Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/162 ze dne 31. ledna 2017 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2016 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení (EU) 2016/2226 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2016 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 162/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 27/101
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/162
   ze dne 31. ledna 2017
   o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2016 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení (EU) 2016/2226 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2016 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 105 odst. 1, 2, 3 a 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rybolovné kvóty na rok 2015 byly stanoveny:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           nařízením Rady (EU) č. 1221/2014 (2),
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           nařízením Rady (EU) č. 1367/2014 (3),
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           nařízením Rady (EU) 2015/104 (4) a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           nařízením Rady (EU) 2015/106 (5).
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rybolovné kvóty na rok 2016 byly stanoveny:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           nařízením (EU) č. 1367/2014,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           nařízením Rady (EU) 2015/2072 (6),
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           nařízením Rady (EU) 2016/72 (7) a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           nařízením Rady (EU) 2016/73 (8).
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle čl. 105 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 platí, že zjistí-li Komise, že členský stát překročil přidělené rybolovné kvóty, provede odpočty z budoucích rybolovných kvót tohoto členského státu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/2226 (9) byly stanoveny odpočty z rybolovných kvót u určitých populací v roce 2016 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               U některých členských států však nebylo možné na základě prováděcího nařízení (EU) 2016/2226 provést odpočty z kvót přidělených pro nadměrně odlovené populace, protože dané členské státy neměly v roce 2016 tyto kvóty k dispozici.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Podle čl. 105 odst. 5 nařízení (ES) č. 1224/2009 by se v případě, kdy není možné provést odpočty z populace, u níž došlo k přečerpání kvót v roce následujícím po roce, v němž k přečerpání došlo, z toho důvodu, že daný členský stát nemá kvótu na uvedenou populaci k dispozici, měly odpočty provést z jiných populací, které jsou dostupné v téže zeměpisné oblasti nebo které mají stejnou komerční hodnotu. Podle sdělení Komise 2012/C 72/07 (10) by tyto odpočty měly být pokud možno provedeny z kvót přidělených pro populace ulovené stejným loďstvem, jako je loďstvo, které kvótu přečerpalo, s přihlédnutím k potřebě zabránit výmětům u smíšeného rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               V některých případech umožnily výměny rybolovných práv v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (11) částečné odpočty z téže populace v rámci prováděcího nařízení (EU) 2016/2226. Zbývající odpočty by měly být podle čl. 105 odst. 5 nařízení (ES) č. 1224/2009 provedeny z kvót pro jiné populace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               S dotčenými členskými státy proběhly konzultace ohledně navrhovaných odpočtů z kvót přidělených pro jiné než nadměrně odlovené populace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Španělsko v roce 2015 přečerpalo svou kvótu pro rejnokovité ve vodách Unie podoblastí ICES VIII a IX (SRX/89-C.). Dopisem ze dne 30. září 2016 požádalo Španělsko o rozložení odpočtu do dvou let. Na základě poskytnutých informací a vzhledem k tomu, že výrazné snížení kvóty by znamenalo příliš velké výměty daných druhů, lze tuto žádost v souladu s bodem 3 písm. b) sdělení 2012/C 72/07 přijmout.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Je třeba provést odpočty populace smačkovitých v zeměpisné oblasti divizí ICES IIa, IIIa a podoblasti ICES IV vzhledem k tomu, že Dánsko v roce 2015 překročilo své celkové přípustné odlovy ve vodách Unie v oblasti řízení 1 vymezené v příloze IID nařízení (EU) 2015/104. Na rok 2016 byly povoleny minimální úlovky smačkovitých v těchto vodách za účelem sledování stavu jejich populace. S uvedeným odpočtem však není možné zachovat systém sledování (12) doporučený Mezinárodní radou pro průzkum moří (ICES) pro účely řízení populace smačkovitých. Odpočet za přečerpání dánských kvót v roce 2015 v této oblasti by proto měl být proveden u oblasti řízení populace smačkovitých 3.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Některé odpočty požadované na základě prováděcího nařízení (EU) 2016/2226 jsou navíc zřejmě větší než upravená kvóta dostupná pro rok 2016, v důsledku čehož není možné u dané kvóty odpočty provést v plném rozsahu. Podle sdělení 2012/C 72/07 by měla být zbývající množství odečtena z upravených kvót dostupných v následujících letech, dokud nebude kompenzováno celé nadměrně odlovené množství.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Prováděcí nařízení (EU) 2016/2226 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Rybolovné kvóty stanovené nařízeními (EU) č. 1367/2014, (EU) 2015/2072, (EU) 2016/72 a (EU) 2016/73 na rok 2016 a uvedené v příloze I tohoto nařízení se sníží o odpočty z alternativních populací stanovené v uvedené příloze.
   Článek 2
   Příloha prováděcího nařízení (EU) 2016/2226 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 31. ledna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EU) č. 1221/2014 ze dne 10. listopadu 2014, kterým se pro rok 2015 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) č. 1180/2013 a (EU) č. 43/2014 (Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 16.)
   
      (3)  Nařízení Rady (EU) č. 1367/2014 ze dne 15. prosince 2014, kterým se pro roky 2015 a 2016 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie (Úř. věst. L 366, 20.12.2014, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Rady (EU) 2015/104 ze dne 19. ledna 2015, kterým se pro rok 2015 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, kterým se mění nařízení (EU) č. 43/2014 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 779/2014 (Úř. věst. L 22, 28.1.2015, s. 1).
   
