Nařízení Komise (EU) 2017/172 ze dne 1. února 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o parametry pro přeměnu vedlejších produktů živočišného původu na bioplyn nebo kompost, podmínky pro dovoz krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a pro vývoz zpracovaného hnoje (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 172/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 28/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/172
   ze dne 1. února 2017,
   kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o parametry pro přeměnu vedlejších produktů živočišného původu na bioplyn nebo kompost, podmínky pro dovoz krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a pro vývoz zpracovaného hnoje
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 písm. c), čl. 27 písm. g), čl. 41 odst. 3 a čl. 43 odst. 3 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (2) stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1069/2009, včetně parametrů pro přeměnu vedlejších produktů živočišného původu na bioplyn nebo kompost, podmínek pro uvádění dováženého krmiva pro zvířata v zájmovém chovu na trh a pravidel pro vývoz materiálů kategorie 2.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Příloha V nařízení (EU) č. 142/2011 stanoví normy pro přeměnu vedlejších produktů živočišného původu na bioplyn a kompost. V souladu s přílohou V kapitolou III oddílem 2 bodem 3 písm. b) může příslušný orgán za určitých podmínek povolit jiné zvláštní požadavky než požadavky stanovené v kapitole III.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Avšak v takových případech by zbytky rozkladu a kompost měly být uváděny na trh pouze v členských státech, kde byly povoleny alternativní parametry pro přeměnu. Aby byla příslušnému orgánu poskytnuta nezbytná flexibilita ohledně způsobu, jakým reguluje zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování uvedená v příloze V kapitole III oddíle 2 bodě 3 nařízení (EU) č. 142/2011, je vhodné vyjmout z norem stanovených v kapitole III oddíle 3 bodě 2 ty zbytky rozkladu a kompost, pro které členské státy již povolily alternativní parametry pro přeměnu. Příloha V nařízení (EU) č. 142/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Členské státy mohou povolit dovoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů pouze ze schválených třetích zemí. Členské státy mohou povolit dovoz syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu získaného z vedlejších produktů rybolovu ze zemí mimo EU schválených pro dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě v souladu s přílohou II rozhodnutí Komise 2006/766/ES (3). To se netýká dovozu zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu získaného z vedlejších produktů rybolovu. V tomto ohledu dovoz zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu získaného z vedlejších produktů rybolovu podléhá přísnějším podmínkám než dovoz syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu získaného z vedlejších produktů rybolovu. Je vhodné povolit dovoz zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu získaného z vedlejších produktů rybolovu ze všech zemí mimo EU schválených pro dovoz syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu získaného z vedlejších produktů rybolovu. Tabulka 2 oddílu 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Vývoz zpracovaného hnoje určeného ke spalování nebo odstranění na skládce je zakázán. Avšak v souladu s čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1069/2009 je možné vývoz uvedeného materiálu za účelem použití v zařízeních na výrobu bioplynu nebo kompostování povolit za předpokladu, že země určení je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Aby bylo možné vyvážet zpracovaný hnůj a organická hnojiva obsahující pouze zpracovaný hnůj, je vhodné stanovit pravidla pro vývoz uvedených výrobků k jiným účelům než ke spalování, skládkování nebo použití v zařízeních na výrobu bioplynu nebo kompostování v zemích, které nejsou členy OECD. Tato pravidla by měla stanovit požadavky přinejmenším rovnocenné požadavkům pro uvádění zpracovaného hnoje a organických hnojiv obsahujících pouze zpracovaný hnůj na trh. Příloha XIV nařízení (EU) č. 142/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V článku 25 nařízení (EU) č. 142/2011 se doplňuje nový odstavec, který zní:
   
      „4.   Pravidla stanovená v kapitole V přílohy XIV se použijí na vývoz získaných produktů, které jsou uvedeny v dané kapitole, z Unie.“
   
   Článek 2
   Přílohy V a XIV nařízení (EU) č. 142/2011 se mění v souladu se zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 1. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 2006/766/ES ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví seznamy třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu (Úř. věst. L 320, 18.11.2006, s. 53).
   
