Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/208 ze dne 31. října 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro dodatečný odtok likvidity odpovídající potřebám kolaterálu, který je výsledkem dopadu nepříznivého tržního scénáře na derivátové transakce instituce (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 208/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 33/14
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/208
   ze dne 31. října 2016,
   kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro dodatečný odtok likvidity odpovídající potřebám kolaterálu, který je výsledkem dopadu nepříznivého tržního scénáře na derivátové transakce instituce
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 423 odst. 3 čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 423 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 musí instituce doplňovat dodatečný odtok odpovídající potřebám kolaterálu, který by byl výsledkem dopadu nepříznivého tržního scénáře na derivátové transakce instituce, na její transakce financování a jiné smlouvy, jestliže jsou podstatné. Z hlediska podstatnosti existuje naléhavá potřeba upřesnit dodatečný odtok odpovídající potřebám kolaterálu, který by byl výsledkem dopadu nepříznivého tržního scénáře na derivátové transakce instituce, zatímco podstatnost potřeb kolaterálu, který by byl výsledkem dopadu nepříznivého tržního scénáře na transakce financování a jiné smlouvy instituce, bude zvážena v dalším kroku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Vzhledem k tomu, že čl. 423 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 odkazuje na potřeby kolaterálu, měla by se zaváděná pravidla omezovat na zajištěné derivátové transakce, včetně těch, jež jsou splatné do 30 dnů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Aby byly zajištěny rovné podmínky pro instituce a derivátové trhy, měl by výpočet dodatečného odtoku kolaterálu vycházet z přístupu zpětného pohledu na změny tržního hodnocení, který pro potřeby stanovení dodatečného odtoku kolaterálu vypracoval Basilejský výbor pro bankovní dohled a který k tomuto účelu využívá největší souhrnný kumulativní čistý odtok nebo přítok kolaterálu realizovaný ke konci všech třicetidenních období během předchozích 24 měsíců na úrovni portfolia.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) předložil Komisi návrh regulačních technických norem. V souladu s postupem stanoveným v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (2) Komise orgán EBA informovala, že tento návrh regulačních technických norem nehodlá schválit, a svůj zamítavý postoj zdůvodnila. Orgán EBA předložil návrh regulačních technických norem znovu v podobě formálního stanoviska přijímajícího postup navržený Komisí, který důsledně vychází z přístupu zpětného pohledu Basilejského výboru pro bankovní dohled.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem znovu předloženého orgánem EBA Komisi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               K návrhu regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, orgán EBA uskutečnil otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení (EU) č. 1093/2010,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Podstatnost derivátových transakcí instituce
   1.   Derivátové transakce instituce se pokládají za podstatné pro účely čl. 423 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 575/2013, pokud součet pomyslných hodnot těchto transakcí překročil v kteroukoliv dobu za poslední dva roky 10 % čistého odtoku likvidity podle čl. 412 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013.
   2.   Pro účely odstavce 1 se čistý odtok likvidity vypočítává bez složky dodatečného odtoku podle čl. 423 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 575/2013.
   Článek 2
   Výpočet dodatečného odtoku odpovídajícího potřebám kolaterálu, který je výsledkem dopadu nepříznivého tržního scénáře na derivátové transakce instituce
   1.   Dodatečný odtok odpovídající potřebám kolaterálu, který je výsledkem dopadu nepříznivého tržního scénáře na derivátové transakce instituce považované za podstatné ve smyslu článku 1 tohoto nařízení, je největší absolutní čistý třicetidenní tok kolaterálu realizovaný během 24 měsíců předcházejících dni výpočtu požadavku krytí likvidity podle čl. 412 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013.
   2.   Instituce smějí pokládat hodnotu přítoku a odtoku transakcí za čistou, pouze pokud jsou prováděny podle stejné rámcové dohody o započtení. Absolutní čistý tok kolaterálu vychází jak z realizovaného odtoku, tak z realizovaného přítoku a započtení se vypočítává na úrovni portfolia instituce.
   Článek 3
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 31. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.