Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/199 ze dne 6. února 2017, kterým se provádí čl. 9 odst. 5 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 199/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 32/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/199
   ze dne 6. února 2017,
   kterým se provádí čl. 9 odst. 5 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice (1), a zejména na čl. 9 odst. 5 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 18. července 2005 přijala Rada nařízení (ES) č. 1183/2005.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Ve dnech 13. a 19. října 2016 aktualizoval výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1533 (2004) identifikační údaje týkající se dvaceti jedné osoby a jednoho subjektu, na něž se vztahují omezující opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 1183/2005 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 1183/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 6. února 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 193, 23.7.2005, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      Položky týkající se níže uvedených osob a subjektů se nahrazují těmito položkami:
      
         „a)   seznam osob podle článků 2 a 2a:
         1.   Eric BADEGE
         
         Datum narození: 1971.
         Státní příslušnost: konžská.
         Datum zařazení na seznam OSN: 31. prosince 2012.
         Adresa: Rwanda (k začátku roku 2016)
         Další informace: V březnu 2013 uprchl do Rwandy, kde žil ještě počátkem roku 2016.
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         Eric Badege byl podplukovníkem a styčnou osobou Hnutí 23. března (M23) v Masisi a velel určitým operacím, které destabilizovaly části oblasti Masisi v provincii Severní Kivu. Jakožto vojenský velitel skupiny M23 byl Badege odpovědný za závažná porušování práv, která byla mimo jiné zacílena na děti nebo ženy v rámci ozbrojeného konfliktu. Po květnu 2012 zabila skupina Raia Mutomboki pod velením M23 v sérii koordinovaných útoků stovky civilistů. V srpnu 2012 Badege provedl společné útoky spojené s bezohledným zabíjením civilistů. Tyto útoky společně organizovali Badege a plukovník Makoma Semivumbi Jacques. Bývalí bojovníci ze skupiny M23 tvrdili, že vůdcové M23 bez dalšího popravili desítky dětí, které se pokusily uprchnout poté, co byly odvedeny jako dětští vojáci skupiny M23.
         Podle zprávy organizace Human Rights Watch (HRW) ze dne 11. září 2012 jeden 18letý Rwanďan, který uprchl poté, co byl násilím odveden ve Rwandě, této organizaci sdělil, že byl svědkem popravy 16letého chlapce ze své jednotky ve skupině M23, který se pokusil v červnu uprchnout. Chlapec byl dopaden a ubit k smrti bojovníky skupiny M23 před zraky dalších odvedenců. Jeden z velitelů skupiny M23, který ho nařídil zabít, poté jako vysvětlení ostatním odvedencům, proč byl chlapec zabit, údajně řekl: „Chtěl nás opustit.“ Ve zprávě se rovněž uvádí, že podle tvrzení svědků bylo za pokus o útěk bez dalšího popraveno nejméně 33 nových odvedenců a dalších bojovníků skupiny M23. Někteří byli svázáni a zastřeleni před zraky jiných odvedenců, aby tito viděli, jaký trest by je stihl. Jeden mladý odvedenec sdělil HRW: „Když jsme byli u skupiny M23, řekli nám, [že máme na vybranou] a že u nich buď můžeme zůstat, nebo zemřít. Hodně lidí se pokusilo uprchnout. Někteří z nich byli dopadeni, a to znamenalo jejich okamžitou smrt.“
         Badege v březnu 2013 uprchl do Rwandy a ještě počátkem roku 2016 tam žil.
         2.   Frank Kakolele BWAMBALE
         
         (také znám jako: a) Frank Kakorere, b) Frank Kakorere Bwambale, c) Aigle Blanc)
         Funkce: Generál FARDC.
         Státní příslušnost: konžská.
         Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005.
         Adresa: Kinshasa, Demokratická republika Kongo (k červnu 2016)
         Další informace: V lednu 2008 opustil CNDP. Od června 2011 pobývá v Kinshase. Od roku 2010 byl Kakolele zapojen do činností zjevně jménem programu vlády DRK nazvaného Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC), včetně účasti na misi STAREC v Gomě a Beni v březnu 2011. V prosinci 2013 ho zatkly orgány DRK v Beni (provincie Severní Kivu) za údajné blokování procesu odzbrojení, demobilizace a znovuzačlenění. Opustil DRK a nějaký čas žil v Keni, dokud jej vláda DRK nepovolala zpět, aby jí pomohl se situací v oblasti Beni. Zatčen byl v říjnu 2015 v oblasti Mambasa za údajnou podporu skupiny Mai Mai, ale nebyla vznesena žádná obžaloba a k červnu 2016 žil v Kinshase.
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         Frank Kakolele Bwambale byl vůdcem Shromáždění za konžskou demokracii – Osvobozeneckého hnutí (RCD-ML), měl vliv na jeho politiku, velel jeho silám a řídil je. RCD-ML je jednou z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce RB OSN č. 1493 (2003), které jsou odpovědné za obchodování se zbraněmi, čímž porušují zbrojní embargo. V lednu 2008 opustil CNDP. Počínaje rokem 2010 byl Kakolele patrně jménem programu vlády DRK nazvaného Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC) zapojen do činností zahrnujících účast na misi STAREC v Gomě a Beni v březnu 2011.
         Opustil DRK a nějaký čas žil v Keni, dokud jej vláda DRK nepovolala zpět, aby pomohl se situací v oblasti Beni. Zatčen byl v říjnu 2015 poblíž Mambasy za údajnou podporu skupiny Mai Mai, ale nebyla vznesena žádná obžaloba. K červnu 2016 Kakolele žil v Kinshase.
         3.   Gaston IYAMUREMYE
         
         (také znám jako: a) Byiringiro Victor Rumuli, b) Victor Rumuri, c) Michel Byiringiro, d) Rumuli)
         Funkce: a) dočasný předseda FDLR, b) 1. místopředseda FDLR-FOCA, c) generálmajor FDLR/FOCA
         Adresa: provincie Severní Kivu, Demokratická republika Kongo (k červnu 2016)
         Datum narození: 1948.
         Místo narození: a) okres Musanze, Severní provincie, Rwanda, b) Ruhengeri, Rwanda.
         Státní příslušnost: rwandská.
         Datum zařazení na seznam OSN: 1. prosince 2010.
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         Gaston Iyamuremye je 1. místopředsedou FDLR, jakož i dočasným předsedou. Rovněž má hodnost generálmajora ozbrojeného křídla FDLR zvaného FOCA. K červnu 2016 se Iyamuremye nachází v provincii Severní Kivu Demokratické republiky Kongo.
         4.   Innocent KAINA
         
