Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/157 ze dne 30. ledna 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky thiabendazol a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 157/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 25/5
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/157
      ze dne 30. ledna 2017,
      kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky thiabendazol a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Platnost schválení účinné látky thiabendazol, jak je stanoveno v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2), skončí dnem 30. června 2017.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  V souladu s článkem 4 nařízení Komise (EU) č. 1141/2010 (3) a ve lhůtě stanovené v uvedeném článku byla předložena žádost o obnovení zařazení látky thiabendazol do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (4).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Žadatel předložil doplňující dokumentaci požadovanou podle článku 9 nařízení (EU) č. 1141/2010. Žádost byla členským státem zpravodajem shledána úplnou.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Členský stát zpravodaj připravil po konzultaci s členským státem spoluzpravodajem hodnotící zprávu o obnovení a předložil ji dne 28. května 2013 Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Úřad předal hodnotící zprávu o obnovení žadateli a členským státům, aby se k ní vyjádřili, a obdržené připomínky zaslal Komisi. Úřad rovněž zpřístupnil souhrn doplňující dokumentace veřejnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Dne 23. října 2014 oznámil úřad Komisi svůj závěr (5) o tom, zda lze očekávat, že látka thiabendazol splní kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Komise předložila návrh zprávy o přezkoumání thiabendazolu Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva dne 20. března 2015.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Bylo zjištěno, že v případě jednoho či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin obsahujícího danou účinnou látku jsou kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 splněna. Uvedená kritéria pro schválení se tudíž považují za splněná.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Proto je vhodné schválení thiabendazolu obnovit.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Posouzení rizik pro účely obnovení schválení thiabendazolu vychází z omezeného počtu reprezentativních použití, která však neomezují použití, pro něž mohou být přípravky na ochranu rostlin obsahující thiabendazol povoleny. Proto je vhodné nezachovat omezení použití jako fungicid.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na současné vědeckotechnické poznatky je nezbytné stanovit určité podmínky. Zejména je vhodné vyžádat si další potvrzující informace.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  V souladu s čl. 20 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení by příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 měla být odpovídajícím způsobem změněna.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/549 (6) byla prodloužena doba platnosti schválení látky thiabendazol do 30. června 2017, aby bylo možno postup pro obnovení schválení této látky dokončit před uplynutím platnosti jejího schválení. Avšak vzhledem k tomu, že rozhodnutí o obnovení bylo přijato před zmíněným datem prodloužení platnosti, mělo by se toto nařízení použít od 1. dubna 2017.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Obnovení schválení účinné látky
      Schválení účinné látky thiabendazol, specifikované v příloze I, se obnovuje za podmínek stanovených v uvedené příloze.
      Článek 2
      Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
      Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
      Článek 3
      Vstup v platnost a použitelnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 1. dubna 2017.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 30. ledna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
      
         (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
      
         (3)  Nařízení Komise (EU) č. 1141/2010 ze dne 7. prosince 2010, kterým se stanoví postup pro obnovení zařazení druhé skupiny účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a kterým se vytváří seznam těchto látek (Úř. věst. L 322, 8.12.2010, s. 10).
      
         (4)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).
      
         (5)  EFSA Journal 2015; 12(11):3880. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu.
      
         (6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/549 ze dne 8. dubna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek bentazon, cyhalofopbutyl, dikvat, famoxadon, flumioxazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), metalaxyl-M, pikolinafen, prosulfuron, pymetrozin, thiabendazol a thifensulfuron-methyl (Úř. věst. L 95, 9.4.2016, s. 4).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Obecný název, identifikační čísla
                  
                  
                     Název podle IUPAC
                  
                  
                     Čistota (1)
                     
                  
                  
                     Datum schválení
                  
                  
                     Konec platnosti schválení
                  
                  
                     Zvláštní ustanovení
                  
               
               
                  
                     Thiabendazol
                  
                  
                     2-(thiazol-4-yl)benzimidazol
                  
                  
                     ≥ 985 g/kg
                  
                  
                     1. dubna 2017
                  
                  
                     31. března 2032
                  
                  
                     Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání thiabendazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.
                     Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 ochraně obsluhy a spotřebitelů,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 ochraně podzemních vod,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 kontrole odpadních vod z použití po sklizni.
                              
                           
                        
                     
                     Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.
                     Žadatel předloží do 31. března 2019 Komisi, členským státům a úřadu potvrzující informace týkající se zkoušek úrovně 2 uvedených v koncepčním rámci OECD, zkoumajících potenciální účinky thiabendazolu zprostředkované endokrinním systémem.
                  
               
               
                  
                     CAS 148-79-8
                     CIPAC 323
                  
                  
                      
                  
               
            
         
         
         
            (1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     v části A se zrušuje položka 17 pro thiabendazol;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     v části B se doplňuje nová položka, která zní:
                     
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 Obecný název, identifikační čísla
                              
                              
                                 Název podle IUPAC
                              
                              
                                 Čistota (*1)
                                 
                              
                              
                                 Datum schválení
                              
                              
                                 Konec platnosti schválení
                              
                              
                                 Zvláštní ustanovení
                              
                           
                           
                              
                                 „105
                              
                              
                                 Thiabendazol
                              
                              
                                 2-(thiazol-4-yl)benzimidazol
                              
                              
                                 ≥ 985 g/kg
                              
                              
                                 1. dubna 2017
                              
                              
                                 31. března 2032
                              
                              
                                 Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání thiabendazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.
                                 Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             ochraně obsluhy a spotřebitelů,
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             ochraně podzemních vod,
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             kontrole odpadních vod z použití po sklizni.
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.
                                 Žadatel předloží do 31. března 2019 Komisi, členským státům a úřadu potvrzující informace týkající se zkoušek úrovně 2 uvedených v koncepčním rámci OECD, zkoumajících potenciální účinky thiabendazolu zprostředkované endokrinním systémem.“
                              
                           
                           
                              
                                 CAS 148-79-8
                                 CIPAC 323
                              
                              
                                  
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
         
            (*1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.