Nařízení Komise (EU) 2017/236 ze dne 10. února 2017 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 236/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 36/9
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/236
   ze dne 10. února 2017
   o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle nařízení (ES) č. 1924/2006 jsou zdravotní tvrzení při označování potravin zakázána, pokud je Komise v souladu s uvedeným nařízením neschválí a nezařadí na seznam schválených tvrzení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízení (ES) č. 1924/2006 rovněž stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků mohou podávat žádosti o schválení zdravotních tvrzení u příslušného vnitrostátního orgánu členského státu. Příslušný vnitrostátní orgán postoupí platné žádosti Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA, dále jen „úřad“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Jakmile úřad žádost obdrží, neprodleně o tom uvědomí ostatní členské státy a Komisi a k dotčenému zdravotnímu tvrzení vydá své stanovisko.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Komise rozhodne o schválení zdravotních tvrzení s ohledem na stanovisko úřadu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V návaznosti na žádost společností Anxiofit Ltd. a ExtractumPharma Co Ltd předloženou podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se přípravku Anxiofit-1 a snížení podprahové a mírné úzkosti (otázka č. EFSA-Q-2015-00006 (2)). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Bylo prokázáno, že přípravek Anxiofit-1 snižuje podprahovou a mírnou úzkost. Podprahová a mírná úzkost jsou rizikovými faktory rozvoje úzkostných poruch a deprese.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Dne 8. ledna 2016 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu, který v něm dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nepostačují vědecké důkazy ke stanovení příčinného vztahu mezi konzumací přípravku Anxiofit-1 a snížením podprahové a mírné úzkosti. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Opatření stanovené tímto nařízením je v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Zdravotní tvrzení uvedené v příloze tohoto nařízení se nezařadí na seznam schválených tvrzení platných pro Unii stanovený v čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 10. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.
   
      (2)  EFSA Journal 2016;14(1):4365.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Zamítnuté zdravotní tvrzení
      
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Žádost – příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1924/2006
               
               
                  Živina, látka, potravina nebo kategorie potravin
               
               
                  Tvrzení
               
               
                  Referenční číslo stanoviska EFSA
               
            
            
               
                  Zdravotní tvrzení o snížení rizika onemocnění podle čl. 14 odst. 1 písm. a)
               
               
                  Anxiofit-1
               
               
                  Bylo prokázáno, že přípravek Anxiofit-1 snižuje podprahovou a mírnou úzkost. Podprahová a mírná úzkost jsou rizikovými faktory rozvoje úzkostných poruch a deprese.
               
               
                  Q-2015-00006
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.