Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/207 ze dne 3. října 2016 o společném monitorovacím a hodnotícím rámci stanoveném v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 207/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 33/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/207
   ze dne 3. října 2016
   o společném monitorovacím a hodnotícím rámci stanoveném v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí (1), a zejména na čl. 55 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Aby byla Komise podpořena v monitorování a hodnocení nařízení (EU) č. 514/2014 a zvláštních nařízení uvedených v článku 2 a aby byla umožněna integrovaná analýza na úrovni Unie, měly by členské státy dodržovat při činnostech souvisejících s monitorováním a hodnocením v maximálním možném rozsahu jednotný rámec.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Odborníci na monitorování a hodnocení z členských států spolupracují s Komisí na rozvoji společných ukazatelů pro hodnocení výsledků a dopadů, které by měly být používány pro hodnocení provádění nařízení (EU) č. 514/2014 a zvláštních nařízení. Tyto ukazatele doplňují seznam společných ukazatelů uvedených v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2014 (2), příloze IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 (3) a příloze IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Odborníci na monitorování a hodnocení z členských států spolupracují s Komisí na rozvoji společných hodnotících otázek k hodnocení provádění národních programů prováděných členskými státy. Hodnotící otázky odpovídají požadavkům stanoveným v čl. 55 odst. 3 a 6 nařízení (EU) č. 514/2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Spojené království a Irsko jsou vázány nařízením (EU) č. 514/2014, a jsou tedy vázány rovněž tímto nařízením.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dánsko není vázáno nařízením (EU) č. 514/2014 ani tímto nařízením, ani pro ně nejsou tato nařízení použitelná,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Každý členský stát určí v rámci odpovědného orgánu koordinátora odpovědného za oblasti monitorování a hodnocení a definuje jeho úkoly.
   Koordinátoři v oblasti monitorování a hodnocení plní za pomoci Komise prostřednictvím navazování kontaktů následující úkoly:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               sdílí odborné znalosti týkající se osvědčených postupů pro monitorování a hodnocení;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               přispívají k provádění společného monitorovacího a hodnotícího rámce, jak je stanoveno v článku 55 nařízení (EU) č. 514/2014 a doplněno tímto nařízením;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               pomáhají při hodnocení provádění národních programů, jak je stanoveno v článcích 56 a 57 nařízení (EU) č. 514/2014 a doplněno tímto nařízením; a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               spolupracují s Komisí na vytvoření dokumentu, který má poskytnout pokyny k hodnocení, jak je stanoveno v čl. 56 odst. 3 nařízení (EU) č. 514/2014.
            
         
      
   
   Článek 2
   1.   Hodnotící zprávy uvedené v čl. 57 odst. 1 nařízení (EU) č. 514/2014 musí odpovídat vzoru, který má vytvořit Komise a který bude obsahovat hodnotící otázky stanovené v příloze I a příloze II tohoto nařízení.
   2.   Hodnotící zprávy využívají ukazatele stanovené v přílohách III a IV. Komise stanoví definice, zdroj a základní hodnoty ukazatelů uvedených v přílohách III a IV v dokumentu poskytujícím pokyny ke způsobu provádění hodnocení podle čl. 56 odst. 3 nařízení (EU) č. 514/2014.
   3.   Členské státy předkládají hodnotící zprávy pomocí systému pro elektronickou výměnu dat („SFC 2014“) zřízeného článkem 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 802/2014 (5).
   4.   V souladu s čl. 12 odst. 3 a 4 nařízení (EU) č. 514/2014 konzultuje odpovědný orgán monitorovací výbor, pokud jde o výroční zprávy o provádění a následné sledování závěrů a doporučení uvedených v hodnotících zprávách, než budou tyto dokumenty předloženy Komisi.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech v souladu se Smlouvami.
   
