Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/151 ze dne 27. ledna 2017, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 151/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 23/7
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/151
      ze dne 27. ledna 2017,
      kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 úvodní větu, čl. 8 bod 1 první pododstavec, čl. 8 bod 4, čl. 9 odst. 2 písm. b) a čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
      s ohledem na směrnici Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 23 odst. 1, čl. 24 odst. 2, článek 25, čl. 26 odst. 2 a čl. 28 odst. 1 uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (3) stanoví požadavky na vydání veterinárního osvědčení pro dovoz drůbeže a drůbežích produktů (dále jen „komodity“) do Unie a jejich tranzit přes území Unie. Stanoví, že komodity se do Unie smí dovážet a přes její území přepravovat pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených ve sloupcích 1 a 3 tabulky stanovené v části 1 přílohy I zmíněného nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Požadavky na vydání veterinárního osvědčení stanovené v nařízení (ES) č. 798/2008 zohledňují, zda jsou v příslušných případech vyžadovány zvláštní podmínky vzhledem k nákazovému statusu uvedených třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, včetně odběru vzorků a testování na různé nákazy drůbeže. Uvedené zvláštní podmínky a vzorová veterinární osvědčení, která musí být připojena ke komoditám, jež jsou do Unie dováženy nebo jsou přes její území přepravovány, jsou stanoveny v části 2 přílohy I zmíněného nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Vzhledem k nepříznivému výsledku auditu provedeného Komisí a zaměřeného na uplatňování veterinárních kontrol drůbeže a drůbežích produktů Izraelem bylo nařízení (ES) č. 798/2008 změněno prováděcím nařízením (EU) 2015/608 (4) za účelem pozastavení dovozu některých komodit z Izraele a zavedení doplňkového testování hejn drůbeže na newcastleskou chorobu před odesláním některých jiných komodit do Unie, včetně živé drůbeže, jednodenních kuřat, násadových vajec, vajec určených pro zpracování a masa drůbeže.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Izrael nyní Komisi informoval, že hodlá zrušit svoji politiku depopulace pro newcastleskou chorobu, pokud jde o drůbež chovanou v hospodářstvích nacházejících se na území Izraele severně od silnice č. 5. Vzhledem k jiným prioritám v oblasti zdravotnictví již navíc nelze zaručit plnění některých požadavků na laboratorní testy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Seznam v tabulce uvedené v části 1 přílohy I by tudíž měl být změněn tak, aby byl zakázán dovoz živé drůbeže a ptáků nadřádu běžci, násadových vajec a masa drůbeže a ptáků nadřádu běžci, jakož i vajec určených pro zpracování z celého území Izraele do Unie a jejich tranzit přes území Unie. Nicméně dovoz masa drůbeže podle zvláštních podmínek stanovených v nařízení (ES) č. 798/2008 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2015/608 by měl být i nadále povolen z území Izraele nacházejícího se jižně od silnice č. 5, kde je výskyt newcastleské choroby nižší a politika depopulace zůstala zachována.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Dovoz vajec a vaječných výrobků z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do Unie je povolen. Tato země rovněž požádala o povolení pro dovoz masa drůbeže do Unie. Audit provedený Komisí v lednu 2016 dospěl k závěru, že uvedená třetí země splňuje požadavky nezbytné pro veterinární osvědčení masa drůbeže pro dovoz do Unie. Položka pro uvedenou třetí zemi v tabulce stanovené v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být změněna.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  V rámci auditu provedeného v lednu 2016 a týkajícího se Bývalé jugoslávské republiky Makedonie bylo zjištěno, že tato třetí země poráží nejen drůbež, která byla chována na jejím území, ale i drůbež, jež byla buď dovezena z jiné třetí země uvedené pro danou komoditu v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 za podmínek přinejmenším rovnocenných podmínkám obsaženým ve zmíněném nařízení, nebo jež byla na její území dříve dovezena z některého členského státu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Požadavky na vydání veterinárního osvědčení, pokud jde o dovoz masa drůbeže (POU) ze třetí země uvedené v tabulce stanovené v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 jako země, z níž je povolen dovoz do Unie, odkazují na maso získané z živé drůbeže, která byla dříve dovezena do výše uvedené třetí země z jiné třetí země uvedené v tabulce stanovené v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008. Požadavky na vydání veterinárního osvědčení však neodkazují na maso získané z živé drůbeže dovezené z členského státu za účelem následné porážky v uvedené třetí zemi, se záměrem toto maso následně dovézt zpět do Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Vzhledem k příznivému nákazovému statusu Unie a zanedbatelným rizikům pro zdraví drůbeže, která z této praxe vyplývají, by mělo být vzorové veterinární osvědčení pro maso drůbeže (POU) stanovené v části 2 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 změněno tak, aby obsahovalo ustanovení týkající se osvědčení, které uvádí, že maso drůbeže může být získáno z drůbeže, jež byla dříve dovezena z některého členského státu za účelem následné porážky.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  V části 2 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 je stanoveno vzorové veterinární osvědčení pro vaječné výrobky (EP). V uvedeném vzorovém veterinárním osvědčení se v poznámkách k části I odkazuje na kódy harmonizovaného systému (HS), jež mají být ve zmíněném osvědčení uvedeny v části I kolonce I.19.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Vzhledem k tomu, že vaječný výrobek „vaječný žloutek“ může být klasifikován do několika položek čísla HS 21.06, a ne pouze do položky 21.06.10, je vhodné vzorové veterinární osvědčení (EP) odpovídajícím způsobem změnit.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Dříve, než se změněná vzorová veterinární osvědčení stanou povinnými, je třeba poskytnout členským státům a příslušnému odvětví přiměřené přechodné období, aby se přizpůsobily novým požadavkům obsaženým ve změněných vzorových veterinárních osvědčeních.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Po přechodné období do dne 28. března 2017 členské státy i nadále povolí dovážet do Unie zásilky komodit, na něž se vztahují vzorová veterinární osvědčení pro maso drůbeže (POU) a vzorová veterinární osvědčení pro vaječné výrobky (EP), jak jsou stanovena v části 2 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008, ve znění platném před zavedením změn uvedených vzorů na základě tohoto nařízení, pakliže byla podepsána přede dnem 28. února 2017.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 27. ledna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
      
