Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/195 ze dne 3. února 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení několika účinných látek uvedených na seznamu v části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 686/2012 (program obnovení schválení AIR IV) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 195/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 31/21
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/195
   ze dne 3. února 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení několika účinných látek uvedených na seznamu v části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 686/2012 (program obnovení schválení AIR IV)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009. V části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 jsou uvedeny účinné látky schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Žádosti o obnovení schválení účinných látek zahrnutých v tomto nařízení byly předloženy v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 844/2012 (3). Z důvodů, které žadatel nemůže ovlivnit, je však možné, že doba platnosti schválení uvedených látek uplyne dříve, než bude přijato rozhodnutí o jejich obnovení. Proto je nezbytné dobu platnosti jejich schválení prodloužit v souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               S ohledem na čas a na zdroje potřebné k dokončení posuzování žádostí o obnovení schválení velkého počtu účinných látek, jejichž doba platnosti schválení uplyne mezi lety 2019 a 2021, byl prováděcím rozhodnutím Komise C(2016) 6104 (4) vypracován společný pracovní program pro podobné účinné látky, který stanoví priority na základě otázek bezpečnosti pro zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí, jak je stanoveno v článku 18 nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V souladu s prováděcím rozhodnutím C(2016) 6104 by měly být upřednostněny látky představující pravděpodobně nízké riziko. Platnost schválení uvedených látek by proto měla být prodloužena o co možná nejkratší dobu. S ohledem na rozdělení odpovědností a činností mezi členské státy, které vykonávají funkci zpravodajů a spoluzpravodajů, a na dostupné zdroje potřebné k posuzování a rozhodování by v případě účinných látek síran hlinito-amonný, křemičitan hlinitý, krevní moučka, uhličitan vápenatý, oxid uhličitý, výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree), destilační zbytky tuku, mastné kyseliny C7 až C20, výtažek z česneku, giberelová kyselina, gibereliny, hydrolyzované bílkoviny, síran železnatý, křemelina (hlinka ze skořápek rozsivek), extrakční zbytky pepřového prášku (PDER), rostlinné oleje/řepkový olej, hydrogenuhličitan draselný, křemenný písek, rybí tuk, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/ovčí tuk, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/surový tálový olej, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/tálový olej smola, křemičitan sodno-hlinitý, motýlí feromony s rovným řetězcem a močovina měla mít uvedená doba délku jednoho roku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V případě účinných látek, jež nespadají do upřednostněných kategorií v prováděcím rozhodnutí C(2016) 6104, by doba platnosti schválení měla být prodloužena o dva nebo tři roky, a to s ohledem na stávající konec platnosti schválení, skutečnost, že podle čl. 6 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012 musí být doplňující dokumentace k účinné látce předložena nejpozději 30 měsíců před uplynutím doby platnosti schválení, potřebu zajistit vyvážené rozdělení odpovědností a činností mezi členské státy, které vykonávají funkci zpravodajů a spoluzpravodajů, a na dostupné zdroje potřebné k posuzování a rozhodování. Proto je vhodné prodloužit dobu platnosti schválení bifenthrinu, cymoxanilu a metazachloru o dva roky a dobu platnosti schválení účinných látek methylester 2,5-kyseliny dichlorbenzoové, kyselina octová, aclonifen, fosfid hlinitý, karbid vápníku, fosfid vápenatý, denathonium-benzoát, dodemorf, ethylen, imidakloprid, fosfid hořečnatý, metamitron, rostlinné oleje/olej z voňatky nardové, rostlinné oleje/hřebíčkový olej, rostlinné oleje/mátový olej, pyrethriny a sulcotrion o tři roky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               S ohledem na účel čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy nebyla v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 844/2012 předložena doplňující dokumentace nejpozději 30 měsíců před příslušným koncem doby platnosti schválení stanoveným v příloze tohoto nařízení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum jako před tímto nařízením, nebo na co nejbližší datum poté.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky zmíněné v příloze tohoto nařízení není obnoveno, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na den vstupu v platnost nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky není obnoveno, podle toho, co nastane později. Pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení obnovující schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení, pokusí se v závislosti na okolnostech stanovit co nejbližší možné datum použitelnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 3. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. září 2016 o vypracování pracovního programu pro posuzování žádostí o obnovení schválení účinných látek, jejichž doba platnosti uplyne v letech 2019, 2020 a 2021, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (Úř. věst. C 357, 29.9.2016, s. 9).
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  A)
               
