Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/187 ze dne 2. února 2017 o povolení přípravku Bacillus subtilis (DSM 28343) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Lactosan GmbH & Co. KG) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 187/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 29/35
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/187
      ze dne 2. února 2017
      o povolení přípravku Bacillus subtilis (DSM 28343) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Lactosan GmbH & Co. KG)
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku Bacillus subtilis (DSM 28343). Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Žádost se týká povolení přípravku Bacillus subtilis (DSM 28343) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 24. května 2016 (2) k závěru, že přípravek Bacillus subtilis (DSM 28343) nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že má potenciál zlepšovat užitkovost u výkrmu kuřat. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Posouzení přípravku Bacillus subtilis (DSM 28343) prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 2. února 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
      
         (2)  EFSA Journal 2016; 14(6):4507.
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Identifikační číslo doplňkové látky
                  
                  
                     Jméno držitele povolení
                  
                  
                     Doplňková látka
                  
                  
                     Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda
                  
                  
                     Druh nebo kategorie zvířat
                  
                  
                     Maximální stáří
                  
                  
                     Minimální obsah
                  
                  
                     Maximální obsah
                  
                  
                     Jiná ustanovení
                  
                  
                     Konec platnosti povolení
                  
               
               
                  
                     CFU//kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %
                  
               
               
                  
                     
                        Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry
                     
                  
               
               
               
                  
                     4b1825
                  
                  
                     Lactosan GmbH & Co. KG
                  
                  
                     
                        Bacillus subtilis
                     
                     (DSM 28343)
                  
                  
                     
                        Složení doplňkové látky
                     
                     Přípravek Bacillus subtilis DSM 28343 obsahující minimálně 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky
                     Pevná forma
                     
                        Charakteristika účinné látky:
                     
                     Životaschopné spory Bacillus subtilis (DSM 28343)
                     
                        Analytická metoda
                         (1)
                     
                     Identifikace a kvantifikace Bacillus subtilis (DSM 28343) v doplňkové látce, premixech a krmivech
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE)
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Stanovení počtu mikroorganismů: kultivací na trypton-sójovém agaru – EN 15784
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     Výkrm kuřat
                  
                  
                     —
                  
                  
                     1 × 109
                     
                  
                  
                     —
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 1.
                              
                              
                                 V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 2.
                              
                              
                                 Použití je povoleno v krmivech obsahujících tato povolená kokcidiostatika: diklazuril, nikarbazin, dekochinát, lasalocid sodný A, monensinát sodný, robenidin hydrochlorid, maduramicin amonný nebo halofuginon hydrobromid.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 3.
                              
                              
                                 Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany dýchacích cest a ochrany pokožky.
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     23. února 2027
                  
               
            
         
         
         
            (1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.