Prováděcí nařízení Rady 2017/149 ze dne 27. ledna 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 149/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 23/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY 2017/149
   ze dne 27. ledna 2017,
   kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 101/2011 ze dne 4. února 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 4. února 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 101/2011.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Z přezkumu seznamu obsaženého v příloze I nařízení (EU) č. 101/2011 vyplývá, že by měly být pozměněny údaje týkající se jedné osoby.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha I nařízení (EU) č. 101/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (EU) č. 101/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 27. ledna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         E. SCICLUNA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 31, 5.2.2011, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      Údaje týkající se níže uvedené osoby v příloze I nařízení (EU) č. 101/2011 se nahrazují těmito údaji.
      
         
            
            
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     „Jméno
                  
                  
                     Identifikační údaje
                  
                  
                     Odůvodnění
                  
               
               
                  
                     27.
                  
                  
                     Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ
                  
                  
                     Tuniská státní příslušnice, narozena v Bardu dne 21. srpna 1971, dcera Naïmy EL KEFIOVÉ, manželka Mohameda Marwana MABROUKA, držitelka průkazu totožnosti č. 05409131.
                     Držitelka tuniského pasu č. x599070, vydaného v listopadu 2016 a platného do 21. listopadu 2021.
                  
                  
                     Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.
                  
               
               
                  
                     28.
                  
                  
                     Mohamed Marwan Ben Ali Ben Mohamed MABROUK
                  
                  
                     Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 11. března 1972, syn Jaouidy El BEJIOVÉ, manžel Sirine BEN ALIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese rue du Commandant Béjaoui 8 – Carthage – Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 04766495. Držitel francouzského pasu č. 11CK51319 platného do 1. srpna 2021.
                  
                  
                     Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.“
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.