Nařízení Komise (EU) 2017/228 ze dne 9. února 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, pokud jde o názvy a oblast působnosti vědeckých komisí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 228/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 35/10
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/228
   ze dne 9. února 2017,
   kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, pokud jde o názvy a oblast působnosti vědeckých komisí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 28 odst. 4 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Článkem 28 nařízení (ES) č. 178/2002 se zřizuje deset vědeckých komisí příslušných pro poskytování vědeckých stanovisek Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), každá v rámci své oblasti působnosti. Mezi tyto komise mimo jiné patří: komise pro potravinářské přídatné látky a zdroje živin přidávané do potravin (dále jen „komise ANS“), komise pro dietetické výrobky, výživu a alergie (dále jen „komise NDA“) a komise pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, aromata a pomocné látky (dále jen „komise CEF“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 3. února 2016 požádal úřad Komisi o přejmenování komise ANS, komise NDA a komise CEF, aby se zohlednily očekávané změny v technickém a vědeckém vývoji.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Technické a vědecké změny mají dopad hlavně na pracovní zatížení komisí. V nadcházejících letech se zejména očekává zvýšení pracovního zatížení komise CEF, a to z důvodu potřeby provádět hodnocení podaných žádostí o zařazení potravinářských enzymů na seznam Unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 (2). Hodnocení aromat, které v současnosti provádí komise CEF, by proto mělo být zadáno komisi ANS.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Aby se však předešlo přetěžování stávající komise ANS, mělo by být hodnocení zdrojů živin a jiných látek s fyziologickým účinkem přidávaných do potravin zadáno komisi NDA, jelikož se její pracovní zatížení pravděpodobně sníží z důvodu finalizace referenčních výživových hodnot a klesajícího počtu žádostí o zařazení na seznam schválených zdravotních tvrzení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (3). Takové přerozdělení je rovněž v souladu s odborností komise NDA, jelikož některé látky používané jako zdroje živin spadají do kategorie nových potravin, které v současnosti posuzuje komise NDA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Názvy tří dotčených komisí se tímto nařízením proto mění takto: komise ANS je přejmenována na „komisi pro potravinářské přídatné látky a aromata“, komise NDA je přejmenována na „komisi pro výživu, nové potraviny a potravinové alergeny“ a komise CEF je přejmenována na „komisi pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy a pomocné látky“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Stávající funkční období členů komise ANS a komise CEF skončí dne 30. června 2017 a stávající funkční období členů osmi zbývajících vědeckých komisí úřadu, včetně komise NDA, skončí dne 30. června 2018. Aby byl dán úřadu dostatek času na účinnou organizaci komisí podle čl. 28 odst. 5 a 9 nařízení (ES) č. 178/2002, toto nařízení se použije ode dne 1. července 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Nařízení (ES) č. 178/2002 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Ustanovení čl. 28 odst. 4 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 178/2002 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               písmeno a) se nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „a)
                        
                        
                           komise pro potravinářské přídatné látky a aromata;“;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               písmeno e) se nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „e)
                        
                        
                           komise pro výživu, nové potraviny a potravinové alergeny;“;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               písmeno j) se nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „j)
                        
                        
                           komise pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy a pomocné látky.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a použije se ode dne 1. července 2018.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 9. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97 (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 7).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.