      V Bruselu dne 3. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 112.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí a zrušuje rozhodnutí Rady 2007/125/SVV (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 93).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz a zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 143).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond, mění rozhodnutí Rady 2008/381/ES a zrušují rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES (Úř. věst. L 150 20.5.2014, s. 168).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 802/2014 ze dne 24. července 2014 o vytvoření vzorů národních programů a stanovení podmínek pro systémy elektronické výměny dat mezi Komisí a členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí (Úř. věst. L 219, 25.7.2014, s. 22).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Seznam hodnotících otázek pro hodnotící zprávy členských států a Komise pro Azylový, migrační a integrační fond, jak stanoví články 56 a 57 nařízení (EU) č. 514/2014
      
      
         Účelnost
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  (1)
               
               
                  Do jaké míry Azylový, migrační a integrační fond (dále jen „fond“) dosáhl cílů stanovených v nařízení (EU) č. 516/2014?
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Jak fond přispěl k posílení a rozvoji všech aspektů společného evropského azylového systému včetně jeho vnějšího rozměru?
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k posílení a rozvoji azylových řízení a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k posílení a rozvoji podmínek přijímání a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k dosažení úspěšného provádění právního rámce kvalifikační směrnice (a jejich následných změn) a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iv)
                                       
                                       
                                          Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k posílení schopnosti členského státu rozvíjet, monitorovat a hodnotit jeho azylové politiky a azylová řízení a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          v)
                                       
                                       
                                          Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k vytvoření, rozvoji a provádění národních programů a strategií zaměřených na znovuusídlení a jiných humanitárních programů přijímání a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Jak fond přispěl k podpoře legální migrace do členských států v souladu s jejich hospodářskými a sociálními potřebami, jako jsou potřeby trhu práce, při zajištění integrity imigračních systémů členských států, a k podpoře účinné integrace státních příslušníků třetích zemí?
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k podpoře legální migrace do členských států v souladu s jejich hospodářskými a sociálními potřebami, jako jsou potřeby trhu práce, a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k podpoře účinné integrace státních příslušníků třetích zemí a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k podpoře spolupráce mezi členskými státy s ohledem na zajištění integrity imigračních systémů členských států a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iv)
                                       
                                       
                                          Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k budování kapacity týkající se integrace a legální migrace v rámci členských států a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              Jak fond přispěl k podpoře spravedlivých a účinných strategií navracení osob prováděných v členských státech, jež podporují boj proti nedovolenému přistěhovalectví, s důrazem na udržitelnost návratů a efektivnost zpětného přebírání osob v zemích původu a tranzitu?
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k podpoře opatření doprovázející řízení o navracení osob a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k účinnému provádění opatření při navracení (dobrovolném a nuceném) a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě ke zlepšení praktické spolupráce mezi členskými státy a/nebo úřady třetích zemí, pokud jde o opatření při navracení, a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iv)
                                       
                                       
                                          Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k budování kapacity týkající se navracení a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              Jak fond přispěl k posilování solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy, zejména s těmi členskými státy, které jsou migračním a azylovým tokům vystaveny nejvíce, a to i prostřednictvím praktické spolupráce?
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          Jak fond přispěl k přesunu žadatelů o azyl (relokace ve smyslu rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 (1) a (EU) 2015/1601 (2))?
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          Jak fond přispěl k přesunům osob požívajících mezinárodní ochrany mezi členskými státy?
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              Jak fond přispěl k podpoře členských států v řádně zdůvodněných mimořádných situacích, jež vyžadují naléhavá opatření?
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          Jaký druh mimořádných opatření byl proveden?
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          Jak tato mimořádná opatření provedená v rámci fondu přispívají k řešení naléhavých potřeb členského státu?
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          Jaké byly hlavní výsledky těchto mimořádných opatření?
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         Účelnost (Bylo obecných cílů AMIF dosaženo za přiměřených nákladů?)
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  (2)
               
               
                  Do jaké míry bylo výsledků fondu dosaženo za přiměřených nákladů, pokud jde o použití finančních a lidských zdrojů? Jaká opatření byla použita, aby se zabránilo případům podvodů a jiným nesrovnalostem, aby byly odhaleny, oznámeny a dále sledovány, a jaké byly výsledky těchto opatření?
               
            
         
      
      
         Relevantnost (Odpovídají cíle intervencí financovaných z fondu skutečným potřebám?)
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  (3)
               
               
                  Reagovaly cíle stanovené členským státem v národním programu na zjištěné potřeby? Řešil cíle stanovené v ročním pracovním programu (akce Unie) skutečné potřeby? Řešil cíle stanovené v ročním pracovním programu (mimořádná pomoc) skutečné potřeby? Která opatření členský stát zavedl pro řešení měnících se potřeb?
               