         (také znám jako: a) plukovník Innocent KAINA, b) „India Queen“)
         Funkce: Bývalý zástupce velitele skupiny M23.
         Adresa: Uganda (k počátku roku 2016)
         Datum narození: listopad 1973
         Místo narození: Bunagana, oblast Rutshuru, Demokratická republika Kongo
         Datum zařazení na seznam OSN: 30. listopadu 2012.
         Další informace: Po útěku frakce Bosca Tagandy do Rwandy v březnu 2013 se stal zástupcem velitele skupiny M23. V listopadu 2013 uprchl do Ugandy. V Ugandě počátkem roku 2016.
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         Innocent Kaina byl velitelem sektoru a poté zástupcem velitele Mouvement du 23 Mars (M23). Byl odpovědný za závažná porušování mezinárodního práva a lidských práv a sám se takových porušení dopouštěl. V červenci 2007 shledal posádkový vojenský soud v Kinshase plukovníka Kainu odpovědného za zločiny proti lidskosti spáchané v okrese Ituri v období od května 2003 do prosince 2005. Byl propuštěn v roce 2009 na základě mírové dohody mezi konžskou vládou a Národním kongresem pro obranu lidu (CNDP). V roce 2009 se v rámci Ozbrojených sil DRK (FARDC) dopouštěl poprav, únosů a těžkých ublížení na zdraví v oblasti Masisi. Jako velitel podřízený generálu Tagandovi byl v dubnu 2012 iniciátorem vzpoury bývalého CNDP v oblasti Rutshuru. Zajišťoval bezpečnost vzbouřenců mimo oblast Masisi. Od května do srpna 2012 dohlížel na nábor a výcvik více než 150 dětí pro povstání vedené skupinou M23 a střílel chlapce, kteří se pokusili uprchnout. V červenci 2012 cestoval za účelem mobilizace a náboru pro M23 do Berundy a Degha. Kaina v listopadu 2013 uprchl do Ugandy, kde pobýval ještě počátkem roku 2016.
         6.   Germain KATANGA
         
         Státní příslušnost: konžská.
         Datum narození: 28. dubna 1978
         Místo narození: Mambasa, provincie Ituri, Demokratická republika Kongo
         Adresa: Demokratická republika Kongo (ve vězení)
         Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005.
         Další informace: V prosinci 2004 byl jmenován generálem Ozbrojených sil DRK (FARDC). Vláda DRK jej 18. října 2007 předala Mezinárodnímu trestnímu soudu. Původně jej 23. května 2014 Mezinárodní trestní soud odsoudil ke 12 letům odnětí svobody za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, avšak odvolací komora MTS jeho trest snížila a určila, že Katangův trest by měl skončit dne 18. ledna 2016. Ačkoli byl Katanga po dobu soudního řízení zadržován v Nizozemsku, v prosinci 2015 byl předán do věznice v DRK a byl obviněn z dalších trestných činů spáchaných předtím v Ituri.
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         Germain Katanga byl velitelem FRPI. Byl zapojen do převodů zbraní v rozporu se zbrojním embargem. Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za nábor a využívání dětí v Ituri v letech 2002 a 2003. V prosinci 2004 byl jmenován generálem Ozbrojených sil DRK (FARDC). Vláda DRK jej 18. října 2007 předala Mezinárodnímu trestnímu soudu. Původně jej 23. května 2014 Mezinárodní trestní soud odsoudil ke 12 letům odnětí svobody za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, avšak odvolací komora MTS jeho trest snížila a určila, že Katangův trest by měl skončit dne 18. ledna 2016. Ačkoli byl Katanga po dobu soudního řízení zadržován v Nizozemsku, v prosinci 2015 byl předán do věznice v DRK a byl obviněn z trestných činů spáchaných předtím v Ituri.
         7.   Thomas LUBANGA
         
         Místo narození: Ituri, DRK
         Státní příslušnost: konžská.
         Adresa: Demokratická republika Kongo (ve vězení)
         Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005.
         Další informace: Zadržen v Kinshase v březnu 2005 za účast UPC/L na porušování lidských práv. Dne 17. března 2006 předán Mezinárodnímu trestnímu soudu. V březnu 2012 jej Mezinárodní trestní soud odsoudil ke 14 letům odnětí svobody. Dne 1. prosince 2014 potvrdili Lubangovo odsouzení a trest odvolací soudci Mezinárodního trestního soudu. Dne 19. prosince 2015 předán do vězeňského zařízení v DRK k výkonu trestu odnětí svobody.
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         Thomas Lubanga byl předsedou Svazu konžských vlastenců/Lubanga (UPC/L), jedné z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce RB OSN č. 1493 (2003), která se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za nábor a využívání dětí v Ituri v letech 2002 a 2003. Zatčen byl v březnu 2005 v Kinshase za účast UPC/L na porušování lidských práv a 17. března 2006 jej orgány KDR předaly MTS. V březnu 2012 jej Mezinárodní trestní soud odsoudil ke 14 letům odnětí svobody. Dne 1. prosince 2014 potvrdili odsouzení a trest odvolací soudci Mezinárodního trestního soudu. Dne 19. prosince 2015 byl předán do vězeňského zařízení v DRK k výkonu trestu odnětí svobody.
         9.   Khawa Panga MANDRO
         