         (2)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74.
      
         (3)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).
      
         (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/608 ze dne 14. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky pro Ukrajinu a Izrael na seznamu třetích zemí, schválení ukrajinského programu pro tlumení salmonel u nosnic, požadavky na veterinární osvědčení týkající se newcastleské choroby a požadavky na zpracování vaječných výrobků (Úř. věst. L 101, 18.4.2015, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     část 1 se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 položka pro Izrael se nahrazuje tímto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Kód ISO a název třetí země nebo území
                                          
                                          
                                             Kód třetí země, území, oblasti nebo jednotky
                                          
                                          
                                             Popis třetí země, území, oblasti nebo jednotky
                                          
                                          
                                             Veterinární osvědčení
                                          
                                          
                                             Zvláštní podmínky
                                          
                                          
                                             Zvláštní podmínky
                                          
                                          
                                             Status dozoru nad influenzou ptáků
                                          
                                          
                                             Status očkování proti influenze ptáků
                                          
                                          
                                             Status tlumení salmonel (6)
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Vzor/vzory
                                          
                                          
                                             Doplňkové záruky
                                          
                                          
                                             Datum ukončení (1)
                                          
                                          
                                             Datum zahájení (2)
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             1
                                          
                                          
                                             2
                                          
                                          
                                             3
                                          
                                          
                                             4
                                          
                                          
                                             5
                                          
                                          
                                             6
                                          
                                          
                                             6 A
                                          
                                          
                                             6B
                                          
                                          
                                             7
                                          
                                          
                                             8
                                          
                                          
                                             9
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „IL – Izrael (5)
                                          