            
         
      
      
         Soudržnost (Byly cíle stanovené v národním programu fondu soudržné s cíli stanovenými v jiných programech financovaných ze zdrojů EU a týkajících se podobných pracovních oblastí? Byla zajištěna soudržnost rovněž během provádění fondu?)
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  (4)
               
               
                  Bylo během fáze programování provedeno a zohledněno posouzení jiných intervencí s podobnými cíli? Byly pro období provádění zavedeny koordinační mechanismy mezi fondem a jinými intervencemi s podobnými cíli? Byla opatření provedená prostřednictvím fondu soudržná s jinými intervencemi s podobnými cíli a neodporovala jim?
               
            
         
      
      
         Doplňkovost (Doplňovaly cíle stanovené v národním programu a odpovídající provedená opatření cíle stanovené v rámci jiných politik, zejména politik členského státu)?
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  (5)
               
               
                  Bylo během fáze programování provedeno a zohledněno posouzení jiných intervencí s doplňujícími cíli? Byly pro období provádění zavedeny koordinační mechanismy mezi fondem a jinými intervencemi s podobnými cíli pro zajištění jejich doplňkovosti? Byly zavedeny mechanismy, jejichž cílem je zabránit překrývání finančních nástrojů?
               
            
         
      
      
         Přidaná hodnota na úrovni EU (Přinesla podpora EU jakoukoli přidanou hodnotu?)
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  (6)
               
               
                  Jaké jsou hlavní druhy přidané hodnoty vyplývající z podpory fondu (objem, rozsah, úloha, proces)? Provedl by členský stát opatření potřebná k provádění politik EU v oblastech fondu bez finanční podpory fondu? Jaké by byly nejpravděpodobnější důsledky přerušení podpory poskytované z fondu? Do jaké míry přinesla opatření podporovaná fondem výhodu na úrovni Unie?
               
            
         
      
      
         Udržitelnost (Je pravděpodobné, že pozitivní účinky projektů podporovaných z fondu budou trvat i po skončení podpory z fondu?)
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  (7)
               
               
                  Jaká jsou hlavní opatření přijatá členským státem pro zajištění udržitelnosti výsledků projektů prováděných s podporou z fondu (jak ve fázi programování, tak ve fázi provádění)? Byly zavedeny mechanismy pro zajištění kontroly udržitelnosti ve fázi programování a ve fázi provádění? Do jaké míry se očekává, že důsledky/výhody opatření podporovaných z fondu budou pokračovat i nadále?
               
            
         
      
      
         Zjednodušení a snížení administrativní zátěže (Byly řídící postupy pro fond zjednodušeny a snížena administrativní zátěž pro příjemce?)
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  (8)
               
               
                  Přinesly inovativní postupy zavedené fondem (zjednodušené vykazování nákladů, víceleté programování, vnitrostátní pravidla způsobilosti, komplexnější národní programy umožňující flexibilitu) příjemcům z fondu zjednodušení?
               
            
         
      
      
      
         (1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 ze dne 14. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka (Úř. věst. L 239 15.9.2015, s. 146).
      
         (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka (Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 80).
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         Seznam hodnotících otázek pro hodnotící zprávy členských států a Komise pro Fond pro vnitřní bezpečnost, jak stanoví články 56 a 57 nařízení (EU) č. 514/2014
      
      
         Účelnost
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  (1)
               
               
                  Jak Fond pro vnitřní bezpečnost (dále jen „fond“) přispívá k dosažení obecného cíle stanoveného v nařízení (EU) č. 515/2014?
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Jak fond přispěl k dosažení následujících zvláštních cílů:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Podpora společné vízové politiky na usnadnění legálního cestování,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Poskytování vysoce kvalitních služeb žadatelům o víza,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Zajištění spravedlivého a rovného zacházení se státními příslušníky třetích zemí, a
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Řešení nelegálního přistěhovalectví?
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      i)
                                                   
                                                   
                                                      Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k podpoře rozvoje a provádění společné vízové politiky, která má usnadňovat legální cestování, a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      ii)
                                                   