         (také znám jako: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Mandro Panga Kahwa, f) Yves Khawa Panga Mandro, g) Chief Kahwa, h) Kawa)
         Datum narození: 20. srpna 1973.
         Místo narození: Bunia, Demokratická republika Kongo.
         Adresa: Uganda (ke květnu 2016)
         Státní příslušnost: konžská.
         Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005.
         Další informace: Od dubna 2005 vězněn v Bunii za sabotáž iturijského mírového procesu. V říjnu 2005 zatčen konžskými orgány, osvobozen odvolacím soudem v Kisangani, poté předán soudním orgánům v Kinshase na základě nových obvinění z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, vraždy, úmyslného ublížení na zdraví a těžkého ublížení na zdraví. V srpnu 2014 jej vojenský soud DRK v Kisangani odsoudil za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti k devíti letům odnětí svobody a nařídil mu, aby svým obětem vyplatil přibližně 85 000 USD. Trest si odpykal a ke květnu 2016 pobýval v Ugandě.
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         Khava Panga Mandro byl předsedou strany PUSIC, jedné z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce RB OSN č. 1493 (2003), která se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za nábor a využívání dětí v letech 2001 a 2002. Od dubna 2005 byl vězněn v Bunii za sabotáž iturijského mírového procesu. V říjnu 2005 byl zatčen konžskými orgány, osvobozen odvolacím soudem v Kisangani a poté předán soudním orgánům v Kinshase na základě nových obvinění ze zločinů proti lidskosti, válečných zločinů, vraždy, úmyslného ublížení na zdraví a těžkého ublížení na zdraví. V srpnu 2014 jej vojenský soud DRK v Kisangani odsoudil za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti k devíti letům odnětí svobody a nařídil mu, aby svým obětem vyplatil přibližně 85 000 USD. Trest si odpykal a ke květnu 2016 pobýval v Ugandě.
         10.   Callixte MBARUSHIMANA
         
         Funkce: výkonný tajemník FDLR
         Datum narození: 24. července 1963.
         Místo narození: Ndusu/Ruhengeri, Severní provincie, Rwanda.
         Státní příslušnost: rwandská.
         Datum zařazení na seznam OSN: 3. března 2009.
         Další informace: Zatčen v Paříži dne 3. října 2010 na základě zatykače Mezinárodního trestního soudu za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané v roce 2009 jednotkami FDLR v Severním a Jižním Kivu. Dne 25. ledna 2011 předán do Haagu a koncem roku 2011 jej MTS propustil. Dne 29. listopadu 2014 zvolen výkonným tajemníkem FDLR na období pěti let.
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         Callixte Mbarushiamana byl až do svého zatčení výkonným tajemníkem FDLR a místopředsedou vysokého vojenského velení FDLR. Jakožto vedoucí politický a vojenský představitel zahraniční ozbrojené skupiny působící v DRK bránil odzbrojení a dobrovolnému navrácení a přesídlení bojovníků, čímž porušoval rezoluci RB OSN č. 1857 (2008) bod 4 písm. b). Byl zatčen v Paříži dne 3. října 2010 na základě zatykače Mezinárodního trestního soudu za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané v roce 2009 jednotkami FDLR v Severním a Jižním Kivu. Dne 25. ledna 2011 byl předán do Haagu, ale koncem roku 2011 byl propuštěn. Dne 29. listopadu 2014 byl znovu zvolen výkonným tajemníkem FDLR na období pěti let.
         12.   Sylvestre MUDACUMURA
         
         (také znám jako: a) Mupenzi Bernard, b) General Major Mupenzi, c) General Mudacumura, d) Pharaoh, e) Radja)
         Funkce: a) velitel FDLR/FOCA, b) generálporučík FDLR/FOCA.
         Datum narození: 1954
         Místo narození: Cellule Ferege, sektor Gatumba, obec Kibilira, prefektura Gisenyi, Rwanda
         Adresa: provincie Severní Kivu, Demokratická republika Kongo (k červnu 2016)
         Státní příslušnost: rwandská.
         Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005.
         Další informace: Mezinárodní trestní soud vydal na Mudacumuru 12. července 2012 zatykač pro devět případů válečných zločinů, včetně útoků na civilisty, vraždy, zmrzačení, krutého zacházení, znásilnění, mučení, ničení majetku, rabování a násilností proti osobní důstojnosti, jichž se v KDR v letech 2009 a 2010 údajně dopouštěl.
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         Sylvestre Mudacumura je velitelem FOCA, ozbrojeného křídla FDLR, má vliv na jeho politiku, velí jeho silám a řídí je. FDLR je jedna z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce RB OSN č. 1493 (2003), která se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. Mudacumura (či jeho podřízení) byl v telefonním kontaktu s vůdcem FDLR Murwanashyakaem v Německu i v době masakru v Busurungi v květnu 2009 a s vojenským velitelem majorem Guillaumem během operací Umoja Wetu a Kimia II v roce 2009. Podle Úřadu zvláštní představitelky generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za 27 případů náboru a využívání dětí jednotkami pod jeho velením v provincii Severní Kivu v letech 2002–2007. Ještě v polovině roku 2016 byl Mudacumura velitelem celého ozbrojeného křídla FDLR, zastával hodnost generálporučíka a působil v provincii Severní Kivu v Demokratické republice Kongo.
         14.   Leopold MUJYAMBERE
         
         (také znám jako: a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim)
         Funkce: a) náčelník štábu FDLR-FOCA, b) dočasný zástupce velitele FDLR-FOCA
         Adresa: Kinshasa, Demokratická republika Kongo (k červnu 2016)
         Datum narození: a) 17. března 1962, b) přibližně v roce 1966.
         Místo narození: Kigali, Rwanda.
         Státní příslušnost: rwandská.
         Datum zařazení na seznam OSN: 3. března 2009.
         Další informace: V roce 2014 se stal výkonným zástupcem velitele FDLR-FOCA. Začátkem května 2016 zatčen v Gomě, KDR, konžskými bezpečnostními službami a předán do Kinshasy.
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         Leopold Mujyambere byl velitelem druhé divize FOCA, ozbrojené složky FDLR. Jakožto vedoucí vojenský představitel zahraniční ozbrojené skupiny působící v DRK bránil odzbrojení a dobrovolnému navrácení a přesídlení bojovníků, čímž porušoval rezoluci RB OSN č. 1857 (2008) bod 4 písm. b). Podle svědectví ověřeného skupinou odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK, podrobně popsaného ve zprávě ze dne 13. února 2008, byly dívky navrátivší se z FDLR/FOCA předtím uneseny a sexuálně zneužívány. Síly FDLR-FOCA, které v minulosti najímaly chlapce ve věku zhruba mezi 15 a 19 roky, získávají od poloviny roku 2007 násilnou cestou mládež od 10 let. Nejmladší děti jsou poté využívány jako doprovod a starší děti jsou nasazovány jako vojáci v prvním sledu, čímž je porušován bod 4 písm. d) a e) rezoluce RB OSN č. 1857 (2008).
         V červnu 2011 byl velitelem FOCA operačního sektoru Jižní Kivu, který byl pak nazván „Amazon“. Později byl povýšen na štábního velitele FOCA a poté se stal v roce 2014 výkonným zástupcem velitele. Začátkem května 2016 byl zatčen v Gomě, KDR, konžskými bezpečnostními službami a předán do Kinshasy.
         15.   Jamil MUKULU
         
