Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/218 ze dne 6. února 2017 týkající se rejstříku rybářského loďstva Unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 218/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 34/9
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/218
   ze dne 6. února 2017
   týkající se rejstříku rybářského loďstva Unie
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 24 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rejstřík rybářského loďstva Unie je nezbytným nástrojem k uplatňování pravidel společné rybářské politiky. Měl by obsahovat všechna rybářská plavidla Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V současné době jsou pravidla, jimiž se řídí vnitrostátní rejstříky rybářských loďstev a rejstřík rybářského loďstva Unie, stanovena v nařízení Komise (ES) č. 26/2004 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle čl. 24 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 by členské státy měly u rybářských plavidel Unie plujících pod jejich vlajkou zaznamenávat údaje o majitelích, vlastnostech a lovných zařízeních plavidla a o jeho činnosti a předložit tyto údaje Komisi. Komise vede rejstřík rybářského loďstva Unie obsahující údaje, které získala od členských států.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Za přesnost údajů obsažených ve vnitrostátním rejstříku rybářského loďstva odpovídají členské státy. Ty by za tímto účelem měly neustále sledovat kvalitu těchto údajů a zajistit jejich průběžnou aktualizaci, aby mohly být kdykoli Komisí prostřednictvím zvláštních dotazů kontrolovány.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Zpracování osobních údajů obsažených ve vnitrostátních rejstřících rybářského loďstva příslušnými orgány členských států se řídí právními předpisy Unie o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zejména pak směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (3), a také příslušnými vnitrostátními prováděcími právními předpisy. Charakteristické znaky a vnější označení zapsané v rejstříku, který vede každý členský stát, musí být podrobně uvedeny v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2930/86 (4) a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 404/2011 (5).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               K monitorování činností plavidel mezi členskými státy a zajištění jednoznačného vztahu mezi údaji obsaženými v rejstříku rybářského loďstva Unie a údaji z ostatních informačních systémů o rybářských činnostech by mělo být každému rybářskému plavidlu Unie přiděleno jedinečné identifikační číslo, které nesmí být za žádných okolností znovu přiděleno, ani pozměněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Kvůli účinnému uplatňování tohoto nařízení je vhodné zavést nové nástroje a postupy, aby se dále zjednodušila správa údajů mezi členskými státy a Evropskou komisí a zajistil se častější přístup k aktualizovaným údajům.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Za účelem řízení kapacity rybářských loďstev a jejich činnosti by rejstřík rybářského loďstva Unie měl být k dispozici členským státům v plném rozsahu a veřejnosti pak jeho omezená verze. Tato omezená verze by neměla obsahovat osobní údaje kvůli jejich ochraně, ale měla by naopak obsahovat identifikátory rybářských plavidel za účelem posílení dostupnosti a transparentnosti údajů pro veřejnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Zpracování osobních údajů v rámci tohoto nařízení ze strany orgánů a institucí Unie a přístup členských států k údajům obsaženým v rejstříku rybářského loďstva Unie se řídí právními předpisy Unie o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, hlavně pak nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6), zejména co se týká požadavků na důvěrnost a bezpečnost zpracování, přenosu osobních údajů z vnitrostátních systémů členských států Komisi, zákonnosti zpracování a práv subjektů údajů na informace, přístupu k osobním údajům a jejich opravy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Nový nástroj pro výměnu údajů, který Komise vypracovala, by se měl používat pro veškerou elektronickou výměnu údajů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Vzhledem k tomu, že čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 stanoví, že členské státy zašlou Komisi údaje o majitelích, vlastnostech a lovných zařízeních rybářských plavidel Unie plujících pod jejich vlajkou, měly by být tyto údaje do tohoto nařízení rovněž zahrnuty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Nařízení (ES) č. 26/2004 by mělo být zrušeno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Členským státům je třeba poskytnout dostatek času k tomu, aby mohly své vnitrostátní rejstříky přizpůsobit novým požadavkům, jež jsou stanoveny v tomto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Předmět
   Toto nařízení:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               stanoví povinnosti Komise ohledně zřízení a vedení rejstříku rybářského loďstva Unie;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               stanoví povinnosti členských států, pokud jde o sběr a ověřování údajů v jejich vnitrostátním rejstříku rybářského loďstva a o přenos těchto údajů Komisi;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               určuje minimální údaje o charakteristických znacích a činnosti plavidla, které musí být ve vnitrostátních rejstřících rybářských loďstev uvedeny.
            
