Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/209 ze dne 2. února 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 209/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 33/16
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/209
      ze dne 2. února 2017
      o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
      Článek 2
      Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 2. února 2017.
         
            
               Za Komisi,
            
            
               jménem předsedy,
            
            Stephen QUEST
            
               generální ředitel
            
            
               Generální ředitelství pro daně a celní unii
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
            
            
            
               
                  
                     Popis zboží
                  
                  
                     Zařazení
                     (kód KN)
                  
                  
                     Odůvodnění
                  
               
               
                  
                     (1)
                  
                  
                     (2)
                  
                  
                     (3)
                  
               
               
                  
                     Tři předměty balené společně v balení pro drobný prodej:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 zápisník sestávající z přibližně 75 čistých listů papíru (poslední list obsahuje kontaktní údaje, kde lze získat náhradní zápisníky) o rozměrech přibližně 8 × 14 cm. Listy jsou nahoře spojené lepidlem a perforované, aby se jednotlivé listy daly oddělit. Zadní část a malá část přední části jsou pokryté lepenkou;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 pouzdro na zápisník o rozměrech přibližně 32 × 10 cm, vyrobené z plastové fólie vyztužené zevnitř lepenkou. Lepenková část zápisníku je zasunuta do zářezu v pouzdru. Pouzdro, které lze přehnout, aby zakrývalo zápisník, obsahuje také kapsu z průhledného plastu v horní části a poutko z pružného textilního materiálu k uchycení kuličkového pera;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 tenké kuličkové pero z plastu, které je přibližně 10 cm dlouhé, je zasunuté do textilního poutka.
                              
                           
                        
                     
                     (Viz obrázek) (*1)
                     
                  
                  
                     4820 10 30
                  
                  
                     Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 4820 , 4820 10  a 4820 10 30 .
                     Předměty tvoří zboží sestavené do sady v balení pro drobný prodej ve smyslu všeobecného pravidla pro výklad 3b). Zápisník hraje zásadní roli z hlediska použití sady, kterým je psací papír na krátké poznámky či vzkazy. Pouzdro představuje pouze druh obalu, který má zápisník chránit před zašpiněním a pomačkáním. Vzhledem ke svým objektivním vlastnostem (velikost, vzhled a hodnota) plastové kuličkové pero netvoří zásadní složku sady. K psaní do zápisníku lze použít jakékoliv jiné pero nebo tužku. Zápisník proto dává sadě její podstatný charakter.
                     Zápisník je zařazen do čísla 4820 , které zahrnuje poznámkové bloky a zápisníky všeho druhu (viz vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 4820 , první odstavec, bod 1).
                     Sadu je proto třeba zařadit do kódu KN 4820 10 30  jako „zápisníky, složky dopisních papírů a poznámkové bloky“.
                  
               
            
         
         
         
         
            (*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.