      (5)  Nařízení Rady (EU) 2015/106 ze dne 19. ledna 2015, kterým se pro rok 2015 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři (Úř. věst. L 19, 24.1.2015, s. 8).
   
      (6)  Nařízení Rady (EU) 2015/2072 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) č. 1221/2014 a (EU) 2015/104 (Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 1).
   
      (7)  Nařízení Rady (EU) 2016/72 ze dne 22. ledna 2016, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2015/104 (Úř. věst. L 22, 28.1.2016, s. 1).
   
      (8)  Nařízení Rady (EU) 2016/73 ze dne 18. ledna 2016, kterým se na rok 2016 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb v Černém moři (Úř. věst. L 16, 23.1.2016, s. 1).
   
      (9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2226 ze dne 9. prosince 2016 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2016 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech (Úř. věst. L 336, 10.12.2016, s. 28).
   
      (10)  Sdělení Komise – Pokyny pro odpočet kvót podle čl. 105 odst. 1, 2 a 5 nařízení (ES) č. 1224/2009 (Úř. věst. C 72, 10.3.2012, s. 27).
   
      (11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
   
      (12)  http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2016/HAWG/13%20HAWG%20Report%202016%20-%20Sec%2011%20Sandeel%20in%20Division%203.a%20and%20Subarea%204.pdf
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Odpočty z kvót pro alternativní populace
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Kód druhu
               
               
                  Kód oblasti
               
               
                  Název druhu
               
               
                  Název oblasti
               
               
                  Povolené vykládky v roce 2015 (celkové upravené množství v kilogramech) (1)
                  
               
               
                  Celkové úlovky v roce 2015 (množství v kilogramech)
               
               
                  Čerpání kvót (%)
               
               
                  Přečerpání v poměru k povolené vykládce (množství v kilogramech)
               
               
                  Násobící koeficient (2)
                  
               
               
                  Dodatečný násobící koeficient (3)
                      (4)
                  
               
               
                  Zbývající odpočty z předchozích let (5) (množství v kilogramech)
               
               
                  Odpočty v roce 2016 (množství v kilogramech)
               
               
                  Odpočty již provedené u téže populace v roce 2016 (množství v kilogramech) (6)
                  
               
               
                  Zbývající množství k odpočtu z alternativní populace (množství v kilogramech)
               
            
            
               
                  (1)
               
               
                  (2)
               
               
                  (3)
               
               
                  (4)
               
               
                  (5)
               
               
                  (6)
               
               
                  (7)
               
               
                  (8)
               
               
                  (9)
               
               
                  (10)
               
               
                  (11)
               
               
                  (12)
               
               
                  (13)
               
               
                  (14)
               
               
                  (15)
               
            
            
               
                   
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  DGS
               
               
                  03 A-C.
               
               
                  Ostroun obecný
               
               
                  Vody Unie oblasti IIIa
               
               
                  0
               
               
                  3 840
               
               
                  Neuplatňuje se
               
               
                  3 840
               
               
                  1,00
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  3 840
               
               
                  0
               
               
                  3 840
               
            
            
               
                  Odpočet, který má být proveden z následující populace
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  NEP
               
               
                  3 A/BCD
               
               
                  Humr severský
               
               
                  IIIa vody Unie subdivizí 22–32
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  3 840
               
            
            
               
                   
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  DGS
               
               
                  2AC4-C
               
               
                  Ostroun obecný
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  0
               
               
                  1 540
               
               
                  Neuplatňuje se
               
               
                  1 540
               
               
                  1,00
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  1 540
               
               
                  0
               
               
                  1 540
               
            
            
               
                  Odpočet, který má být proveden z následující populace
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  NEP
               
               
                  2AC4-C
               
               
                  Humr severský
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  1 540
               
            
            
               
                   
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  NOP
               
               
                  04-N.
               
               
                  Treska Esmarkova
               
               
                  Vody Norska oblasti IV
               
               
                  0
               
               
                  28 270
               
               
                  Neuplatňuje se
               
               
                  28 270
               
               
                  1,00
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  28 270
               
               
                  0
               
               
                  28 270
               
            
            
               
                  Odpočet, který má být proveden z následující populace
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  NOP
               
               
                  2A3A4.
               
               
                  Treska Esmarkova
               
               
                  IIIa Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  28 270
               
            
            
               
                   
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  BUM
               
               
                  ATLANT
               
               
                  Marlín modrý
               
               
                  Atlantský oceán
               
               
                  20 360
               
               
                  134 082
               
               
                  658,56
               
               
                  113 722
               
               
                  2,0
               
               
                  A
               
               
                  172 878
               
               
                  514 044
               
               
                  0
               
               
                  514 044
               
            
            
               
                  Odpočet, který má být proveden z následující populace
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  SWO
               
               
                  AN05N
               
               
                  Mečoun obecný
               
               
                  Atlantský oceán severně od 5° s. š.
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  514 044
               
            
            
               
                   
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  GHL
               
               
                  1N2AB.
               