         
      
   
   Článek 2
   Definice
   Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               „rybářským plavidlem“ jakékoli plavidlo ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 4) nařízení (EU) č. 1380/2013;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               „rybářským plavidlem Unie“ jakékoli plavidlo ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 5) nařízení (EU) č. 1380/2013;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               „rybářským loďstvem Unie“ všechna rybářská plavidla Unie plující pod vlajkou členského státu a zapsaná v Unii;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               „plavidlem provozovaným v akvakultuře“ plavidlo vybavené výlučně pro sběr, přepravu, manipulaci a/nebo vykládku produktů akvakultury;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               „událostí“ každý vstup plavidla do loďstva nebo výstup z něho nebo změna jednoho z údajů, jak jsou definovány v příloze I;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               „přenosem“ digitální přenos jedné nebo více událostí mezi členskými státy a Komisí;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               „rovinou přenosu“ elektronická síť pro výměnu údajů o rybolovu, kterou Komise zpřístupní všem členským státům a subjektu jí určenému za účelem standardní výměny údajů;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               „datem sčítání“ datum, kdy členský stát informoval Komisi o první události, jak je stanoveno v příloze II;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               i)
            
            
               „záznamem aktuálního stavu“ seznam událostí zaznamenaných u plavidel uvedených v rejstříku rybářského loďstva členského státu ve stanovené lhůtě;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               j)
            
            
               „zákonným vlastníkem“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která je na dokladech o registraci plavidla uvedena jako osoba s právním titulem vlastníka plavidla;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               k)
            
            
               „provozovatelem“ fyzická nebo právnická osoba podle definice v čl. 4 bodu 19 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (7);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               l)
            
            
               „číslem ve společném rejstříku loďstva (CFR)“ jedinečné identifikační číslo plavidla v rybářském loďstvu Unie, které je nezávislé na jakémkoli čísle vnitrostátních rybářských loďstev;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               m)
            
            
               „osobními údaji“ veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 45/2001;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               n)
            
            
               „vnitrostátním rejstříkem rybářského loďstva“ rejstřík, který si každý členský stát vede o všech rybářských plavidel plujících pod jeho vlajkou;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               o)
            
            
               „rejstříkem rybářského loďstva Unie“ rejstřík vedený Komisí, který obsahuje informace o všech rybářských plavidlech Unie.
            
         
      
