Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/217 ze dne 5. prosince 2016, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 217/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 34/7
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/217
   ze dne 5. prosince 2016,
   kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (1), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Článek 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 stanoví kritéria pro poskytnutí celních preferencí v rámci obecného režimu systému všeobecných preferencí (dále jen „systém GSP“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V čl. 4 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 978/2012 se stanoví, že země, která byla Světovou bankou zařazena mezi země s vysokými příjmy nebo země s vyššími středními příjmy po dobu tří po sobě následujících let, nebo země, která využívá preferenční ujednání pro přístup na trh, které poskytuje stejné nebo výhodnější celní preference jako systém GSP v podstatě pro veškerý obchod, by neměla využívat systém GSP.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Seznam zemí zvýhodněných v rámci obecného režimu systému GSP podle čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 978/2012 je stanoven v příloze II uvedeného nařízení. V čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 978/2012 se stanoví, že příloha II se má do 1. ledna každého roku přezkoumat. Tento přezkum by měl vzít v potaz změny, k nimž ve zvýhodněných zemích došlo, pokud jde o hospodářské a obchodní podmínky či podmínky vývoje, v souvislosti s kritérii stanovenými v článku 4.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Podle čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 978/2012 země zvýhodněná v rámci systému GSP a hospodářské subjekty mají mít dostatek času na řádné přizpůsobení změně statusu země v rámci systému GSP. Uplatňování režimu GSP proto pokračuje po dobu jednoho roku ode dne vstupu změny statusu země podle čl. 4 odst. 1 písm. a) v platnost a po dobu dvou let ode dne použitelnosti preferenčního ujednání pro přístup na trh uvedeného v čl. 4 odst. 1 písm. b).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Tonga byla v letech 2013, 2014 a 2015 Světovou bankou zařazena mezi země s vyššími středními příjmy. Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1979 (2) byla tudíž Tonga ke dni 1. ledna 2017 vyňata ze seznamu zemí zvýhodněných v rámci systému GSP v příloze II nařízení (EU) č. 978/2012. V roce 2016 však Světová banka zařadila Tongu mezi země s nižšími středními příjmy. Tonga by proto s použitelností ode dne 1. ledna 2017 měla být do přílohy II nařízení (EU) č. 978/2012 opět zařazena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu, kterou podepsaly EU a Ukrajina dne 27. června 2014 jako součást své širší dohody o přidružení, se prozatímně uplatňuje ode dne 1. ledna 2016. Vzhledem k tomu, že tato prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu stanoví výhodnější celní preference než systém GSP v podstatě pro veškerý obchod, by Ukrajina měla být s použitelností ode dne 1. ledna 2018 vyňata ze seznamu zemí zvýhodněných v rámci systému GSP v příloze II,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změny nařízení (EU) č. 978/2012
   Příloha II nařízení (EU) č. 978/2012 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               ve sloupcích A a B se doplňují nový abecední kód a odpovídající země, které znějí:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „TO
                        
                        
                           Tonga“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               ze sloupců A a B se vyjímají tento abecední kód a odpovídající země:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „UA
                        
                        
                           Ukrajina“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Ustanovení čl. 1 odst. 1 se použije ode dne 1. ledna 2017.
   Ustanovení čl. 1 odst. 2 se použije ode dne 1. ledna 2018.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 5. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1979 ze dne 28. srpna 2015, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (Úř. věst. L 289, 5.11.2015, s. 3).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.