Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/215 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013, pokud jde o doplnění hexahydrátu dusičnanu hořečnatého do seznamu prekurzorů výbušnin v příloze II (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 215/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 34/3
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/215
   ze dne 30. listopadu 2016,
   kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013, pokud jde o doplnění hexahydrátu dusičnanu hořečnatého do seznamu prekurzorů výbušnin v příloze II
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha II nařízení (EU) č. 98/2013 obsahuje seznam prekurzorů výbušnin podléhajících harmonizovaným pravidlům týkajícím se jejich dostupnosti pro širokou veřejnost a zajišťujícím náležité oznamování podezřelých transakcí, zmizení a krádeží v rámci celého dodavatelského řetězce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Látky uvedené v příloze II jsou dostupné osobám z řad široké veřejnosti, ale podléhají oznamovací povinnosti, která se vztahuje jak na profesionální uživatele v celém dodavatelském řetězci, tak na širokou veřejnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha II již obsahuje řadu dusičnanových solí, neboť mohou být zneužity jako prekurzory výbušnin. Dusičnan hořečnatý, který se dodává ve formě hexahydrátu, je látka s podobnými vlastnostmi, která však dosud není na seznamu uvedena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Hexahydrát dusičnanu hořečnatého se nyní používá jako nekontrolovaná alternativa dusičnanových solí uvedených v příloze II. V posledních letech bylo navíc hlášeno jeho zneužití jako prekurzoru výbušnin za hranicemi Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               S ohledem na míru hrozby či objem obchodu s touto látkou vývoj ve zneužívání hexahydrátu dusičnanu hořečnatého v současnosti neodůvodňuje, aby byla jeho dostupnost omezena pro osoby z řad široké veřejnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Větší kontrola je nezbytná, aby vnitrostátní orgány dokázaly bránit případnému nedovolenému používání této látky jakožto prekurzoru výbušnin a tyto případy odhalovat, čehož lze dosáhnout prostřednictvím mechanismu oznamování stanoveného nařízením (EU) č. 98/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               S ohledem na hrozbu, jakou představuje dostupnost hexahydrátu dusičnanu hořečnatého, a na skutečnost, že uložení oznamovací povinnosti na tuto látku nebude mít žádný významný dopad na hospodářské subjekty ani na spotřebitele, je doplnění této látky do seznamu v příloze II nařízení (EU) č. 98/2013 opodstatněné a přiměřené,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V tabulce přílohy II nařízení (EU) č. 98/2013 se doplňuje tato látka:
   
      
         
         
         
         
            
               
                  „Hexahydrát dusičnanu hořečnatého (č. CAS RN 13446-18-9)
               
               
                  2834 29 80
               
               
                  3824 90 96 “
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 30. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.