               
                  část A se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 215, aclonifen, datum nahrazuje datem „31. července 2022“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 216, imidakloprid, datum nahrazuje datem „31. července 2022“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              3)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 217, metazachlor, datum nahrazuje datem „31. července 2021“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              4)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 218, kyselina octová, datum nahrazuje datem „31. srpna 2022“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              5)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 219, síran hlinito-amonný, datum nahrazuje datem „31. srpna 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              6)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 220, křemičitan hlinitý, datum nahrazuje datem „31. srpna 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              7)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 222, krevní moučka, datum nahrazuje datem „31. srpna 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              8)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 223, karbid vápníku, datum nahrazuje datem „31. srpna 2022“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              9)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 224, uhličitan vápenatý, datum nahrazuje datem „31. srpna 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              10)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 225, oxid uhličitý, datum nahrazuje datem „31. srpna 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              11)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 226, denathonium-benzoát, datum nahrazuje datem „31. srpna 2022“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              12)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 227, ethylen, datum nahrazuje datem „31. srpna 2022“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              13)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 228, výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree), datum nahrazuje datem „31. srpna 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              14)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 229, destilační zbytky tuku, datum nahrazuje datem „31. srpna 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              15)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 230, mastné kyseliny C7 až C20, datum nahrazuje datem „31. srpna 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              16)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 231, výtažek z česneku, datum nahrazuje datem „31. srpna 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              17)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 232, giberelová kyselina, datum nahrazuje datem „31. srpna 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              18)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 233, gibereliny, datum nahrazuje datem „31. srpna 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              19)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 234, hydrolyzované bílkoviny, datum nahrazuje datem „31. srpna 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              20)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 235, síran železnatý, datum nahrazuje datem „31. srpna 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              21)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 236, křemelina (hlinka ze skořápek rozsivek), datum nahrazuje datem „31. srpna 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              22)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 239, extrakční zbytky pepřového prášku (PDER), datum nahrazuje datem „31. srpna 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              23)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 240, rostlinné oleje/olej z voňatky nardové, datum nahrazuje datem „31. srpna 2022“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              24)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 241, rostlinné oleje/hřebíčkový olej, datum nahrazuje datem „31. srpna 2022“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              25)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 242, rostlinné oleje/řepkový olej, datum nahrazuje datem „31. srpna 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              26)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 243, rostlinné oleje/mátový olej, datum nahrazuje datem „31. srpna 2022“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              27)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 244, hydrogenuhličitan draselný, datum nahrazuje datem „31. srpna 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              28)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 246, pyrethriny, datum nahrazuje datem „31. srpna 2022“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              29)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 247, křemenný písek, datum nahrazuje datem „31. srpna 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              30)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 248, rybí tuk, datum nahrazuje datem „31. srpna 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              31)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 249, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/ovčí tuk, datum nahrazuje datem „31. srpna 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              32)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 250, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/surový tálový olej, datum nahrazuje datem „31. srpna 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              33)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 251, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/tálový olej smola, datum nahrazuje datem „31. srpna 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              34)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 253, křemičitan sodno-hlinitý, datum nahrazuje datem „31. srpna 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              35)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 255, motýlí feromony s rovným řetězcem, datum nahrazuje datem „31. srpna 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              36)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 257, močovina, datum nahrazuje datem „31. srpna 2020“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              37)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 260, fosfid hlinitý, datum nahrazuje datem „31. srpna 2022“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              38)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 261, fosfid vápenatý, datum nahrazuje datem „31. srpna 2022“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              39)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 262, fosfid hořečnatý, datum nahrazuje datem „31. srpna 2022“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              40)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 263, cymoxanil, datum nahrazuje datem „31. srpna 2021“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              41)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 264, dodemorf, datum nahrazuje datem „31. srpna 2022“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              42)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 265, methylester 2,5-kyseliny dichlorbenzoové, datum nahrazuje datem „31. srpna 2022“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              43)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 266, metamitron, datum nahrazuje datem „31. srpna 2022“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              44)
                           
                           
                              v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 267, sulcotrion, datum nahrazuje datem „31. srpna 2022“;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  B)
               
               
                  v části B v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 23, bifenthrin, datum nahrazuje datem „31. července 2021“.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.