Nařízení Komise (EU) 2017/227 ze dne 9. února 2017, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 227/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 35/6
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/227
      ze dne 9. února 2017,
      kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1) (dále též „nařízení REACH“), a zejména na čl. 68 odst. 1 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Bis(pentabromfenyl)ether (dále jen „dekaBDE“) se běžně používá jako přísada zpomalující hoření a využívá se v mnoha různých odvětvích, zejména v plastových a textilních výrobcích, lepidlech, těsnících materiálech, nátěrech a inkoustech.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Dne 29. listopadu 2012 Výbor členských států uvedený v čl. 76 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 1907/2006 označil dekaBDE za perzistentní, bioakumulativní a toxickou (PBT) látku a za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látku (vPvB) v souladu s článkem 57 písmeny d) a e) nařízení (ES) č. 1907/2006. Dne 19. prosince 2012 byla tato látka zařazena na kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy s ohledem na možné zařazení do přílohy XIV nařízení REACH.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Dne 2. května 2013 navrhlo Norsko zařadit dekaBDE do přílohy A (Odstraňování) Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  V návaznosti na návrh Norska došla Komise k závěru, že vztáhnutí požadavku povolení podle nařízení (ES) č. 1907/2006 na dekaBDE již nepředstavuje nejvhodnější regulační opatření. Dne 21. června 2013 Komise požádala Evropskou agenturu pro chemické látky (dále jen „agentura“), aby připravila dokumentaci v souladu s požadavky přílohy XV nařízení (ES) č. 1907/2006 (dále jen „dokumentace podle přílohy XV“) s cílem zahájit řízení o omezení podle článků 69 až 73 uvedeného nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Dne 4. srpna 2014 agentura ve spolupráci s Norskem předložila dokumentaci podle přílohy XV (2) svému Výboru pro hodnocení rizik (dále jen „RAC“) a svému Výboru pro socioekonomickou analýzu (dále jen „SEAC“). Dokumentace prokázala, že je nezbytné přijmout celounijní opatření s cílem řešit rizika pro lidské zdraví a životní prostředí, která představuje výroba, uvádění na trh nebo používání dekaBDE, a to jako látky samotné nebo jako složky jiných látek, obsažené ve směsích nebo v předmětech.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Dne 2. června 2015 přijal RAC své stanovisko, které potvrdilo, že perzistentní a bioakumulativní vlastnosti dekaBDE vyvolávají konkrétní obavy související s širokým rozšířením této látky a jejím potenciálem způsobovat nezvratné a dlouhodobé škody na životním prostředí, a to i poté, co emise ustaly. Expozice dekaBDE může způsobovat neurotoxicitu u savců, včetně lidí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  RAC souhlasil se závěry dokumentace podle přílohy XV, tedy s tím, že všeobecné omezení všech použití dekaBDE, kromě některých specifických výjimek, by v co největší možné míře snížilo emise dekaBDE ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Dne 10. září 2015 přijal SEAC své stanovisko, v němž se uvádí, že navrhované omezení předložené v podobě pozměněné výborem SEAC, představuje nejvhodnější celounijní opatření ke snížení emisí dekaBDE, pokud jde o jeho socioekonomické přínosy a socioekonomické náklady. Stanovisko SEAC vychází z nákladové efektivity navrženého omezení předloženého v pozměněné podobě a z řady dalších kvalitativních argumentů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  SEAC souhlasil s osmnáctiměsíčním odkladem uplatňování omezení navrženého v dokumentaci podle přílohy XV, aby se zainteresovaným subjektům umožnilo přijmout opatření nezbytná k dosažení souladu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Výbory RAC a SEAC souhlasily, aby bylo z omezení navrženého v dokumentaci podle přílohy XV vyňato odvětví civilního letectví. V návaznosti na připomínky, které obdržel během veřejné konzultace, SEAC rovněž navrhl, aby se uvedené vynětí vztahovalo také na vojenská letadla.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Navržené omezení by se nemělo vztahovat na elektrická a elektronická zařízení v působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU (3), protože uvádění takovýchto zařízení obsahujících polybromované difenylethery (PBDE) v koncentracích nad 0,1 % hmotnostních na trh již upravuje uvedená směrnice.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  RAC a SEAC se rovněž dohodly na tom, že z navržených omezení budou vyňaty předměty uvedené na trh před datem použitelnosti tohoto omezení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Na základě informací získaných při veřejné konzultaci navrhl SEAC výjimky pro náhradní díly motorových vozidel, na která se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (4), pro zemědělská a lesnická vozidla v působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 (5) a pro strojní zařízení, na něž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (6), za předpokladu, že jde o motorová vozidla a strojní zařízení vyrobená před 1. červencem 2018. SEAC tyto výjimky odůvodnil nepřiměřenou zátěží, kterou by navržené omezení vyvolalo v souvislosti s takovýmito náhradními díly, s ohledem na malé dotčené objemy, postupné snižování množství potřebného dekaBDE (s dosahováním konečné fáze životního cyklu motorových vozidel a strojních zařízení) a náklady na testování alternativních materiálů pro výrobu takovýchto náhradních dílů. SEAC neshledal žádné důvody pro to, aby se s náhradními díly těchto motorových vozidel a strojních zařízení zacházelo diferencovaným způsobem, třebaže se jejich životní cykly různí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  V rámci řízení o omezení bylo konzultováno fórum pro výměnu informací o prosazování, jež je součástí agentury a je uvedeno v čl. 76 odst. 1 písm. f) nařízení (ES) č. 1907/2006, a jeho doporučení byla vzata v úvahu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (15)
               