               
                  Platýs černý
               
               
                  Vody Norska oblastí I a II
               
               
                  0
               
               
                  24 239
               
               
                  Neuplatňuje se
               
               
                  24 239
               
               
                  1,00
               
               
                  A
               
               
                  /
               
               
                  36 359
               
               
                  0
               
               
                  36 359
               
            
            
               
                  Odpočet, který má být proveden z následující populace
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  POK
               
               
                  1N2AB.
               
               
                  Treska tmavá
               
               
                  Vody Norska oblastí I a II
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  36 359
               
            
            
               
                   
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  GHL
               
               
                  1N2AB.
               
               
                  Platýs černý
               
               
                  Vody Norska oblastí I a II
               
               
                  2 000
               
               
                  7 957
               
               
                  397,85
               
               
                  5 957
               
               
                  1,00
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  5 957
               
               
                  0
               
               
                  5 957
               
            
            
               
                  Odpočet, který má být proveden z následující populace
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  OTH
               
               
                  1N2AB.
               
               
                  Jiné druhy
               
               
                  Vody Norska oblastí I a II
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  5 957
               
            
            
               
                   
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  ANE
               
               
                  08.
               
               
                  Sardel obecná
               
               
                  VIII
               
               
                  0
               
               
                  12 493
               
               
                  Neuplatňuje se
               
               
                  12 493
               
               
                  1,00
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  12 493
               
               
                  0
               
               
                  12 493
               
            
            
               
                  Odpočet, který má být proveden z následující populace
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  WHB
               
               
                  1X14
               
               
                  Treska modravá
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  12 493
               
            
            
               
                   
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  HKE
               
               
                  3 A/BCD
               
               
                  Štikozubec obecný
               
               
                  Oblast IIIa; vody Unie subdivizí 22–32
               
               
                  0
               
               
                  1 575
               
               
                  Neuplatňuje se
               
               
                  1 575
               
               
                  1,00
               
               
                  A+C (7)
                  
               
               
                  /
               
               
                  2 363
               
               
                  0
               
               
                  2 363
               
            
            
               
                  Odpočet, který má být proveden z následující populace
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  HKE
               
               
                  2AC4-C
               
               
                  Štikozubec obecný
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  2 363
               
            
            
               
                   
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  WHG
               
               
                  56-14
               
               
                  Treska bezvousá
               
               
                  VI; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb mezinárodní vody oblastí XII a XIV
               
               
                  0
               
               
                  11 475
               
               
                  Neuplatňuje se
               
               
                  11 475
               
               
                  1,00
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  11 475
               
               
                  0
               
               
                  11 475
               
            
            
               
                  Odpočet, který má být proveden z následující populace
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  HKE
               
               
                  8ABDE.
               
               
                  Štikozubec obecný
               
               
                  VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  11 475
               
            
            
               
                   
               
            
            
               
                  PT
               
               
                  GHL
               
               
                  1N2AB.
               
               
                  Platýs černý
               
               
                  Vody Norska oblastí I a II
               
               
                  0
               
               
                  6 098
               
               
                  Neuplatňuje se
               
               
                  6 098
               
               
                  1,00
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  6 098
               
               
                  0
               
               
                  6 098
               
            
            
               
                  Odpočet, který má být proveden z následující populace
               
            
            
               
                  PT
               
               
                  RED
               
               
                  1N2AB.
               
               
                  Okouníci rodu Sebastes
                  
               
               
                  Vody Norska oblastí I a II
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  6 098
               
            
            
               
                   
               
            
            
               
                  PT
               
               
                  POK
               
               
                  1N2AB.
               
               
                  Treska tmavá
               
               
                  Vody Norska oblastí I a II
               
               
                  9 700
               
               
                  9 690
               
               
                  99,90
               
               
                  – 10
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  145 616
               
               
                  145 606
               
               
                  53
               
               
                  145 553
               
            
            
               
                  Odpočet, který má být proveden z následující populace
               
            
            
               
                  PT
               
               
                  RED
               
               
                  1N2AB.
               
               
                  Okouníci rodu Sebastes
                  
               
               
                  Vody Norska oblastí I a II
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  /
               
               
                  145 553
               
            
         
      
      
      
         (1)  Kvóty dostupné členskému státu podle příslušných nařízení o rybolovných právech po zohlednění výměny rybolovných práv v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013, převodu kvót z roku 2014 do roku 2015 v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3), článkem 5a nařízení (EU) č. 1221/2014, článkem 18a nařízení (EU) 2015/104 nebo přerozdělení a odpočtu rybolovných práv v souladu s články 37 a 105 nařízení (ES) č. 1224/2009.
      
         (2)  Podle čl. 105 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009. Ve všech případech přečerpání vykládky, která se rovná nejvýše 100 tunám, se uplatní odpočet rovnající se přečerpání násobenému koeficientem 1,00.
      
         (3)  Podle čl. 105 odst. 3 nařízení (ES) č. 1224/2009 a za předpokladu, že je rozsah přečerpání překročí 10 %.
      
         (4)  Písmeno „A“ značí, že byl uplatněn dodatečný násobící koeficient 1,5 z důvodu opakovaného přečerpání v letech 2013, 2014 a 2015. Písmeno „C“ značí, že byl uplatněn dodatečný násobící koeficient 1,5, jelikož se na populaci vztahuje víceletý plán.
      