   
   Článek 3
   Oblast působnosti
   Toto nařízení se vztahuje na všechna rybářská plavidla Unie s výjimkou plavidel provozovaných v akvakultuře a pastí na tuňáka obecného.
   Článek 4
   Použití rejstříku rybářského loďstva Unie
   Údaje uvedené v rejstříku rybářského loďstva Unie se použijí k uplatňování pravidel společné rybářské politiky.
   Článek 5
   Sběr údajů do vnitrostátního rejstříku rybářského loďstva
   Každý členský stát shromáždí, ověří a neprodleně zaznamená ve vnitrostátním rejstříku rybářského loďstva údaje uvedené v příloze I.
   Článek 6
   Předkládání údajů
   1.   Členské státy nahlásí Komisi jakoukoli událost týkající se rybářských plavidel zařazených do vnitrostátního rejstříku rybářského loďstva, a to nejpozději do konce pracovního dne, kdy byla událost v plném rozsahu zaregistrována.
   2.   Pokud se příslušnou událostí rozumí oprava předchozích údajů, všechny události týkající se tohoto plavidla od data sčítání nebo jeho prvního zápisu do vnitrostátního rejstříku rybářského loďstva se předají Komisi.
   3.   Údaje o události se předkládají Komisi v souladu s článkem 9.
   4.   Komise ověří správnost předložených údajů, a jestliže splňují požadavky článku 9, zapíše události do rejstříku rybářského loďstva Unie. V opačném případě se údaje zamítnou. V takovém případě Komise oznámí své námitky členskému státu, který nejpozději do tří vnitrostátních pracovních dnů po zveřejnění oznámení ze strany Komise provede nezbytné změny ve vnitrostátním rejstříku rybářského loďstva.
   Článek 7
   Záznamy aktuálního stavu
   1.   Komise může kdykoli požádat kterýkoli členský stát o záznam aktuálního stavu.
   2.   Vytvoření tohoto záznamu musí být plně automatizováno.
   3.   Údaje se předkládají Komisi v souladu s článkem 9.
   4.   Komise ověří správnost předloženého záznamu aktuálního stavu, a jestliže splňuje požadavky článku 9, pozmění údaje o plavidle v rejstříku rybářského loďstva Unie. V opačném případě se záznam zamítne. V takovém případě Komise oznámí své námitky členskému státu, který nejpozději do pěti vnitrostátních pracovních dnů po zveřejnění oznámení ze strany Komise provede nezbytné změny ve vnitrostátním rejstříku rybářského loďstva.
   Článek 8
   Číslo ve společném rejstříku loďstva
   1.   Členské státy každému rybářskému plavidlu, které se poprvé stane součástí rybářského loďstva Unie, přidělí číslo ve společném rejstříku loďstva (CFR).
   2.   Toto číslo CFR se po dobu, kdy je plavidlo součástí rybářského loďstva Unie, nesmí změnit, a to ani tehdy, je-li dotyčné plavidlo převedeno do jiného členského státu.
   3.   Číslo CFR nesmí být znovu přiděleno jinému plavidlu. Pokud se rybářské plavidlo vyveze mimo Unii a pak znovu doveze do členského státu, musí se tomuto rybářskému plavidlu znovu přidělit stejné číslo CFR.
   4.   Číslo CFR je součástí všech přenosů údajů mezi členským státem a Komisí, které se dotyčného rybářského plavidla týkají.
   Článek 9
   Normy pro výměnu údajů mezi Komisí a členskými státy
   1.   Údaje se mezi Komisí a členskými státy předávají na základě norem Centra OSN pro usnadňování obchodu a elektronické obchodování (UN/CEFACT), které jsou dostupné v rejstříku údajů pro velitele plavidel (Master Data Register) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu.
   2.   Každý přenos probíhá naprosto automaticky a okamžitě za použití roviny přenosu.
   3.   K zajištění výměny zpráv použijí členské státy prováděcí dokument FLUX pro plavidla, který je dostupný na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu.
   4.   O změnách norem a prováděcího dokumentu rozhodne Komise ve shodě s členskými státy.
   Článek 10
   Přístup k údajům o plavidlech
   1.   Členské státy mají přístup ke všem informacím obsaženým v rejstříku rybářského loďstva Unie. Tento přístup může být udělen prostřednictvím uživatelského rozhraní aplikace poskytnuté Komisí nebo webové služby.
   2.   Veřejnost má přístup k omezené verzi rejstříku rybářského loďstva Unie, která neobsahuje osobní údaje.
   Článek 11
   Osobní údaje
   Zpracování, správa a využívání údajů shromážděných podle tohoto nařízení, které obsahují i osobní údaje, musí být v souladu se směrnicí 95/46/ES a nařízením (ES) č. 45/2001.
   Článek 12
   Zrušení
   Nařízení (ES) č. 26/2004 se zrušuje.
   Článek 13
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. února 2018.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 6. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 26/2004 ze dne 30. prosince 2003 o rejstříku rybářského loďstva Společenství (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 25).
   
      (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).
   
      (4)  Nařízení Rady (EHS) č. 2930/86 ze dne 22. září 1986 o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel (Úř. věst. L 274, 25.9.1986, s. 1).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1).
   