                                                   
                                                      Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k zajištění lepšího konzulárního pokrytí a harmonizovaných postupů při vydávání víz mezi členskými státy a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      iii)
                                                   
                                                   
                                                      Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k zajištění uplatňování acquis Unie v oblasti azylu a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      iv)
                                                   
                                                   
                                                      Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k přispívání členských států k posilování spolupráce mezi členskými státy působícími ve třetích zemích v souvislosti s toky státních příslušníků třetích zemí na území členských států, včetně předcházení nelegálnímu přistěhovalectví a jeho řešení, jakož i spolupráce s třetími zeměmi, a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      v)
                                                   
                                                   
                                                      Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k podpoře společné vízové politiky zřizováním a provozováním systémů informačních technologií, jejich komunikační infrastruktury a vybavení, a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      vi)
                                                   
                                                   
                                                      Jak přispěla operační podpora v článku 10 nařízení (EU) č. 515/2014 k dosažení zvláštního cíle týkajícího se společné vízové politiky?
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Jak fond přispěl k dosažení následujících zvláštních cílů:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Podpora integrované správy hranic, včetně podpory další harmonizace opatření souvisejících se správou hranic v souladu se společnými standardy Unie a prostřednictvím sdílení informací mezi členskými státy navzájem a mezi členskými státy a Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie?
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Zajištění jednotné a vysoké úrovně ochrany a zabezpečení vnějších hranic na jedné straně, včetně řešení nelegálního přistěhovalectví, a plynulý přechod přes vnější hranice v souladu s schengenským acquis na straně druhé, přičemž bude zajištěna dostupnost mezinárodní ochrany pro osoby, které ji potřebují, v souladu se závazky, které členské státy přijaly v oblasti lidských práv, včetně zásady nenavracení?
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      i)
                                                   
                                                   
                                                      Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k podpoře rozvoje, provádění a prosazování politik s cílem zajistit neprovádění kontrol osob při překračování vnitřních hranic, a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      ii)
                                                   
                                                   
                                                      Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k provádění kontrol osob a efektivní monitorování překračování vnějších hranic a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      iii)
                                                   
                                                   
                                                      Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k postupnému zavádění systému integrované správy vnějších hranic založeného na solidaritě a odpovědnosti a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      iv)
                                                   
                                                   
                                                      Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k zajištění uplatňování acquis Unie v oblasti správy hranic a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      v)
                                                   
                                                   
                                                      Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k zlepšení informovanosti o situaci na vnějších hranicích a schopnosti členských států reagovat a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      vi)
                                                   
                                                   
                                                      Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k zřizování a provozování systémů informačních technologií, jejich komunikační infrastruktury a vybavení podporujícího hraniční kontroly a ostrahu hranic na vnější hranici, a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      vii)
                                                   
                                                   
                                                      Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k podpoře služeb členským státům v řádně zdůvodněných mimořádných situacích, jež vyžadují naléhavá opatření na vnějších hranicích, a jak mimořádná pomoc přispěla k dosažení tohoto pokroku? Jaký druh mimořádných opatření byl proveden? Jak tato mimořádná opatření provedená v rámci fondu přispívají k řešení naléhavých potřeb členského státu? Jaké byly hlavní výsledky těchto mimořádných opatření?
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      viii)
                                                   
                                                   
                                                      Jak přispěla operační podpora upravená v článku 10 nařízení (EU) č. 515/2014 k dosažení zvláštního cíle týkajícího se správy hranic?
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  (2)
               
               
                  Jak fond přispěl k dosažení obecného cíle stanoveného v nařízení (EU) č. 513/2014?
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Jak fond přispěl k dosažení následujících zvláštních cílů:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Předcházení přeshraniční, závažné a organizované trestné činnosti včetně terorismu?
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Posílení koordinace a spolupráce mezi donucovacími orgány a jinými vnitrostátními orgány členských států, včetně Europolu nebo jiných příslušných subjektů Unie, a příslušnými třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi?
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      i)
                                                   
                                                   
                                                      Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k dosažení očekávaných výsledků posilování kapacity členských států bojovat proti přeshraniční, závažné a organizované trestné činnosti včetně terorismu a posílení jejich vzájemné spolupráce v této oblasti, a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      ii)
                                                   
