Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/193 ze dne 3. února 2017, kterým se v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES a příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Ukrajiny na seznamech třetích zemí, z nichž je povolen dovoz některých komodit do Unie (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 193/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 31/13
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/193
   ze dne 3. února 2017,
   kterým se v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES a příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Ukrajiny na seznamech třetích zemí, z nichž je povolen dovoz některých komodit do Unie
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na úvodní větu článku 8, čl. 8 odst. 1 první pododstavec a čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 23 odst. 1, čl. 24 odst. 2, čl. 25 odst. 2 a čl. 28 odst. 1 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rozhodnutí Komise 2007/777/ES (3) stanoví veterinární a hygienické předpisy pro dovoz do Unie, tranzit přes Unii a uskladnění v Unii v případě zásilek některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, které byly podrobeny jednomu z ošetření stanovených v části 4 přílohy II uvedeného rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Část 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES uvádí seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz zásilek masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie, a to za podmínky, že tyto komodity splní požadavky na ošetření, které jsou v uvedeném seznamu stanoveny. V případě, že jsou třetí země pro účely zařazení na uvedený seznam rozděleny do regionů, jsou jejich regionalizovaná území stanovena v části 1 uvedené přílohy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Část 4 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES vymezuje ošetření stanovená v části 2 uvedené přílohy a každému z nich přiřazuje kód. Část 4 přílohy II stanoví režim bez zvláštního ošetření „A“ a zvláštní ošetření „B“ až „F“ seřazená sestupně podle účinnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (4) stanoví požadavky na vydání veterinárního osvědčení pro dovoz drůbeže a drůbežích produktů do Unie a tranzit přes její území, včetně skladování během tranzitu. Uvedené nařízení stanoví, že zmíněné komodity se do Unie smí dovážet a přes její území přepravovat pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených ve sloupcích 1 a 3 tabulky v části 1 přílohy I uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Požadavky na vydání veterinárního osvědčení stanovené v nařízení (ES) č. 798/2008 zohledňují, zda jsou v příslušných případech vyžadovány zvláštní podmínky vzhledem k nákazovému statusu uvedených třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, včetně odběru vzorků a testování na různé nákazy drůbeže. Uvedené zvláštní podmínky a vzorová veterinární osvědčení, která musí být připojena ke komoditám, jež jsou do Unie dováženy nebo jsou přes její území přepravovány, jsou stanoveny v části 2 přílohy I zmíněného nařízení. Nařízení (ES) č. 798/2008 rovněž stanoví podmínky pro určení toho, zda se třetí země, území, oblast nebo jednotka považují za prosté vysoce patogenní influenzy ptáků (dále jen „HPAI“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Ukrajina je uvedena na seznamu v části 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES jako třetí země, z níž je do Unie povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev z drůbeže, pernaté zvěře ve farmovém chovu, ptáků nadřádu běžci ve farmovém chovu a z volně žijící pernaté zvěře, které byly podrobeny režimu bez zvláštního ošetření „A“, z celého jejího území.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Ukrajina je také uvedena na seznamu v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 jako třetí země, z níž je povolen dovoz drůbeže a drůbežích produktů do Unie a tranzit přes území Unie z celého jejího území.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Dne 30. listopadu 2016 Ukrajina potvrdila výskyt HPAI podtypu H5N8 na svém území, a nelze ji tedy dále považovat za prostou uvedené nákazy. Ukrajinské veterinární orgány tedy již nejsou schopny vydávat veterinární osvědčení pro zásilky drůbeže a drůbežích produktů určených na vývoz do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Dne 4. ledna 2017 Ukrajina dále potvrdila výskyt HPAI podtypu H5N8 v hospodářstvích, jež se nalézají v dalších dvou regionech na jejím území. Ukrajinské veterinární orgány potvrdily, že zavedly politiku depopulace s cílem tlumit HPAI a zamezit jejímu šíření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Ukrajina předložila informace o epizootologické situaci na svém území a o opatřeních, která přijala s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI. Komise tyto informace nyní vyhodnotila a na základě tohoto vyhodnocení, jakož i na základě záruk poskytnutých Ukrajinou, je vhodné vyvodit závěr, že pro pokrytí rizik souvisejících s dovozem drůbeže a drůbežích produktů do Unie by mělo být dostačující stanovit omezení pro dovoz zásilek drůbeže a drůbežích produktů do Unie na oblasti zasažené HPAI, pro které ukrajinské veterinární orgány stanovily omezení z důvodu stávajících ohnisek.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Kromě toho, aby se zabránilo zavlečení viru HPAI do Unie, měly by být masné výrobky a opracované žaludky, močové měchýře a střeva z drůbeže, pernaté zvěře ve farmovém chovu a z volně žijící pernaté zvěře z oblasti na Ukrajině, která byla zasažena HPAI a pro kterou ukrajinské veterinární orgány stanovily omezení z důvodu stávajících ohnisek, podrobeny alespoň „ošetření D“ podle části 4 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Nařízení (ES) č. 798/2008 a rozhodnutí 2007/777/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Části 1 a 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
   Článek 2
   Část 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 3. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
   
      (2)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74.
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 2007/777/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES (Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 49).
   
