Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/142 ze dne 26. ledna 2017, kterým se po dvou sté padesáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 142/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 22/54
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/142
   ze dne 26. ledna 2017,
   kterým se po dvou sté padesáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 19. ledna 2017 rozhodl o změně jednoho záznamu v seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 26. ledna 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            pověřený vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
   
   
      PŘÍLOHA
      Identifikační údaje u následujícího záznamu v oddíle „Fyzické osoby“ přílohy I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
      „Malik Muhammad Ishaq (také znám jako Malik Ishaq). Adresa: Pákistán. Datum narození: přibližně 1959. Místo narození: Rahim Yar Khan, provincie Pandžáb, Pákistán. Státní příslušnost: pákistánská. Další informace: a) Fyzický popis: mohutná postava, černé oči, černé vlasy, středně hnědá barva pleti a černý hustý plnovous. b) K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 14.3.2014.“ se nahrazuje tímto:
      
         „Malik Muhammad Ishaq (také znám jako Malik Ishaq). Adresa: Pákistán. Datum narození: přibližně 1959. Místo narození: Rahim Yar Khan, provincie Pandžáb, Pákistán. Státní příslušnost: pákistánská. Další informace: a) Fyzický popis: mohutná postava, černé oči, černé vlasy, středně hnědá barva pleti a černý hustý plnovous. b) K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Zabit v Pákistánu dne 28.7.2015. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 14.3.2014.“
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.