         (5)  Zbývající množství, která nemohla být odečtena v roce 2015 podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1801 (Úř. věst. L 263, 8.10.2015, s. 19) ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2404 (Úř. věst. L 333, 19.12.2015, s. 73) kvůli žádné nebo nedostačující kvótě.
      
         (6)  Množství, které mohlo být odečteno z téže populace díky výměně rybolovných práv sjednané v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013.
      
         (7)  Dodatečné násobící koeficienty nejsou kumulativní a provedou se pouze jednou.
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      Příloha prováděcího nařízení (EU) 2016/2226 se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA
            
               Odpočty z kvót pro nadměrně odlovené populace
            
            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Členský stát
                     
                     
                        Kód druhu
                     
                     
                        Kód oblasti
                     
                     
                        Název druhu
                     
                     
                        Název oblasti
                     
                     
                        Původní kvóta na rok 2015 (množství v kilogramech)
                     
                     
                        Povolené vykládky v roce 2015 (celkové upravené množství v kilogramech) (1)
                        
                     
                     
                        Celkové úlovky v roce 2015 (množství v kilogramech)
                     
                     
                        Čerpání kvóty v poměru k povoleným vykládkám (%)
                     
                     
                        Přečerpání v poměru k povolené vykládce (množství v kilogramech)
                     
                     
                        Násobící koeficient (2)
                        
                     
                     
                        Dodatečný násobící koeficient (3)
                            (4)
                        
                     
                     
                        Zbývající odpočty z předchozích let (5) (množství v kilogramech)
                     
                     
                        Odpočty, které se mají provést v roce 2016 (množství v kilogramech) (6)
                        
                     
                     
                        Odpočty již provedené v roce 2016 (množství v kilogramech) (7)
                        
                     
                     
                        K odpočtu v roce 2017 a následujících letech (množství v kilogramech)
                     
                  
                  
                     
                        (1)
                     
                     
                        (2)
                     
                     
                        (3)
                     
                     
                        (4)
                     
                     
                        (5)
                     
                     
                        (6)
                     
                     
                        (7)
                     
                     
                        (8)
                     
                     
                        (9)
                     
                     
                        (10)
                     
                     
                        (11)
                     
                     
                        (12)
                     
                     
                        (13)
                     
                     
                        (14)
                     
                     
                        (15)
                     
                     
                        (16)
                     
                  
                  
                     
                        BE
                     
                     
                        SOL
                     
                     
                        24-C.
                     
                     
                        Jazyk obecný
                     
                     
                        Vody Unie oblastí IIa a IV
                     
                     
                        991 000
                     
                     
                        929 510
                     
                     
                        939 590
                     
                     
                        101,08
                     
                     
                        10 080
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        10 080
                     
                     
                        10 080
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        BE
                     
                     
                        SRX
                     
                     
                        07D.
                     
                     
                        Rejnokovití
                     
                     
                        Vody Unie oblasti VIId
                     
                     
                        72 000
                     
                     
                        70 511
                     
                     
                        69 495
                     
                     
                        98,56
                     
                     
                        – 1 016
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        1 097
                     
                     
                        81
                     
                     
                        81
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        BE
                     
                     
                        SRX
                     
                     
                        2AC4-C
                     
                     
                        Rejnokovití
                     
                     
                        Vody Unie oblastí IIa a IV
                     
                     
                        211 000
                     
                     
                        245 500
                     
                     
                        256 147
                     
                     
                        104,34
                     
                     
                        10 647
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        10 647
                     
                     
                        10 647
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        BE
                     
                     
                        SRX
                     
                     
                        67AKXD
                     
                     
                        Rejnokovití
                     
                     
                        Vody Unie oblastí VIa, VIb, VIIa–c a VIIe–k
                     
                     
                        725 000
                     
                     
                        915 262
                     
                     
                        918 243
                     
                     
                        100,33
                     
                     
                        2 981
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        2 981
                     
                     
                        2 981
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        DE
                     
                     
                        T/B
                     
                     
                        2AC4-C
                     
                     
                        Pakambala velká/pakambala východoatlantská
                     
                     
                        Vody Unie oblastí IIa a IV
                     
                     
                        186 000
                     
                     
                        349 000
                     
                     
                        350 186
                     
                     
                        100,34
                     
                     
                        1 186
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        1 186  (12)
                        
                     
                     
                        1 186
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        DK
                     
                     
                        COD
                     
                     
                        03AN.
                     
                     
                        Treska obecná
                     
                     
                        Skagerrak
                     
                     
                        3 336 000
                     
                     
                        3 223 407
                     
                     
                        3 349 360
                     
                     
                        103,91
                     
                     
                        125 923
                     
                     
                        /
                     
                     
                        (C) (8)
                        
                     
                     
                        /
                     
                     
                        125 923
                     
                     
                        125 923
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        DK
                     
                     
                        DGS
                     
                     
                        03 A-C.
                     
                     
                        Ostroun obecný
                     
                     
                        Vody Unie oblasti IIIa
                     
                     
                        0
                     
                     
                        0
                     
                     
                        3 840
                     
                     
                        Neuplatňuje se
                     
                     
                        3 840
                     
                     
                        1,00
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        3 840
                     
                     
                        3 840
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        DK
                     
                     
                        DGS
                     
                     
                        2AC4-C
                     
                     
                        Ostroun obecný
                     
                     
                        Vody Unie oblastí IIa a IV
                     
                     
                        0
                     
                     
                        0
                     
                     
                        1 540
                     
                     
                        Neuplatňuje se
                     
                     
                        1 540
                     
                     
                        1,00
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        1 540
                     
                     
                        1 540
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        DK
                     
                     
                        HER
                     
                     
                        03 A-BC
                     
                     
                        Sleď obecný
                     
                     
                        IIIa
                     
                     
                        5 692 000
                     
                     
                        5 770 000
                     
                     
                        6 056 070
                     
                     
                        104,96
                     
                     
                        286 070
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        286 070
                     
                     
                        286 070
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        DK
                     
                     
                        NOP
                     
                     
                        04-N.
                     