                                                   
                                                      Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k vytvoření správní a operační koordinace a spolupráce mezi veřejnými orgány členských států, Europolem nebo jinými příslušnými subjekty Unie, a případně s příslušnými třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      iii)
                                                   
                                                   
                                                      Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k rozvoji systémů odborné přípravy, jako například přípravy zaměřené na technické a odborné znalosti a dovednosti, pokud jde o povinnosti spojené s dodržováním lidských práv a základních svobod, při provádění politik odborné přípravy EU, mimo jiné prostřednictvím unijních výměnných programů zaměřených na vymáhání práva, a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      iv)
                                                   
                                                   
                                                      Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k zavedení opatření, ochranných mechanismů a osvědčených postupů pro určování a podporu svědků a obětí zločinu, včetně obětí terorismu, a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Jak fond přispěl ke zlepšení kapacity členských států k účinnému zvládání bezpečnostních rizik a krizí a ochrany občanů a kritické infrastruktury před teroristickými útoky a událostmi souvisejícími s bezpečností?
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k posílení administrativní a operativní kapacity členských států k ochraně kritické infrastruktury ve všech hospodářských odvětvích, a to mimo jiné prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru a lepší koordinace, spolupráce, výměny a šíření know-how a zkušeností v rámci Unie a s příslušnými třetími zeměmi, a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě k zabezpečení spojení a účinné koordinace mezi stávajícími subjekty v oblasti včasného varování a krizové spolupráce v rámci jednotlivých odvětví na unijní a vnitrostátní úrovni, a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          Jakého pokroku bylo dosaženo na cestě ke zlepšení administrativní a operativní kapacity členských států a Unie při vypracovávání komplexních posouzení hrozeb a rizik, a jak fond přispěl k dosažení tohoto pokroku?
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         Účelnost (Bylo výsledků fondu dosaženo za přiměřených nákladů?)
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  (3)
               
               
                  Do jaké míry bylo výsledků fondu dosaženo za přiměřených nákladů, pokud jde o použití finančních a lidských zdrojů? Jaká opatření byla použita v zájmu bránění, odhalování, oznamování a následného sledování případů podvodů a jiných nesrovnalostí a jak byla tato opatření úspěšná?
               
            
         
      
      
         Relevantnost (Odpovídaly cíle intervencí financovaných z fondu skutečným potřebám?)
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  (4)
               
               
                  Reagovaly cíle stanovené členským státem v jeho národních programech na zjištěné potřeby? Řešily cíle stanovené v ročním pracovním programu (akce Unie) skutečné potřeby? Řešily cíle stanovené v ročním pracovním programu (mimořádná pomoc) skutečné potřeby? Která opatření členský zavedl pro řešení měnících se potřeb?
               
            
         
      
      
         Soudržnost (Byly cíle stanovené v národním programu soudržné s cíli stanovenými v jiných programech financovaných ze zdrojů EU a týkajících se podobných pracovních oblastí? Byla zajištěna soudržnost rovněž během provádění fondu?)
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  (5)
               
               
                  Bylo během fáze programování provedeno a zohledněno posouzení jiných intervencí s podobnými cíli? Byly pro období provádění zavedeny koordinační mechanismy mezi fondem a jinými intervencemi s podobnými cíli? Byla opatření provedená prostřednictvím fondu soudržná s jinými intervencemi s podobnými cíli a neodporovala jim?
               
            
         
      
      
         Doplňkovost (Doplňovaly cíle stanovené v národním programu a odpovídající provedená opatření cíle stanovené v rámci jiných politik, zejména politik členského státu)?
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  (6)
               
               
                  Bylo během fáze programování provedeno a zohledněno posouzení jiných intervencí s doplňujícími cíli? Byly pro období provádění zavedeny koordinační mechanismy mezi fondem a jinými intervencemi s podobnými cíli stanovenými pro prováděcí období pro zajištění jejich doplňkovosti? Byly zavedeny mechanismy, jejichž cílem je zabránit překrývání finančních nástrojů?
               