                                          
                                             IL-0
                                          
                                          
                                             celá země
                                          
                                          
                                             SPF, EP
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, LT20
                                          
                                          
                                             X
                                          
                                          
                                             P3
                                          
                                          
                                             28.1.2017
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             A
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             S5, ST1
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             SRP
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             P3
                                          
                                          
                                             18.4.2015
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             RAT
                                          
                                          
                                             X
                                          
                                          
                                             P3
                                          
                                          
                                             28.1.2017
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             WGM
                                          
                                          
                                             VIII
                                          
                                          
                                             P3
                                          
                                          
                                             18.4.2015
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             E
                                          
                                          
                                             X
                                          
                                          
                                             P3
                                          
                                          
                                             28.1.2017
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             S4“
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             IL-1
                                          
                                          
                                             oblast jižně od silnice č. 5
                                          
                                          
                                             POU
                                          
                                          
                                             X
                                          
                                          
                                             N
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             IL-2
                                          
                                          
                                             oblast severně od silnice č. 5
                                          
                                          
                                             POU
                                          
                                          
                                             X
                                          
                                          
                                             P3
                                          
                                          
                                             28.1.2017
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 položka pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii se nahrazuje tímto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Kód ISO a název třetí země nebo území
                                          
                                          
                                             Kód třetí země, území, oblasti nebo jednotky
                                          
                                          
                                             Popis třetí země, území, oblasti nebo jednotky
                                          
                                          
                                             Veterinární osvědčení
                                          
                                          
                                             Zvláštní podmínky
                                          
                                          
                                             Zvláštní podmínky
                                          
                                          
                                             Status dozoru nad influenzou ptáků
                                          
                                          
                                             Status očkování proti influenze ptáků
                                          
                                          
                                             Status tlumení salmonel (6)
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Vzor/vzory
                                          
                                          
                                             Doplňkové záruky
                                          
                                          
                                             Datum ukončení (1)
                                          
                                          
                                             Datum zahájení (2)
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             1
                                          
                                          
                                             2
                                          
                                          
                                             3
                                          
                                          
                                             4
                                          
                                          
                                             5
                                          
                                          
                                             6
                                          
                                          
                                             6 A
                                          
                                          
                                             6B
                                          
                                          
                                             7
                                          
                                          
                                             8
                                          
                                          
                                             9
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „MK – Bývalá jugoslávská republika Makedonie (4)
                                          
                                          
                                             MK-0 (4)
                                          
                                          
                                             celá země
                                          
                                          
                                             POU
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             E, EP“
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     část 2 se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 vzorové veterinární osvědčení pro maso drůbeže (POU) se nahrazuje tímto:„
                                 Text obrazu
                                 
                                    Vzorové veterinární osvědčení pro maso drůbeže (POU)
                                    ZEMĚ:
                                    Veterinární osvědčení do EU
                                    Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
                                    I.1. Odesílatel
                                    Název
                                    Adresa
                                    Země
                                    Tel.
                                    I.2. Číslo jednací osvědčení
                                    I.2.a.
                                    I.3. Příslušný ústřední orgán
                                    I.4. Příslušný místní orgán
                                    I.5. Příjemce
                                    Název
                                    Adresa
                                    Země
                                    Tel.
                                    I.6.
                                    I.7. Země původu
                                    Kód ISO
                                    I.8. Region původu
                                    Kód
                                    I.9. Země určení
                                    Kód ISO
                                    I.10.
                                    I.11. Místo původu
                                    Název Číslo schválení
                                    Adresa
                                    I.12.
                                    I.13. Místo nakládky
                                    Adresa
                                    I.14. Datum odjezdu
                                    I.15. Dopravní prostředek
                                    Letadlo Plavidlo Vagon
                                    Silniční vozidlo Ostatní
                                    Identifikace:
                                    Dokument:
                                    I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
                                    I.17.
                                    I.18. Popis zboží
                                    I.19. Kód zboží (kód HS)
                                    I.20. Množství
                                    I.21. Teplota produktů
                                    Okolní Chlazené Zmrazené
                                    I.22. Počet balení
                                    I.23. Číslo plomby/kontejneru
                                    I.24.
                                 
