Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/173 ze dne 1. února 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1292/2008 a prováděcí nařízení (EU) č. 887/2011, pokud jde o jméno držitele povolení přípravků Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 a Enterococcus faecium CECT 4515 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 173/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 28/5
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/173
   ze dne 1. února 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 1292/2008 a prováděcí nařízení (EU) č. 887/2011, pokud jde o jméno držitele povolení přípravků Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 a Enterococcus faecium CECT 4515
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Společnost Norel SA předložila žádost podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 s návrhem na změnu jména držitele povolení, pokud jde o nařízení Komise (ES) č. 1292/2008 (2) a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 887/2011 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Žadatel tvrdí, že společnost Evonik Nutrition & Care GmbH nabyla od společnosti Norel SA práva pro uvádění doplňkových látek Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 a Enterococcus faecium CECT 4515 na trh s účinkem od 4. července 2016. Žadatel předložil odpovídající údaje, které podporují jeho žádost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Navrhovaná změna držitele povolení je čistě správní povahy a neobnáší nové hodnocení dotčených doplňkových látek. Evropský úřad pro bezpečnost potravin byl o žádosti informován.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Aby mohla společnost Evonik Nutrition & Care GmbH uplatňovat svá práva pro uvádění na trh, je nutné změnit podmínky pro uvedená povolení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nařízení (ES) č. 1292/2008 a prováděcí nařízení (EU) č. 887/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité uplatňování změn nařízení (ES) č. 1292/2008 a prováděcího nařízení (EU) č. 887/2011 stanovených tímto nařízením, je vhodné stanovit přechodné období pro spotřebování stávajících zásob.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna nařízení (ES) č. 1292/2008
   Ve sloupci 2 přílohy nařízení (ES) č. 1292/2008 se slova „Norel SA“ nahrazují slovy „Evonik Nutrition & Care GmbH“.
   Článek 2
   Změna prováděcího nařízení (EU) č. 887/2011
   Prováděcí nařízení (EU) č. 887/2011 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               v názvu se slova „Norel SA“ nahrazují slovy „Evonik Nutrition & Care GmbH“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               ve sloupci 2 přílohy se slova „Norel SA“ nahrazují slovy „Evonik Nutrition & Care GmbH“.
            
         
      
   
   Článek 3
   Přechodná opatření
   Stávající zásoby doplňkových látek, které jsou v souladu s ustanoveními použitelnými před datem vstupu tohoto nařízení v platnost, mohou být nadále uváděny na trh a používány až do jejich vyčerpání.
   Článek 4
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 1. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1292/2008 ze dne 18. prosince 2008 o povolení přípravku Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol a Ecobiol plus) jako doplňkové látky (Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 36).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 887/2011 ze dne 5. září 2011 o povolení přípravku Enterococcus faecium CECT 4515 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Norel S.A.) (Úř. věst. L 229, 6.9.2011, s. 7).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.