            
         
      
      
         Přidaná hodnota EU (Přinesla podpora EU jakoukoli přidanou hodnotu?)
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  (7)
               
               
                  Jaké jsou hlavní druhy přidané hodnoty vyplývající z podpory fondu (objem, rozsah, úloha, proces)? Provedl by členský stát opatření potřebná k provádění politik EU v oblastech podporovaných fondem bez finanční podpory z něj? Jaké by byly nejpravděpodobnější důsledky přerušení podpory poskytované z fondu? Do jaké míry přinesla opatření podporovaná fondem výhodu na úrovni Unie? Jaká byla přidaná hodnota operační podpory?
               
            
         
      
      
         Udržitelnost (Je pravděpodobné, že pozitivní účinky projektů podporovaných fondem budou trvat i po skončení podpory?)
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  (8)
               
               
                  Jaká jsou hlavní opatření přijatá členským státem pro zajištění udržitelnosti výsledků projektů prováděných s podporou fondu (jak ve fázi programování, tak ve fázi provádění)? Byly zavedeny mechanismy pro zajištění kontroly udržitelnosti ve fázi programování a ve fázi provádění? Do jaké míry se očekává, že důsledky/výhody opatření podporovaných z fondu budou pokračovat i nadále? Jaká opatření byla přijata na zajištění kontinuity činností prováděných díky operační podpoře?
               
            
         
      
      
         Zjednodušení a snížení administrativní zátěže (Byly řídící postupy fondu zjednodušeny a snížena administrativní zátěž pro příjemce?)
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  (9)
               
               
                  Přinesly inovativní postupy zavedené fondem (zjednodušené vykazování nákladů, víceleté programování, vnitrostátní pravidla způsobilosti, komplexnější národní programy umožňující flexibilitu, operační podpora a zvláštní režim průjezdu pro Litvu) příjemcům fondu zjednodušení?
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      
         Seznam společných ukazatelů pro vyhodnocení výsledků a dopadu pro hodnotící zprávy členských států a Komise, jak stanoví články 56 a 57 nařízení (EU) č. 514/2014
      
      
         Ukazatele pro hodnocení zvláštních cílů nařízení (EU) č. 516/2014
      
      1.   Ukazatele podle zvláštních cílů
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  Posílení a rozvoj všech aspektů společného evropského azylového systému včetně jeho vnějšího rozměru:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              počet míst přizpůsobených pro nezletilé osoby bez doprovodu podporovaných z Azylového, migračního a integračního fondu (dále jen „fond“) v porovnání s celkovým počtem míst přizpůsobených pro nezletilé osoby bez doprovodu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              počet nevyřízených žádostí v prvním stupni, podle délky trvání;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              podíl konečných kladných rozhodnutí ve fázi odvolání;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv)
                           
                           
                              počet osob v přijímacím systému (počet na konci vykazovaného období);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              v)
                           
                           
                              počet osob v přijímacím systému v porovnání s počtem žadatelů o azyl;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              vi)
                           
                           
                              počet ubytovacích míst přizpůsobených pro nezletilé osoby bez doprovodu v porovnání s celkovým počtem míst přizpůsobených pro nezletilé osoby bez doprovodu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              vii)
                           
                           
                              sbližování míry žádostí o azyl v prvním stupni/posledním stupni uznaných členskými státy pro žadatele o azyl ze stejné třetí země.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  Podpora legální migrace do členských států v souladu s jejich hospodářskými a sociálními potřebami, jako jsou potřeby trhu práce, při zajištění integrity imigračních systémů členských států a podpora účinné integrace státních příslušníků třetích zemí.
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              podíl státních příslušníků třetích zemí, kterým bylo přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, ze všech státních příslušníků třetích zemí;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              míra zaměstnanosti: rozdíl mezi státními příslušníky třetích zemí a státními příslušníky hostitelské země;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              míra nezaměstnanosti: rozdíl mezi státními příslušníky třetích zemí a státními příslušníky hostitelské země;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv)
                           
                           
                              míra ekonomické aktivity: rozdíl mezi státními příslušníky třetích zemí a státními příslušníky hostitelské země;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              v)
                           
                           
                              podíl osob předčasně opouštějících vzdělávání a odbornou přípravu: rozdíl mezi státními příslušníky třetích zemí a státními příslušníky hostitelské země;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              vi)
                           
                           
                              podíl osob ve věku 30 až 34 let s dosaženým terciárním vzděláním: rozdíl mezi státními příslušníky třetích zemí a státními příslušníky hostitelské země;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              vii)
                           