                     
                        Treska Esmarkova
                     
                     
                        Vody Norska oblasti IV
                     
                     
                        0
                     
                     
                        0
                     
                     
                        28 270
                     
                     
                        Neuplatňuje se
                     
                     
                        28 270
                     
                     
                        1,00
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        28 270
                     
                     
                        28 270
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        DK
                     
                     
                        SAN
                     
                     
                        234_1
                     
                     
                        Smaček rodu Ammodytes
                        
                     
                     
                        Vody Unie oblasti řízení smačků rodu Ammodytes 1
                     
                     
                        125 459 000
                     
                     
                        115 924 000
                     
                     
                        130 977 950
                     
                     
                        112,99
                     
                     
                        15 053 950
                     
                     
                        1,2
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        18 064 740
                     
                     
                        18 064 740  (14)
                        
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        DK
                     
                     
                        SAN
                     
                     
                        234_6
                     
                     
                        Smaček rodu Ammodytes
                        
                     
                     
                        Vody Unie oblasti řízení smačků rodu Ammodytes 6
                     
                     
                        206 000
                     
                     
                        219 000
                     
                     
                        228 860
                     
                     
                        104,50
                     
                     
                        9 860
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        9 860
                     
                     
                        9 860
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        ES
                     
                     
                        ALF
                     
                     
                        3X14-
                     
                     
                        Pilonoši rodu Beryx
                        
                     
                     
                        Vody Unie a mezinárodní vody oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV
                     
                     
                        67 000
                     
                     
                        80 045
                     
                     
                        62 544
                     
                     
                        78,13
                     
                     
                        - 9 496  (9)
                        
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        16 159
                     
                     
                        6 663
                     
                     
                        5 846
                     
                     
                        817
                     
                  
                  
                     
                        ES
                     
                     
                        ANE
                     
                     
                        08.
                     
                     
                        Sardel obecná
                     
                     
                        VIII
                     
                     
                        22 500 000
                     
                     
                        22 923 784
                     
                     
                        24 068 471
                     
                     
                        104,99
                     
                     
                        1 144 687
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        1 144 687
                     
                     
                        1 144 687
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        ES
                     
                     
                        BSF
                     
                     
                        8910-
                     
                     
                        Tkaničnice tmavá
                     
                     
                        Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VIII, IX a X
                     
                     
                        12 000
                     
                     
                        30 050
                     
                     
                        110
                     
                     
                        0,37
                     
                     
                        - 26 936  (10)
                        
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        29 639
                     
                     
                        2 703
                     
                     
                        0
                     
                     
                        2 703
                     
                  
                  
                     
                        ES
                     
                     
                        BUM
                     
                     
                        ATLANT
                     
                     
                        Marlín modrý
                     
                     
                        Atlantský oceán
                     
                     
                        10 360
                     
                     
                        20 360
                     
                     
                        134 082
                     
                     
                        658,56
                     
                     
                        113 722
                     
                     
                        2,0
                     
                     
                        A
                     
                     
                        172 878
                     
                     
                        514 044
                     
                     
                        514 044
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        ES
                     
                     
                        COD
                     
                     
                        1/2B
                     
                     
                        Treska obecná
                     
                     
                        I a IIb
                     
                     
                        13 283 000
                     
                     
                        12 182 091
                     
                     
                        12 391 441
                     
                     
                        101,72
                     
                     
                        209 350
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        209 350
                     
                     
                        209 350
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        ES
                     
                     
                        GHL
                     
                     
                        1N2AB.
                     
                     
                        Platýs černý
                     
                     
                        Vody Norska oblastí I a II
                     
                     
                        /
                     
                     
                        0
                     
                     
                        24 239
                     
                     
                        Neuplatňuje se
                     
                     
                        24 239
                     
                     
                        1,00
                     
                     
                        A
                     
                     
                        /
                     
                     
                        36 359
                     
                     
                        36 359
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        ES
                     
                     
                        RED
                     
                     
                        N3LN.
                     
                     
                        Okouníci rodu Sebastes
                        
                     
                     
                        NAFO 3LN
                     
                     
                        /
                     
                     
                        171 440
                     
                     
                        173 836
                     
                     
                        101,40
                     
                     
                        2 396
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        2 396
                     
                     
                        2 396
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        ES
                     
                     
                        SOL
                     
                     
                        8AB.
                     
