Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/200 ze dne 1. února 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 200/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 32/15
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/200
   ze dne 1. února 2017
   o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
   Článek 2
   Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 1. února 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Stephen QUEST
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro daně a celní unii
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
         
            
               
                  Popis zboží
               
               
                  Zařazení
                  (kód KN)
               
               
                  Odůvodnění
               
            
            
               
                  (1)
               
               
                  (2)
               
               
                  (3)
               
            
            
               
                  Elektrický přístroj využívající digitální rozhlasové vysílání (DAB) a frekvenční modulaci (FM) pro příjem rozhlasového vysílání. Celkové rozměry přístroje jsou přibližně 115 × 180 × 120 mm a je provozuschopný bez vnějšího zdroje napájení.
                  Přístroj je vybaven vestavěným reproduktorem, Bluetooth/A2DP profilem (Advanced Audio Distribution Profile) (který přístroji umožňuje bezdrátovou reprodukci zvuku z reprodukčního zařízení (např. MP3 přehrávače), které je rovněž vybaveno Bluetooth/A2DP profilem), zdířkou pro připojení sluchátek a zdířkou pro připojení externího napájecího adaptéru.
               
               
                  8527 19 00
               
               
                  Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, poznámce 3 ke třídě XVI a na znění kódů KN 8527  a 8527 19 00 .
                  Kromě funkce příjmu rozhlasového vysílání přístroj přijímá, konvertuje a vysílá data (prostřednictvím A2DP profilu), což je funkce spadající do čísla 8517  (viz prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2224 (1)). Přístroj proto nelze považovat za přístroj kombinovaný s přístrojem pro reprodukci zvuku (funkce čísla 8519 ).
                  Přístroj je proto třeba zařadit jako rozhlasový přijímač nekombinovaný s přístrojem pro reprodukci zvuku do kódu KN 8527 19 00 .
               
            
         
      
      
      
         (1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2224 ze dne 5. prosince 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 336, 10.12.2016, s. 22).
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.