                           
                              podíl populace ohrožené sociální chudobou nebo sociálním vyloučením: rozdíl mezi státními příslušníky třetích zemí a státními příslušníky hostitelské země.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  Podpora spravedlivých a účinných strategií navracení osob prováděných v členských státech a podporujících boj proti nedovolenému přistěhovalectví s důrazem na udržitelnost návratů a efektivnost zpětného přebírání osob v zemích původu a tranzitu:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              počty vyhoštění podporovaných z fondu v porovnání s celkovým počtem návratů po vydání příkazu k opuštění;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              počet osob vrácených v rámci společných návratových operací podporovaných z fondu v porovnání s počtem návratů podporovaných z fondu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              počet navrácených osob, které před návratem nebo po návratu obdržely pomoc pro účely opětovného začlenění spolufinancovanou z fondu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv)
                           
                           
                              počet míst v zajišťovacích zařízeních vytvořených/zrenovovaných díky podpoře z fondu v porovnání s celkovým počtem míst v zajišťovacích zařízeních;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              v)
                           
                           
                              počet návratů po vydání příkazu k opuštění v porovnání s počtem státních příslušníků třetí země, pro něž byl vydán příkaz k opuštění;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              vi)
                           
                           
                              rozhodnutí o navrácení vydaná zamítnutým žadatelům o azyl;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              vii)
                           
                           
                              účinné navracení odmítnutých žadatelů o azyl.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      2.   Ukazatele týkající se účinnosti, přidané hodnoty a udržitelnosti, jak stanoví nařízení (EU) č. 514/2014
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  Měření a hodnocení účinnosti, přidané hodnoty a udržitelnosti:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              počet ekvivalentů plných pracovních úvazků v odpovědném orgánu, pověřeném orgánu a auditním orgánu, kteří pracující na provádění AMIF a jsou placeni z technické pomoci nebo z vnitrostátních rozpočtů, v porovnání s počtem prováděných projektů a výší finančních prostředků, o které bylo požádáno za rozpočtový rok;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              technická pomoc plus správní (nepřímé) náklady projektů v porovnání s výší finančních prostředků, o které bylo požádáno za rozpočtový rok;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              míra čerpání prostředků z fondu.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA IV
      
         Seznam společných ukazatelů výsledků a dopadů pro hodnotící zprávy členských států a Komise, jak stanoví články 56 a 57 nařízení (EU) č. 514/2014
      
      
         Ukazatele pro hodnocení zvláštní cílů nařízení (EU) č. 513/2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí a nařízení (EU) č. 515/2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz
      
      1.   Ukazatele podle zvláštní cílů
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  Podpora společné vízové politiky na usnadnění legálního cestování, poskytování vysoce kvalitních služeb žadatelům o víza a zajištění spravedlivého a rovného zacházení se státními příslušníky třetích zemí a řešení nelegálního přistěhovalectví:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              počet služebních cest za účelem schengenského hodnocení v oblasti víz provedených za podpory Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „fond“);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              počet doporučení pro schengenské hodnocení v oblasti víz řešených za podpory fondu ve srovnání s celkovým počtem vydaných doporučení;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              počet osob používajících neoprávněné cestovní doklady, který byl zjištěn na konzulátech podporovaných fondem;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv)
                           
                           
                              počet žadatelů o víza, kteří musí žádat o schengenská víza mimo svou zemi pobytu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              v)
                           
                           
                              počet zemí na světě, do kterých jsou potřebná víza, kde se zvýšil počet přítomných či zastoupených členských států.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  Podpora integrované správy hranic, včetně podpory další harmonizace opatření souvisejících se správou hranic v souladu se společnými standardy Unie a prostřednictvím sdílení informací mezi členskými státy navzájem a mezi členskými státy a Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie („Frontex“), aby byla zajištěna jednotná a vysoká úroveň ochrany a zabezpečení vnějších hranic na jedné straně, včetně řešení nelegálního přistěhovalectví, a plynulý přechod přes vnější hranice v souladu s schengenským acquis na straně druhé, přičemž bude zajištěna dostupnost mezinárodní ochrany pro osoby, které ji potřebují, v souladu se závazky, které členské státy přijaly v oblasti lidských práv, včetně zásady nenavracení.
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              počet služebních cest za účelem schengenského hodnocení v oblasti hranic provedených za podpory fondu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              počet doporučení pro schengenské hodnocení v oblasti hranic řešených za podpory fondu ve srovnání s celkovým počtem vydaných doporučení;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              počet položek zařízení používaných během koordinovaných operací agentury Frontex, které byly koupeny za podpory fondu ve srovnání s celkovým počtem položek vybavení používaných pro koordinované operace agentury Frontex;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv)
                           