                     
                        Jazyk obecný
                     
                     
                        VIIIa a VIIIb
                     
                     
                        9 000
                     
                     
                        6 968
                     
                     
                        7 397
                     
                     
                        106,13
                     
                     
                        (429) (11)
                        
                     
                     
                        /
                     
                     
                        (A+C) (8)
                            (13)
                        
                     
                     
                        2 759
                     
                     
                        2 759
                     
                     
                        2 759
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        ES
                     
                     
                        SRX
                     
                     
                        67AKXD
                     
                     
                        Rejnokovití
                     
                     
                        Vody Unie oblastí VIa, VIb, VIIa–c a VIIe–k
                     
                     
                        43 800
                     
                     
                        412 000
                     
                     
                        445 713
                     
                     
                        108,18
                     
                     
                        33 713
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        33 713
                     
                     
                        33 713
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        ES
                     
                     
                        SRX
                     
                     
                        89-C.
                     
                     
                        Rejnokovití
                     
                     
                        Vody Unie oblastí VIII a IX
                     
                     
                        1 057 000
                     
                     
                        650 485
                     
                     
                        771 246
                     
                     
                        118,56
                     
                     
                        120 761
                     
                     
                        1,2
                     
                     
                        /
                     
                     
                        118 622
                     
                     
                        263 535
                     
                     
                        131 768  (15)
                        
                     
                     
                        131 767  (15)
                        
                     
                  
                  
                     
                        ES
                     
                     
                        USK
                     
                     
                        567EI.
                     
                     
                        Mníkovec bělolemý
                     
                     
                        Vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII
                     
                     
                        46 000
                     
                     
                        135 008
                     
                     
                        62 646
                     
                     
                        46,40
                     
                     
                        – 72 362
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        58 762
                     
                     
                        0
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        ES
                     
                     
                        WHM
                     
                     
                        ATLANT
                     
                     
                        Marlín bělavý
                     
                     
                        Atlantský oceán
                     
                     
                        24 310
                     
                     
                        24 310
                     
                     
                        68 613
                     
                     
                        282,24
                     
                     
                        44 303
                     
                     
                        1,00
                     
                     
                        A
                     
                     
                        72 539
                     
                     
                        138 994
                     
                     
                        0
                     
                     
                        138 994
                     
                  
                  
                     
                        FR
                     
                     
                        GHL
                     
                     
                        1N2AB.
                     
                     
                        Platýs černý
                     
                     
                        Vody Norska oblastí I a II
                     
                     
                        /
                     
                     
                        2 000
                     
                     
                        7 957
                     
                     
                        397,85
                     
                     
                        5 957
                     
                     
                        1,00
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        5 957
                     
                     
                        5 957
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        FR
                     
                     
                        HAD
                     
                     
                        7X7A34
                     
                     
                        Treska jednoskvrnná
                     
                     
                        VIIb-k, VIII, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
                     
                     
                        5 561 000
                     
                     
                        5 760 984
                     
                     
                        5 775 607
                     
                     
                        100,25
                     
                     
                        14 623
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        14 623
                     
                     
                        14 623
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        FR
                     
                     
                        PLE
                     
                     
                        7HJK.
                     
                     
                        Platýs evropský
                     
                     
                        VIIh, VIIj a VIIk
                     
                     
                        17 000
                     
                     
                        57 007
                     
                     
                        59 833
                     
                     
                        104,95
                     
                     
                        2 826
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        2 826
                     
                     
                        2 826
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        FR
                     
                     
                        SRX
                     
                     
                        07D.
                     
                     
                        Rejnokovití
                     
                     
                        Vody Unie oblasti VIId
                     
                     
                        602 000
                     
                     
                        591 586
                     
                     
                        689 868
                     
                     
                        116,61
                     
                     
                        98 282
                     
                     
                        1,00
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        98 282
                     
                     
                        98 282
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        FR
                     
                     
                        SRX
                     
                     
                        89-C.
                     
                     
                        Rejnokovití
                     
                     
                        Vody Unie oblastí VIII a IX
                     
                     
                        1 298 000
                     
                     
                        1 507 000
                     
                     
                        1 578 469
                     
                     
                        104,74
                     
                     
                        71 469
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        71 469
                     
                     
                        71 469
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        IRSKO
                     
                     
                        COD
                     
                     
                        07 A.
                     
                     
                        Treska obecná
                     
                     
                        VIIa
                     
                     
                        120 000
                     
                     
                        134 776
                     
                     
                        138 122
                     
                     
                        102,48
                     
                     
                        3 346
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        3 346
                     
                     
                        3 346
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        IRSKO
                     
                     
                        SRX
                     
                     
                        67AKXD
                     
                     
                        Rejnokovití
                     
                     
                        Vody Unie oblastí VIa, VIb, VIIa–c a VIIe–k
                     
                     
                        1 048 000
                     
                     
                        946 554
                     
                     
                        1 044 694
                     
                     
                        110,37
                     
                     
                        98 140
                     
                     
                        1,00
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        98 140
                     
                     
                        98 140
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        NL
                     
                     
                        ANE
                     
                     
                        08.
                     
