Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/214 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013, pokud jde o doplnění hliníkového prášku do seznamu prekurzorů výbušnin v příloze II (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 214/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 34/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/214
   ze dne 30. listopadu 2016,
   kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013, pokud jde o doplnění hliníkového prášku do seznamu prekurzorů výbušnin v příloze II
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha II nařízení (EU) č. 98/2013 obsahuje seznam prekurzorů výbušnin podléhajících harmonizovaným pravidlům týkajícím se jejich dostupnosti pro širokou veřejnost a zajišťujícím náležité oznamování podezřelých transakcí, zmizení a krádeží v rámci celého dodavatelského řetězce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Látky uvedené v příloze II jsou dostupné osobám z řad široké veřejnosti, ale podléhají oznamovací povinnosti, která se vztahuje jak na profesionální uživatele v celém dodavatelském řetězci, tak na širokou veřejnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Členské státy prokázaly, že se v Evropě užívá hliníkový prášek ke zhotovování podomácku vyrobených výbušnin a že je za tímto účelem získáván.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Uvádění hliníkového prášku na trh a jeho používání není v současné době na úrovni Unie harmonizováno. Nejméně jeden členský stát však již omezuje jeho dostupnost pro širokou veřejnost a Světová celní organizace sleduje zásilky této látky po celém světě s cílem zjistit případy nedovoleného obchodu za účelem výroby improvizovaných prekurzorů výbušnin.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               S ohledem na míru hrozby či objem obchodu s touto látkou vývoj ve zneužívání hliníkového prášku v současnosti neodůvodňuje, aby byla jeho dostupnost omezena pro osoby z řad široké veřejnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Větší kontrola je nezbytná, aby vnitrostátní orgány dokázaly bránit možnému nedovolenému používání těchto látek jakožto prekurzorů výbušnin a tyto případy odhalovat, čehož lze dosáhnout prostřednictvím mechanismu oznamování stanoveného nařízením (EU) č. 98/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               S ohledem na hrozbu, jakou představuje dostupnost hliníkového prášku, a na skutečnost, že oznamovací povinnost nebude mít žádný významný dopad na hospodářské subjekty ani na spotřebitele, je doplnění této látky do seznamu v příloze II nařízení (EU) č. 98/2013 opodstatněné a přiměřené,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Tabulka v příloze II nařízení (EU) č. 98/2013 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               název druhého sloupce se nahrazuje tímto:
               „Kód kombinované nomenklatury (KN) (1)“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               doplňuje se tato nová látka:
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                           „Hliník, práškový
                           
                           (č. CAS RN 7429-90-5) (2)
                               (3)
                           
                        
                        
                           ex 7603 10 00
                           ex 7603 20 00
                        
                        
                            
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 30. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 1.
   
      (2)  O velikosti částic menší než 200 μm.
   
      (3)  Jako látka nebo ve směsích obsahujících 70 % hmotnostních nebo více hliníku a/nebo hořčíku.“
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.