Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/219 ze dne 8. února 2017 o povolení přípravku Bacillus subtilis (DSM 27273) jako doplňkové látky pro odstavená selata a menšinové druhy prasat po odstavu (držitel povolení Chr. Hansen A/S) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 219/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 34/18
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/219
      ze dne 8. února 2017
      o povolení přípravku Bacillus subtilis (DSM 27273) jako doplňkové látky pro odstavená selata a menšinové druhy prasat po odstavu (držitel povolení Chr. Hansen A/S)
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku Bacillus subtilis (DSM 27273). Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Žádost se týká povolení přípravku Bacillus subtilis (DSM 27273) jako doplňkové látky pro odstavená selata a menšinové druhy prasat po odstavu se zařazením do skupiny doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve svém stanovisku ze dne 20. října 2015 (2) dospěl k závěru, že za navržených podmínek užití nemá přípravek Bacillus subtilis (DSM 27273) nepříznivý účinek na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí. Úřad dospěl rovněž k závěru, že přípravek má potenciál zlepšovat užitkovost u odstavených selat. Tento závěr lze extrapolovat na menšinové druhy prasat po odstavu, když je doplňková látka používána ve stejné dávce. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Posouzení přípravku Bacillus subtilis (DSM 27273) prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 8. února 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
      
         (2)  EFSA Journal 2015;13(11):4269.
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Identifikační číslo doplňkové látky
                  
                  
                     Jméno držitele povolení
                  
                  
                     Doplňková látka
                  
                  
                     Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda
                  
                  
                     Druh nebo kategorie zvířat
                  
                  
                     Maximální stáří
                  
                  
                     Minimální obsah
                  
                  
                     Maximální obsah
                  
                  
                     Jiná ustanovení
                  
                  
                     Konec platnosti povolení
                  
               
               
                  
                     CFU/jednotky účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %
                  
               
               
                  
                     
                        Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry
                     
                  
               
               
               
                  
                     4b1826
                  
                  
                     Chr.Hansen A/S
                  
                  
                     Bacillus subtilis
                     DSM 27273
                  
                  
                     
                        Složení doplňkové látky
                     
                     Přípravek Bacillus subtilis
                     
                     DSM 27273 s obsahem nejméně 1,6 × 109 CFU/g doplňkové látky
                     Pevná forma
                     
                        Charakteristika účinné látky
                     
                     Životaschopné spory Bacillus subtilis
                     
                     DSM 27273
                     
                        Analytická metoda
                         (1)
                     
                     Identifikace a kvantifikace Bacillus subtilis DSM 27273 v doplňkové látce, premixech a krmivech:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE)
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Stanovení počtu mikroorganismů: kultivace na trypton-sójovém agaru (EN 15784)
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     Odstavená selata
                  
                  
                     —
                  
                  
                     4 × 108
                     
                  
                  
                     —
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 1.
                              
                              
                                 V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 2.
                              
                              
                                 Pro použití u odstavených selat do váhy 35 kg.
                                 Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany dýchacích cest, očí a pokožky.
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     1. března 2027
                  
               
               
                  
                     Menšinové druhy prasat po odstavu
                  
                  
                     —
                  
                  
                     4 × 108
                     
                  
               
            
         
         
         
            (1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.