Nařízení Komise (EU) 2017/170 ze dne 30. ledna 2017, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenthrin, karbetamid, cinidon-ethyl, fenpropimorf a triflusulfuron v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 170/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 30/1
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/170
      ze dne 30. ledna 2017,
      kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenthrin, karbetamid, cinidon-ethyl, fenpropimorf a triflusulfuron v některých produktech a na jejich povrchu
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a), čl. 18 odst. 1 písm. b) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Maximální limity reziduí (MLR) pro karbetamid a triflusulfuron byly stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005. MLR pro bifenthrin, cinidon-ethyl a fenpropimorf byly stanoveny v příloze II a v příloze III části B uvedeného nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Pokud jde o bifenthrin, Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (2). Pokud jde o MLR u zelí pekingského, úřad zjistil riziko pro spotřebitele. Je proto vhodné tento MLR snížit. Úřad navrhl změnit definici rezidua a doporučil snížit MLR u papáji, kapusty růžičkové, zelí hlávkového, semen řepky olejky, zrn ječmene, zrn kukuřice, koření (plody, kořeny a oddenky), svaloviny prasat, skotu, ovcí a koz a drůbežích jater. U ostatních produktů doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat. Pokud jde o MLR u citrusových plodů, třešní, broskví, švestek, jahod, ostružin, ostružin ostružiníku ježiníku, malin a ptačích vajec, dospěl úřad k závěru, že některé informace nejsou k dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení. Pokud jde o MLR u jablek, hrušek, rybízu, česneku, okurek salátových, cuket, melounů cukrových, melounů vodních, fazolových lusků, vyluštěných fazolových semen, hrachových lusků a vyluštěných hrachových zrn, dospěl úřad k závěru, že nejsou k dispozici žádné informace a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. MLR u těchto produktů by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti. S ohledem na připomínky evropských sdružení zúčastněných subjektů a obchodních partnerů a na skutečnost, že nebylo zjištěno žádné riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u bylinných čajů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Pokud jde o karbetamid, úřad předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (3). Úřad navrhl změnit definici rezidua a doporučil snížit MLR u slunečnicových semen a semen řepky olejky. Pokud jde o MLR u jablek, hrušek, kdoulí, peckového ovoce, hroznů stolních a moštových, salátu, endivie, čekanky salátové, čočky (suché), hrachu (suchého), kořene čekanky a mléka (kravského, ovčího a kozího), dospěl úřad k závěru, že některé informace nejsou k dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení. Pokud jde o MLR u kozí brady, kapusty kadeřavé, pažitky, celerové nati, petrželové nati, estragonu, fazolí (suché), světlice barvířské, bylinných čajů (sušené, květy), bylinných čajů (sušené, kořeny), koření (plody a bobule), řepy cukrovky (kořen) a svaloviny, tuku, jater a ledvin prasat, skotu, ovcí a koz, nejsou k dispozici žádné informace a je třeba dalšího posouzení ze strany subjektů, které se zabývají řízením rizika. MLR u těchto produktů by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Pokud jde o cinidon-ethyl, úřad předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (4). V souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1134/2011 (5) nebylo obnoveno schválení cinidon-ethylu. Vzhledem k tomu, že používání cinidon-ethylu již není v Unii povoleno a že nebyla oznámena žádná povolená použití ve třetích zemích, výskyt reziduí cinidon-ethylu v rostlinných nebo živočišných komoditách se neočekává. Úřad přesto považuje za vhodné, aby MLR pro cinidon-ethyl byly stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti nebo na standardní hodnotě MLR, jak je stanoveno v čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Pokud jde o fenpropimorf, úřad předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (6). Pokud jde o MLR u jahod, ostružin a póru, úřad zjistil riziko pro spotřebitele. Je proto vhodné tyto MLR snížit. Úřad navrhl změnit definici rezidua a doporučil snížit MLR u banánů, mrkve/karotky, křenu, pastináku, petržele kořenové, kozí brady, ječmene, ovsa, žita a pšenice. U ostatních produktů doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat. Pokud jde o MLR u ostružin ostružiníku ježiníku, malin, brusnic/borůvek, klikev, rybízu, angreštu a chmele, dospěl úřad k závěru, že některé informace nejsou k dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení. Pokud jde o MLR u řepy cukrovky (kořen), dospěl úřad k závěru, že některé informace nejsou k dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. MLR u tohoto produktu by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Pokud jde o triflusulfuron, úřad předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (7). Úřad navrhl změnit definici rezidua a doporučil snížit MLR u řepy červené/salátové, čekanky salátové, řepy cukrovky (kořen) a kořene čekanky.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Pokud jde o produkty, k jejichž ošetření není povoleno použití příslušného přípravku na ochranu rostlin a pro něž neexistují žádné přípustné odchylky pro dovoz nebo maximální limity reziduí stanovené Codexem (CXL), MLR by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti nebo by se měla použít standardní hodnota MLR, jak je stanoveno v čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Pokud jde o potřebu přizpůsobit některé meze stanovitelnosti, Komise konzultovala referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua pesticidů. V případě několika látek tyto laboratoře dospěly k závěru, že u některých komodit vyžaduje technický vývoj, aby byly stanoveny specifické meze stanovitelnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k hlediskům významným pro posuzovanou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Obchodní partneři Unie byli ohledně nových MLR konzultováni prostřednictvím Světové obchodní organizace a jejich připomínky byly zohledněny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Aby se umožnilo běžné uvádění na trh, zpracovávání a spotřeba produktů, mělo by toto nařízení stanovit přechodnou úpravu pro produkty, které byly vyprodukovány v souladu s právními předpisy před příslušnou úpravou MLR a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele. Protože riziko pro spotřebitele za stávajících MLR nelze vyloučit, hodnota 0,01 mg/kg pro bifenthrin u čínského zelí a hodnota 0,01 mg/kg pro fenpropimorf u jahod, ostružin a póru by se měla vztahovat na všechny produkty ode dne použitelnosti tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Před tím, než se upravené MLR stanou použitelnými, je třeba poskytnout členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které z úpravy MLR vyplynou.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přílohy II, III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Pokud jde o účinné látky karbetamid, cinidon-ethyl a triflusulfuron ve všech produktech a na jejich povrchu, na produkty vyprodukované před dnem 23. srpna 2017 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.
      Pokud jde o účinnou látku bifenthrin ve všech produktech a na jejich povrchu s výjimkou zelí pekingského a účinnou látku fenpropimorf ve všech produktech a na jejich povrchu s výjimkou jahod, ostružin a póru, na produkty vyprodukované před dnem 23. srpna 2017 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 23. srpna 2017.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 30. ledna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
      
