Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/144 ze dne 26. ledna 2017 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce ledna 2017 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 144/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 22/58
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/144
   ze dne 26. ledna 2017
   o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce ledna 2017 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 188 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1273/2011 (2) byly otevřeny některé dovozní celní kvóty a zároveň byl stanoven způsob správy těchto kvót pro rýži a zlomkovou rýži v rozčlenění podle země původu a s rozdělením na několik podobdobí podle přílohy I uvedeného prováděcího nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Měsíc leden je prvním podobdobím pro kvóty stanovené v čl. 1 odst. 1 písm. a) až d) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Ze sdělení zaslaných podle čl. 8 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011 vyplývá, že žádosti o kvóty s pořadovými čísly 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4154 a 09.4166 podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce ledna 2017 podle čl. 4 odst. 1 uvedeného prováděcího nařízení se týkají množství, které přesahuje dostupné množství. Je proto nutné určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a stanovit přídělový koeficient, který se použije na množství požadovaná pro příslušné kvóty a vypočítá se podle čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Z uvedených sdělení dále vyplývá, že žádosti o kvóty s pořadovými čísly 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 a 09.4153 podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce ledna 2017 podle čl. 4 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011 se týkají množství, které je menší než množství dostupné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Pro kvóty s pořadovými čísly 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 a 09.4166 je také třeba stanovit celkové množství dostupné pro následující podobdobí podle čl. 5 prvního pododstavce prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Za účelem zajištění účinné správy postupu vydávání dovozních licencí by toto nařízení mělo vstoupit v platnost okamžitě po vyhlášení,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Pro žádosti o dovozní licence pro rýži v rámci kvót s pořadovými čísly 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4154 a 09.4166 uvedených v prováděcím nařízení (EU) č. 1273/2011, které byly podány během prvních deseti pracovních dnů měsíce ledna 2017, se vydají licence pro požadované množství, jež se vynásobí přídělovým koeficientem stanoveným v příloze tohoto nařízení.
   2.   Celkové množství, které je podle prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011 k dispozici pro následující podobdobí v rámci kvót s pořadovými čísly 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 a 09.4166, je uvedeno v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 26. ledna 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011 ze dne 7. prosince 2011 o otevření a správě některých celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže (Úř. věst. L 325, 8.12.2011, s. 6).
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Množství, která se mají přidělit na podobdobí měsíce ledna 2017, a množství dostupná pro následující podobdobí podle prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011
      
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  Kvóta pro celoomletou nebo poloomletou rýži kódu KN 1006 30 podle čl. 1 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Původ
                           
                           
                              Pořadové číslo
                           
                           
                              Přídělový koeficient pro podobdobí měsíce ledna 2017
                           
                           
                              Celková množství dostupná pro podobdobí měsíce dubna 2017 (v kg)
                           
                        
                        
                           
                              Spojené státy
                           
                           
                              09.4127
                           
                           
                              — (1)
                              
                           
                           
                              23 609 399
                           
                        
                        
                           
                              Thajsko
                           
                           
                              09.4128
                           
                           
                              — (1)
                              
                           
                           
                              9 723 686
                           
                        
                        
                           
                              Austrálie
                           
                           
                              09.4129
                           
                           
                              — (2)
                              
                           
                           
                              1 019 000
                           
                        
                        
                           
                              jiného původu
                           
                           
                              09.4130
                           
                           
                              — (2)
                              
                           
                           
                              1 805 000
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  Kvóta pro loupanou rýži kódu KN 1006 20 podle čl. 1 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Původ
                           
                           
                              Pořadové číslo
                           
                           
                              Přídělový koeficient pro podobdobí měsíce ledna 2017
                           
                           
                              Celkové množství dostupné pro podobdobí měsíce července 2017 (v kg)
                           
                        
                        
                           
                              všechny země
                           
                           
                              09.4148
                           
                           
                              — (3)
                              
                           
                           
                              1 610 500
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  Kvóta pro zlomkovou rýži kódu KN 1006 40 00 podle čl. 1 odst. 1 písm. c) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Původ
                           
                           
                              Pořadové číslo
                           
                           
                              Přídělový koeficient pro podobdobí měsíce ledna 2017
                           
                           
                              Celkové množství dostupné pro podobdobí měsíce července 2017 (v kg)
                           
                        
                        
                           
                              Thajsko
                           
                           
                              09.4149
                           
                           
                              — (4)
                              
                           
                           
                              51 446 110
                           
                        
                        
                           
                              Austrálie
                           
                           
                              09.4150
                           
                           
                              — (4)
                              
                           
                           
                              15 205 790
                           
                        
                        
                           
                              Guyana
                           
                           
                              09.4152
                           
                           
                              — (5)
                              
                           
                           
                              11 000 000
                           
                        
                        
                           
                              Spojené státy
                           
                           
                              09.4153
                           
                           
                              — (4)
                              
                           
                           
                              8 931 576
                           
                        
                        
                           
                              jiného původu
                           
                           
                              09.4154
                           
                           
                              15,766653 %
                           
                           
                              6 000 002
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  Kvóta pro celoomletou nebo poloomletou rýži kódu KN 1006 30 podle čl. 1 odst. 1 písm. d) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Původ
                           
                           
                              Pořadové číslo
                           
                           
                              Přídělový koeficient pro podobdobí měsíce ledna 2017
                           
                           
                              Celkové množství dostupné pro podobdobí měsíce července 2017 (v kg)
                           
                        
                        
                           
                              Thajsko
                           
                           
                              09.4112
                           
                           
                              0,740094 %
                           
                           
                              0
                           
                        
                        
                           
                              Spojené státy
                           
                           
                              09.4116
                           
                           
                              1,705665 %
                           
                           
                              0
                           
                        
                        
                           
                              Indie
                           
                           
                              09.4117
                           
                           
                              0,966338 %
                           
                           
                              0
                           
                        
                        
                           
                              Pákistán
                           
                           
                              09.4118
                           
                           
                              0,722582 %
                           
                           
                              0
                           
                        
                        
                           
                              jiného původu
                           
                           
                              09.4119
                           
                           
                              0,793650 %
                           
                           
                              0
                           
                        
                        
                           
                              všechny země
                           
                           
                              09.4166
                           
                           
                              0,574956 %
                           
                           
                              17 011 014
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
      
         (1)  Žádosti se vztahují na množství, která jsou menší než množství dostupná nebo se jim rovnají: všechny žádosti jsou tedy přípustné.
      
         (2)  Pro toto podobdobí neexistuje dostupné množství.
      
         (3)  Žádosti se vztahují na množství, která jsou menší než množství dostupná nebo se jim rovnají: všechny žádosti jsou tedy přípustné.
      
         (4)  Žádosti se vztahují na množství, která jsou menší než množství dostupná nebo se jim rovnají: všechny žádosti jsou tedy přípustné.
      
         (5)  Pro toto podobdobí se přídělový koeficient nepoužije: Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.