         (také znám jako: a) Steven Alirabaki, b) David Kyagulanyi, c) Musezi Talengelanimiro, d) Mzee Tutu, e) Abdullah Junjuaka, f) Alilabaki Kyagulanyi, g) Hussein Muhammad, h) Nicolas Luumu, i) Julius Elius Mashauri, j) David Amos Mazengo, k) profesor Musharaf, l) Talengelanimiro)
         Funkce: a) vedoucí představitel Spojeneckých demokratických sil (ADF), b) velitel, Spojenecké demokratické síly.
         Adresa: údajně ve vězení v Ugandě (k září 2016)
         Datum narození: a) 1965, b) 1. ledna 1964.
         Místo narození: vesnice Ntoke, hrabství Ntenjeru, okres Kayunga, Uganda.
         Státní příslušnost: ugandská.
         Datum zařazení na seznam OSN: 12. října 2011.
         Další informace: Zatčen v dubnu 2015 v Tanzanii a v červenci 2015 vydán do Ugandy. Od září 2016 je Mukulu údajně držen v policejní vazební cele a čeká ho soudní řízení týkající se válečných zločinů a vážného porušování Ženevských úmluv podle ugandského práva.
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         Podle veřejných zdrojů a oficiální zpráv, včetně zpráv skupiny odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK, je Jamil Mukulu vojenským šéfem ADF, zahraniční vojenské skupiny působící v DRK, a brání odzbrojení, navrácení a přesídlení bojovníků ADF, jak stanoví bod 4 písm. b) rezoluce RB OSN č. 1857 (2008). Skupina odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK uvedla, že Jamil Mukulu poskytoval materiální a personální podporu ADF jakožto ozbrojené skupině působící na území DRK. Podle různých zdrojů, včetně zpráv uvedené skupiny odborníků OSN, zajišťoval Jamil Mukulu financování Spojených demokratických sil (ADF), měl vliv na jejich politiku a přebíral přímou odpovědnost ve velení a kontrole sil ADF, zejména pokud jde o dohled nad zavedenými vazbami na mezinárodní teroristické sítě.
         16.   Ignace MURWANASHYAKA
         
         (také znám jako: Dr. Ignace)
         Titul: Dr.
         Funkce: předseda FDLR
         Adresa: Německo (ve vězení)
         Datum narození: 14. května 1963.
         Místo narození: a) Butera, Rwanda, b) Ngoma, Butare, Rwanda.
         Státní příslušnost: rwandská.
         Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005.
         Další informace: Zatčen německými orgány 17. listopadu 2009, dne 28. září 2015 jej shledal německý soud vinným z vedení zahraniční teroristické organizace a napomáhání při válečných zločinech. Odsouzen ke třináctiletému trestu odnětí svobody a k červnu 2016 ve vězení v Německu. Dne 29. listopadu 2014 byl znovu zvolen předsedou FDLR na období pěti let.
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         Ignace Murwanashyaka je předsedou FDLR, má vliv na politiku sil FDLR, jedné z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce RB OSN č. 1493 (2003), která se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. Byl v telefonickém kontaktu s polními veliteli FDLR (a to i během masakru v Busurungi v květnu 2009); dával vojenské příkazy vysokému velení; účastnil se koordinace převozu zbraní a munice jednotkám FDLR a vydával konkrétní pokyny k jejich použití; a spravoval vysoké částky peněz získané nezákonným prodejem přírodního bohatství z oblastí pod kontrolou FDLR. Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl jako předseda a vojenský velitel FLDR odpovědný za vydávání příkazů k náboru a využívání dětí silami FLDR ve východním Kongu. Byl zatčen německými orgány 17. listopadu 2009, dne 28. září 2015 jej shledal německý soud vinným z vedení zahraniční teroristické organizace a napomáhání při válečných zločinech. Byl odsouzen ke třináctiletému trestu odnětí svobody a k červnu 2016 byl ve vězení v Německu. Dne 29. listopadu 2014 byl znovu zvolen předsedou FDLR na období pěti let.
         17.   Straton MUSONI
         
         (také znám jako: IO Musoni)
         Funkce: bývalý místopředseda FDLR
         Datum narození: a) 6. dubna 1961, b) 4. června 1961.
         Místo narození: Mugambazi, Kigali, Rwanda.
         Státní příslušnost: rwandská.
         Datum zařazení na seznam OSN: 29. března 2007.
         Další informace: Zatčen německými orgány 17. listopadu 2009, dne 28. září 2015 jej shledal německý soud vinným z vedení zahraniční teroristické skupiny a byl odsouzen k osmiletému trestu odnětí svobody. Okamžitě po soudním řízení byl Musoni propuštěn na svobodu, neboť si již ve vazbě odpykal více než 5 let trestu.
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         Straton Musoni byl místopředsedou FDLR, zahraniční ozbrojené skupiny působící v DRK. V rozporu s rezolucí RB OSN č. 1649 (2005) bránil odzbrojení a dobrovolnému návratu nebo přesídlení bojovníků, kteří byli členy těchto skupin. Byl zatčen německými orgány 17. listopadu 2009, dne 28. září 2015 jej shledal německý soud vinným z vedení zahraniční teroristické organizace a byl odsouzen k osmiletému trestu odnětí svobody. Okamžitě po soudním řízení byl propuštěn na svobodu, neboť si již ve vazbě odpykal více než 5 let trestu.
         18.   Jules MUTEBUTSI
         