      (6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
   
      (7)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Definice údajů a popis registrace
      
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Název údaje
               
               
                  Definice a poznámky
               
               
                  Povinné (C)/Povinné, pokud (CIF)/Nepovinné (O) (7)
                  
               
            
            
               
                  Země registrace
               
               
                  Členský stát, v němž je plavidlo zaregistrováno k rybolovu na základě nařízení (EU) č. 1380/2013.
                  Vždy členské státy podávající zprávy – kód (6)
                  
               
               
                  C
               
            
            
               
                  CFR
               
               
                  Jedinečné identifikační číslo rybářského plavidla v Unii
                  Kód ISO-3 členského státu následovaný identifikační řadou (devět znaků). Pokud má řada méně než 9 znaků musí se na levou stranu vepsat dodatečné nuly.
               
               
                  C
               
            
            
               
                  UVI
               
               
                  Jedinečný identifikátor plavidla (číslo IMO) podle nařízení (EU) č. 404/2011
               
               
                  CIF
               
            
            
               
                  Událost
               
               
                  Kód (6) k určení typu nahlášené události
               
               
                  C
               
            
            
               
                  Datum události (1)
                  
               
               
                  Datum, kdy k události došlo
               
               
                  C
               
            
            
               
                  Registrační číslo
               
               
                  Registrační číslo přidělené členským státem
               
               
                  O
               
            
            
               
                  Vnější označení
               
               
                  Podle nařízení (EU) č. 404/2011
               
               
                  CIF
               
            
            
               
                  Název plavidla
               
               
                  Název rybářského plavidla zapsaného ve vnitrostátním rejstříku
               
               
                  C
               
            
            
               
                  Místo registrace
               
               
                  Kód (6) k určení místa (hlavně přístavu), kde je plavidlo zaregistrováno
               
               
                  CIF
               
            
            
               
                  IRCS
               
               
                  Mezinárodní rádiová volací značka
               
               
                  CIF
               
            
            
               
                  Ukazatel IRCS
               
               
                  Plavidlo s mezinárodním rádiem na palubě – kód (6)
                  
               
               
                  C
               
            
            
               
                  Ukazatel licence
               
               
                  Plavidlo s licencí k rybolovu podle článku 6 nařízení (ES) č. 1224/2009 a článku 3 nařízení (EU) č. 404/2011 – kód (6)
                  
               
               
                  CIF
               
            
            
               
                  Ukazatel VMS
               
               
                  Systém sledování plavidel – kód (6).
                  Plavidlo se satelitním systémem sledování podle článku 9 nařízení (ES) č. 1224/2009 a článků 18–28 nařízení (EU) č. 404/2011
               
               
                  CIF
               
            
            
               
                  Ukazatel ERS
               
               
                  Plavidlo s elektronickým systémem hlášení (lodní deník) podle článku 15 nařízení (ES) č. 1224/2009 a článku 29 nařízení (EU) č. 404/2011 – kód (6)
                  
               
               
                  CIF
               
            
            
               
                  Ukazatel AIS
               
               
                  Plavidlo se systémem automatické identifikace podle článku 10 nařízení (ES) č. 1224/2009 – kód (6)
                  
               
               
                  CIF
               
            
            
               
                  MMSI
               
               
                  Identifikátor námořní pohyblivé služby
               
               
                  O
               
            
            
               
                  Typ plavidla
               
               
                  Podle Mezinárodní normalizované statistické klasifikace rybářských plavidel (ISSCFV) – kód (6)
                  
               
               
                  CIF
               
            
            
               
                  Hlavní lovné zařízení (2)
                  
               
               
                  Podle Mezinárodní normalizované statistické klasifikace lovných zařízení (ISSCFCG) – kód (6)
                  
               
               
                  C
               
            
            
               
                  Pomocné lovné zařízení (3)
                  
               
               
                  Podle Mezinárodní normalizované statistické klasifikace lovných zařízení (ISSCFCG) – kód (6)
                  
               
               
                  C
               
            
            
               
                  LOA
               
               
                  Celková délka v metrech definovaná podle nařízení (EHS) č. 2930/86
               
               
                  CIF
               
            
            
               
                  LBP
               
               
                  Délka mezi svislicemi v metrech definovaná podle nařízení (EHS) č. 2930/86
               
               
                  CIF
               
            
            
               
                  Prostornost GT
               
               
                  Vyjádřena v GT a definovaná podle nařízení (EHS) č. 2930/86.
               