                                 
                                 Text obrazu
                                 
                                    I.25. Zboží osvědčené pro:
                                    Lidská spotřeba
                                    I.26.
                                    I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU
                                    I.28. Identifikace zboží
                                    Číslo schválení zařízení
                                    Druh (vědecký název)
                                    Jatka
                                    Bourárna
                                    Chladírenský sklad
                                    Počet balení
                                    Čistá hmotnost
                                 
                                 
                                 Text obrazu
                                 
                                    ZEMĚ
                                    POU (maso drůbeže)
                                    II. Zdravotní informace
                                    II.a. Číslo jednací osvědčení
                                    II.b.
                                    II.1. Potvrzení o zdravotní nezávadnosti
                                    Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem si vědom příslušných ustanovení nařízení (ES) č. 178/2002, 852/2004, 853/2004 a 854/2004, a potvrzuji tímto, že maso drůbeže (1) popsané v tomto osvědčení bylo získáno v souladu s požadavky uvedených nařízení, a zejména že:
                                    a) pochází ze zařízení provádějícího (provádějících) program založený na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP) v souladu s nařízením (ES) č. 852/2004;
                                    b) bylo vyprodukováno v souladu s podmínkami stanovenými v oddílech II a V přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004;
                                    c) bylo po veterinárních prohlídkách před porážkou a po porážce provedených v souladu s oddílem IV kapitolou V přílohy I nařízení (ES) č. 854/2004 shledáno vhodným k lidské spotřebě;
                                    d) bylo opatřeno identifikačním označením v souladu s oddílem I přílohy II nařízení (ES) č. 853/2004;
                                    e) splňuje příslušná kritéria stanovená v nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny;
                                    f) jsou splněny záruky pro živá zvířata a pro produkty z těchto zvířat stanovené plány zjišťování přítomnosti reziduí předloženými v souladu se směrnicí 96/23/ES, a zejména s článkem 29 uvedené směrnice;
                                    (2) [g) splňuje požadavky nařízení (ES) č. 1688/2005, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o zvláštní záruky ohledně salmonely na zásilky určitého masa a vajec do Finska a Švédska.]
                                    II.2. Potvrzení o zdraví zvířat
                                    Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, tímto potvrzuji, že maso drůbeže popsané v tomto osvědčení:
                                    II.2.1 pochází:
                                    (3) (4) (6) buď [z území kódu ;]
                                    (4) (5) nebo [z jednotky/jednotek ;]
                                    které/která k datu vystavení tohoto osvědčení bylo prosté/byla prostá/byly prosté:
                                    vysoce patogenní influenzy ptáků ve smyslu definice v čl. 2 bodě 16 nařízení (ES) č. 798/2008 a
                                    newcastleské choroby ve smyslu definice v čl. 2 bodě 18 nařízení (ES) č. 798/2008;
                                    II.2.2 bylo získáno z drůbeže, která:
                                    (4) buď [nebyla očkována proti influenze ptáků;]
                                    (4) nebo [byla očkována proti influenze ptáků v souladu s plánem očkování splňujícím požadavky uvedené v příloze V nařízení (ES) č. 798/2008 za použití:
                                    (název a typ použité očkovací látky (použitých očkovacích látek))
                                    ve věku týdnů;]
                                    II.2.3 bylo získáno z drůbeže, která byla držena:
                                    (3) (4) (9) buď [na území/územích kódu ;]
                                    (4) (5) (9) nebo [v jednotce/jednotkách ;]
                                    (4) buď [od vylíhnutí nebo byla dovezena jako drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci (jednodenní kuřata, chovná a užitková drůbež, jatečná drůbež nebo drůbež určená k dodávce k zazvěření volně žijící zvěře) z třetí země uvedené/třetích zemí uvedených pro toto zboží v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 za podmínek přinejmenším rovnocenných podmínkám v uvedeném nařízení;]
                                    Část II: Osvědčení
                                 