         (také znám jako: a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi)
         Datum narození: 1964.
         Místo narození: Minembwe, Jižní Kivu, Demokratická republika Kongo.
         Státní příslušnost: konžská.
         Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005.
         Další informace: Bývalý zástupce regionálního vojenského velitele 10. vojenského pluku FARDC, v dubnu 2004 propuštěn pro porušení kázně. Zatčen rwandskými orgány v prosinci 2007 při pokusu překročit hranici do DRK. Údajně zemřel 9. května 2014 v Kigali.
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         Jules Mutebutsi se spojil s dalšími odpadlíky z bývalého RCD-G a v květnu 2004 násilím obsadili město Bukavu. Podílel se na získávání zbraní mimo struktury FARDC a na obstarávání zásob pro ozbrojené skupiny a milice uvedené v bodě 20 rezoluce RB OSN č. 1493 (2003), čímž porušoval zbrojní embargo. Do dubna 2004 byl bývalým zástupcem regionálního vojenského velitele 10. vojenského pluku FARDC, poté byl propuštěn pro porušení kázně. Zatčen rwandskými orgány v prosinci 2007 při pokusu překročit hranici do DRK. Údajně zemřel 9. května 2014 v Kigali.
         20.   Mathieu Chui NGUDJOLO
         
         (také znám jako: Cui Ngudjolo)
         Státní příslušnost: konžská.
         Adresa: Demokratická republika Kongo.
         Datum narození: 8. října 1970.
         Místo narození: Bunia, provincie Ituri, Demokratická republika Kongo.
         Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005.
         Další informace: V říjnu 2003 zatčen v Bunii příslušníky MONUC (mise OSN v DRK). Dne 7. února 2008 vydán vládou DRK Mezinárodnímu trestnímu soudu. V prosinci 2012 jej Mezinárodní trestní soud zprostil obvinění ve všech bodech obžaloby a odvolací komora dne 27. února 2015 rozsudek potvrdila. Ngudjolo podal žádost o azyl v Nizozemsku, ale ta byla zamítnuta. Dne 11. května 2015 byl deportován do DRK.
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         Mathieu Chui Ngudjolo byl náčelníkem štábu FRPI, měl vliv na politiku, velel silám FRPI a řídil je. FRPI je jednou z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce RB OSN č. 1493 (2003), které jsou odpovědné za obchodování se zbraněmi, čímž porušují zbrojní embargo. Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za nábor a využívání dětí mladších 15 let v Ituri v roce 2006. V říjnu 2003 byl zatčen v Bunii příslušníky MONUC (mise OSN v DRK). Poté ho vláda DRK dne 7. února 2008 vydala Mezinárodnímu trestnímu soudu. V prosinci 2012 jej Mezinárodní trestní soud zprostil obvinění ve všech bodech obžaloby a odvolací komora dne 27. února 2015 rozsudek potvrdila. Ngudjolo podal žádost o azyl v Nizozemsku, ale ta byla zamítnuta. Dne 11. května 2015 byl deportován do DRK.
         21.   Floribert Ngabu NJABU
         
         (také znám jako: a) Floribert Njabu Ngabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu Ndjabu)
         Státní příslušnost: konžská, Demokratická republika Kongo, číslo pasu OB 0243318.
         Datum narození: 23. května 1971.
         Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005.
         Další informace: Od března 2005 v domácím vězení v Kinshase za účast FNI na porušování lidských práv. Dne 27. března 2011 předán do Haagu, aby svědčil v soudních řízeních proti Germainu Katangovi a Mathieuovi Ngudjolovi u Mezinárodního trestního soudu. V květnu 2011 požádal v Nizozemsku o azyl. V říjnu 2012 nizozemský soud jeho žádost o azyl zamítl. V červenci 2014 byl vyhoštěn z Nizozemska do DRK, kde byl zatčen.
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         Předseda FNI, jedné z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce RB OSN č. 1493 (2003), která se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. Od března 2005 v domácím vězení v Kinshase za účast FNI na porušování lidských práv. Dne 27. března 2011 předán do Haagu, aby svědčil v soudních řízeních proti Germainu Katangovi a Mathieuovi Ngudjolovi u Mezinárodního trestního soudu. V květnu 2011 požádal v Nizozemsku o azyl. V říjnu 2012 nizozemský soud jeho žádost o azyl zamítl; věc je v současné době předmětem odvolání.
         23.   Felicien NSANZUBUKIRE
         
         (také znám jako: Fred Irakeza)
         Funkce: a) velitel podsektoru FDLR/FOCA, b) plukovník FDLR/FOCA.
         Adresa: provincie Jižní Kivu, Demokratická republika Kongo (k červnu 2016).
         Datum narození: 1967.
         Místo narození: a) Murama, Kigali, Rwanda, b) Rubungo, Kigali, Rwanda, c) Kinyinya, Kigali, Rwanda
         Státní příslušnost: rwandská.
         Datum zařazení na seznam OSN: 1. prosince 2010.
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         Felicien Nsanzubukire kontroloval a koordinoval pašování munice a zbraní z Tanzanie po jezeře Tanganika pro jednotky Demokratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR) v oblastech Uvira a Fizi v Jižním Kivu přinejmenším v době od listopadu 2008 do dubna 2009. K lednu 2016 byl Nsanzubukire velitelem podsektoru v provincii Jižní Kivu a měl hodnost plukovníka.
         24.   Pacifique NTAWUNGUKA
         