                     
                        Sardel obecná
                     
                     
                        VIII
                     
                     
                        /
                     
                     
                        0
                     
                     
                        12 493
                     
                     
                        Neuplatňuje se
                     
                     
                        12 493
                     
                     
                        1,00
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        12 493
                     
                     
                        12 493
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        NL
                     
                     
                        COD
                     
                     
                        2A3AX4
                     
                     
                        Treska obecná
                     
                     
                        IV; vody Unie oblasti IIa; část oblasti IIIa, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu
                     
                     
                        2 800 000
                     
                     
                        1 340 520
                     
                     
                        1 348 815
                     
                     
                        100,62
                     
                     
                        8 295
                     
                     
                        /
                     
                     
                        (C) (8)
                        
                     
                     
                        /
                     
                     
                        8 295
                     
                     
                        8 295
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        NL
                     
                     
                        HER
                     
                     
                        *25B-F
                     
                     
                        Sleď obecný
                     
                     
                        Oblasti II, Vb severně od 62° s. š. (vody Faerských ostrovů)
                     
                     
                        1 104 000
                     
                     
                        1 841 160
                     
                     
                        2 230 998
                     
                     
                        121,17
                     
                     
                        389 838
                     
                     
                        1,4
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        545 773
                     
                     
                        522 222
                     
                     
                        23 551
                     
                  
                  
                     
                        NL
                     
                     
                        HKE
                     
                     
                        3 A/BCD
                     
                     
                        Štikozubec obecný
                     
                     
                        Oblast IIIa; vody Unie subdivizí 22–32
                     
                     
                        /
                     
                     
                        0
                     
                     
                        1 575
                     
                     
                        Neuplatňuje se
                     
                     
                        1 575
                     
                     
                        1,00
                     
                     
                        A+C (13)
                        
                     
                     
                        /
                     
                     
                        2 363
                     
                     
                        2 363
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        NL
                     
                     
                        MAC
                     
                     
                        *3A4BC
                     
                     
                        Makrela obecná
                     
                     
                        IIIa a IVbc
                     
                     
                        490 000
                     
                     
                        1 084 500
                     
                     
                        1 090 087
                     
                     
                        100,52
                     
                     
                        5 587
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        5 587
                     
                     
                        5 587
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        NL
                     
                     
                        POK
                     
                     
                        2A34.
                     
                     
                        Treska tmavá
                     
                     
                        IIIa a IV; vody Unie oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32
                     
                     
                        68 000
                     
                     
                        56 600
                     
                     
                        63 411
                     
                     
                        112,03
                     
                     
                        6 811
                     
                     
                        1,00
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        6 811
                     
                     
                        5 754
                     
                     
                        1 057
                     
                  
                  
                     
                        NL
                     
                     
                        SRX
                     
                     
                        2AC4-C
                     
                     
                        Rejnokovití
                     
                     
                        Vody Unie oblastí IIa a IV
                     
                     
                        180 000
                     
                     
                        245 300
                     
                     
                        252 765
                     
                     
                        103,04
                     
                     
                        7 465
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        7 465
                     
                     
                        7 465
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        NL
                     
                     
                        T/B
                     
                     
                        2AC4-C
                     
                     
                        Pakambala velká a pakambala východoatlantská
                     
                     
                        Vody Unie oblastí IIa a IV
                     
                     
                        2 579 000
                     
                     
                        2 783 000
                     
                     
                        2 793 239
                     
                     
                        100,37
                     
                     
                        10 239
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        10 239
                     
                     
                        10 239
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        NL
                     
                     
                        WHB
                     
                     
                        1X14
                     
                     
                        Treska modravá
                     
                     
                        Vody Unie a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV
                     
                     
                        36 711 000
                     
                     
                        55 297 456
                     
                     
                        55 584 332
                     
                     
                        100,52
                     
                     
                        286 876
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        286 876
                     
                     
                        286 876
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        NL
                     
                     
                        WHG
                     
                     
                        2AC4.
                     
                     
                        Treska bezvousá
                     
                     
                        IV; vody Unie oblasti IIa
                     
                     
                        699 000
                     
                     
                        527 900
                     
                     
                        547 717
                     
                     
                        103,75
                     
                     
                        19 817
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        19 817
                     
                     
                        19 817
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        NL
                     
                     
                        WHG
                     
                     
                        56-14
                     
                     
                        Treska bezvousá
                     
                     
                        VI; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb mezinárodní vody oblastí XII a XIV
                     
                     
                        /
                     
                     
                        0
                     
                     
                        11 475
                     
                     
                        Neuplatňuje se
                     
                     
                        11 475
                     
                     
                        1,00
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        11 475
                     
                     
                        11 475
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        PT
                     
                     
                        GHL
                     
                     
                        1N2AB
                     
                     
                        Platýs černý
                     
                     
                        Vody Norska oblastí I a II
                     
                     
                        /
                     
                     
                        0
                     
                     
                        6 098
                     
                     
                        Neuplatňuje se
                     
                     
                        6 098
                     
                     
                        1,00
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        6 098
                     
                     
                        6 098
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        PT
                     
                     
                        POK
                     
                     
                        1N2AB.
                     
                     
                        Treska tmavá
                     
                     
                        Vody Norska oblastí I a II
                     
                     
                        /
                     
                     
                        9 700
                     
                     
                        9 690
                     
                     
                        99,90
                     
                     
                        – 10
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        145 616
                     
                     
                        145 606
                     
                     
                        53
                     
                     
                        145 553
                     
                  
                  
                     
                        UK
                     
                     
                        COD
                     
                     
                        2A3AX4
                     
                     
                        Treska obecná
                     
                     
                        IV; vody Unie oblasti IIa; část oblasti IIIa, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu
                     
                     
                        11 369 000
                     
                     
                        14 828 600
                     
                     
                        14 846 189
                     
                     
                        100,12
                     
                     
                        17 589
                     
                     
                        /
                     
                     
                        (C) (8)
                        
                     
                     
                        /
                     
                     
                        17 589
                     
                     
                        17 589
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        UK
                     
                     
                        HER
                     
                     
                        4AB.
                     