                           
                              počet nedovolených překročení hranic zjištěných na vnějších hranicích EU a) mezi hraničními přechody; b) na hraničních přechodech;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              v)
                           
                           
                              počet případů vyhledávání v Schengenském informačním systému (SIS) II;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              vi)
                           
                           
                              počet osob používajících neoprávněné cestovní doklady, který byl zjištěn na hraničních přechodech.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  Předcházení trestné činnosti, boj proti přeshraniční, závažné a organizované trestné činnosti včetně terorismu a posílení koordinace a spolupráce mezi donucovacími orgány a jinými vnitrostátními orgány členských států, včetně Europolu nebo jiných příslušných subjektů Unie, a příslušnými třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              výsledky akcí podporovaných fondem vedoucích k narušení skupin organizované trestné činnosti;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              počet/hodnota zmrazeného, zabaveného a konfiskovaného majetku v důsledku opatření v oblasti působnosti nařízení (EU) č. 513/2014;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              počet policií zaznamenaných případů trestných činů, podezření, stíhání a obvinění vyplývajících z akcí spadajících do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 513/2014;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv)
                           
                           
                              množství drog zabavených v oblasti působnosti fondu majících původ v organizované trestné činnosti;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              v)
                           
                           
                              počet obětí trestných činů, kterým je poskytována ochrana nebo pomoc;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              vi)
                           
                           
                              objem výměny informací v prümském rámci (na základě měření celkového počtu shod DNA ročně; celkový počet shod otisků prstů ročně; celkový počet shod údajů o registraci vozidel ročně;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              vii)
                           
                           
                              objem výměny informací v rámci aplikace sítě pro bezpečnou výměnu informací (SIENA) (na základě měření případů SIENA zahájených členskými státy, Europolem a třetími stranami ročně; Počet zpráv vyměňovaných v síti SIENA za rok mezi členskými státy, Europolem a třetími stranami);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              viii)
                           
                           
                              objem sdílení údajů prostřednictvím informačního systému Europolu (EIS) (na základě měření počtu osob a objektů vložených členskými státy ročně do EIS); počet osob a objektů vložených do EIS členskými státy ročně (podezřelé osoby, odsouzené osoby); počet vyhledávání v EIS provedených členskými státy ročně).
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  Zlepšení kapacity členských států a Unie k účinnému zvládání bezpečnostních rizik a krizí a příprava a ochrany občanů a kritické infrastruktury před teroristickými útoky a událostmi souvisejícími s bezpečností:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              objem teroristických útoků (na základě měření neúspěšných, zmařených nebo dokonaných teroristických útoků; počet obětí zemřelých v důsledku teroristických útoků).
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      2.   Ukazatele účinnosti, přidané hodnoty a udržitelnosti, jak stanoví nařízení (EU) č. 514/2014
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  Měření a hodnocení účinnosti, přidané hodnoty a udržitelnosti:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              počet ekvivalentů plného úvazku v odpovědném orgánu, pověřeném orgánu a auditním orgánu, které pracují na provádění fondu, vypláceného z technické pomoci nebo z vnitrostátních rozpočtů ve srovnání s počtem provedených projektů a výší finančních prostředků vyžádaných za rozpočtový rok;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              technická pomoc plus správní (nepřímé) náklady projektů ve srovnání s výší finančních prostředků vyžádaných za rozpočtový rok;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              míra čerpání fondu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv)
                           
                           
                              počet vybavení v užívání 2 roky po jeho pořízení/počet zařízení pořízeného z fondu (> než 10 000 EUR);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              v)
                           
                           
                              podíl nákladů na údržbu vybavení pořízeného z fondu na celkovém příspěvku Unie na akce spolufinancované z fondu.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.