         (také znám jako: a) Pacifique Ntawungula, b) Colonel Omega, c) Nzeri, d) Israel)
         Funkce: a) velitel sektoru „SONOKI“ FDLR/FOCA, b) brigádní generál FDLR/FOCA.
         Adresa: oblast Rutshuru, Severní Kivu, Demokratická republika Kongo (k červnu 2016)
         Datum narození: a) 1. ledna 1964, b) přibližně v roce 1964.
         Místo narození: Gaseke, provincie Gisenyi, Rwanda
         Státní příslušnost: rwandská.
         Datum zařazení na seznam OSN: 3. března 2009.
         Další informace: Prošel vojenským výcvikem v Egyptě.
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         Pacifique Ntawunguka byl velitelem první divize FOCA, ozbrojeného křídla FDLR. Jakožto vedoucí politický a vojenský představitel zahraniční ozbrojené skupiny působící v DRK bránil odzbrojení a dobrovolnému navrácení a přesídlení bojovníků, čímž porušoval rezoluci RB OSN č. 1857 (2008) bod 4 písm. b). Podle svědectví ověřeného skupinou odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK, podrobně popsaného ve zprávě ze dne 13. února 2008, byly dívky navrátivší se z FDLR/FOCA předtím uneseny a sexuálně zneužívány. Síly FDLR-FOCA, které v minulosti najímaly chlapce ve věku zhruba mezi 15 a 19 roky, získávají od poloviny roku 2007 násilnou cestou mládež od 10 let. Nejmladší děti jsou poté využívány jako doprovod a starší děti jsou nasazovány jako vojáci v prvním sledu, čímž je porušován bod 4 písm. d) a e) rezoluce RB OSN č. 1857 (2008). Prošel vojenským výcvikem v Egyptě.
         K polovině roku 2016 byl velitel sektoru „SONOKI“ FDLR/FOCA v provincii Severní Kivu.
         26.   Stanislas NZEYIMANA
         
         (také znám jako: a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Izabayo Deo, c) Jules Mateso Mlamba, d) Bigaruka, e) Bigurura)
         Funkce: bývalý zástupce velitele FDLR-FOCA.
         Datum narození: a) 1. ledna 1966, b) 28. srpna 1966, c) přibližně v roce 1967.
         Místo narození: Mugusa, Butaré, Rwanda.
         Státní příslušnost: rwandská.
         Datum zařazení na seznam OSN: 3. března 2009.
         Další informace: Zmizel během pobytu v Tanzánii počátkem roku 2013. K červnu 2016 pobývá na neznámém místě.
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         Stanislas Nzeyimana byl zástupcem velitele FOCA, ozbrojené složky FDLR. Jakožto vedoucí politický a vojenský představitel zahraniční ozbrojené skupiny působící v DRK bránil odzbrojení a dobrovolnému navrácení a přesídlení bojovníků, čímž porušoval rezoluci RB OSN č. 1857 (2008) bod 4 písm. b). Podle svědectví ověřeného skupinou odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK, podrobně popsaného ve zprávě ze dne 13. února 2008, byly dívky navrátivší se z FDLR/FOCA předtím uneseny a sexuálně zneužívány. Síly FDLR-FOCA, které v minulosti najímaly chlapce ve věku zhruba mezi 15 a 19 roky, získávají od poloviny roku 2007 násilnou cestou mládež od 10 let. Nejmladší děti jsou poté využívány jako doprovod a starší děti jsou nasazovány jako vojáci v prvním sledu, čímž je porušován bod 4 písm. d) a e) rezoluce RB OSN č. 1857 (2008).
         Nzeyimana zmizel počátkem roku 2013 v Tanzanii a k červnu 2016 pobývá na neznámém místě.
         28.   Jean-Marie Lugerero RUNIGA
         
         (také znám jako: Jean-Marie Rugerero)
         Funkce: předseda skupiny M23.
         Adresa: Rubavu/Mudende, Rwanda.
         Datum narození: a) přibližně v roce 1960, b) 9. září 1966.
         Místo narození: Bukavu, Demokratická republika Kongo.
         Datum zařazení na seznam OSN: 31. prosince 2012.
         Další informace: Dne 16. března 2013 vstoupil na území Republiky Rwanda. Ještě v roce 2016 pobývá ve Rwandě. V červnu 2016 se podílel na vytvoření nové konžské politické strany Alliance pour le Salut du Peuple (ASP).
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         Dokumentem ze dne 9. července 2012, který podepsal vůdce Hnutí 23. března (M23) Sultani Makenga, byl Runiga jmenován koordinátorem politického křídla skupiny M23. Podle tohoto dokumentu byla podnětem k Runigovu jmenování potřeba zajistit zviditelnění cílů skupiny M23. Na internetových stránkách skupiny M23 byl Runiga rovněž označován jako její „předseda“. Jeho vůdčí úlohu potvrdila zpráva skupiny odborníků z listopadu 2012, která o Runigovi hovoří jako o „vůdci skupiny M23“.
         Podle závěrečné zprávy skupiny odborníků ze dne 15. listopadu 2012 vedl Runiga delegaci, která dne 29. července 2012 cestovala do Kampaly (Uganda) a před očekávanými jednáními mezinárodní konference o oblasti Velkých jezer finalizovala program hnutí M23 obsahující 21 bodů. Podle článku BBC ze dne 23. listopadu 2012 byla skupina M23 vytvořena poté, co bývalí členové Národního kongresu na obranu lidu (CNDP), kteří byli začleněni do FARDC, začali protestovat proti špatným podmínkám a platům a proti skutečnosti, že nebyla plně provedena mírová dohoda ze dne 23. března 2009 mezi CNDP a DRK, jíž byl CNDP začleněn do FARDC. Podle zprávy organizace IPIS z listopadu 2012 byla skupina M23 zapojena do aktivních vojenských operací, jejichž cílem je převzít kontrolu nad územím východní části DRK. Skupina M23 a FARDC bojovaly ve dnech 24. a 25. července 2012 o kontrolu nad několika městy a vesnicemi ve východní části DRK; skupina M23 zaútočila na FARDC dne 26. července 2012 v Rumangabu; dne 17. listopadu 2012 zahnala skupina M23 Ozbrojené síly DRK (FARDC) z Kibumby a 20. listopadu 2012 převzala kontrolu nad Gomou. Podle zprávy skupiny odborníků z listopadu 2012 několik bývalých bojovníků ze skupiny M23 tvrdí, že vůdci skupiny M23 bez dalšího popravili desítky dětí, které se pokusily uprchnout poté, co byly odvedeny jako dětští vojáci skupiny M23. Podle zprávy organizace Human Rights Watch (HRW) ze dne 11. září 2012 jeden 18letý Rwanďan, který uprchl poté, co byl násilím odveden ve Rwandě, této organizaci sdělil, že byl svědkem popravy 16letého chlapce ze své jednotky ve skupině M23, který se pokusil v červnu uprchnout. Chlapec byl dopaden a ubit k smrti bojovníky skupiny M23 před zraky dalších odvedenců. Jeden z velitelů skupiny M23, který ho nařídil zabít, poté jako vysvětlení ostatním odvedencům, proč byl chlapec zabit, údajně řekl: „Chtěl nás opustit.“ Ve zprávě se rovněž uvádí, že podle tvrzení svědků bylo za pokus o útěk bez dalšího popraveno nejméně 33 nových odvedenců a dalších bojovníků skupiny M23. Někteří byli svázáni a zastřeleni před zraky jiných odvedenců, aby tito viděli, jaký trest by je stihl. Jeden mladý odvedenec sdělil HRW: „Když jsme byli u skupiny M23, řekli nám, [že máme na vybranou] a že u nich buď můžeme zůstat, nebo zemřít. Hodně lidí se pokusilo uprchnout. Někteří z nich byli dopadeni, a to znamenalo jejich okamžitou smrt.“
         Dne 16. března 2013 vstoupil Runiga přes Gasizi/Rubavu na území Republiky Rwanda. Ještě v polovině roku 2016 pobýval Runiga ve Rwandě. V červnu 2016 se podílel na vytvoření nové konžské politické strany Alliance pour le Salut du Peuple (ASP).
         30.   Bosco TAGANDA
         
