Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/138 ze dne 16. ledna 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Raclette de Savoie (CHZO))

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 138/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 22/6
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/138
   ze dne 16. ledna 2017
   o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Raclette de Savoie (CHZO))
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Žádost o zápis názvu „Raclette de Savoie“ předložená Francií byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie
                   (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dopisem ze dne 23. listopadu 2015 francouzské orgány Komisi sdělily, že na základě čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 bylo dvěma hospodářským subjektům se sídlem na území Francie, které splňovaly podmínky uvedeného článku, uděleno do 31. prosince 2017 přechodné období. V průběhu vnitrostátního námitkového řízení tyto hospodářské subjekty, jež „Raclette de Savoie“ v souladu s právními předpisy uváděly nepřetržitě na trh po dobu alespoň pěti let před podáním žádosti, podaly námitku ohledně rozpětí podílu tuku v sušině sýru a ohledně minimálního podílu zelených objemných krmiv v základní krmné dávce dojnic. Jedná se o tyto subjekty: SCA des producteurs de Reblochon de la vallée de Thônes, Route d'Annecy BP 38, 74230 Thones a GAEC Le Seysselan, Vallod, 74190 Seyssel.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Raclette de Savoie“ zapsán do rejstříku,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Název „Raclette de Savoie“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.
   Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.3 Sýry podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).
   Článek 2
   Ochranou poskytnutou podle článku 1 není dotčeno přechodné období udělené Francií na základě vyhlášky ze dne 29. října 2015 o schválení specifikace produktu s názvem „Raclette de Savoie“ zveřejněné dne 7. listopadu 2015 v Úředním věstníku Francouzské republiky podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 hospodářským subjektům splňujícím podmínky uvedeného článku.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. ledna 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Phil HOGAN
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. C 261, 19.7.2016, s. 16.
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.