               
                  CIF
               
            
            
               
                  Jiná prostornost
               
               
                  Vyjádřena v tunách podle úmluvy z Oslo nebo podle definice, kterou stanoví členský stát
               
               
                  CIF
               
            
            
               
                  GTs
               
               
                  Vyjádřeno v GT – zvýšení prostornosti povolené na základě bezpečnosti (historický údaj)
               
               
                  CIF
               
            
            
               
                  Výkon hlavního motoru
               
               
                  Vyjádřen v kW v souladu s nařízením (EHS) č. 2930/86
               
               
                  C
               
            
            
               
                  Výkon pomocného motoru
               
               
                  Vyjádřen v kW. Zahrnuje výkon všech nainstalovaných motorů, který není zahrnut v kolonce „výkon hlavního motoru“.
               
               
                  C
               
            
            
               
                  Materiál trupu
               
               
                  Materiál, z kterého je vyroben trup plavidla – kód (6)
                  
               
               
                  C
               
            
            
               
                  Datum uvedení do provozu
               
               
                  V souladu s nařízením (EHS) č. 2930/86
               
               
                  C
               
            
            
               
                  Segment
               
               
                  Kód (6)
                  
               
               
                  C
               
            
            
               
                  Země dovozu/vývozu
               
               
                  Kód (6)
                  
               
               
                  CIF
               
            
            
               
                  Druh vývozu
               
               
                  Kód (6)
                  
               
               
                  CIF
               
            
            
               
                  Státní podpora
               
               
                  Kód (6)
                  
               
               
                  CIF
               
            
            
               
                  Datum stavby
               
               
                  Datum, kdy byla zahájena stavba plavidla.
               
               
                  CIF
               
            
            
               
                  Kontaktní osoby – zákonný vlastník (4)
                  
               
               
                  Jméno
               
               
                  Fyzická osoba: příjmení, jméno
                  Právnická osoba: název
               
               
                  CIF
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ukazatel právnické osoby
               
               
                  „Y“ pro právnickou osobu, „N“ pro fyzickou osobu – kód (6)
                  
               
               
                  O
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ulice (5)
                  
               
               
                  Název ulice a číslo
               
               
                  CIF
               
            
            
               
                   
               
               
                  Poštovní přihrádka (5)
                  
               
               
                  Přihrádka na poště
               
               
                  O
               
            
            
               
                   
               
               
                  Město (5)
                  
               
               
                  Název města
               
               
                  O
               
            
            
               
                   
               
               
                  PSČ (5)
                  
               
               
                  Poštovní směrovací číslo
               
               
                  O
               
            
            
               
                   
               
               
                  Země (5)
                  
               
               
                  Země – kód (6)
                  
               
               
                  O
               
            
            
               
                   
               
               
                  Telefonní číslo
               
               
                  Mezinárodní telefonní číslo
               
               
                  O
               
            
            
               
                   
               
               
                  Fax
               
               
                  Mezinárodní faxové číslo
               
               
                  O
               
            
            
               
                   
               
               
                  E-mail
               
               
                  Elektronická adresa
               
               
                  O
               
            
            
               
                   
               
               
                  Národnost
               
               
                  Národnost kontaktní osoby – kód (6)
                  
               
               
                  O
               
            
            
               
                   
               
               
                  Identifikační kód společnosti IMO
               
               
                  Jedinečné identifikační číslo společnosti a registrovaného zákonného vlastníka podle IMO
               
               
                  O
               
            
            
               
                  Kontaktní osoby – provozovatel (4)
                  
               
               
                  Jméno
               
               
                  Fyzická osoba: příjmení, jméno
                  Právnická osoba: název
               
               
                  CIF
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ukazatel právnické osoby
               