         (také znám jako: a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) „Lydia“ (když byl součástí APR), e) „Terminator“, f) „Tango Romeo“ (volací znak), g) „Romeo“ (volací znak), h) „Major“)
         Adresa: Haag, Nizozemsko (k červnu 2016).
         Datum narození: mezi lety 1973 a 1974.
         Místo narození: Bigogwe, Rwanda.
         Státní příslušnost: konžská.
         Datum zařazení na seznam OSN: 1. listopadu 2005.
         Další informace: Narozen ve Rwandě, v dětství se přestěhoval do Nyamitaby, oblast Masisi, Severní Kivu. Prezidentským výnosem byl v návaznosti na iturijské mírové dohody 11. prosince 2004 jmenován brigádním generálem FARDC. Dříve náčelník štábu v CNDP a po zatčení Laurenta Nkundy v lednu 2009 se stal vojenským velitelem CNDP. Od ledna 2009 de facto zástupce velitele při těchto operacích proti FDLR: Umoja Wetu, Kimia II a Amani Leo v Severním a Jižním Kivu. V březnu 2013 vstoupil na území Rwandy a 22. března se v Kigali dobrovolně vydal pracovníkům Mezinárodního trestního soudu. Vydán Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu, Nizozemsko. Dne 9. června 2014 MTS potvrdil 13 obvinění z válečných zločinů a 5 obvinění ze zločinů proti lidskosti, která proti němu byla vznesena; soudní řízení bylo zahájeno v září 2015.
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         Bosco Taganda byl vojenským velitelem UPC/L, měl vliv na jeho politiku, velel jeho silám a řídil je. UPC/L je jednou z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce RB POSN č. 1493 (2003), která se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. V prosinci 2004 byl jmenován generálem Ozbrojených sil DRK (FARDC), ale odmítl povýšení přijmout, a zůstal tak mimo FARDC. Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za nábor a využívání dětí v Ituri v letech 2002 a 2003 a za 155 případů přímé či velitelské odpovědnosti za nábor a využívání dětí v Severním Kivu v letech 2002 až 2009. Jako náčelník štábu Národního kongresu na obranu lidu (CNDP) nesl přímou i velitelskou odpovědnost za masakr v Kiwanja v listopadu 2008.
         Narozen ve Rwandě, v dětství se přestěhoval do Nyamitaby, oblast Masisi, provincie Severní Kivu. V červnu 2011 pobýval v Gomě a vlastnil rozsáhlé farmy v oblasti Ngungu, oblast Masisi, provincie Severní Kivu. V návaznosti na iturijské mírové dohody byl 11. prosince 2004 jmenován brigádním generálem FARDC. Byl náčelníkem štábu v CNDP a po zatčení Laurenta Nkundy v lednu 2009 se pak stal vojenským velitelem CNDP. Počínaje lednem 2009 byl de facto zástupcem velitele při těchto operacích proti FDLR: Umoja Wetu, Kimia II a Amani Leo v provinciích Severní a Jižní Kivu. V březnu 2013 vstoupil na území Rwandy, dne 22. března se dobrovolně vydal pracovníkům Mezinárodního trestního soudu v Kigali a poté byl předán MTS v Haagu, Nizozemsko. Dne 9. června 2014 MTS potvrdil 13 obvinění z válečných zločinů a 5 obvinění ze zločinů proti lidskosti, která proti němu byla vznesena. Soudní řízení bylo zahájeno v září 2015.
         b)   seznam subjektů podle článků 2 a 2a:
         1.   ADF (Spojenecké demokratické síly)
         