                     
                        Sleď obecný
                     
                     
                        Vody Unie a vody Norska oblasti IV severně od 53° 30′ s. š.
                     
                     
                        62 292 000
                     
                     
                        66 892 860
                     
                     
                        68 024 970
                     
                     
                        101,69
                     
                     
                        1 132 100
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        1 132 110
                     
                     
                        1 132 110
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        UK
                     
                     
                        MAC
                     
                     
                        2CX14-
                     
                     
                        Makrela obecná
                     
                     
                        VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb mezinárodní vody oblastí IIa, XII a XIV
                     
                     
                        245 363 000
                     
                     
                        237 093 794
                     
                     
                        242 496 391
                     
                     
                        102,28
                     
                     
                        5 402 597
                     
                     
                        /
                     
                     
                        (A) (8)
                        
                     
                     
                        /
                     
                     
                        5 402 597
                     
                     
                        5 402 597
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        UK
                     
                     
                        MAC
                     
                     
                        *3A4BC
                     
                     
                        Makrela obecná
                     
                     
                        IIIa a IVbc
                     
                     
                        490 000
                     
                     
                        620 500
                     
                     
                        626 677
                     
                     
                        101,00
                     
                     
                        6 177
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        6 177
                     
                     
                        6 177
                     
                     
                        /
                     
                  
                  
                     
                        UK
                     
                     
                        SAN
                     
                     
                        234_1
                     
                     
                        Smaček rodu Ammodytes
                        
                     
                     
                        Vody Unie oblasti řízení smačků rodu Ammodytes 1
                     
                     
                        2 742 000
                     
                     
                        1 219 400
                     
                     
                        2 000 034
                     
                     
                        164,02
                     
                     
                        780 634
                     
                     
                        2,00
                     
                     
                        /
                     
                     
                        /
                     
                     
                        1 561 268
                     
                     
                        95 100
                     
                     
                        1 466 168
                     
                  
               
            
         
      
      
      
         (1)  Kvóty dostupné členskému státu podle příslušných nařízení o rybolovných právech po zohlednění výměny rybolovných práv v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22), převodu kvót z roku 2014 do roku 2015 v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3), článkem 5a nařízení Rady (EU) č. 1221/2014 (Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 16), článkem 18a nařízení Rady (EU) 2015/104 (Úř. věst. L 22, 28.1.2015, p. 1) nebo přerozdělení a odpočtu rybolovných práv v souladu s články 37 a 105 nařízení (ES) č. 1224/2009.
      
         (2)  Podle čl. 105 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009. Ve všech případech přečerpání vykládky, která se rovná nejvýše 100 tunám, se uplatní odpočet rovnající se přečerpání násobenému koeficientem 1,00.
      
         (3)  Podle čl. 105 odst. 3 nařízení (ES) č. 1224/2009 a za předpokladu, že je rozsah přečerpání překročí 10 %.
      
         (4)  Písmeno „A“ značí, že byl uplatněn dodatečný násobící koeficient 1,5 z důvodu opakovaného přečerpání v letech 2013, 2014 a 2015. Písmeno „C“ značí, že byl uplatněn dodatečný násobící koeficient 1,5, jelikož se na populaci vztahuje víceletý plán.
      
         (5)  Zbývající množství, která nemohla být odečtena v roce 2015 podle nařízení (EU) 2015/1801 ve znění nařízení (EU) 2015/2404 kvůli žádné nebo nedostačující kvótě.
      
         (6)  Odpočty, které se mají provést v roce 2015 podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/2226 (Úř. věst. L 336, 10.12.2016, s. 38).
      
         (7)  Odpočty, které se mají provést v roce 2016 a které by se skutečně mohly použít vzhledem k dostupné kvótě ke dni vstupu prováděcího nařízení (EU) 2016/2226 v platnost.
      
         (8)  Dodatečný násobící koeficient se nepoužije, protože přečerpání nedosahuje 10 % povolených vykládek.
      
         (9)  Zbývající nevyužitá množství po převodu 8 005 kilogramů z roku 2015 do roku 2016 uskutečněného podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1142 (Úř. věst. L 189, 14.7.2016, s. 9).
      
         (10)  Zbývající nevyužitá množství po převodu 3 004 kilogramů z roku 2015 do roku 2016 uskutečněného podle prováděcího nařízení (EU) 2016/1142.
      
         (11)  Množství menší než jedna tuna se nezohledňují.
      
         (12)  Na žádost Německa povolila Komise podle čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 847/96 vykládky dodatečných množství až do výše 10 % kvóty pro pakambalu velkou a pakambalu východoatlantskou.
      
         (13)  Dodatečné násobící koeficienty nejsou kumulativní a provedou se pouze jednou.
      
         (14)  K odpočtu z SAN/234_3 (oblast řízení populace smačkovitých 3).
      
         (15)  Na žádost Španělska bude odpočet za rok 2016 činící 263 535 kg rovnoměrně rozložen na dva roky (2016 a 2017).“
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.