         (2)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenthrin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015; 13(4):4081.
      
         (3)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for carbetamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015; 13(7):4192.
      
         (4)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cinidon-ethyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015; 13(7):4166.
      
         (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1134/2011 ze dne 9. listopadu 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky cinidon-ethyl a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 292, 10.11.2011, s. 1).
      
         (6)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fenpropimorph according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015; 13(3):4050.
      
         (7)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for triflusulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015; 13(7):4190.
      
      
         PŘÍLOHA
         Přílohy II, III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     Příloha II se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 Sloupce pro bifenthrin a fenpropimorf se nahrazují tímto:
                                 
                                    „Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Číselný kód
                                          
                                          
                                             Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (a)
                                          
                                          
                                             Bifenthrin (suma izomerů) (F)
                                          
                                          
                                             Fenpropimorf (suma izomerů) (F)
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             (1)
                                          
                                          
                                             (2)
                                          
                                          
                                             (3)
                                          
                                          
                                             (4)
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0100000
                                          
                                          
                                             
                                                OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0110000
                                          
                                          
                                             
                                                Citrusové plody
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,05 (+)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110010
                                          
                                          
                                             Grapefruity
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110020
                                          
                                          
                                             Pomeranče
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110030
                                          
                                          
                                             Citrony
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110040
                                          
                                          
                                             Kyselé lajmy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110050
                                          
                                          
                                             Mandarinky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0120000
                                          
                                          
                                             
                                                Ořechy ze stromů
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,05
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120010
                                          
                                          
                                             Mandle
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120020
                                          
                                          
                                             Para ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120030
                                          
                                          
                                             Kešu ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120040
                                          
                                          
                                             Kaštany jedlé
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120050
                                          
                                          
                                             Kokosové ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120060
                                          
                                          
                                             Lískové ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120070
                                          
                                          
                                             Makadamové ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120080
                                          
                                          
                                             Pekanové ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120090
                                          
                                          
                                             Piniové oříšky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120100
                                          
                                          
                                             Pistácie
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120110
                                          
                                          
                                             Vlašské ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0130000
                                          
                                          
                                             
                                                Jádrové ovoce
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130010
                                          
                                          
                                             Jablka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130020
                                          
                                          
                                             Hrušky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130030
                                          
                                          
                                             Kdoule
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130040
                                          
                                          
                                             Mišpule obecná/německá
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130050
                                          
                                          
                                             Mišpule japonská / lokvát
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0140000
                                          
                                          
                                             
                                                Peckové ovoce
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0140010
                                          
                                          
                                             Meruňky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0140020
                                          
                                          
                                             Třešně
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0140030
                                          
                                          
                                             Broskve
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0140040
                                          
                                          
                                             Švestky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0140990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0150000
                                          
                                          
                                             
                                                Bobulové a drobné ovoce
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0151000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         hrozny
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0151010
                                          
                                          
                                             Hrozny stolní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0151020
                                          
                                          
                                             Hrozny moštové
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0152000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         jahody
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1 (+)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0153000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         ovoce z keřů
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1 (+)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0153010
                                          
                                          
                                             Ostružiny
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0153020
                                          
                                          
                                             Ostružiny ostružiníku ježiníku
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                1,5 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0153030
                                          
                                          
                                             Maliny (červené a žluté)
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                1,5 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0153990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0154000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         d)
                                                      
                                                      
                                                         ostatní bobulové a drobné ovoce
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154010
                                          
                                          
                                             Brusnice/borůvky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,9 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154020
                                          
                                          
                                             Klikvy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,9 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154030
                                          
                                          
                                             Rybíz (bílý, černý, červený)
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,9 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154040
                                          
                                          
                                             Angrešt (červený, zelený a žlutý)
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,9 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154050
                                          
                                          
                                             Šípky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154060
                                          
                                          
                                             Moruše (bílé a černé)
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154070
                                          
                                          
                                             Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154080
                                          
                                          
                                             Bez černý / bezinky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0160000
                                          
                                          
                                             
                                                Různé ovoce s
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0161000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         jedlou slupkou
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161010
                                          
                                          
                                             Datle
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161020
                                          
                                          
                                             Fíky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161030
                                          
                                          
                                             Stolní olivy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161040
                                          
                                          
                                             Kumquaty/kumkváty
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161050
                                          
                                          
                                             Karamboly
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161060
                                          
                                          
                                             Tomel japonský / kaki churma / persimon
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161070
                                          
                                          
                                             Hřebíčkovec šabrejový / jambolan
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0162000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         nejedlou slupkou, malé
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162010
                                          
                                          
                                             Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162020
                                          
                                          
                                             Liči
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162030
                                          
                                          
                                             Mučenka/passiflora
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162040
                                          
                                          
                                             Opuncie
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162050
                                          
                                          
                                             Zlatolist
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162060
                                          
                                          
                                             Tomel viržinský / kaki
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0163000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         nejedlou slupkou, velké
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163010
                                          