                                 
                                 Text obrazu
                                 
                                    ZEMĚ
                                    POU (maso drůbeže)
                                    II. Zdravotní informace
                                    II.a. Číslo jednací osvědčení
                                    II.b.
                                    (4) nebo [od vylíhnutí nebo byla dovezena jako drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci (jednodenní kuřata, chovná a užitková drůbež, jatečná drůbež nebo drůbež určená k dodávce k zazvěření volně žijící zvěře) z členského státu/členských států.]
                                    II.2.4 bylo získáno z drůbeže pocházející ze zařízení:
                                    a) na nejž/něž se nevztahují žádná veterinární omezení;
                                    b) v jehož/jejichž okolí v okruhu 10 km, případně včetně území sousední země, se nevyskytlo ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků nebo newcastleské choroby po dobu nejméně předcházejících 30 dnů;
                                    II.2.5 bylo získáno z drůbeže, která:
                                    (7) a) byla poražena dne (dd/mm/rrrr) nebo mezi (dd/mm/rrrr) a (dd/mm/rrrr);
                                    b) nebyla poražena v rámci žádného veterinárního plánu pro tlumení nebo eradikaci nákaz drůbeže;
                                    c) během přepravy na jatka nepřišla do kontaktu s drůbeží nakaženou vysoce patogenní influenzou ptáků nebo newcastleskou chorobou;
                                    II.2.6 a) pochází ze schválených jatek, která v době porážky nepodléhala omezením z důvodu podezření na ohnisko nebo potvrzeného ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků nebo newcastleské choroby, a v jejichž okolí v okruhu 10 km se nevyskytlo ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků nebo newcastleské choroby po dobu nejméně předcházejících 30 dnů:
                                    b) během porážky, bourání, skladování nebo přepravy nebylo nikdy v kontaktu s drůbeží nebo masem nižšího nákazového statusu;
                                    (8) [II.2.7 pochází z jatečné drůbeže, která:
                                    a) nebyla očkována očkovacími látkami připravenými z matečného inokula viru newcastleské choroby vykazujícího vyšší patogenitu než lentogenní kmeny viru;
                                    b) byla podrobena testu izolace viru newcastleské choroby provedenému v úřední laboratoři v době porážky na namátkovém vzorku kloakálních výtěrů nejméně u 60 ptáků z každého dotčeného hejna, při němž nebyly zjištěny ptačí paramyxoviry s indexem intracerebrální patogenity (ICPI) vyšším než 0,4;
                                    c) nebyla po dobu 30 dnů před porážkou v kontaktu s drůbeží nesplňující podmínky uvedené v písmenech a) a b).]
                                    (10) [II.2.8 pochází z hejn jatečné drůbeže, která byla vyšetřena a testována v souladu s bodem 8 oddílu I přílohy III nařízení (ES) č. 798/2008].
                                    II.3. Potvrzení o dobrých životních podmínkách zvířat
                                    Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že čerstvé maso popsané v části I tohoto osvědčení pochází ze zvířat, se kterými se na jatkách před porážkou a při porážce nebo usmrcení zacházelo v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie, a že byly dodrženy požadavky alespoň srovnatelné s těmi, které jsou stanoveny v kapitolách II a III nařízení Rady (ES) č. 1099/2009.
                                    Poznámky
                                    Část I:
                                    — Kolonka I.8: v případě potřeby uveďte kód oblasti nebo jednotky původu, jak jsou definovány pod kódem ve sloupci 2 části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008.
                                    — Kolonka I.11: název, adresa a číslo schválení zařízení odeslání.
                                    — Kolonka I.15: uveďte evidenční čísla vagonů a nákladních automobilů, jména plavidel a, jsou-li známa, čísla letů letadel. V případě přepravy v kontejnerech nebo bednách musí být jejich celkový počet a evidenční číslo a sériové číslo plomby, je-li k dispozici, uvedeny v kolonce I.23.
                                    — Kolonka I.19: použijte příslušný kód harmonizovaného systému (HS) Světové celní organizace: 02.07, 02.08 nebo 05.04.
                                 