               
                  Dne 28. září 2015 předala agentura stanoviska RAC a SEAC Komisi (7).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (16)
               
               
                  Na základě těchto stanovisek se Komise domnívá, že výroba, používání nebo uvádění na trh dekaBDE samotné nebo jako složky jiných látek, obsažené ve směsích nebo v předmětech, představuje nepřijatelné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Komise se domnívá, že tato rizika je třeba řešit na úrovni celé Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (17)
               
               
                  S ohledem na přetrvávající nejistotu, pokud jde o kapacitu odvětví recyklace zajistit nakládání s odpady obsahujícími dekaBDE, zastává Komise názor, že je nutná doba odkladu delší než osmnáct měsíců.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (18)
               
               
                  Možnost zajistit kontinuální dostupnost dekaBDE pro výrobu letadel, ať už civilních či vojenských, by měla být omezena na deset let od vstupu tohoto nařízení v platnost, neboť to by mělo dotčenému odvětví poskytnout dostatečnou dobu k přizpůsobení. Výjimky by měly být uděleny také v souvislosti s výrobou a uváděním na trh náhradních dílů pro všechna letadla, civilní či vojenská, vyrobená před uplynutím uvedené doby.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (19)
               
               
                  Měla by existovat výjimka pro výrobu a uvádění na trh náhradních dílů motorových vozidel a strojních zařízení uvedených v bodě odůvodnění 13, která jsou vyrobena do 2. března 2019.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (20)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 1907/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (21)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 9. února 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
      
         (2)  http://echa.europa.eu/documents/10162/a3f810b8-511d-4fd0-8d78-8a8a7ea363bc
      
         (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88).
      
         (4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).
      
         (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1).
      
         (6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24).
      
         (7)  http://echa.europa.eu/documents/10162/b5ac0c91-e110-4afb-a68d-08a923b53275
      
      
         PŘÍLOHA
         V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se doplňuje tato položka:
         
            
               
               
               
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    „67.
                                 
                                 
                                    Bis(pentabromfenyl)ether
                                    (dekabromdifenyl ether; dekaBDE)
                                    č. CAS 1163-19-5
                                    č. ES 214-604-9
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    1.
                                 
                                 
                                    Nesmí se vyrábět ani uvádět na trh jako látka samotná po 2. březnu 2019.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    2.
                                 
                                 
                                    Nesmí se používat při výrobě ani uvádět na trh:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                a)
                                             
                                             
                                                jako složka jiné látky;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                b)
                                             
                                             
                                                ve směsi;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                c)
                                             
                                             
                                                v předmětu nebo jeho části, v koncentraci rovné 0,1 % hmotnostních nebo vyšší po 2. březnu 2019.
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    3.
                                 
                                 
                                    Odstavce 1 a 2 se nevztahují na látku, složku jiné látky nebo směsi, jež jsou určeny k použití nebo jsou používány
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                a)
                                             
                                             
                                                při výrobě letadla před 2. březnem 2027;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                b)
                                             
                                             
                                                při výrobě náhradních dílů pro
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            i)
                                                         
                                                         
                                                            letadla vyrobená před 2. březnem 2027,
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            ii)
                                                         
                                                         
                                                            motorová vozidla, na která se vztahuje směrnice 2007/46/ES, zemědělská a lesnická vozidla v působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 (*1) a strojní zařízení, na něž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (*2), vyrobená před 2. březnem 2019.
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    4.
                                 
                                 
                                    Pododstavec 2 písm. c) se nepoužije na
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                a)
                                             
                                             
                                                předměty uvedené na trh před 2. březnem 2019;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                b)
                                             
                                             
                                                letadla vyrobená v souladu s pododstavcem 3 písm. a);
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                c)
                                             
                                             
                                                náhradní díly letadel, motorových vozidel a strojních zařízení vyrobených v souladu s pododstavcem 3 písm. b);
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                d)
                                             
                                             
                                                elektrická a elektronická zařízení v rozsahu daném směrnicí 2011/65/EU.
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    5.
                                 
                                 
                                    Pro účely této položky se „letadlem“ rozumí:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                a)
                                             
                                             
                                                civilní letadlo vyrobené v souladu s typovým osvědčením vydaným podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 216/2008 (*3) nebo v souladu se schválením návrhu vydaným podle vnitrostátních předpisů smluvního státu Mezinárodní organizace pro civilní letectví nebo civilní letadlo, kterému smluvní stát Mezinárodní organizace pro civilní letectví vydal osvědčení letové způsobilosti podle přílohy 8 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                b)
                                             
                                             
                                                vojenské letadlo.
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
         
            (*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1).
         
            (*2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24).
         
            (*3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1).“
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.