      (4)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V části 1 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES se mezi položku pro Rusko a položku pro Spojené státy americké vkládá tato nová položka pro Ukrajinu:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Země
                           
                           
                              Území
                           
                           
                              Popis území
                           
                        
                        
                           
                              Kód ISO
                           
                           
                              Verze
                           
                        
                        
                           
                              „Ukrajina
                           
                           
                              UA
                           
                           
                              01/2016
                           
                           
                              celé území
                           
                        
                        
                           
                              UA-1
                           
                           
                              01/2016
                           
                           
                              celé území Ukrajiny kromě oblasti UA-2
                           
                        
                        
                           
                              UA-2
                           
                           
                              01/2016
                           
                           
                              území Ukrajiny popsaná v kódu UA-2 ve sloupci 3 tabulky v části 1 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 798/2008 s výhradou dat uvedených ve sloupcích 6 A a 6B uvedené tabulky“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V části 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES se položka pro Ukrajinu nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Kód ISO
                           
                           
                              Země původu nebo její část
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Skot domácí
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Spárkatá zvěř ve farmovém chovu (kromě prasat)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Ovce/koza domácí
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Prase domácí
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Spárkatá zvěř ve farmovém chovu (prasata)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Domácí lichokopytníci
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Drůbež
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Pernatá zvěř ve farmovém chovu (kromě ptáků nadřádu běžci)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Ptáci nadřádu běžci ve farmovém chovu
                           
                           
                              Králík domácí a zajícovití ve farmovém chovu
                           
                           
                              Volně žijící spárkatá zvěř (kromě prasat)
                           
                           
                              Divoké prase
                           
                           
                              Volně žijící lichokopytníci
                           
                           
                              Volně žijící zajícovití (králíci a zajíci)
                           
                           
                              Volně žijící pernatá zvěř
                           
                           
                              Volně žijící suchozemští savci (kromě kopytnatců, lichokopytníků a zajícovitých)
                           
                        
                        
                           
                              „UA
                           
                           
                              Ukrajina UA
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              A
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              A
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                        
                        
                           
                              Ukrajina UA-1
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              A
                           
                           
                              A
                           
                           
                              A
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              A
                           
                           
                              A
                           
                           
                              XXX
                           
                        
                        
                           
                              Ukrajina UA-2
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              D
                           
                           
                              D
                           
                           
                              A
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              XXX
                           
                           
                              A
                           
                           
                              D
                           
                           
                              XXX“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      V části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se položka pro Ukrajinu nahrazuje tímto:
      
         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Kód ISO a název třetí země nebo území
                  
                  
                     Kód třetí země, území, oblasti nebo jednotky
                  
                  
                     Popis třetí země, území, oblasti nebo jednotky
                  
                  
                     Veterinární osvědčení
                  
                  
                     Zvláštní podmínky
                  
                  
                     Zvláštní podmínky
                  
                  
                     Status dozoru nad influenzou ptáků
                  
                  
                     Status očkování proti influenze ptáků
                  
                  
                     Status tlumení salmonel (6)
                  
               
               
                  
                     Vzor/vzory
                  
                  
                     Doplňkové záruky
                  
                  
                     Datum ukončení (1)
                  
                  
                     Datum zahájení (2)
                  
               
               
                  
                     1
                  
                  
                     2
                  
                  
                     3
                  
                  
                     4
                  
                  
                     5
                  
                  
                     6
                  
                  
                     6 A
                  
                  
                     6B
                  
                  
                     7
                  
                  
                     8
                  
                  
                     9
                  
               
               
                  
                     „UA – Ukrajina
                  
                  
                     UA-0
                  
                  
                     celá země
                  
                  
                     EP, E
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     UA-1
                  
                  
                     celé území Ukrajiny kromě území UA-2
                  
                  
                     WGM
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     POU, RAT
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     UA-2
                  
                  
                     oblast Ukrajiny odpovídající:
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     UA-2.1
                  
                  
                     Černovická oblast (region)
                  
                  
                     WGM
                  
                  
                      
                  
                  
                     P2
                  
                  
                     30.11.2016
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     POU, RAT
                  
                  
                      
                  
                  
                     P2
                  
                  
                     30.11.2016
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     UA-2.2
                  
                  
                     Oděská oblast (region)
                  
                  
                     WGM
                  
                  
                      
                  
                  
                     P2
                  
                  
                     4.1.2017
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     POU, RAT
                  
                  
                      
                  
                  
                     P2
                  
                  
                     4.1.2017
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     UA-2.3
                  
                  
                     Chersonská oblast (region)
                  
                  
                     WGM
                  
                  
                      
                  
                  
                     P2
                  
                  
                     4.1.2017
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     POU, RAT
                  
                  
                      
                  
                  
                     P2
                  
                  
                     4.1.2017“
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.