Nařízení Komise (EU) 2017/212 ze dne 7. února 2017, kterým se určuje referenční laboratoř EU pro mor malých přežvýkavců, stanoví další povinnosti a úkoly této laboratoře a mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 212/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 33/27
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/212
   ze dne 7. února 2017,
   kterým se určuje referenční laboratoř EU pro mor malých přežvýkavců, stanoví další povinnosti a úkoly této laboratoře a mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na čl. 32 odst. 5 a 6 tohoto rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví obecné úkoly, povinnosti a požadavky pro referenční laboratoře Evropské unie (dále jen „EU“) pro potraviny a krmiva a pro oblast zdraví zvířat. Referenční laboratoře EU pro oblast zdraví zvířat a živá zvířata jsou uvedeny v příloze VII části II uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Referenční laboratoř EU pro mor malých přežvýkavců v současné době neexistuje. Referenční laboratoře EU by měly pokrývat oblasti právních předpisů týkající se krmiv a potravin a zdraví zvířat v případech, kdy jsou zapotřebí přesné analytické a diagnostické výsledky. Ohniska moru malých přežvýkavců si přesné analytické a diagnostické výsledky žádají.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Komise dne 30. června 2016 zveřejnila výzvu pro předkládání žádostí za účelem výběru a určení referenční laboratoře EU pro mor malých přežvýkavců. Vybraná laboratoř „Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)“ by měla být určena jako referenční laboratoř EU pro mor malých přežvýkavců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Kromě obecných úkolů a povinností stanovených v čl. 32 odst. 2 nařízení (ES) č. 882/2004 by se měly vybrané laboratoři svěřovat zvláštní úkoly a pravomoci. Jedná se zejména o spolupráci mezi národními referenčními laboratořemi členských států, která přispěje k plnění jejich funkcí a poskytne optimální metody pro diagnostiku moru malých přežvýkavců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Příloha VII část II nařízení (ES) č. 882/2004 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), Montpellier, Francie se určuje jako referenční laboratoř Unie pro mor malých přežvýkavců.
   Další pravomoci a úkoly této laboratoře jsou stanoveny v příloze.
   Článek 2
   V příloze VII části II nařízení (ES) č. 882/2004 se doplňuje nový bod 20, který zní:
   
      
         
         
         
            
               
                  „20.
               
               
                  Referenční laboratoř EU pro mor malých přežvýkavců
                  
                     
                     
                        
                           
                              Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)
                           
                        
                        
                           
                              TA A-15/G,
                           
                        
                        
                           
                              Campus International de Baillarguet
                           
                        
                        
                           
                              34398 Montpellier Cedex
                           
                        
                        
                           
                              Francie“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 7. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Pravomoci a úkoly referenční laboratoře EU pro mor malých přežvýkavců
      
      Kromě obecných úkolů a povinností referenčních laboratoří EU pro oblast zdraví zvířat stanovených v čl. 32 odst. 2 nařízení (ES) č. 882/2004 má referenční laboratoř EU pro mor malých přežvýkavců tyto pravomoci a úkoly:
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Zajišťuje spojení mezi národními referenčními laboratořemi členských států a poskytuje optimální metody diagnostiky moru malých přežvýkavců u hospodářských zvířat, zejména tím, že:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              provádí typizaci a úplnou charakterizaci antigenu a genomu, fylogenetickou analýzu (příbuznost s jinými kmeny téhož viru) virů a ukládání kmenů virů moru malých přežvýkavců v zájmu lepšího poskytování diagnostických služeb v Unii a v případě potřeby a nutnosti například pro epizootické sledování nebo ověření diagnózy;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              vytváří a udržuje aktualizovanou banku kmenů a izolátů virů moru malých přežvýkavců a zvláštních sér a jiných činidel proti této nákaze, pokud jsou k dispozici;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              harmonizuje diagnostiky a zajišťuje odbornost testů v Unii organizováním a prováděním pravidelných mezilaboratorních srovnávacích testů a externího zajištění kvality diagnostiky této nákazy na unijní úrovni a pravidelně předává výsledky těchto testů Komisi, členským státům a příslušným národním referenčním laboratořím;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              disponuje odbornými znalostmi o této nákaze, což umožňuje rychlou diferenciální diagnostiku, zejména s ostatními příslušnými virovými nákazami;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              provádí výzkumné studie pro zlepšení metod tlumení nákaz ve spolupráci s národními referenčními laboratořemi určenými pro tuto nákazu na základě dohody s Komisí;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f)
                           
                           
                              radí Komisi ohledně vědeckých aspektů souvisejících s morem malých přežvýkavců a zejména v oblasti výběru a použití očkovacích kmenů viru moru malých přežvýkavců.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  Pomáhá národním referenčním laboratořím členských států určeným k diagnostice moru malých přežvýkavců s plněním jejich úkolů, zejména tím, že:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              skladuje a dodává těmto laboratořím standardní séra a další referenční činidla, jako jsou viry, inaktivované antigeny nebo buněčné linie, za účelem standardizace diagnostických testů a činidel používaných v jednotlivých členských státech, pokud se vyžaduje identifikace původce a/nebo použití sérologických testů;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              se aktivně podílí na diagnostice nákaz při podezření na ohniska v členských státech a jejich potvrzení získáváním izolátů virů moru malých přežvýkavců za účelem potvrzení diagnózy, charakterizace viru a přispění k epizootickým šetřením a studiím. Výsledky těchto činností sděluje neprodleně Komisi, členským státům a příslušným národním referenčním laboratořím.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  Poskytuje informace a provádí další vzdělávání, zejména tím, že:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              napomáhá výuce, doškolování odborníků a organizaci seminářů pro národní referenční laboratoře určené pro diagnostiku moru malých přežvýkavců a pro odborníky v laboratorní diagnostice s cílem harmonizovat diagnostické techniky této nákazy v celé Unii;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              se účastní mezinárodních fór týkajících se zvláště standardizace analytických metod této nákazy a jejich provádění;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              spolupracuje s příslušnými odpovědnými laboratořemi ve třetích zemích, v nichž se uvedená nákaza vyskytuje, pokud jde o diagnostické metody moru malých přežvýkavců;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              při každoročním zasedání národních referenčních laboratoří určených pro diagnostiku moru malých přežvýkavců přezkoumává příslušná doporučení na testování stanovená v Kodexu zdraví suchozemských živočichů a v Příručce norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              napomáhá Komisi při přezkumu doporučení stanovených v Kodexu zdraví suchozemských živočichů a v Příručce norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f)
                           
                           
                              sleduje vývoj situace v oblasti epizootologie moru malých přežvýkavců.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.