                                          
                                             Avokádo
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163020
                                          
                                          
                                             Banány
                                          
                                          
                                             0,1
                                          
                                          
                                             
                                                0,6
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163030
                                          
                                          
                                             Mango
                                          
                                          
                                             
                                                0,5
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163040
                                          
                                          
                                             Papája
                                          
                                          
                                             
                                                0,4
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163050
                                          
                                          
                                             Granátová jablka
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163060
                                          
                                          
                                             Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163070
                                          
                                          
                                             Kvajáva hrušková
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163080
                                          
                                          
                                             Ananas
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163090
                                          
                                          
                                             Chlebovník
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163100
                                          
                                          
                                             Durian cibetkový
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163110
                                          
                                          
                                             Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0200000
                                          
                                          
                                             
                                                ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0210000
                                          
                                          
                                             
                                                Kořenová a hlíznatá zelenina
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,05
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0211000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         brambory
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0212000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         tropická kořenová a hlíznatá zelenina
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0212010
                                          
                                          
                                             Kořeny manioku jedlého / kasavy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0212020
                                          
                                          
                                             Batáty
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0212030
                                          
                                          
                                             Jamy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0212040
                                          
                                          
                                             Maranta třtinová
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0212990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0213000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213010
                                          
                                          
                                             Řepa červená/salátová
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213020
                                          
                                          
                                             Mrkev/karotka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,04
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213030
                                          
                                          
                                             Celer bulvový
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213040
                                          
                                          
                                             Křen
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,04
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213050
                                          
                                          
                                             Topinambury
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213060
                                          
                                          
                                             Pastinák
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,04
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213070
                                          
                                          
                                             Petržel kořenová
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,04
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213080
                                          
                                          
                                             Ředkve
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213090
                                          
                                          
                                             Kozí brada
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,04
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213100
                                          
                                          
                                             Brukev řepka tuřín
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213110
                                          
                                          
                                             Brukev řepák vodnice
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0220000
                                          
                                          
                                             
                                                Cibulová zelenina
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0220010
                                          
                                          
                                             Česnek
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0220020
                                          
                                          
                                             Cibule kuchyňská
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0220030
                                          
                                          
                                             Šalotka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0220040
                                          
                                          
                                             Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0220990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0230000
                                          
                                          
                                             
                                                Plodová zelenina
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0231000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         lilkovité
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0231010
                                          
                                          
                                             Rajčata
                                          
                                          
                                             0,3
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0231020
                                          
                                          
                                             Paprika setá
                                          
                                          
                                             0,5
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0231030
                                          
                                          
                                             Lilek/baklažán
                                          
                                          
                                             0,3
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0231040
                                          
                                          
                                             Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie
                                          
                                          
                                             0,2
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0231990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0232000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         tykvovité s jedlou slupkou
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0232010
                                          
                                          
                                             Okurky salátové
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0232020
                                          
                                          
                                             Okurky nakládačky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0232030
                                          
                                          
                                             Cukety
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0232990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0233000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         tykvovité s nejedlou slupkou
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0233010
                                          
                                          
                                             Melouny cukrové
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0233020
                                          
                                          
                                             Dýně
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0233030
                                          
                                          
                                             Melouny vodní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0233990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0234000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         d)
                                                      
                                                      
                                                         kukuřice cukrová
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0239000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         e)
                                                      
                                                      
                                                         ostatní plodová zelenina
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0240000
                                          
                                          
                                             
                                                Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0241000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         košťálová zelenina vytvářející růžice
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,4
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0241010
                                          
                                          
                                             Brokolice
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0241020
                                          
                                          
                                             Květák
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0241990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0242000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         košťálová zelenina vytvářející hlávky
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,4
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0242010
                                          
                                          
                                             Kapusta růžičková
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0242020
                                          
                                          
                                             Zelí hlávkové
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0242990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0243000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         košťálová zelenina listová
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0243010
                                          