               
                  „Y“ pro právnickou osobu, „N“ pro fyzickou osobu – kód (6)
                  
               
               
                  O
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ulice (5)
                  
               
               
                  Název ulice a číslo
               
               
                  CIF
               
            
            
               
                   
               
               
                  Poštovní přihrádka (5)
                  
               
               
                  Přihrádka na poště
               
               
                  O
               
            
            
               
                   
               
               
                  Město (5)
                  
               
               
                  Název města
               
               
                  O
               
            
            
               
                   
               
               
                  PSČ (5)
                  
               
               
                  Poštovní směrovací číslo
               
               
                  O
               
            
            
               
                   
               
               
                  Země (5)
                  
               
               
                  Země – kód (6)
                  
               
               
                  O
               
            
            
               
                   
               
               
                  Telefonní číslo
               
               
                  Mezinárodní telefonní číslo
               
               
                  O
               
            
            
               
                   
               
               
                  Fax
               
               
                  Mezinárodní faxové číslo
               
               
                  O
               
            
            
               
                   
               
               
                  E-mail
               
               
                  Elektronická adresa
               
               
                  O
               
            
            
               
                   
               
               
                  Národnost
               
               
                  Národnost kontaktní osoby – kód (6)
                  
               
               
                  O
               
            
            
               
                   
               
               
                  Identifikační kód společnosti IMO
               
               
                  Jedinečné identifikační číslo společnosti a registrovaného zákonného vlastníka podle IMO
               
               
                  O
               
            
         
      
      
      
         (1)  V případě sčítání loďstva se jedná o datum sčítání v členském státu (příloha II). U všech ostatních typů událostí musí být uvedeno datum vydání úředního dokumentu, kdy byla událost zaznamenána.
      
         (2)  Lovné zařízení, které je považováno za jedno z nejčastěji používaných na palubě rybářského plavidla po dobu jednoho roku nebo po dobu rybolovné sezóny.
      
         (3)  Může být uvedeno maximálně pět zařízení.
      
         (4)  Může být zaregistrováno maximálně pět kontaktních osob.
      
         (5)  Adresa s uvedením ulice, poštovní přihrádky, města, poštovního směrovacího čísla a země musí být dostatečně jasná, aby mohla být kontaktní osoba v loďstvu kontaktována.
      
         (6)  Kódy (nebo odpovídající odkazy) jsou uvedeny v rejstříku údajů pro velitele plavidel (MDR) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_en.htm
      
         (7)  Podrobná pravidla jsou dostupná v prováděcím dokumentu pro plavidla v rejstříku údajů pro velitele plavidel (MDR) na stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_en.htm
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         Stanovené datum sčítání podle zemí
      
      
         
         
         
            
               
                  BEL, DNK, FRA, GBR, PRT
               
               
                  1.1.1989
               
            
            
               
                  NLD
               
               
                  1.9.1989
               
            
            
               
                  DEU, ESP
               
               
                  1.1.1990
               
            
            
               
                  IRL
               
               
                  1.10.1990
               
            
            
               
                  ITA
               
               
                  1.1.1991
               
            
            
               
                  GRC
               
               
                  1.7.1991
               
            
            
               
                  SWE, FIN
               
               
                  1.1.1995
               
            
            
               
                  CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN
               
               
                  1.5.2004
               
            
            
               
                  BGR, ROM
               
               
                  1.1.2007
               
            
            
               
                  HRV
               
               
                  1.7.2013
               
            
            
               
                  Členské státy, které přistoupily po dni 1. července 2013
               
               
                  Datum přistoupení
               
            
            
               
                  FRA – Mayotte
               
               
                  Veškerá data ode dne 1.1.2014 dále (1)
                  
               
            
         
      
      
      
         (1)  Podle nařízení Rady (EU) č. 1385/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se z důvodu změny statusu Mayotte vůči Evropské unii mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 a (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, (EU) č. 1379/2013 a (EU) č. 1380/2013 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 86).
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.