                                 
                                 Text obrazu
                                 
                                    ZEMĚ
                                    POU (maso drůbeže)
                                    II. Zdravotní informace
                                    II.a. Číslo jednací osvědčení
                                    II.b.
                                    Část II:
                                    (1) „Masem drůbeže“ se rozumí poživatelné části farmových ptáků včetně ptáků nepovažovaných za domácí, ale chovaných jako domácí zvířata, s výjimkou ptáků nadřádu běžci, které nebyly podrobeny jiné úpravě než úpravě chladem za účelem konzervace; k vakuově balenému masu nebo masu balenému v ochranné atmosféře musí být také přiloženo osvědčení podle tohoto vzoru.
                                    Pozn.: Patří sem maso takzvané „farmové pernaté zvěře“.
                                    (2) Škrtněte, není-li zásilka určena pro dovoz do Švédska nebo Finska.
                                    (3) Kód území, jak je uveden ve sloupci 2 části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008.
                                    (4) Uveďte podle potřeby.
                                    (5) Doplňte název jednotky (jednotek).
                                    (6) Pro země nebo území s údajem „N“ ve sloupci 6 části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008, pouze pro maso drůbeže (POU), to znamená, že v případě ohniska newcastleské choroby ve smyslu definice v čl. 2 bodě 18 nařízení (ES) č. 798/2008 se bude i nadále používat kód země nebo kód území, budou však vyloučeny veškeré oblasti podléhající k datu vystavení tohoto osvědčení úředním omezením ze strany dotčené třetí země v souvislosti s newcastleskou chorobou.
                                    (7) Uveďte datum nebo data porážky. Dovoz tohoto masa se nepovolí, pokud bylo získáno z drůbeže poražené na území nebo v jednotce/jednotkách, které jsou uvedeny v bodě II.2.1, během období, pro které byla Evropskou unií přijata omezující opatření proti dovozu tohoto masa z tohoto území nebo této jednotky/těchto jednotek.
                                    (8) Vztahuje se jen na země s údajem „VI“ ve sloupci 5 části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008.
                                    (9) Pokud maso pochází z drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci, jako jsou jednodenní kuřata, chovná a užitková drůbež, jatečná drůbež nebo drůbež určená k dodávce k zazvěření volně žijící zvěře, pocházející buď z členského státu/členských států nebo z třetí země uvedené/třetích zemí uvedených v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 pro dovoz uvedeného zboží do Unie, uvede/uvedou se kód/kódy členského státu/členských států či země/zemí nebo území uvedené země/uvedených zemí a kód třetí země, ve které se drůbež poráží.
                                    (10) Tato záruka je vyžadována pouze pro drůbeží maso pocházející ze zemí, území nebo oblastí, které mají ve sloupci 5 části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 uveden údaj „X“.
                                    Úřední veterinární lékař
                                    Jméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:
                                    Datum: Podpis:
                                    Razítko:
                                 “
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 v části I poznámek ve vzorovém veterinárním osvědčení pro vaječné výrobky (EP) se čtvrtá odrážka týkající se kolonky I.19 nahrazuje tímto:
                                 „Kolonka I.19: použijte příslušný kód harmonizovaného systému (HS) Světové celní organizace: 04.07, 04.08, 35.02 nebo 21.06.“
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.