   
      PŘÍLOHA
      Přílohy V a XIV nařízení (EU) č. 142/2011 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V příloze V kapitole III oddíle 3 se bod 2 nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „2.
                           
                           
                              Zbytky rozkladu nebo kompost, jiné než uvedené v oddíle 2 bodě 3 písm. b), které nesplňují požadavky uvedené v tomto oddíle, se znovu podrobí přeměně nebo kompostování a v případě salmonely s nimi musí být manipulováno nebo musí být neškodně odstraněny v souladu s pokyny příslušného orgánu.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Příloha XIV se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              V kapitole II oddíle 1 tabulce 2 se řádek č. 12 nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „12
                                       
                                       
                                          Krmivo pro zvířata v zájmovém chovu včetně žvýkacích pamlsků pro psy
                                       
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      a)
                                                   
                                                   
                                                      V případě zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a žvýkacích pamlsků pro psy: materiály uvedené v čl. 35 písm. a) bodech i) a ii).
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      b)
                                                   
                                                   
                                                      V případě syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu: materiály uvedené v čl. 35 písm. a) bodě iii).
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          Krmivo pro zvířata v zájmovém chovu a žvýkací pamlsky pro psy musí být vyrobeny v souladu s kapitolou II přílohy XIII.
                                       
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      a)
                                                   
                                                   
                                                      V případě syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu:
                                                      třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 nebo v příloze I nařízení (ES) č. 798/2008, ze kterých členské státy povolují dovoz čerstvého masa stejných druhů, přičemž je povoleno pouze nevykostěné maso.
                                                      V případě materiálů z ryb třetí země uvedené v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES.
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      b)
                                                   
                                                   
                                                      V případě žvýkacích pamlsků pro psy a krmiva pro zvířata v zájmovém chovu kromě syrového krmiva:
                                                      třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 a tyto země:
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                   
                                                               
                                                               
                                                                  (JP) Japonsko
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                   
                                                               
                                                               
                                                                  (EC) Ekvádor
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                   
                                                               
                                                               
                                                                  (LK) Šrí Lanka
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                   
                                                               
                                                               
                                                                  (TW) Tchaj-wan.
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      V případě zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu získaného z materiálů z ryb třetí země uvedené v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES.
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      a)
                                                   
                                                   
                                                      V případě krmiva v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu: příloha XV kapitola 3 (A).
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      b)
                                                   
                                                   
                                                      V případě zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu kromě krmiva v konzervách: příloha XV kapitola 3 (B).
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      c)
                                                   
                                                   
                                                      V případě žvýkacích pamlsků pro psy: příloha XV, kapitola 3 (C).
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      d)
                                                   
                                                   
                                                      V případě syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu: příloha XV kapitola 3 (D).“
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Doplňuje se nová kapitola V, která zní:
                              „KAPITOLA V
                              
                                 PRAVIDLA PRO VÝVOZ URČITÝCH ZÍSKANÝCH PRODUKTŮ
                              
                              Pravidla použitelná pro vývoz získaných produktů uvedených níže, podle čl. 25 odst. 4:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Získané produkty
                                       
                                       
                                          Pravidla pro vývoz
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          1
                                       
                                       
                                          Zpracovaný hnůj a organická hnojiva, kompost nebo zbytky rozkladu z přeměny na bioplyn, které kromě zpracovaného hnoje neobsahují žádné jiné vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty
                                       
                                       
                                          Zpracovaný hnůj a organická hnojiva, kompost nebo zbytky rozkladu z přeměny na bioplyn, které kromě zpracovaného hnoje neobsahují žádné jiné vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty, musí splňovat alespoň podmínky stanovené v příloze XI kapitole I oddíle 2 písm. a), b), d) a e).“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.