                                          
                                             Zelí pekingské / pe-tsai
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0243020
                                          
                                          
                                             Kapusta kadeřavá a kapusta krmná
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0243990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0244000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         d)
                                                      
                                                      
                                                         kedlubny
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,4
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0250000
                                          
                                          
                                             
                                                Listová zelenina, bylinky a jedlé květy
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0251000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         salát a ostatní salátové rostliny
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251010
                                          
                                          
                                             Kozlíček polníček
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251020
                                          
                                          
                                             Salát
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251030
                                          
                                          
                                             Čekanka štěrbák / endivie
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251040
                                          
                                          
                                             Řeřichy a jiné klíčky a výhonky
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251050
                                          
                                          
                                             Barborky
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251060
                                          
                                          
                                             Roketa setá / rukola
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251070
                                          
                                          
                                             Červená hořčice
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251080
                                          
                                          
                                             Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)
                                          
                                          
                                             
                                                4
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0252000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         špenát a podobná zelenina (listy)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0252010
                                          
                                          
                                             Špenát
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0252020
                                          
                                          
                                             Šrucha
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0252030
                                          
                                          
                                             Mangold
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0252990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0253000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         listy révy vinné a podobných druhů
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0254000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         d)
                                                      
                                                      
                                                         potočnice lékařská / řeřicha potoční
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0255000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         e)
                                                      
                                                      
                                                         čekanka obecná setá
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0256000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         f)
                                                      
                                                      
                                                         bylinky a jedlé květy
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256010
                                          
                                          
                                             Kerblík
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256020
                                          
                                          
                                             Pažitka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256030
                                          
                                          
                                             Celerová nať
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256040
                                          
                                          
                                             Petrželová nať
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256050
                                          
                                          
                                             Šalvěj lékařská
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256060
                                          
                                          
                                             Rozmarýn lékařský
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256070
                                          
                                          
                                             Tymián
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256080
                                          
                                          
                                             Bazalka pravá a jedlé květy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256090
                                          
                                          
                                             Vavřín / bobkový list
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256100
                                          
                                          
                                             Estragon
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0260000
                                          
                                          
                                             
                                                Lusková zelenina
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260010
                                          
                                          
                                             Fazolové lusky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260020
                                          
                                          
                                             Vyluštěná fazolová semena
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260030
                                          
                                          
                                             Hrachové lusky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260040
                                          
                                          
                                             Vyluštěná hrachová zrna
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260050
                                          
                                          
                                             Čočka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0270000
                                          
                                          
                                             
                                                Řapíkatá a stonková zelenina
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270010
                                          
                                          
                                             Chřest
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270020
                                          
                                          
                                             Kardy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270030
                                          
                                          
                                             Celer řapíkatý
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270040
                                          
                                          
                                             Fenykl obecný sladký
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270050
                                          
                                          
                                             Artyčoky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270060
                                          
                                          
                                             Pór
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270070
                                          
                                          
                                             Reveň kadeřavá / rebarbora
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270080
                                          
                                          
                                             Bambusové výhonky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270090
                                          
                                          
                                             Palmové vegetační vrcholy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0280000
                                          
                                          
                                             
                                                Houby, mechy a lišejníky
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0280010
                                          
                                          
                                             Pěstované houby
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0280020
                                          
                                          
                                             Volně rostoucí houby
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0280990
                                          
                                          
                                             Mechy a lišejníky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0290000
                                          
                                          
                                             
                                                Řasy a prokaryota
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0300000
                                          
                                          
                                             
                                                LUŠTĚNINY
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,3
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0300010
                                          
                                          
                                             Fazole
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0300020
                                          
                                          
                                             Čočka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0300030
                                          
                                          
                                             Hrách
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0300040
                                          
                                          
                                             Semena lupiny bílé / vlčího bobu
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0300990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0400000
                                          
                                          
                                             
                                                OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0401000
                                          
                                          
                                             
                                                Olejnatá semena