         (další názvy: a) Forces Démocratiques Alliées – Armée Nationale de Libération de l'Ouganda, b) ADF/NALU, c) NALU)
         Adresa: Provincie Severní Kivu, Demokratická republika Kongo.
         Datum zařazení na seznam OSN: 30. června 2014.
         Další informace: Zakladatel a vůdce ADF Jamil Mukulu byl v dubnu 2015 zatčen v tanzanském Dar es Salaamu. Následně byl v červenci 2015 vydán do Kampaly (Uganda). K červnu 2016 je Mukulu údajně v policejní vazební cele a čeká ho soudní řízení.
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         Organizace Spojenecké demokratické síly (ADF) vznikla v roce 1995 a působí v horské oblasti u hranic DRK s Ugandou. S odvoláním na ugandské představitele a zdroje OSN uvádí závěrečná zpráva skupiny odborníků OSN pro Demokratickou republiku Kongo za rok 2013, že organizace ADF měla v roce 2013 k dispozici 1 200 až 1 500 ozbrojených bojovníků rozmístěných v severovýchodní oblasti Beni provincie Severní Kivu, nedaleko hranic s Ugandou. Podle odhadu stejných zdrojů se celkový počet členů ADF, včetně žen a dětí, pohybuje mezi 1 600 a 2 500. Vzhledem k ofenzivním vojenským operacím Ozbrojených sil Demokratické republiky Kongo (FARDC) a Stabilizační mise OSN v Demokratické republice Kongo (MONUSCO), které se uskutečnily v letech 2013 a 2014, organizace ADF své bojovníky rozptýlila do početných menších základen a ženy a děti přesunula do oblastí na západ od Beni a podél hranic mezi Ituri a Severním Kivu. Vojenským velitelem ADF je Hood Lukwago a jejím nejvyšším představitelem sankcionovaný Jamil Mukulu.
         Organizace ADF závažným způsobem porušovala mezinárodní právo a rezoluci RB OSN č. 2078 (2012); některé případy tohoto porušování jsou podrobněji popsány níže.
         ADF v rozporu s příslušným mezinárodním právem (rezolucí RB OSN č. 1857 (2008), bod 4 písm. d)) najímala a používala dětské vojáky.
         V závěrečné zprávě skupiny odborníků OSN pro Demokratickou republiku Kongo za rok 2013 se uvádí, že tato skupina vyslechla tři bývalé bojovníky ADF, kteří uprchli během roku 2013 a kteří popsali, jak příslušníci ADF provádějící nábor v Ugandě lákají lidi do DRK falešnými sliby zaměstnání (v případě dospělých) a bezplatného vzdělání (v případě dětí) a poté je nutí, aby se stali členy ADF. Ve zprávě výše uvedené skupiny odborníků se rovněž uvádí, že bývalí bojovníci ADF skupinu informovali o tom, že výcvikové skupiny ADF obvykle tvoří dospělí muži a chlapci, a dva chlapci, kteří v roce 2013 od ADF uprchli, skupině sdělili, že absolvovali vojenský výcvik ADF. Ve zprávě je rovněž pasáž, v níž „bývalý dětský voják ADF“ popisuje výcvik prováděný ADF.
         Podle závěrečné zprávy skupiny odborníků OSN pro Demokratickou republiku Kongo za rok 2012 jsou mezi osobami najatými ADF i děti, což dokládá případ jednoho příslušníka ADF, kterého v červenci 2012 zadržely ugandské orgány v Kasese na cestě do DRK a kterého doprovázelo šest mladých chlapců.
         Konkrétní příklad najímání a používání dětí ze strany ADF je uveden v dopise ze dne 6. ledna 2009, který zaslala bývala ředitelka organizace Human Rights Watch pro region Afrika Georgette Gagnonová bývalému ugandskému ministru spravedlnosti Kiddhuovi Makubuyuovi a v němž uvádí, že ADF v roce 2000 unesla devítiletého chlapce jménem Bushobozi Irumba. Jeho úkolem bylo zajišťovat bojovníkům ADF dopravu a jiné služby.
         Tzv. „africká zpráva“ kromě toho obsahuje tvrzení, že ADF údajně najímá jako dětské vojáky teprve desetileté děti, a cituje mluvčího obranných sil ugandského lidu (UPDF), který uvedl, že UPDF zachránily 30 dětí z výcvikového tábora na ostrově Buvuma ležícím na Viktoriině jezeře.
         ADF se rovněž spáchala řadu trestných činů vůči ženám a dětem, jako je například zabití, těžké ublížení na zdraví a sexuální násilí, které představují porušení mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva (rezoluce RB OSN č. 1857 (2008), bod 4 písm. e)).
         Podle závěrečné zprávy skupiny odborníků OSN pro Demokratickou republiku Kongo za rok 2013 přepadla ADF během roku 2013 řadu vesnic, což přimělo více než 66 000 osob k tomu, aby uprchly do Ugandy. V důsledku těchto útoků se vylidnilo rozsáhlé území, nad nímž má ADF od té doby kontrolu, kterou si zajišťuje prostřednictvím únosů nebo zabíjení těch, kdo se vracejí do svých vesnic. V období mezi červencem a zářím 2013 ADF sťala nejméně pět osob v oblasti Kamango, několik dalších zastřelila a desítky osob unesla. Tyto činy terorizovaly místní obyvatele a odrazovaly uprchlíky od návratu domů.
         Prostřednictvím mechanismu pro monitorování a oznamování závažného porušování práv dětí během ozbrojených konfliktů, takzvaného Global Horizontal Note, byla pracovní skupina Rady bezpečnosti pro otázky dětí a ozbrojených konfliktů informována o tom, že během sledovaného období od října do prosince 2013 měla ADF na svědomí 14 z 18 zdokumentovaných případů dětských obětí, včetně incidentu, k němuž došlo dne 11. prosince 2013 v oblasti Beni v Severním Kivu, kdy ADF zaútočila na vesnici Musuku a zabila 23 lidí, včetně 11 dětí (tří dívek a osmi chlapců) ve věku od dvou měsíců do 17 let. Všechny oběti byly těžce zmrzačeny mačetami, včetně dvou dětí, které útok přežily.
         Zpráva generálního tajemníka o sexuálním násilí souvisejícím s konflikty z března 2014 zařadila organizaci „Spojenecké demokratické síly – Národní armáda pro osvobození Ugandy“ na seznam stran důvodně podezřelých z toho, že se během ozbrojených konfliktů dopustily znásilnění či jiných forem sexuálního násilí nebo jsou za tyto činy odpovědné.
         ADF se rovněž účastnila útoků na příslušníky mírové mise MONUSCO (rezoluce RB OSN č. 1857 (2008), bod 4 písm. i)).
         Stabilizační mise OSN v Demokratické republice Kongo (MONUSCO) oznámila, že ADF na příslušníky mise zaútočila nejméně dvakrát. V prvním případě se jednalo o útok spáchaný dne 14. července 2013 na hlídku MONUSCO na silnici mezi městy Mbau a Kamango. O tomto útoku podrobně pojednává závěrečná zpráva skupiny odborníků OSN pro Demokratickou republiku Kongo za rok 2013. K druhému útoku došlo dne 3. března 2014. Ve vzdálenosti 10 kilometrů od letiště Mavivi v Beni byly na vozidlo mise MONUSCO vypáleny granáty, které zranily pět příslušníku mise.
         Zakladatel a vůdce ADF Jamil Mukulu (CDi.015) byl v dubnu 2015 zatčen v tanzanském Dar es Salaamu. Následně byl v červenci 2015 vydán do Kampaly (Uganda). K červnu 2016 je držen v policejní vazební cele a čeká ho soudní řízení.“
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.