                     Gadus morhua
                  
               
               
                  
                     Oblast:
                  
               
               
                  Subdivize 22–24
                  (COD/3BC+24)
               
            
            
               
                  Dánsko
               
               
                  2 444
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Německo
               
               
                  1 194
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Estonsko
               
               
                  54
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Finsko
               
               
                  48
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Lotyšsko
               
               
                  202
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Litva
               
               
                  131
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Polsko
               
               
                  654
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Švédsko
               
               
                  870
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Unie
               
               
                  5 597
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  TAC
               
               
                  5 597  (5)
                  
               
               
                   
               
               
                  Analytický TAC
                  Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
                  
                     Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                  Ustanovení čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 se nepoužijí.
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 23. ledna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         R. GALDES
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Rady (EU) 2016/1903 ze dne 28. října 2016, kterým se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2016/72 (Úř. věst. L 295, 29.10.2016, s. 1).
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 ze dne 6. července 2016, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 (Úř. věst. L 191, 15.7.2016, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
   
      (5)  Tato kvóta může být lovena od 1. do 31. ledna 2017 a od 1. dubna do 31. prosince 2017. Nicméně rybářská plavidla o celkové délce menší než 15 metrů (s výjimkou plavidel s párovými vlečnými sítěmi), jež jsou v souladu s čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009 vybavena systémem sledování plavidel, mohou lovit tuto kvótu i od 1. února do 31. března 2017 v oblastech s hloubkou vody menší než 20 metrů. Ustanovení čl. 9 odst. 5 nařízení (ES) č. 1224/2009 se nepoužije.“.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.