Nařízení komise (EU) 2017/140 ze dne 26. ledna 2017, kterým se určuje referenční laboratoř EU pro nákazy vyvolané capripoxviry (nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz), stanoví další odpovědnosti a úkoly této laboratoře a mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 140/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 22/10
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/140
   ze dne 26. ledna 2017,
   kterým se určuje referenční laboratoř EU pro nákazy vyvolané capripoxviry (nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz), stanoví další odpovědnosti a úkoly této laboratoře a mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na čl. 32 odst. 5 a 6 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví obecné úkoly, povinnosti a požadavky pro referenční laboratoře Evropské unie (EU) pro potraviny a krmiva a pro oblast zdraví zvířat. Referenční laboratoře EU pro oblast zdraví zvířat a živá zvířata jsou uvedeny v příloze VII oddíle II uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Referenční laboratoř EU pro nákazy vyvolané capripoxviry (nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz) dosud neexistuje. Referenční laboratoře EU by měly pokrývat oblasti právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a zdraví zvířat v případech, kdy jsou zapotřebí přesné analytické a diagnostické výsledky. Ohniska nákaz vyvolaných capripoxviry vyžadují přesné analytické a diagnostické výsledky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Komise dne 30. června 2016 zveřejnila výzvu k předkládání žádostí k výběru a určení referenční laboratoře EU v oblasti nákaz vyvolaných capripoxviry (nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz). Vybraná laboratoř „Veterinary and Agrochemical Research Centre – CODA-CERVA“ by měla být určena jako referenční laboratoř EU v oblasti nákaz vyvolaných capripoxviry (nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Kromě obecných úkolů a povinností stanovených v čl. 32 odst. 2 nařízení (ES) č. 882/2004 by měly být vybrané laboratoři zadány zvláštní úkoly a odpovědnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Příloha VII oddíl II nařízení (ES) č. 882/2004 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Veterinary and Agrochemical Research Centre – CODA-CERVA, Brusel, Belgie se určuje jako referenční laboratoř Unie (EU) v oblasti nákaz vyvolaných capripoxviry (nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz).
   Další odpovědnosti a úkoly této laboratoře jsou stanoveny v příloze.
   Článek 2
   V příloze VII oddíle II nařízení (ES) č. 882/2004 se doplňuje nový bod 19, který zní:
   
      
         
         
         
            
               
                  „19.
               
               
                  Referenční laboratoř EU pro nákazy vyvolané capripoxviry (nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz)
                  
                     
                     
                        
                           
                              Veterinary and Agrochemical Research Centre – CODA-CERVA
                           
                        
                        
                           
                              Operational Directorate Viral Diseases
                           
                        
                        
                           
                              Unit Vesicular and Exotic Diseases
                           
                        
                        
                           
                              Groeselenberg 99
                           
                        
                        
                           
                              1180 Brussels
                           
                        
                        
                           
                              Belgie.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 26. ledna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Odpovědnosti a úkoly referenční laboratoře EU pro nákazy vyvolané capripoxviry (Nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz)
      
      Kromě obecných úkolů a povinností referenčních laboratoří EU pro oblast zdraví zvířat stanovených v čl. 32 odst. 2 nařízení (ES) č. 882/2004 má referenční laboratoř EU pro nákazy vyvolané capripoxviry (nodulární dermatitida skotu a neštovice ovcí a koz) tyto odpovědnosti a úkoly:
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  
                     Zajišťuje spojení mezi národními laboratořemi členských států a poskytuje optimální metody diagnostiky nákaz vyvolaných capripoxviry (nodulární dermatitida skotu a neštovice ovcí a koz) u zvířat, zejména tím, že:
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              provádí charakterizaci genomu, fylogenetickou analýzu (příbuznost s jinými kmeny téhož viru) a ukládání kmenů capripoxvirů v zájmu lepšího poskytování diagnostické služby v Unii a v případě potřeby a nutnosti například pro epizootické sledování nebo ověření diagnózy;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              vytváří a udržuje aktualizovanou banku kmenů a izolátů capripoxvirů a zvláštních sér a jiných činidel nezbytných pro diagnostiku nákazy, pokud jsou k dispozici;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              harmonizuje diagnostiky a zajišťuje odbornost testů v Unii organizováním a prováděním pravidelných mezilaboratorních srovnávacích testů a externího zajištění kvality diagnostiky těchto nákaz na unijní úrovni a pravidelně předává výsledky těchto testů Komisi, členským státům a národním laboratořím určeným pro diagnostiku těchto nákaz;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              disponuje odbornými znalostmi o těchto nákazách, což umožňuje rychlou diferenciální diagnostiku, zejména s ostatními příslušnými virovými nákazami;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              provádí výzkumné studie pro zlepšení metod tlumení nákaz ve spolupráci s národními laboratořemi určenými pro diagnostiku těchto nákaz na základě dohody s Komisí;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f)
                           
                           
                              radí Komisi ohledně vědeckých aspektů souvisejících s capripoxviry a zejména v oblasti výběru a použití očkovacích kmenů capripoxvirů.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  
                     Pomáhá národním laboratořím členských států určeným k diagnostice nákaz vyvolaných capripoxviry (nodulární dermatitida skotu a neštovice ovcí a koz) s plněním jejich úkolů, zejména tím, že:
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              skladuje a dodává těmto laboratořím standardní séra a další referenční činidla, jako jsou viry, inaktivované antigeny nebo buněčné linie, za účelem standardizace diagnostických testů a činidel používaných v jednotlivých členských státech, pokud se vyžaduje identifikace původce a/nebo použití sérologických testů;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              se aktivně podílí na diagnostice nákaz při podezření na ohniska v členských státech a jejich potvrzení získáváním izolátů capripoxvirů za účelem potvrzení diagnózy, charakterizace viru a přispění k epizootologickým šetřením a studiím. Výsledky těchto činností sděluje neprodleně Komisi, členským státům a národním laboratořím určeným pro diagnostiku dotčených nákaz.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  
                     Poskytuje informace a provádí další vzdělávání, zejména tím, že:
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              napomáhá výuce, doškolování odborníků a organizaci seminářů pro národní laboratoře určené pro diagnostiku nákaz vyvolaných capripoxviry a pro odborníky v laboratorní diagnostice s cílem harmonizovat diagnostické techniky těchto nákaz v celé Unii;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              se účastní mezinárodních fór týkajících se zvláště standardizace analytických metod těchto nákaz a jejich provádění;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              spolupracuje s příslušnými odpovědnými laboratořemi ve třetích zemích, v nichž jsou uvedené nákazy rozšířeny, pokud jde o diagnostické metody pro nákazy vyvolané capripoxviry;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              při každoročním zasedání národních laboratoří určených pro diagnostiku nákaz vyvolaných capripoxviry přezkoumává příslušné požadavky na testování stanovené v Kodexu zdraví suchozemských živočichů a v Příručce norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              napomáhá Komisi při přezkumu doporučení stanovených v Kodexu zdraví suchozemských živočichů a v Příručce norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f)
                           
                           
                              sleduje vývoj situace v oblasti epizootologie nákaz vyvolaných capripoxviry.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.